بررسی تاثیر شدت نور و سن برگ روی بعضی از نشان گرهای فیزیولوژیکی یاس زرد


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
19 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر شدت نور و سن برگ روی بعضی از نشان گرهای فیزیولوژیکی یاس زرد دارای ۱۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر شدت نور و سن برگ روی بعضی از نشان گرهای فیزیولوژیکی یاس زرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده    1
پیش گفتار        2 
فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته    3
۱-۱- رده بندی یاس زرد     4
۱-۲- خاستگاه    4
۱-۳- ویژگی های گیاه شناختی و سیستماتیکی یاس زرد    4
۱-۴- شرایط زیستگاه    5
۱-۵- روش تکثیر    6
۱-۶- کاربردهای یاس زرد    6
۱-۷- رده¬بندی ارقام زراعی    6
۱-۸- نور    6
۱-۹- فتوسنتز در محیط های سایه و آفتاب    7
۱-۱۰- تفاوت های برگ های سایه¬ای و آفتابی    8
۱-۱۰-۱- تفاوت های ساختاری    8
۱-۱۰-۲- تفاوت های بیوشیمیایی    9
۱-۱۰-۲-۱- تفاوت در میزان رنگیزه ها    9
۱-۱۰-۲-۲- تفاوت در میزان پرولین    11
۱-۱۰-۲-۳- تفاوت در میزان کربوهیدرات ها    12
۱-۱۰-۲-۴- تفاوت در میزان پروتئین    12
۱-۱۱- ویژگی های برگ های جوان و مسن    13
۱-۱۱-۱- تفاوت ساختار کلروپلاست در برگ های جوان و مسن    16
۱-۱۲- عناصر    17
فصل دوم: مواد و روش ها    20
۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان مرند    21
۲-۲- جمع¬آوری نمونه های گیاهی    21
۲-۳- سنجش کلروفیل و کاروتنوئید    22
۲-۴- سنجش آنتوسیانین    22
۲-۵- سنجش فلاوونوئید    23
۲-۶- سنجش پرولین    23
۲-۷- سنجش پروتئین    24
۲-۸- سنجش قندهای محلول و نامحلول    26
۲-۹- سنجش عناصر    27
۲-۹-۱- سنجش کلسیم و منیزیم     28
۲-۹-۲- سنجش سدیم و پتاسیم    28
۲-۹-۳- سنجش میزان فسفر    28
۲-۱۰- پردازش داده ها    29
فصل سوم: نتایج    30
۳-۱- تغییرات میزان کلروفیل a    31
۳-۲- تغییرات میزان کلروفیل b    33
۳-۳- تغییرات میزان کاروتنوئید    34
۳-۴- تغییرات میزان آنتوسیانین ها    35
۳-۵- تغییرات میزان فلاوونوئیدها    37
۳-۵-۱- تغییرات میزان فلاوونوئیدها در طول موج  nm270      37
۳-۵-۲- تغییرات میزان فلاوونوئیدها در طول موج  nm300    38
۳-۵-۳ تغییرات میزان فلاوونوئیدها در طول موج  nm330    39
۳-۶- تغییرات میزان پرولین    41
۳-۷- تغییرات میزان پروتئین    43
۳-۸- تغییرات میزان قند محلول    44
۳-۹- تغییرات میزان قند نامحلول    46
۳-۱۰- تغییرات میزان عناصر    48
۳-۱۰-۱- تغییرات میزان کلسیم    48
۳-۱۰-۲- تغییرات میزان منیزیم    50
۳-۱۰-۳- تغییرات میزان پتاسیم    51
۳-۱۰-۴- تغییرات میزان سدیم    53
۳-۱۰-۵- تغییرات میزان فسفر    54
فصل چهارم :بحث و نتیجه گیری     81
۴-۱- تفسیر نتایج حاصل از میزان کلروفیل a و b    82
۴-۲- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان کاروتنوئید    83
۴-۳- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان آنتوسیانین    84
۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان فلاوونوئیدها    85
۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان پرولین    85
۴-۶- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان پروتئین    86
۴-۷- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان قند محلول و قند نامحلول    87
۴-۸- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان کلسیم و منیزیم    88
۴-۹- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم    89
۴-۱۰- تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری میزان فسفر    90
پیشنهادات     91
منابع فارسی     92
منابع انگلیسی     92
Abstract    96

فهرست جداول

جدول ۳-۱- مقادیر کلروفیلa  در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    57
جدول ۳-۲- مقادیر کلروفیلb  در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    57
جدول ۳-۳- مقادیر کاروتنوئید در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    58
جدول ۳-۴- مقادیر آنتوسیانین در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    58
جدول ۳-۵- مقادیر فلاوونوئید در طول موج nm270  در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    59
جدول ۳-۶- مقادیر فلاوونوئید در طول موج nm300  در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    59
جدول ۳-۷- مقادیر فلاوونوئید در طول موج nm330  در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    60
جدول ۳-۸- مقادیر پرولین در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    60
جدول ۳-۹- مقادیر پروتئین در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    61
جدول ۳-۱۰- مقادیر قند محلول در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    61
جدول ۳-۱۱- مقادیر قند نامحلول در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    62
جدول ۳-۱۲- مقادیر کلسیم در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    62
جدول ۳-۱۳- مقادیر منیزیم در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    63
جدول ۳-۱۴- مقادیر پتاسیم در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    63
جدول ۳-۱۵- مقادیر سدیم در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    64
جدول ۳-۱۶- مقادیر فسفر در برگ های بالایی، میانی و پایینی سایه ای و آفتابی نمونه برداری شده در ساعات مختلف روز در ماه های خرداد و مرداد    64

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱- غلظت کلروفیل a در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    65
نمودار ۳-۲- غلظت کلروفیل a در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    65
نمودار ۳-۳- غلظت کلروفیلb در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    66
نمودار ۳-۴- غلظت کلروفیل b در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    66
نمودار ۳-۵- غلظت کاروتنوئید در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    67
نمودار ۳-۶- غلظت کاروتنوئید در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    67
نمودار ۳-۷- غلظت آنتوسیانین در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    68
نمودار ۳-۸- غلظت آنتوسیانین در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    68
نمودار ۳-۹- غلظت فلاوونوئید در طول موج  nm270 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    69
نمودار ۳-۱۰- غلظت فلاوونوئید در طول موج  nm270 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    69
نمودار ۳-۱۱- غلظت فلاوونوئید در طول موج  nm300 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    70
نمودار ۳-۱۲- غلظت فلاونوئید در طول موج  nm300 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    70
نمودار ۳-۱۳- غلظت فلاوونوئید در طول موج   nm330 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    71
نمودار ۳-۱۴- غلظت فلاوونوئید در طول موج  nm330 در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    71
نمودار ۳-۱۵- غلظت پرولین در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    72
نمودار ۳-۱۶- غلظت پرولین در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    72
نمودار ۳-۱۷- غلظت پروتیئن در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    73
نمودار ۳-۱۸- غلظت پروتیئن در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    73
نمودار ۳-۱۹- غلظت قند محلول در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    74
نمودار ۳-۲۰- غلظت قند محلول در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    74
نمودار ۳-۲۱- غلظت قند نامحلول در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    75
نمودار ۳-۲۲- غلظت قند نامحلول در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    75
نمودار ۳-۲۳- غلظت کلسیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    76
نمودار ۳-۲۴- غلظت کلسیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    76
نمودار ۳-۲۵- غلظت منیزیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    77
نمودار ۳-۲۶- غلظت منیزیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    77
نمودار ۳-۲۷- غلظت پتاسیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    78
نمودار ۳-۲۸- غلظت پتاسیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    78
نمودار ۳-۲۹- غلظت سدیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    79
نمودار ۳-۳۰- غلظت سدیم در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    79
نمودار ۳-۳۱- غلظت فسفر در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در خرداد ماه    80
نمودار ۳-۳۲- غلظت فسفر در برگ های سایه ای و آفتابی در موقعیت های مختلف برداشت شده در ساعات مختلف روز در مرداد ماه    80

فهرست اشکال
عنوان        
شکل ۲-۱- منحنی استاندارد پرولین    24
شکل ۲-۲- منحنی استاندارد پروتئین    25
شکل ۲-۳- منحنی استاندارد قند    27
 شکل ۲-۴- منحنی استاندارد فسفر    29

 
چکیده
در این تحقیق، اثرات شدت نور و نیز سن برگ روی میزان برخی از نشان گرهای بیوشیمیایی مانند کلروفیل a، b، کاروتنوئید، فلاوونوئید، پرولین، پروتئین، قندهای محلول و نامحلول و برخی عناصر در برگ های یاس زرد (Forsythia intermedia ) در ساعات مختلف روز ( ۸، ۱۲ و ۱۸ ) در ماه¬های خرداد و مرداد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در مرداد ماه برگ های سایه ای در مقایسه با برگ¬های هم ردیف آفتابی میزان کلروفیل a،  bو کارتنوئید بیشتری داشتند درحالی که در خرداد ماه در اکثر نمونه¬ها تفاوت معنی دار بین برگ¬های سایه ای در مقایسه با برگ های هم ردیف آفتابی وجود نداشت. به جز خرداد ماه بالاترین میزان این رنگیزه ها در برگ های میانی و یا پایینی هر دو رژیم نوری دیده شد. میزان آنتوسیانین و فلاوونوئید در اغلب نمونه ها ، تفاوت معنی دار بین برگ های سایه ای با برگ¬های آفتابی نشان نداد. در بیشتر نمونه ها ، برگ های آفتابی میزان پرولین، پروتئین و قند بیشتری نسبت به برگ های هم ردیف سایه ای داشتند و بیشترین میزان این ترکیبات در برگ های جوان ( بالایی) و یا بالغ ( میانی) هر ۲ رژیم نوری دیده شد. نتایج بررسی میزان عناصر نشان داد که به جز منیزیم که برای هر دو نوع برگ¬های سایه ای و آفتابی تفاوت غیرمعنی¬دار  نشان داد ، در اغلب نمونه¬ها، برگ¬های سایه ای میزان عناصر کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر بیشتری از برگ های آفتابی داشتند. از نظر تأثیر سن برگ بر روی این عناصر، بالاترین میزان کلسیم و منیزیم در برگ-های پایینی ( مسن ) هر دو رژیم نوری دیده شد. در خرداد بالاترین میزان فسفر، در برگ¬های بالایی هر دو رژیم نوری وجود داشت.

پیش گفتار     
کلیه اشکال زندگی بر روی کره زمین به وسیله انرژی تابشی خورشید حمایت می شوند. گیاهان آن را از طریق فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می کنند. شدت نور یکی از مهم ترین اجزای متغیر پیرامون گیاه است (۶). گیاهان به زندگی در محیط های نوری به شدت متفاوت سازش یافته¬اند (۴) و برگ های سایه ای یا آفتابی را از زمانی که تحت سطوح مختلف تابش قرار می¬گیرند، تکوین می¬دهند. برگ های سایه¬ای یا آفتابی از نظر ویژگی¬های فیزیولوژیکی و ساختاری تفاوت هایی دارند (۳۶). از طرفی ویژگی¬های ساختاری و فیزیولوژیکی برگ و هم¬چنین نرخ تنفس و فتوسنتز به-طور قـابل توجهی طی تکوین و افزایش سن گیاهان تغییر می¬کند (۱۵ و۲۴) در برگ های گیاهان دو لپه ای بعد از یک افزایش ابتدایی، ظرفیت فتوسنتزی به تدریج بعد از اتساع برگی کاهش می یابد، این کاهش در تتثبیت CO2 هم سو با کاهش در میزان DNA،  RNA و پروتئین برگ هاست (۱۵).   
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر شدت نور و سن برگ روی برخی از نشان گرهای فیزیولوژیکی یاس زرد( Forsythia intermedia )در شرایط محیطی است.

فصل اول

مروری بر تحقیقات گذشته

۱-۱- رده بندی یاس زرد (۲۶ )
سلسله: گیاهان                       Planate
زیر سلسله: گیاهان آوندی           Tracheobionta
شاخه: گیاهان دانه¬دار                   Spermatophyte
زیر شاخه: گیاهان گل¬دار             Magnoliophyta
رده: دولپه¬ای ها             Magnoliopsida
زیررده: آستریده                    Asteridae
راسته: اسکروفولاریال                  Scrophulariales
تیره: زیتون                                   Oleaceae
جنس: فورسیتیا                               Forsythia
گونه:                      Forsythia intermedia  Zabel
۱-۲- خاستگاه
خاستگاه این گیاه چین است (۷).
۱-۳- ویژگی های گیاه شناختی و سیستماتیکی یاس زرد
– نام علمی یاس زرد Forsythia intermedia است، اینترمدیا به معنی حد واسط است چون این گیاه دورگی از Forsythia suspense و Forsythia viridisma می باشد (۷).
– نام های عمومی یاس زرد عبارتند از: forsythia، border forsythia و golden bell (7).
– فرم رویشی این گیاه، درختچه¬ای متوسط است که به هنگام بلوغ به ارتفاع حدوداً ۲-۳ متر می رسد، اگرچه گاهی اوقات بزرگ¬تر است (۷).
– برگ های یاس زرد به طول تقریباً  cm4  می باشند و طرز قرارگیری آن ها متقابل تا نیمه متقابل است. پهنک برگ به شکل تخم مرغی تا بیضی کشیده، دندانه¬دار، نوک تیز و سبز رنگ است (۴).
– گل های این گیاه به رنگ زرد روشن به صورت خوشه ای و قبل از برگ ها در اوایل بهار پدیدار می شوند. در هر گل، ۴ گل برگ در قاعده با هم پیوسته¬اند. گل های شکوفا تحمل دماهای پایین و یخ بندان را ندارند و هنگامی که در معرض دماهای پایین باشند ظاهر پژمرده و زرد قهوه¬ای پیدا می¬کنند. جوانه های گل به صورت برجسته در محورهای برگی و تا حدی دراز می باشند (۴و۷).
– میوه ها به شکل کپسول های قهوه¬ای رنگ کوچک می باشند (۴).
– شاخه ها در ابتدای رویش سبز رنگ هستند و با رفتن به سمت بلوغ به رنگ زرد قهوه¬ای تا زرد زیتونی تغییر رنگ می دهند. دارای عدسک های فراوان هستند، شاخه های پایه¬ای خاکستری  رنگ¬اند و با افزایش سن زبر و تیره¬تر می شوند (۷).
۱-۴- شرایط زیستگاه
این گیاه در مناطق کاملاً آفتابی تا قسمتی سایه می روید و خاک های مرطوب و به خوبی زه-کشی شده در آفتاب کامل را ترجیح می¬دهد. اما به خاک های فقیر، خاک های صخره¬ای، خاک های خشک و فشرده، خاک هایی با pH های گوناگون، خشکی و آلودگی بسیار سازش یافته است (۵).

 

منابع فارسی
۱)    زایگر، ا.، ل.، ۲۰۰۲، فیزیولوژی گیاهی، ویرایش سوم، ترجمه گروه مترجمین، انتشارات خانه زیست شناسی ، صفحات ۱۹۳، ۲۱۰، ۲۱۴.
۲)    سید مرندی، ه.، ۱۳۸۷، نگاهی به تاریخ مرند، انتشارات احساس، صفحه ۴۳.
۳)    لمبرز، ه.، ف.، پونز، ت.، ۱۳۸۴، اکوفیزیولوژی گیاهی، ترجمه کوچکی، ع. و همکاران، جلد ۱، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات ۶۳، ۶۴ ،۷۷.
۴)    مظفریان، و.، ۱۳۸۳، درختان و درختچه های ایران، صفحه ۴۵۳.
۵)    مؤمن رومیانی، ع.، ۱۳۸۰، معرفی یک صد گونه درخت و درخچه زینتی مناسب برای طراحی فضای سبز، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، صفحه ۳۸.
۶)    می نارد، جی. ه.، اورکات، د. ام.، ۱۳۷۲، فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار، ترجمه حکمت شعار، ح.، انتشارات نیکنام، صفحات ۱۰۹ و ۱۳۸.

منابع انگلیسی
۷) Arboretum, A., 1937, Bulletin of popular information: The Forsythias, 4: 1-8.
 8) Batanouny, K. H., Hassan, A. H., 1984, water conditions and prolin     content in shade and sun plants. Qatar University, Science Bull, 4: 57-66.
۹) castrillo, M., Vizcaino, D., Moreno, E., Latorraca, Z., 2005, Specific Leaf mass, fresh: dry weight ratio, sugar and protein contents in species of Lamiaceae from different light environments. Rev. Biology Tropical, 53 (1-2): 23-28
۱۰)¬¬ Devi, C. R., 2005, Analytical procedures in soil science and agricultural chemistry. Agrotech, publishing Academy, pp: 200.
۱۱) Dias, j., Pimenta, j. A., medrie, M, E., Torres, M. R., 2007, Physiological aspects of sun and shade Leaves of Lithreaea molleoides (vell) Engl. (Anacardiaceae). Brazilian Archives of biology and Technology, 50(1): 91-99.
۱۲) Griffin, K. L.,Tissue, D. T., Turnball, M. H., Schuster, w., Whitehead, D., 2001, Leaf dark respiration as a function of canopy position in Nothofagus fusca trees grown at ambient and elevated CO2 partial pressures for 5 years. Functional Ecology, 15: 597-605.
۱۳) Gupta, P. K., 2009, Soil, plant, water and fertilizer analysis, The books plant.
 14) Hellubust, J. A., Cruigie, J. S., 1978, Hand book of physiological methods: physiological and biological and biochemical methods. Cambridge University Press.
 15) Hernandez , R., Schaedle, M., 1973, Functional and structural changes in senescing  Populus deltoides (Bartr.) chloroplasts. Plant Physiology, 51, 245-249.
۱۶) Hgaza, V. K., Diby, L. N., Ake, S., Frossard, E., 2009, Leaf growth and photosynthetic capacity as affected by leaf position, plant nutritional status and growth stage in Dioscorea alata L. Journal of Animal and plant Sciences, 5(2): 483-493.
۱۷) Kostic, D. A.,  Mitic, S. S., Mitic, M. N., Zarubica, A. R., Velickovic, J. M., Dordevic, A. S., Randelovic, S. S., 2010, Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from southeast serbia. Journal of Medicial Plants, 4(17), 1722-1732.
 18) Lueangprasert, K., Uthaibutra, J., Saengil, K., Arkawa, O., 2010, The Effect of sugar application on the concenterations of anthocyanin and flavonol of “Mahajanaka” Mango ( Mangifera indica Linn .cv. Mahajanaka) Fruit. Chiang Maj journal Science, 37(2): 355-362.
۱۹) Mc Millen, G. G., Mc Clendon, J. H., 1983, Depend of photosynthetic rates on Leaf density thickness in deciduous woody plants grown in sun and shade. Plant physiology, 72: 674-678.
۲۰) Mahdavian, K., Ghrbanli, M., Kalantari, M., 2008, The effects of ultraviolet radiation on the contents of chlorophyll, flavoniod, anthocyanin and prolin in Capsicum annum L. Turk journal Botany, 32: 22-33.
۲۱) March , R. H., Clark, L. G., 2011, sun- shade variation in bamboo (Poaceae) Leaves. Telopea, 13(1-2): 93-104.
۲۲) Makeen, K., Babu, G. S., Lavanya, G. R., Abraham, G., 2007, Studies of chlorophyll content by different methodes in black gram (vigna mungo L.). Journal of Agricultural, 2(7): 651-654.
 23) Malkin, S., Fork, D. C., 1981, Photosynthetic units of sun and shade plants. Plant Physiology, 67, 580-583.
۲۴) Marron, N., Brignolas, F., Delmotte, F. M., Dreyer, E., 2008, Modulation of Leaf physiology by age and in response to abiotic constrains in young cuttings of two Populus detoides × P. nigra genotypes. 65,404, 1-8.
۲۵) Maxwell, K., Marrison, J. l., Leech, R. M., Grffiths, H., Horton, P., 1999, Chloroplast acclimation in leaves of Guzmania mono stachia in response to high light. Plant physiology, 121, 89-95.
۲۶) Mitchell, B., 2001, Plant of the month (april): Forsythia intermedia Lynwood. St. Andrews Botanic Garden. Retrieved May 9.2009.
۲۷) Moran, P. J., Showler, A. T., 2005, Plant responses to water deficit and shade stresses in pigweed and their influence on Entomology, 14 (4): 929-937.
۲۸)Nautiyal, P. C., Rachaputi, N. R., Joshi, Y. C., 2002, Moisture defict – induced changes in Leaf-water content, Leaf carbon exchange rate and biomass production Groundnut cultivars differing in Specific Leaf area. Annual Forest science, 74:67-79.
۲۹) Norton, B. W., Wilson, J. R., Shelton, H. M., Hill, K. D., 1991, The effect of shade on forage quality. Agriculture Science, 83-88.
۳۰) Peri, P. L., lucas, R. J., Moot, D. J., 2007, Dry matter production, morphology and nutritive value of Dactylis glomersata growing under different light regimes. Agroforest Syst., 70: 63-79.
  31) prasad, M. N. V., 1997, plant Ecophysiology.  John wiley and Sons, Inc.
۳۲) Senanyake, S. G. j. N., 1995, The effects of different light levels on the nutritive quality of four natural tropical grasses. Agricultural Biolgy, 29, 111-114.
 33) Sikuku, P. A., Netondo, G. W., Onyango, J. C., Musyimi, D. M., 2010, Chlorophyll fluorescence, protein and Chlorophyll content of three nerica rainfed  rice  varities under varying irrigarion regimes. Journal of Agricultural and Biological Science, 5 (2): 19-25.
 34) Sousa pavia, E. A., Santos Isaias, R. M.,  Aguiar Vale, F. H., Senna Queiroz, C.G., 2003, The influence of light intensity on anatomical Structure and pigment contents of Tradescantia pallid (Rose) Hunt. cv. Purpurea boom (commelinaceae) leaves. Biology and Technology, 46(4): 617-624.
۳۵) Sumitra, P., Pornthiwa.,  Panjaporn, L., Nutcharee, B., 2002, Leaf age and position on mineral composition of mangosteen leaves. Journal of Technology Lad krabang, 2272: 1-8.
۳۶) Yano, S., Terashima, I., 2001, Spearate Localization of light signal perception for sun or shade type chloroplast and palisade tissue differentiation in Chenopodium album. Plant Cell Physiol, 42(12): 1303-1310.
 37) Zucker, M., 1959, Alteration of the protein components and other constitunets in the tobaco Leaf by shading. Plant Pathology and Botany, 564-569.

Abstract
In this study, the influence of light intensity as well as leaf age on some of biochemical parametrs, such as chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid, anthocyanin, flavoniod, prolin, protein, soluble and insoluble carbohydret contents  and some elements in leaves of  Forsythia intermedia  in different hours (8,12  A.M. and 18 P.M.)at 22 May and 23 July were investigated. The results showed that at July , shady leaves had higher chlorophyll a, b and carotenoid contents compaired to sunny leaves in the same positions. While at may, in most samples didn”t significantly different between shady leaves compaired to sunny leaves in the same positions. The highest Levels of pigments observed in mature and/or  senescent leaves of both regimes . In the most samples, anthocyanin and flavoniod contents didn”t showed significantly different between shady and sunny leaves. In most samples, sunny leaves had higher prolin , protein and carbohydrate contents than shady leaves and highest levels of thise  compounds were observed in young and/or mature leaves of two regimes. The results of investigation of elements contents showed that, except Mg++ that  nonsignificantly  different showed  for both of sunny and shady leaves, in most samples, shady leaves had higher element( Ca, K, Na, P) contents that sunny leaves . In respect to effect of age on contents of elements, the highest of Ca++ and Mg++ were observed in senescent Leaves of two regimes. At May, the highest of p content was observed in young leaves of two regimes.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.