×

الگوریتم SRT در c#

۶۹,۷۰۰ تومان

آزمایشگاه خون – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

نقش معماری سبز در طراحی ساختمان ها

۶۹,۷۰۰ تومان

آژانس کاریابی – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

ارسال صدا در شبکه – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

ارسال فایل متنی در شبکه – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

ارسال متن در شبکه – c#

۶۹,۷۰۰ تومان

آژانس مسافرتی تور – c#

۶۹,۷۰۰ تومان
0