مقاله جهانی شدن ،حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله جهانی شدن ،حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهانی شدن ،حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جهانی شدن ،حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

چکیده:  
مقدمه  
تعریف جهانی شدن  
تاریخچه جهانی شدن  
آثار جهانی شدن  
مبانی حقوق بشر  
آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر  
آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر  
گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه حل عملی جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جهانی شدن ،حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

۱ پرویز صداقت ، (( سرشت جهانی شدن وزمینه های آن )) ماهنامه بورس، اردیبهشت ۱۳۷۹، ص

۲ همان، ص

۳ همان ، ص

۴ آلوین تافلر،جابه جایی درقدرت،ترجمه شهیندخت خوارزمی ، تهران ، نشر سیمرغ ، ۱۳۷۵ صص ۹۱-

۵see Salah Guenriche, “The mixed signals of globalization,” the UNESCO Courier, June ,

۶ محمد تقی قزلسفلی، (( جهانی شدن رویارویی یا همزیستی )) اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال چهاردهم ،شماره یازدهم ودوازدهم(شماره ۱۵۶-۱۵۵ ) ، مرداد وشهریور ۱۳۷۹ ، صص ۱۴۳-

۷عادل عبدالحمید علی، (( جهانی شدن وآثار آن برکشورهای جهان سوم)) ترجمه مهندس اصغر قریشی سفیر جمهوری اسلامی دریمن، اطلاعات سیاسی اقتصادی مرداد وشهریور۱۳۷۹ ، ص ۱۵۲

۸Sentinel News. N 8 Jan. fev. Mar. 1998, France, pp.1-

۹.Sentinel News, n 3 Oct. Non. Dec. 1996, France, pp. 1-

۱۰.Sentinel News, n 4 Jan. fev. Mar. 1997, France , pp.1-

۱۱.ریچارد روزکرانس ، (( جهانی شدن وتحول مفهوم کشور)) ، ترجمه احمد صادقی، مجله سیاست خارجی ، بهار ۱۳۷۹، صص ۷-

۱۲سید محمد رضا نورانی، (( جهانی شدن وکشورهای درحال توسعه وایران)) ، اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره یازدهم ودوازدهم(شماره۱۵۶-۱۵۵) مرداد وشهریور۱۳۷۹، ص

۱۳آیت مولائی (( حقوق بشر وحاکمیت ملی)) اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال چهاردهم ، شماره یازدهم ودوازدهم ( شماره ۱۵۶-۱۵۵) مرداد وشهریور۱۳۷۹، ص ۱۲۴

۱۴ هدایت الله فلسفی ، (( تدوین واعتلای حقوق بشر درجامعه بین المللی)) مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۷-۱۶، ( پائیز ۷۴تا بهار۷۵) صص ۱۳۰-۱۲۹

۱۵حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، موسسه اطلاعات چاپ اول، تهران ۱۳۷۷، صص ۱۵۴-۱۷۸

۱۶United Nations, “Study by the Secretary General on Popular Participation in its Various Forms as an lmportant Factor in Development and in the Full Realization of Human Rights”, UN Doc .E /CN. 411985/. Pp. 35-

۱۷.Peter Uan Ness, Debating Human Rights . Routledge. London and New York. 1999. Pp.25-

۱۸ Philp G. Gerny. , “Ggolobalization and the Erosion of Democracy,”European Journal of Political Research, Netherlands, No.36, 1999, pp.1-

۱۹.James Graff, “Giving some of Background,” Ttime, Fed

۲۰.Bimal Ghosh, “Stop Demonizing Globalization and leam to Manage it”.Herald Tribuns, No. 35990, 15 Nov

۲۱.عباس آخوندی ، بولتن نقد دیدگاه موسسه بین المللی انرژی ، ش ۲۶، صص ۱۷-

۲۲مهدی تقوی، (( جهانی شدن بازارهای مالی وتدوین سیاست های اقتصادی )) اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، سال یازدهم، ش ۱۱۰-۱۰۹ سال ۱۳۷۵، صص ۱۴۰-

۲۳،مرتضی مردیها، (( فرهنگ جهانی درگفتگو با داریوش شایگان)) روزنامه جامعه ، ش ۶۷-۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۷

چکیده

 درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر می گیرد

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب


مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد

تعریف جهانی شدن

درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (۱) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (۲) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (۳) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (۴) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، – اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(۵)

اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید

تاریخچه جهانی شدن

ازلحاظ نظری فلاسفه ، ادیان ، ایدئولوژی ها وسیاستمداران از قرون اولیه بشری اندیشه دولت واحد جهانی را به اشکال مختلف مطرح نموده اند . به عبارت دیگر، مسئله جهان وطنی که می توان آن را یک نقطه کمال وشاید سرانجام جهانی شدن دانست از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است . مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو-مارکس ویا رواقیون و- آرمان گرایان با طرح جهان شهر از دید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است .مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو، – آرمان گرایان – رواقیون – مارکس با طرح جهان شهر ازدید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند . ادیان الهی یهودیت ، مسیحیت واسلام هرکدام با دعوت جهانی جهت تبعیت از دین خود وجامعه آرمانی موعود درپایان حیات دنیا (آمدن موسی(ع) یامهدی(عج) وتشکیل حکومت الهی عادلانه ) نیز به نوعی این ایده را مطرح کرده اند . ایدئولوژی هایی مانند مارکسیسم – سوسیالیسم وحتی لیبرالیسم آرمان شهر هرکام یک حکومت واحد جهانی است که حداکثر رفاه وعدالت را برای بشر نوید می دهند. سیاستمدارانی مانند ویلی برانت ( دولت جهان شمول ) یا نهرو ویا ویلسون نیز به دولت جهانی اشاره نموده اند (۶) ولی جهانی شدن را به طور رسمی اولین بار ماک لوهان درکتاب خود با عنوان جنگ وصلح دردهکده جهانی درسال ۱۹۷۰ مطرح کرد(۷)

درزمینه جهانی شدن از لحاظ عملی سازمان ها ونهادهای بین المللی رسمی مانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد، گات وپس ازآن سازمان تجارت جهانی ( WTO) گام برداشتند ونیز نهاد هاوگروه های غیر رسمی که به طور آرام ولی قدرتمندانه حرکت کرده اند، شامل ۱- شورای روابط خارجی آمریکا که درسال ۱۹۲۰ تشکیل گردید و مرکب از سران مالی، سیاسی، اقتصادی آمریکا مانند راکفلر ، فورد.. روسای جمهور، بانک ها، شرکت های آمریکایی بوده که تمام سیستم های کلیدی امریکا دراختیار آن قرارداشته وبرنامه ریز اصلی کشور وتاثیر گذار بر تمام دول عربی وشرکت هنای چند ملیتی وسازمانهای بین المللی تا کنون بوده اند(۸) ۲- گروه بیلدربرگ ۱ که درسال ۱۹۵۲ شکل گرفت ومتشکل از سران وافراد ذی نفوذ اروپایی بوده وبه گروه قبل متصل می گردد هدف این گروه اتحاد غرب علیه هجوم شوروی سابق بوده است ونیز به دنبال تحقق صلح جهانی درپناه اتحادیه اقتصاد بین المللی گام برداشته است . تمام سران احزاب چپ ، میانه وراست اروپا علی رغم داشتن ایدئو لوژی های متضاد ، نقطه مشترک آنها دستیابی به یک دولت واحد جهانی ( یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم ) بوده است امروز ۲۴ شخصیت برجسته اروپایی و۱۵ شخصیت آمریکایی اعضاءفعال دراین گروه با ایده دستیابی به یک دولت جهانی واحد با نگرش های چپ وراست فعالیت می نمایند(۹)۳- کمیسیون سه جانبه۲که درسال ۱۹۷۳ درژاپن شکل گرفت وبه دو گروه قبل متصل شد، اعضاآن سران وافراد برجسته مالی- اقتصادی آسیایی می باشند که با همان هدف جهانی شدن اقتصاد با همکاری اروپا ، آسیا وآمریکا حرکت می نماید. هدف اصلی این سه گروه با، پیاده نمودن ایده دولت جهانی براساس اقتصاد آزاد وجابه جا یی آزادانه سرمایه، کالا، خدمات واطلاعات ارتباط وهمکاری تنگاتنگ با یکدیگر می باشد(۱۰) ازدیگر گروه های غیر رسمی (گروه های غیر رسمی درمسئله جهانی شدن را به این صورت می توان تعریف کرد که اولا ساختار علنی وآشکار جهت دستیابی به یک اقتصاد وفرهنگ جهانی نداشته اند بلکه به طور سری ومخفی چنین کاری را می کنند . ثانیا اگر ساختارتشکیلاتی آشکار داشته اند هدف اعلانی ورسمی برای دستیابی به یک جامعه جهانی با اقتصاد وفرهنگ واحد نداشته اند، گرچه درعمل وبه طور غیر اعلانی وبه طور مقطعی دراین مسیر کمک می کرده اند ) کمک کننده به جهانی شدن شرکت های چند ملیتی اروپایی ، آمریکایی وآسیایی مانند جنرال موتور، B P فورد I B M و توتال می باشند . مثلا جنرال موتور درسال ۱۹۷۵ ، ۱۳۲ میلیارد دلار وشرکت فورد ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته اند که هرکدام معادل درآمد سالیانه چند کشور مانند عربستان سعودی، ایران وترکیه بوده است که این سود نصیب کشور سهامداراصلی یعنی آمریکا گردیده است (۱۱)

آثار جهانی شدن

اگر بخواهیم آثار جهانی شدن را به طور خلاصه اشاره نماییم ، عبارت خواهند بود از ۱- وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر ۲- افزایش رقابت کشورها با توجه به توان های بالفعل وبالقوه آنها ۳- به چالش کشیده شدن دولت ها وتضعیف حاکمیت وجانشینی سازمان هایی مثل WTO به جای آنها ۴- تقسیم کار بین المللی براساس ارزش نسبی تولید ۵- پیدایش دهکده واحد جهانی با غلبه فرهنگ واحد با ارزش ها وهنجارهای مشترک وکمرنگ شدن حوزه فرهنگ ها(۱۲) پس از تعریف جهانی شدن وگروه های ذیربط دراین زمینه لازم است جهت مشخص شدن آثار آن برحقوق بشر، بحثی مقدماتی درمورد مبانی حقوق بشر ارائه گردد

مبانی حقوق بشر

اگر بخواهیم ریشه های حقوق بشر امروزی را کنکاش نماییم باید آن را درمیانی واصول ادیان الهی،قواعد حقوق طبیعی ، اصول واهداف انقلاب انگلستان ، عهد نامه وستفالی ۱۶۴۸ ، منشور حقوق ۱۶۸۹ انگلیس ، جابجایی ریشه یابی نمود. همچنین باید به اندیشه های سیاسی قرن ۱۶و۱۷م مانند جامعه مدنی جان لاک ، حق صیانت نفس توماس هایز، اراده عمومی مبنی بر رضایت افراد ژان ژاک روسو نیز توجه نمود(۱۳) با تاسیس سازمان های بین المللی نظیر جامعه ملل وسازمان ملل حقوق بشر مفهوم جهان شمول یافت که بعد از جنگ دوم سه نسل حقوق بشر جهانی مطرح گردید

.۱اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ که حقوق مدنی سیاسی بشر را ۲ .مطرح کرد

۲میثاق بین المللی که حقوق اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی بشر را جهانی کرد

۳میثاق های بین المللی مکمل که حقوق مدنی وسیاسی بشر را درسطح جهان به صورت حقوق همبستگی بشر مطرح نمود ( گرچه دو میثاق حقوق سیاسی – مدنی واقتصادی- اجتماعی- فرهنگی همزمان تصویب شدند ولی درقالب دو پروتکل بوده که دراینجا مجزا اشاره شده است ) هرسه گروه حقوق بشر درسال ۱۹۶۶ درمجمع عمومی سازمان ملل تصویب شدند وکمیته حقوق بشر مجمع عمومی وکمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی، اجتماعی درسال ۱۹۶۷ مامور تحقیق وتفحص گردیدند که درصورت نقض این حقوق توسط دولتی از اعضاءسازمان ملل ، دیگر اعضا فشار سیاسی را بر دولت ناقض وارد نمایند(۱۴)

شکایت علیه دولت نقض کننده حقوق بشر می تواند از طریق گزارش های شبکه های گزارشگر کمیسیون یعنی گروه های کاری۱ یا گزارشگران موضوعی۲ وگزارشگران یا نمایندگان کشوری۳ درکمیسیون حقوق بشر طرح شود سپس درصورت لزوم کمیسیون فرعی حقوق بشر اقدام به تحقیق وتفحص می نماید که درصورت اثبات آن مسئله ابتدا درشورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل طرح شده ودولت ناقض ابتدا به صورت محرمانه ودرحالت عدم تاثیر پذیری حتی به طور علنی به او توصیه هایی می گردد ودر نهایت احتمال محکومیت آن وجوددارد(۱۵) دبیرکل سازمان ملل درسال ۱۹۸۵ درمجمع عمومی اعلام کرد که حقوق بشر جهان شمول مواردی از قبیل ۱- حق برخورداری ازتعلیم وتربیت ۲- حق مشارکت دراداره امور فرهنگی ۳- حقوق اقلیت ها ۴ – حقوق سندیکاها ۵- حقوق خانواده ( ازدواج – طلاق – حقوق کودکان( ۶ – حق آزادی عقیده وبیان ..می باشد(۱۶) ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی امروز فقط فشار سیاسی می باشد که نتیجه سریع وکامل به دنبال ندارد اما علی رغم ضعف ضمانت اجزایی حرکت جهانی حقوق بشر با عث شده است که دولت ها حتی المقدور آنرا رعایت نمایند وآن را درقوانین داخلی ومنطقه ای خود سرایت دهند . برای مثال، حق تحصیل رایگان برای عموم مردم ، حق داشتن حداقل دستمزد، حق داشتن بهداشت، حق داشتن وکیل، حق تامین اجتماعی ( بیمه های اجتماعی) و..ازمواردی است که درقوانین اساسی ومدنی بسیاری از دولت ها به رسمیت شناخته شده ودرپیمان های منطقه ای حقوق بشر درمناطقی مانند اروپا- آمریکا- آفریقا .. مورد پذیرش قرارگرفته است (۱۷) پس از اشاره مختصری درزمینه مبانی حقوق بشر لازم است بحث شود که جهانی شدن بر حقوق بشر چه آثار مثبت یا منفی به بار خواهد آورد

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.