تحقیق فواصل کاشت در کشاورزی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق فواصل کاشت در کشاورزی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق فواصل کاشت در کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق فواصل کاشت در کشاورزی

چکیده  
مقدمه :  
اهمیت و علل توسعه کشت ذرت  
علل توسعه کشت ذرت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :  
مراحل نمو ذرت، با تأکید بر اثر تراکم بوته بر آنها  
تعداد برگ در بوته  
ارتفاع گیاه  
قطر ساقه  
اجزاء عملکرد، با تاکید بر اثر تراکم بوته بر آنها  
تعداد بلال در بوته  
تعداد دانه در ردیف  
وزن هزار دانه  
اثر تراکم بوته بر شاخص برداشت  
مواد و روشها  
موقعیت محل آزمایش  
مشخصات خاک محل آزمایش  
مشخصات طرح و تیمارهای آزمایشی  
عملیات زراعی  
خصوصیات مورد بررسی  
نتایج و بحث  
مراحل نمو  
سبز شدن  
رسیدگی فیزیولوژیکی  
تعداد برگ در بوته  
ارتفاع بوته  
قطر ساقه  
وزن خشک بوته در متر مربع  
اجزاء عملکرد  
تعداد بلال در بوته  
تعداد دانه در بلال  
تعداد ردیف در بلال  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق فواصل کاشت در کشاورزی

۱-    اطرشی، م. ۱۳۷۴ بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و صفات فیزیولوژیکی و شیمیایی دانه ذرت در ارقام مختلف. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

۲-   اکبری، غ. ع. ۱۳۷۰ بررسی اثرات تراکم و آرایش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۳-    امام، ی. ا. و ک. نیک نژاد. ۱۳۷۳ مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه شیراز

۴-    بزرگداشت روز جهانی غذا در وزارت کشاورزی .۱۳۷۳ زیتون .‌ص. ۲۵-۲۳‌

۵-    خدابنده، ن. ۱۳۷۱ غلات. انتشارات دانشگاه تهران

۶-    خواجه پور، م. ۱۳۷۸ غلات. جزوه درسی دانشگاه صنعتی اصفهان

۷-   دماوندی، ع. ۱۳۷۶ فاصله ردیف و تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت دانه‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

۸-   سیادت، ع .۱۳۷۳ تاثیر تراکم و متد کاشت (تک بوته، دوبوته و سه بوته) بر روی اجزای عملکرد ذرت تابستانه ۷۰۴SC. چکیده مقالات سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. انتشارات دانشگاه تبریز

۹-    سیادت، ع. ۱۳۶۸ غلات. جزوه درسی دانشگاه اهواز

۱۰-  شبستری، م. و م. مجتهدی. ۱۳۷۰ فیزیولوژی گیاهان زراعی. مرکز نشر دانشگاهی تهران

۱۱-  شریف زاده، ف. ۱۳۷۰ اثر تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت.   پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۲- طهماسبی، ز. ۱۳۶۸ اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کنترل خسارات کرم ذرت در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳- کوچکی، ع. و م. حسینی. ۱۳۶۸ سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی. انتشارات جاوید مشهد

۱۴- کوچکی ،ع. و م. حسینی. و م. نصیری محلاتی. ۱۳۷۲ رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

۱۵- کوچکی، ع. و ح. خیابانی. و غ. سرمدنیا. ۱۳۷۲ تولید  محصولات زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶- کوچکی ،ع. و م. نصیری. و م. بنایان اول. ۱۳۷۰ مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهی. انتشارات آستان قدس مشهد

۱۷- مطیعی، ا. م. ح. و ع. سیادت. ۱۳۷۳ بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه ذرت ۴۶A  در خوزستان. چکیده مقالات سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. انتشارات دانشگاه تبریز

۱۸- مظاهری، د. ۱۳۷۲ زراعت مخلوط. اننتشارات دانشگاه تهران

۱۹- مین باشی معینی، م. ۱۳۷۴ اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰- واحدی، م. ۱۳۶۸ کاشت، داشت و برداشت ذرت. وزارت کشاورزی سازمان ترویج و آموزش کشاورزی

۲۱- هاشمی دزفولی، ا. و ع. کوچکی. و م. بنایان اول. ۱۳۷۵ افزایش عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 ۲۲-  Allien,J.R.,G.W.Mckee , and J.H.Mcghen. 1973. Leaf number and maturity in hybrid corn. Agron. J. 65 : 233 – ۲۳۵

۲۳- Beaven,E.S. 1914. Rep. Br. Assoc

۲۴- Buren, L.L., J.J. Mock. and T.C. Anderson. 1974. Morphological and physiological triats in maize associated width tolerance to high plant density. Crop Sci. 84: 426-

۲۵- Cummins,D.G. and J.W.Dubson,JR. 1973. Corn for silage as influenced by hybrid maturity row spacing, plant population,and Climate. Agron. J. 65: 240-

۲۶-  Donald, C.M. 1962. In serch of high yield. J. Aust. Agric. Sci. 28: 171-

۲۷- Donald,C.M. and J.Hamblin. 1976. The biological yield and harvest index of cereal as agronomic and plant breeding criteria. Adv. Agron. 88: 366-

۲۸- Early,E.B.,R. J.Miller,G.L.Reichert,R.H.Hageman and R.D. Seif. 1966. Effect of shade on maize production under field condition. Crop Sci. 6: 1-

۲۹-  Erik,K.and J.Hanway. 1966. Leaf area in relation to yield of corn grain. Agron. J. 58: 10-

۳۰-  Fulton,J.M. 1970. Relationships among soil moistur stress plant population,row spacing and yield of corn. Can. J. plant Sci.                ۵۰: ۳۱-۳۸

۳۱-  Giesbrecht, J. 1969. Effect of population and row spacing on the performance of four corn (Zea mays L.) hybrids. Agron. J.                ۶۱: ۴۳۹-۴۴۱

۳۲- Hanway, J.J. 1963. Growth stages of corn (Zea mays L.). Agron. J. 55: 487-

۳۳- Hunter, R.B, L.A. Hunt. and 1.W.Kannenberg. 1974. Photoperiod and temperature effect on corn. Can.J. Plant Sci. 54: 71-

۳۴- Iremiren, G.O. and G.M.Milborn. 1978. The growth of maize. IV.Dry matter yields and quality components for silage. J. Agric. Sci., Camb. 90: 569-

۳۵- Karlen, D.L. and C.R. Camp. 1985. Row spacing, plant population, and water management effect on corn in the Atlantic coustal plain. Agron. J. 77: 393-

۳۶- Larson, W.E. and J.J. Hanway. 1977. Corn production, P. 625-669. In C.F. Sprugue, Corn and corn improvement. Amer soc of agron. Madison, WI

 ۳۷- Lutz, J.A., H.M. Camper, and C.D. Jonse. 1971. Row spacing plant population effects on corn yield. Agron. J. 63: 12-

۳۸-Nichiporovic, A.A. 1954. Photosynthesis and the theory of obtaining high crop yields. 15 th Timiryazey lecture on SSSR, Moscow 1956. English transl. Dept. Sci. Ind. Res. Great Britina

۳۹- Reed, A.J., G.W. Sigletary, J.R. Shussler, and D.R. Williamson. 1988. Shading effects on dry matter and nitrogen partitioning, kernel number and yield of maize. Crop Sci. 28: 819-

۴۰-  Repka, J. and Dunk, J. 1991. Energy efficiency of crop production using larye-scale technology. Rostlinna Vyroba 34(10) : 745-752. In maize Abstract

۴۱-  Richard, and L.Deloughery, and R.Kenterookson. 1979. Harvest index of corn effect by population density, maturity rating and envirnoment. Agron. J.71: 577-

۴۲-  Rutger, J.N. and L.V. Croweder. 1969. Effect of high plant density silage and grain yield of six corn hybrids. Crop Sci.                ۷: ۱۸۲-۱۸۴

۴۳- Stinson, H.T. and D.N.Moss. 1970. Some effects of shade upon hybrids tolerant and Intolerant of dense planting.Agron.J.57:482-

۴۴- Tetio, F. and F.P. Gardner. 1988. Responses of maize to plant population density. I. Canopy development, hight relationship, and vegetative growth. Agron. J. 80: 930-

۴۵- Tetio-Kagho, F. and F.P. Gardener. 1988. Responses of maize in to plant population density. II. Reproductive development in yield Adjustments. Agron. J. 80: 935-

۴۶- Warrington, I.J. and E.T. Kanemasu. 1983. Corn growth response to     temprature and photoperiod. I. Seedling emergence, tassel initiation   and anthesis. Agron. J. 75: 749-

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات فواصل ردیف کاشت (۴۵، ۶۰ و ۷۵ سانتی‌متر) و تراکم بوته (۵۰، ۶۵ و ۸۰ هزار بوته در هکتار) بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای سنیگل کراس ۷۰۴ در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه  در سال زراعی۱۳۸۱  انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید

در این بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بوته، بلال، وزن خشک بوته، عملکرد  اجزاء عملکرد و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که  با افزایش فاصله ردیف کاشت ،طول ساقه، وزن خشک بوته درمرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، تعداد دانه در بلال   وزن هزار دانه،  عملکرد و شاخص برداشت  بصورت معنی‌داری افزایش یافتند‌،‌‌ولی صفات دیگر مورد مطالعه تحت تاثیر فاصله ردیف قرار نگرفتند. همچنین با افزایش تراکم کاشت، سطوح مختلف قطر ساقه  ،وزن خشک بوته، ارتفاع گیاه و عملکرد دانه اختلاف معنی‌داری داشتند. ولی تعداد روز از کاشت تا سبز شدن و رسیدگی، تعداد برگ در بوته، تعداد بلال در بوته و تعداد دانه در بلال و بقیه صفات مورد مطالعه تحت تاثیر تراکم قرار نگرفتند. اثر متقابل فواصل خطوط کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه معنی‌دار گردید

 طبق نتایج حاصله در شرایط آب و هوایی مشابه این آزمایش فاصله ردیف ۷۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار برای ذرت سینگل کراس ۷۰۴  قابل توصیه است

مقدمه

افزایش عملکرد گیاهان زراعی یکی از اجزای ضروری جامعه امروزی برای هماهنگی با افزایش جمعیت جهان است. جمعیت جهان با آهنگ ۷/۱-۶/۱ درصد در حال رشد است و در نتیجه هر ساله ۹۰ میلیون نفر به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی افزوده  می شود. این وضعیت به مفهوم آن است که تولید غذا باید دائماً افزایش یابد تا از ناهماهنگی های اجتماعی و کمبودهای غذایی انسان در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری شود. با توجه به فقر و گرسنگی همراه با ازدیاد روز افزون جمعیت در جهان و محدودیت اراضی قابل کشت، ادامه روند کاهش منابع انرژی، تخریب و به هم خوردن تعادل

اکولوژیکی، اگر چاره ای برای افزایش تولیدات کشاورزی نشود بروز قحطی دور از انتظار نخواهد بود. رشد جمعیت مشکل اصلی مسأله تغذیه در جهان را تشکیل می دهد. به منظور حفظ سطح فعلی مصرف غذا برای جمعیت جهان در سال ۲۰۱۰ باید تولیدات مواد غذایی ۲۵ درصد افزایش یابد و برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه لازم است که میزان تولید موادغذایی تا ۵۵ درصد افزایش یابد (۴)

برای تامین غذای مردم جهان باید تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح افزایش‌یابدو از زمان (طول فصل رشد) بهتر استفاده شود (۱۸) و حتی الامکان از گیاهان پرسودتر با دوره رشد کوتاه‌تر استفاده شود(۲۰). ذرت گیاهی است پرسود با دوره رشد نسبتاً کوتاه که میزان عملکرد دانه آن در واحد سطح نسبت به گیاهان مشابه به مراتب بیشتر بوده و می تواند قسمتی از نیاز جامعه بشری را جوابگو باشد. بعلاوه از کلیه اندامهای گیاهی ذرت (دانه، برگ و ساقه) برای تغذیه انسان، دام و تولید گوشت و شیر استفاده می‌شود. به این ترتیب ارزش ذرت در تغذیه دام و طیور، تولید نشاسته، گلوکز و روغن و به دلیل پتانسیل عملکرد بسیار بالا (بیش از ۱۵ تن در هکتار) بسیار زیاد است و لازم است به آن توجه بیشتری معطوف گردد(۶)

  گیاه با تثبیت و تبدیل انرژی خورشیدی غذا تولید می‌کند. متوسط کارآیی تثبیت انرژی خورشید در اکوسیستم های مختلف جهان کمتر از یک درصد گزارش شده است.گرچه این رقم برای اکوسیستم های زراعی بیشتر است ولی در بهترین شرایط بیش از ۱/۵ درصد نیست (۱۳)

  با اعمال مدیریت های مناسب زراعی نظیر تغییر مصنوعی میکروکلیما، تامین به موقع نهاده های لازم، کاشت زودهنگام ارقام زراعی پرمحصول در بهار و استفاده از ردیف‌های باریک برای  افزایش تراکم کاشت، حداکثر  پوشش گیاهی ایجاد می شود. بدین ترتیب بجای آنکه نور در سطح عریان خاک تلف شود بوسیله جامعه گیاهی جذب می شود و در نتیجه میزان فتوسنتز در واحد سطح زمین افزایش می‌یابد (۱۶)

افزایش تراکم بوته  بدون در نظر گرفتن کاهش صحیح فواصل گیاهان و سایر عوامل نه تنها ممکن است باعث افزایش عملکرد نگردد بلکه تراکم زیاد سبب  افزایش رقابت درون و برون بوته ای گشته  و عملکرد دانه را  کاهش  می دهد و کیفیت آن را نیز تغییر می دهد به قسمی که قابلیت استفاده آن در تغذیه دام  کاهش می یابد (۱۱)

 در مطالعات مختلف انجام شده در مورد بررسی اثرات فاصله ردیف و تراکم بوته، به دلیل وجود محیط‌های مختلف آب و هوایی توصیه واحدی وجود ندارد بر این اساس به منظور بهره گیری بهتر از عوامل محیطی مطالعه ای تحت عنوان اثرات فاصله ردیف و تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴  اجرا گردید

اهمیت و علل توسعه کشت ذرت

      ذرت به دلیل پرمحصولی و قابل کشت بودن در محدوده وسیعی از شرایط محیطی، تنوع فوق‌العاده از نظر فرم، عادت رشد و کیفیت محصول دارای اهمیت زیادی می‌باشد. ذرت یکی از با ارزش ترین گیاهانی است که مورد کشت قرار می گیرد و به عنوان سلطان غلات معروف است، زیرا تولید و ارزش آن در جهان از گندم، جو، یولاف، چاودار و برنج بیشتر است (۱۵)

قسمت اعظم ذرت تولید شده به مصرف تغذیه دام می رسد و بدلیل پایین بودن درصد فیبر هیدراتهای کربن ساختمانی و روغن، جزوه خوش خوراک ترین غلات بشمار می آید. تقریباً ۹-۸ درصد ذرت تولیدی جهت مصرف انسان و تولید بعضی از ترکیبات صنعتی بکار برده می شود. از برگ و ساقه ذرت در صنایع فیبر و کاغذسازی استفاده می شود و صنایع تخمیری یکی دیگر از مصرف‌کنندگان غیر مستقیم ذرت هستند، به نحوی که در تولید الکل اتیلیک، الکل بوتیلیک  استالدئید و غیره کاربرد دارد (۵). ذرت یکی از شگفت آورترین گیاهان از لحاظ ذخیره انرژی می باشد. از بذری که وزن آن کمی بیشتر از ۲/۰ گرم  می‌باشد، گیاهی حاصل می‌شود که در طول ۹ هفته به ارتفاع ۲۵۰ تا ۳۲۰ سانتی متر می‌رسد. در دو ماه بعد این گیاه تولید ۱۰۰۰-۶۰۰ بذر مشابه آنچه که خود از آن بوجود آمده است می‌نماید (برای مقایسه در نظر بگیرید که از هر بذر گندم۵۰ عدد بذر بوجود می‌آید). این تولید به راندمان بالای مصرف انرژی و ذخیره مقدار زیادی از آن در دانه بستگی دارد

 علل توسعه کشت ذرت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد

۱) قدرت سازش پذیری این گیاه با شرایط گوناگون اقلیمی که در محدوده فوق العاده وسیعی از شرایط محیطی بهتر از گندم و برنج رشد می کند (۱۰)

۲)کشت دیم ذرت در مناطقی با متوسط بارندگی سالانه حداقل ۲۵۰ میلی متر و حداکثر ۵۰۰ میلی  متر و در ارتفاعات ۴۰۰۰ متری کوه‌های آند انجام می‌شود (۱۰)

۳) سیستم ریشه‌ای ذرت دارای مکانیسم بالقوه‌ای جهت اجتناب از خشکی است، بطوریکه وقتی گیاه با رطوبت خاک کمتر از حد مطلوب روبرو می‌شود ریشه خود را توسعه می دهد (۱۴)

    بدین ترتیب کاهش سطح برگ با پوشیده شدن برخی روزنه ها همراه است و از دست رفتن رطوبت کاهش  می یابد (۱۰)

 ۴)  عامل مهم دیگر، پتانسیل عملکرد بیشتر در این گیاه نسبت به اکثر محصولات زراعی(جدول۱) و قدرت زیاد این گیاه در تثبیت انرژی است (جدول۲)، که امکان می‌دهد از هر هکتار زمین حداکثر انرژی برداشت گردد (۴۰)

مراحل نمو ذرت، با تأکید بر اثر تراکم بوته بر آنها

آگاهی از مراحل نمو و زمان وقوع آن می‌تواند راهنمای مناسبی برای فراهم کردن شرایط ممکن برای تولید محصول بهتر و بیشتر باشد. فرآیند رشد و نمو از جوانه زدن بذر شروع می‌شود و تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی ادامه دارد. هنانوی (۳۲)  مراحل رشد و نمو ذرت را مشخص کرده‌ است

سبز شدن

       دانه ذرت مشابه سایر گندمیان است، جز اینکه تفاوت هایی در مقیاس آن وجود دارد که ناشی از جنین و آندوسپرم نسبتاً بزرگ آن است (۱۲). بذر پس از قرار گرفتن در درون خاک شروع به جذب رطوبت می‌کند و هنگامی که میزان رطوبت جذب شده به ۴۴ درصد وزن خشک بذر رسید در شرایطی که درجه حرارت محیط بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد، جوانه زنی آغازمی‌گردد (۳)

مدت زمان کاشت تا  سبز شدن تحت تاثیر درجه حرارت، رطوبت، تهویه خاک، بنیه گیاهچه  عملیات آماده سازی بستر بذر و عمق کاشت می‌باشد (۱۵)

اطرشی (۱) طی آزمایشی گزارش داد که بین هیبریدهای مختلف ذرت( ۱۰۸ (خیلی زودرس) ‌ ۳۰۱ (زودرس) و ۶۰۴ (میان رس) ) از نظر تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد سز شدن تفاوت معنی داری مشاهده نمی‌شود همچنین  مشخص شد که در کلیه تراکم‌های مورد مطالعه (۶۰، ۷۵ و ۹۰ هزار بوته در هکتار) تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد سبز شدن ۳/۵ روز و پس از تجمع ۸/۶۸  درجه – روز رشد می‌باشد

مین باشی (۱۹) طی مطالعه ای اظهار داشت که تعداد روز از کاشت تا ۵۰ درصد سبز شدن، در بین تراکم های مختلف بوته اختلافی نداشتند، که دلیل آن عدم تاثیر عوامل آزمایش بر خصوصیات حرارتی، رطوبتی و فیزیکی خاک می‌باشد

رسیدگی فیزیولوژیکی

بلوغ یا رسیدگی فیزیولوژیکی به مفهوم دوره‌ای از چرخه زندگی گیاه است که در آن مرحله رشد و نمو کامل می‌شود. گیاهان دانه ای را به منظور جلوگیری از اتلاف عملکرد باید در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت کرد. از طرف دیگر، اگر برداشت به بعد از بلوغ فیزیولوژیکی موکول شود، عملکرد در اثر ریزش دانه ها یا ریزش درصد زیادی از دانه ها در حین برداشت کاهش می‌یابد. بلوغ فیزیولوژیکی هر گیاهی را می‌توان با نمونه گیری منظم و تعیین وزن خشک دانه معین کرد. زمانی که وزن خشک دانه افزایش نیابد، گیاه به بلوغ فیزیولوژیکی رسیده است (۲۱)

مدت زمان لازم از کاشت تا بلوغ فیزیولوژیکی تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی مانند تاریخ کاشت، طول فصل رشد، میزان بارندگی، بافت و حاصلخیزی خاک قرار دارد (۱۲)

اطرشی (۱) دریافت که تعداد روز از کاشت تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی در تراکم های مورد بررسی یکسان است و افزایش تراکم بوته تاثیری بر تعداد روز ندارد.  مین باشی (۱۹) دریافت که افزایش تراکم بوته تاثیری بر تعداد روز از کاشت تا بلوغ فیزیولوژیکی نداشت

خصوصیات رویشی گیاه، با تاکید بر اثر تراکم بوته بر آنها

تعداد برگ در بوته

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.