×

الگوریتم SRT در c#

۷۹,۷۰۰ تومان

آزمایشگاه خون – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

نقش معماری سبز در طراحی ساختمان ها

۷۹,۷۰۰ تومان

آژانس کاریابی – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

ارسال صدا در شبکه – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

ارسال فایل متنی در شبکه – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

ارسال متن در شبکه – c#

۷۹,۷۰۰ تومان

آژانس مسافرتی تور – c#

۷۹,۷۰۰ تومان
0