اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن :

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور ۲۰مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=۱۰،کنترل=۱۰)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی ۳جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل ۳ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (۴دقیقه با شدت۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با استفاده از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=۰۵/۰) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (۰۵/۰=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.

واژه های کلیدی: تمرین پرحجم تناوبی شدید،هورمون رشد،گرلین،افراد داری اضافه وزن

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله پژوهش… ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش… ۷

۱-۴- اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی. ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۷- محدودیت های پژوهش… ۸

۱-۸- تعاریف اصطلاحات و واژه ها ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲- تمرین تناوبی شدید. ۱۱

۲-۲-۱ انواع تمرینات شدید تناوبی. ۱۲

۲-۲-۱-۱ HIT با حجم کم. ۱۲

۲-۲-۱-۲ HIT با حجم بالا. ۱۲

۲-۳- سازوکار HIT. 12

۲-۴- هورمون رشد. ۱۳

۲-۵- چگونه ترشح هورمون رشد را افزایش دهیم؟ ۱۴

۲-۵-۱ خواب کافی و منظم. ۱۴

۲-۵-۲ تغذیه صحیح. ۱۴

۲-۵-۳ تمرینات ورزشی. ۱۵

۲-۵-۴ فاصله‌ گذاری مناسب بین تغذیه و خواب.. ۱۵

۲-۶- نقش های کاتابولیکی هورمون رشد. ۱۵

۲-۷- پاسخ هورمون رشد به ورزش.. ۱۶

۲-۸- گرلین. ۱۹

۲-۸-۱ گرلین به عنوان یک پپتاید معده‌ای- مغزی. ۲۰

۲-۸-۲ تعادل انرژی و گرلین. ۲۰

۲-۸-۳ گرلین و تنظیم دریافت غذا ۲۲

۲-۸-۴ گرلین و چاقی. ۲۴

۲-۹- پیشینه پژوهش… ۲۵

۲-۱۰- جمع بندی. ۲۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه ۳۱

۳-۲- روش پژوهش… ۳۱

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۳۱

۳-۴- متغیرهای پژوهش… ۳۱

۳-۴-۱ متغیر مستقل. ۳۲

۳-۴-۲ متغیرهای وابسته ۳۲

۳-۵- ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات.. ۳۲

۳-۶- روش اجرای پژوهش… ۳۲

۳-۶-۱ روش ELISA.. 33

۳-۶-۲ انجام تست الایزا به منظور اندازه گیری هورمون رشد و گرلین. ۳۴

۳-۶-۳ الگوی برنامه ی تمرینی. ۳۶

۳-۷- روش های آماری. ۳۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه ۳۹

۴-۲- توصیف داده های پژوهش… ۳۹

۴-۳- آمار استنباطی. ۴۱

۴-۳-۱ آزمون KS. 41

۴-۳-۲ آزمون لون. ۴۲

۴-۳-۳ آزمون فرضیه های پژوهش… ۴۲

۴-۳-۳-۱ فرضیه اول. ۴۲

۴-۳-۳-۱ فرضیه دوم ۴۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۴۵

۵-۲- خلاصه پژوهش… ۴۵

۵-۳- بحث.. ۴۶

۵-۴- نتیجه گیری. ۴۷

۵-۵- پیشنهادات.. ۴۷

۵-۵-۱ پیشنهاد کاربردی. ۴۷

۵-۵-۲ پیشنهادات برخواسته از تحقیق. ۴۷

منابع و مآخذ. ۴۸

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
فهرست منابع فارسی. ۴۸

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
فهرست منابع انگلیسی. ۴۹

چکیده انگلیسی. ۵۱

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن
فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول ۳-۱: ویژگی های فردی آزمودنی ها (میانگین ± انحراف معیار) ۳۳

جدول ۳-۲: الگوی برنامه تمرینی. ۳۶

جدول ۴-۱: ویژگی های فردی آزمودنی‌ها در دو گروه پژوهش… ۴۰

جدول ۴-۲: مقادیر غلظت هورمون رشد و گرلین سرمی در پیش و پس از تمرین دو گروه پژوهش… ۴۱

جدول ۴-۳: نتایج آزمون KS. 41

جدول ۴-۴: نتایج آزمون لون. ۴۲

جدول ۴-۵: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات هورمون رشد سرمی در دو گروه تمرین و کنترل. ۴۲

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل کوواریانس تغییرات گرلین در دو گروه تمرین و کنترل. ۴۳

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.