پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
9 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی دارای ۱۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب
ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )    9
شرح وظایف معاونت فنی اجرایی    9
وظایف پست:    13
۲- اداره کل منابع طبیعی    17
مسئول روابط عمومی وظایف آن    18
مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن    20
رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن    20
وظایف زیحساب    21
کنترل بودجه ای    22
معاونت ها    22
مدیریت امور وام    23
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی    24
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها    26
تعاریف    27
فصل اول- جبران خدمات کارکنا    29
حسابداری دولتی (تعهدی و نیمه تعهدی)    37
مسیر بودجه:    38
تخصیص    40
اعتبارات هزینه ای    40
دستگاههای – وزارت – دفتر برنامه و بودجه – استانها    40
اجرایی محلی دارایی    40
کد طبقه بندی موافقتنامه :    41
ثبت آرتیکل های حسابداری بر اساس آخرین دستورالعمل های صادره    42
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری حسابهای تملک دارائی های مالی    44
عنوان حساب کل    44
واگذاری دارائیهای مالی    47
بانک … ***    48
حوال:    50
ذیحسابی    51
حساب موجودی جنسی (بدهکار) ×××    60
ب- حساب ذخیره تامین اعتبار (بدهکار) ×××    61
حساب تضمینات (بستانکار) ×××    61
ب- حساب تنخواه گردان پرداخت (بدهکار)    63
بستن حسابها در پایان سال    65
حساب تخصیص اعتبار (بستانکار) ×××    66
سرفصلها و ثبت عملیات حسابدرای سایر منابع طرح تملک دارائیهای سرمایه ای    76
۱- گروه مستقل حسابهای سایر منابع    76
کاربرد سرفصلهای گروه حساب سایر منابع    77
ساب دریافتی سایر منابع (بستانکار) ×××    78
مدیریت حوزه ریاست :    82
مدیریت امور برنامه و بودجه:    82
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:    83
مدیریت امور اداری:    85
کاربرد سر فصل حسابهای اعتبارات هزینه    89
حساب تأمین اعتبار (بستانکار) ×××    93
ب- حساب موقت بانکی (بدهکار)×××    93
ج – طرف حساب تعهدات پرداختنی (بدهکار) ×××    94
بستن حسابها در پایان دوره مالی :    95
توضیحات مطرح شده در خصوص پیمانکاران :    101
مانده وجوه مصرف نشده    104
انواع تضمین برای معاملات دولتی :    104
انواع ضمانت نامه های معتبر    105
ج – وجه نقد    105
د – سفته با امضاء صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت    105
قانون محاسبات عمومی    106
قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی و فرهنگی    106
تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه توسط دولت    107
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی :    109
تنخواه گردان حسابداری :    110
تنخواه گردان پرداخت    110
حسابدهی مدیران    111
ایجاد تراز نامه دولت    111
استفاده از روش تعهدی بجای روش نقدی    111

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
۱.    رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۲.    شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۳.    معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
۴.    شرح وظایف
شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
۵.    معاون بازرگانی
۶.    شرح وظایف معاون بازرگانی
۷.    حوزه مدیریت
۸.    شرح وظایف حوزه مدیریت

 

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
نام: عباس افچنگی
تحصیلات: فوق لیسانس
شرح وظایف رئیس
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
۱.    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
۲.    شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
۳.    بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
۴.    پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
۵.    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
۶.    تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
۷.    حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
۸.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
۹.    اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
۱۰.    سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
۱۱.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
۱۲.    نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
۱۳.    نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
۱۴.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
۱۵.    ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
۱۶.    بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
۱۷.    انجام سایر امور محوله

 

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری
نام: اکبر قبول شاهرودی
تحصیلات:
شرح وظایف
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
۱.    نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
۲.    سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
۳.    تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
۴.    صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
۵.    شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
۶.    اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
۷.    تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
۸.    تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
۹.    انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
۱۰.    تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
۱۱.    ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر
۱۲.    تهیه گزارشات لازم
۱۳.    انجام سایر وظایف و امور مربوط
۱۴.    رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

 

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی
وظایف پست:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۸۴ در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:
۱.    نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
۲.    رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
۳.    کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
۴.    نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
۵.    بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
۶.    آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
۷.    ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
۸.    شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
۹.    نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها
۱۰.    تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.
۱۱.    نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی
۱۲.    نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط
۱۳.    تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها
۱۴.    انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

 

معاون بازرگانی
نام: خانلر صادقی فرد
شرح وظایف معاون بازرگانی:
وظایف پست:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و  استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
۱.    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
۲.    شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
۳.    پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود  اعتبارات و امکانات
۴.    تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
۵.    تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
۶.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
۷.    سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
۸.    نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
۹.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
۱۰.    جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها
۱۱.    تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده
۱۲.    اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی
۱۳.    جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان
۱۴.    تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور
۱۵.    تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار
۱۶.    بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی
۱۷.    اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی
۱۸.    جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی
۱۹.    تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور
۲۰.    انجام سیر امورات محوله
حوزه مدیریت:
نام: ایرج ناصری مقدم
تحصیلات: کارشناس زراعت  و اصلاح نباتات

 

شرح وظایف حوزه مدیریت:
۱.    هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش
۲.    مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)
۳.    مسئولیت رابط عمومی
۴.    مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی
۵.    مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )
۶.    مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد
۷.    ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها
۸.    نظارت شهرستانهای تحت پوشش
۲- اداره کل منابع طبیعی
۳- اداره کل امور عشایری
۴- اداره کل امور دامپزشکی
۵- اداره کل امور شیلات
اداره کل شیلات خراسان رضوی
گزار فعالیت های شیلات در سال ۸۵
عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال ۸۶
۱.    مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)
۲.    معاون: محمدرضا مهدیزاده
۳.    مدیر کل: سید احمد دلقندی
۴.    رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان
۵.    مسئول حراست و وظایف آن
۶.    رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن
۷.    مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان
۸.    رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن
۹.    کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

 

مسئول روابط عمومی وظایف آن
مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:
۱.    ایجاد ارتباط درون سازمانی
۲.    ایجاد ارتباط برون سازمانی
۳.    مسئول حراست و وظایف آن
مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.
۱.    نظارت بر انجام  اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات
۲.    نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام
۳.    اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان
۴.    بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان
۵.    نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان
۶.    نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان
۷.    نظارت بر نحوه نگهدری کالاها در انبار
۸.    نظارت بر کلیه مراحل خرید اجناس
رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :
۱.    مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب
۲.    هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان
۳.    برآوردهای نهادهای مورد نیا زمزارع و مراکز تکثیر و پرورش ماهی
۴.    تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تولید ماهی در استان
۵.    پیشنهاد طرح ها و پروژه ها به منظور افزایش تولید ماهی
۶.    نظارت بر صدور مجوزهای ابزی پروری در سطح استان
۷.    نظارت بر استفاده بهینه در منابع آبی (دریاچه های پست سد)
۸.    اجزاء روش های نوین
مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن
۱.    ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه تولید و پرورش غذای مصرفی در آبزی پروری
۲.    نظارت بر تامین و کنترل کیفی اقدام و نهاده های تولید خوراک ابزیان
۳.    اقدام به منظور جایگزینی اقدام ارزان قیمت در ؟؟ غذایی ماهی به منظور کاهش تولید هزینه به حفظ کیفیت
۴.    همکاری با طرح و برنامه پیرامون براورد توزیع تسهیلات و اعتبارات لازم جهت فعالیت های تغذیه با ابزیان و بهداشت ابزیان
۵.    نظارت بر اجرای پروژه های بخش بهداشت تغذیه مرغداری ، تجزیه و تلیل و ارائه گزارشهای لازم در مورد عملکرد پروژه ها
۶.    نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به بهداشت و کنترل کیفی غذای آبزیان تولیدی و ارائه خدمات کارشناسی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک آبزیان
۷.    ارائه نظرات فنی و کارشناسی به آبزی پروران در زمینه بهداشت بزیان و همچنین بهداشت خوراک آبزیان
رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن
۱.    بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران
۲.    نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی
۳.    برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری
مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان
تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط
نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان
پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان
تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

وظایف زیحساب
–    مستندات قانونی
–    تغییر نظام بندی درآمدها
–    حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )
–    مسیر بودجه
–    تعارف
–    اعتبارات هزینه ای
–    اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
–    طبقه بندی بودجه
–    درآمد و سایر منابع تامین اعتبار
کنترل بودجه ای
–    تحصض اعتبار
–    موافقنامه
–    عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص
–    دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت
–    ؟؟ بردان وا نواع ان
–    عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران
–    پیش پرداخت و عملی الحساب …

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.