مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
12 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال

چکده

مقدمه

روششناس

روشهای آماری

بحث و نتجهگری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال

۱ شاهن، م، ۱۳۷۲ آسبهای ورزش در فوتبال و روشهای درمان آن، چاپ اول، تهران، مؤسس انتشارات جهاد دانشگاه: ۹

۲ فاکس، ا.ل.، و د.ک. ماتوس، ۱۳۸۳ فزولوژی ورزش، ترجم اصغر خالدان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 .۶۰-

۳ قراخانلو، ر.، ح. دانشمندی، م.ح. علزاده، ۱۳۸۳ پشگری و درمان آسبهای ورزش، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت

 .۳۸۹-

۴ Anderson, T. E., A. Larsen, L. Tenga, L. Engebretsen, and R. Bahr (

چکده

هدف ان تحقق عبارت است از بررس مزان شوع و علل آسب ورزشکاران شرکتکننده (سن ۲۲/۷ ±۲/۵ سال، وزن ۷۱/۴ ± ۵/۹ کلوگرم، و قد ۱۷۷/۸ ± ۵/۹ سانتمتر) در مسابقات فوتبال دسته ک دانشگاههای کشور. بدن منظور اطعات مربوط به آسبهای رخ داده در تورنمنت فوق از طرق پرسشنام فولر و همکارانش (۹) ثبت شد. فاکتورها همچون زمان آسب، ناح آسبدده، علت آسب، و سازوکار وقوع آسب بررس شدند. از آزمون t وابسته و خ دو در تجزه و تحلل دادهها استفاده شد. نتاج تحقق نشان داد درصد بشتری از آسبها در ناح زانو، مچ پا، و سر و صورت رخ داده است. درصد بشتری از آسبها در اواخر هر نمه اتفاق م افتد (۲۷/۴۵ درصد در آخر نم اول و ۳۷/۲۵ درصد در آخر نم دوم). مزان آسب در پای ، /P<0 درصد ) بود (۲۸/ ۰۵ درصد ) به طور معناداری بشتر از پای غربرتر (۷۱/ ۱۲ بـرتر ورزشکاران (۸۷t= 2/70 ). همچنن هافبکها و دفاعها بشترن آسبها را م بنند (۳۳/۳ درصد). ۳۵/۳ درصد از آسبددگها  درصد) به طور معناداری از آسبهای /۸۲ نز از نوع آسب مجدد بود. مزان آسبهای برخوردی (۳۵غربرخوردی (۱۷/۶۴ درصد) بشتر بود

 ( t= 6/77 ، P< 0/05 ). از نتاج ان تحقق متوان نتجهگری کرد

در دانشجوان فوتبالست مزان آسبهای پانتنه، هر چند به طور غرمعنادار، بشتر از باتنه بوده است. در ضمن پای برتر در مقاسه با پای غربرتر آسب بشتری م بند. آسبهای برخوردی نز بشتر از آسبهای  غربرخوردی است. ان اطعات در جهت تبن برنام پشگری از آسب به دست اندرکاران تمها و بخصوص کادر پزشک تمهای ورزش کمک شاان م کند

واژگان کلدی: آسبهای عضن- اسکلت، سازوکار آسب، شوع، فوتبال


مقدمه

ورزش فوتبال ک از پرطرفدارترن ورزشها در دنای امروز است، به طوری که حدود ۲۰۰ ملون نفر زن و مرد در سراسر جهان به فعالت در آن  شغولاند (۵). فوتبال ورزش برخوردی و نازمند  مهارتهای فزک، فزولوژک، تکنک، و تاکتک است (۴). ترکب از ان عوامل به همراه افزاش تعداد ورزشکاران ان رشته و نز گراش روزافزون به رقابت و مسابقه شوع آسب در ان  رشت ورزش را افزاش داده است (۱۷ ،۷)

آسب خطر و تهدد بالقوهای در ورزش قلمداد   مشود (۱۷). در تحقق که چان و همکاران دربار  دانشجوان کشور هنگکنگ انجام دادند، مشاهده  شد در بن ورزشهای دانشجو، فوتبال با ۲۶ درصد  بشترن مزان آسب را به خود اختصاص داد که از  مان آسبهای اتفاق افتاده ۶۷ درصد آسبهای   پـانتنـه بـود (۶). در تحقـق دـگـری دربـار  فوتبالستهای نروژی، اندرسن و همکارانش گزارش  کردند در ۳۵ مسابقه، ۵۲ آسب اتفاق افتاده است  (۱/۶ آسب در هر تم در هر مسابقه ا ۹۴ آسب در  هر ۱۰۰۰ ساعت بازی) که از ان تعداد ۳۱ درصد، از  نوع آسبهای برخوردی بودند (۴). تحقق دراور و  همکارانش دربار فوتبالستهای کشور انگلس نشان  داد ۷۴۴ آسب در ۱۳۸ بازکن رخ داده که از ان  درصد در زانو، ۱۵/ ۱۳ درصد در مچ پا، ۲۲/ ۲ تعداد

درصد در ساق پا، و ۱۰/۸ درصد در کشال ران بوده است و در تقسمبندی انواع آسب چنن مشخص شد که ۴۰/۶ درصد آسب از نوع استرن، ۱۹/۸ درصد ضربددگ، ۱۹/۳ درصد اسپرن، و ۳/۸ درصد شکستگ و دررفتگ بود (۸)

به دلل شوع بای آسب، هزنههای زادی برای بازگرداندن سمت فرد آسبدده بر تم تحمل مشود. همچنن، در بعض آسبها فرد  آسبدده ممکن است برای بهبودی مجبور به استراحتهای بش از ۱ ماه شود که ان زمان از  دسترفته در فوتبال امروز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نست. بر اساس نظر ونمچلن و همکاران، تجزه و تحلل موشکافانه از نسبت شوع آسبها و فاکتورهای خطرناک برای سمت، اساس و پا برنامههای پشگریکننده است (۲۳). بنابران،آشنا بشتر با علل و سازوکارهای بروز آسب در ورزشکاران، بخصوص در ورزشکاران جوان به دلل وژگهای جسمان، حرکت، و روان آنان، ضرورت در محافل پزشک ورزش مطرح شده است (۳)

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.