×

الگوریتم SRT در c#

۳۹,۷۰۰ تومان

آزمایشگاه خون – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

نقش معماری سبز در طراحی ساختمان ها

۳۹,۷۰۰ تومان

آژانس کاریابی – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

ارسال صدا در شبکه – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

ارسال فایل متنی در شبکه – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

ارسال متن در شبکه – c#

۳۹,۷۰۰ تومان

آژانس مسافرتی تور – c#

۳۹,۷۰۰ تومان
0