رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان اسلامشهر :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک رهبری مدیران مدارس (دوره اول) متوسطه شهرستان اسلامشهر بوده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر دادهها کمی وازنظر روش و ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران زن و مرد مدارس (دوره اول)متوسطه شهرستان اسلامشهر تشکیل دادند. تعداد ۶۴ نفر به روش نمونهگیری تمام شماری نمونه پژوهش را تشکیل داده که توسط دو پرسشنامه تیپهای شخصیتی ۶۰ سوالی (۲۰۱۰) (۵ big neo (با ضریب آلفای کرون باخ ۸۶/ ۰ و پرسشنامه سبکهای رهبری ۳۰ سوالی لیکرت (۲۰۱۲ (باآلفای کرون باخ ۸۷/ ۰ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل دادهها توسط مدلهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری نشان دادهشده است. بدین معنی که میانگین روا ن رنجوری در جامعهی آماری کمتر از حدمتوسط آن؛ و میانگین چهار مولفهی وظیفهشناسی، پذیرش تجربه،تطابقپذیری و برونگرایی بالاتر از حد متوسط است. بالاترین میانگین مربوط به بعد وظیفهشناسی و انعطافپذیری و کمترین میانگین مربوط به بعد روا ن رنجوری است. بین میانگین رتبهها تفاوت معنیداری وجود دارد. بااینوجود تمامی مدیران نسبت به انعطافپذیری تمایل بالایی را از خود نشان دادهاند. حاکی از این است که بین تیپهای شخصیتی برونگرایی، انعطافپذیر، مسیولیتپذیر و دلپذیر بودن با سبک رهبری مدیران مدارس (دوره اول) متوسطه شهرستان اسلامشهر همبستگی مثبت و معنادار، و با تیپ روان رنجوری همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.