بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل پی دی اف
2120
12 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار دارای ۱۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار
فصل ?: مقدمه ۱
?- شرح مسئله۲ -?
?- اهدافپژوهش۳ -?
?- روشتحقیق۳ -?
?- نوآوری ها و دستآوردها ۵ -?
?- ساختار پایان نامه ۵ -?
فصل ?: مفاهیم و تعاریفاولیه ۶
?- مهندسی متدولوژی ۷ -?
?- فرآیند مهندسی متدولوژی۸ -?
?- متدولوژی های ایجاد نرم افزار۹ -?
?- متدولوژی های عامل گرای ایجاد نرم افزار۱۰ -?-?
?- متدولوژی های شئ گرای ایجاد نرم افزار۱۱ -?-?
?- متدولوژی های جنبه گرای ایجاد نرم افزار۱۲ -?-?
?- روشهای ارزیابی متدولوژی های تولید نرم افزار ۱۳ -?
فصل ?: کارهای انجام شده ۱۵
?- ارزیابی متدولوژی های عامل گرا۱۶ -?
?- مروری بر ارزیابی متدولوژی های عامل گرا ۱۶ -?-?
?- تحلیل روشهای ارزیابی متدولوژی های عامل گرا۲۴ -?-?
?- ارزیابی متدولوژی های شئ گرا۲۵ -?
?- مروری بر ارزیابی متدولوژی های شئ گرا۲۶ -?-?
?- تحلیل روشهای ارزیابی متدولوژی های شئ گرا۳۲ -?-?
?- ارزیابی متدولوژی های جنبه گرا۳۳ -?
?- مروری بر ارزیابی متدولوژی های جنبه گرا ۳۵ -?-?
?- تحلیل روشهای ارزیابی متدولوژی جنبه گرا۴۳ -?-?
?- نتیجه گیری۴۴ -?
فصل ?: متدولوژی های امن و متامعیارها ۴۵
?- متدولوژی های امن تولید نرم افزار ۴۶ -?
۴۶AEGIS ?- متدولوژی -?-?
۴۹CLASP ?- متدولوژی -?-?
۵۰BSI ?- متدولوژی -?-?
۵۱Microsoft SDL ?- متدولوژی -?-?
?- متامعیارها ۵۲ -?
?- متامعیارهای عمومی ارزیابی۵۴ -?-?
?- متامعیارهای ارزیابی متدولوژی های ایجاد نرم افزار۵۵ -?-?
?- متامعیارهای جدید۵۷ -?-?
فصل ?: چارچوب ارزیابی پیشنهادی ۶۶
?- چارچوبارزیابی۶۷ -?
?- معیارهای ارزیابی۶۹ -?
?- روشتعریفمعیارهای ارزیابی ۶۹ -?-?
?- مجموعه معیارهای ارزیابی۷۱ -?-?
?- ارزیابی مجموعه معیارهای موجود۸۹ -?
?- اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی۹۴ -?
فصل ?: ارزیابی متدولوژی های امن ۹۶
?- نتایج ارزیابی۹۷ -?
?- نتیجه گیری از ارزیابی۱۰۳ -?
?- ارزیابی کلی متدولوژی ها۱۰۵ -?
۱۰۵CLASP ?- ارزیابی متدولوژی -?-?
۱۰۶AEGIS ?- ارزیابی متدولوژی -?-?
۱۰۷Microsoft SDL ?- ارزیابی متدولوژی -?-?
فصل ?: جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۹
?- دستآوردها۱۱۰ -?
?- بررسی دستیابی به اهداف۱۱۱ -?
?- کارهای آینده ۱۱۲ -?
مراجع ۱۱۴
پیوستها ۱۱۷

فهرست اشکال
?) دسته بندی معیارهای ارزیابی۷۱ – شکل ( ?
فهرست جداول
?) نتایج ارزیابی مبتنی بر متامعیارهای عمومی۲۴ – جدول ( ?
?) معیارهای ارزیابی و دسته بندی آن ها۳۰ – جدول ( ?
?) نتایج ارزیابی مبتنی بر متامعیارهای عمومی۳۳ – جدول ( ?
?) معیارهای ارزیابی محصولاتجنبه گرا۴۱ – جدول ( ?
?) نتایج ارزیابی مبتنی بر متامعیارهای عمومی۴۳ – جدول ( ?
?) ارزیابی مجموعه معیارها بر اساسمتامعیارها به استثنای جامعیت۹۰ – جدول ( ?
?) ارزیابی مجموعه معیارها بر اساسمتا معیار جامعیت۹۳ – جدول ( ?
?) ارزیابی برخی از متدولوژی های امن بر اساسمعیارهای ارزیابی فرآیند۱۰۰ – جدول ( ?
?) ارزیابی برخی از متدولوژی های امن بر اساسمعیارهای ارزیابی زبان مدل سازی۱۰۰ – جدول ( ?
?) ارزیابی برخی از متدولوژی های امن بر اساسمعیارهای ارزیابی امنیت۱۰۱ – جدول ( ?
?) ارزیابی برخی از متدولوژی های امن بر اساسمعیارهای ارزیابی کاربرد۱۰۲ – جدول ( ?
?) ارزیابی برخی از متدولوژی های امن بر اساسمعیارهای ارزیابی فراگیر ۱۰۳ – جدول ( ?

 

فصل ?: مقدمه
مقدمه
?- شرح مسئله -?
گسترشو پیشرفت کاربرد نرم افزار در چند دهه اخیر (از دهه ?? میلادی)، منجر به مطرح شدن نیازها و
خواسته های متفاوتی در حوزه مهندسی نرم افزار شده است. مهمترین این نیازها را می توان در زمینه ی
تولید سیستم های نرم افزاری مشاهده کرد.
برای پاسخ دادن به نیازهای مطرح شده، ابتدا استفاده از اصول و قواعد معتبر مهندسی به منظور تولید
اقتصادی نرم افزارهای کارآ و قابل اطمینان پیشنهاد شد و اصول مربوطه جمع آوری و مدون شدند. اصول
و قواعد معتبر مهندسی همان تکنیک ها و مدل های تولید نرم افزار هستند که توسط متخصصان و افراد با
تجربه در حوزه تولید نرم افزار ارائه و معرفی می شوند.
اولین و مطرح ترین تکنیکارائه شده، تکنیکتحلیل و طراحی ساخت یافته ۱ است که در اواخر دهه ??
پیشنهاد شد. این تکنیکدر ابتدا بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از DeMarco و Yourdan توسط
نیازها را برطرف کرد. اما با گذشتزمان و افزایشاهمیت کیفیت نرم افزار در اوایل دهه ?? و کاهش
هزینه های تولید، تکنیکتحلیل و طراحی ساخت یافته با مشکلاتی مواجه شد و موجب عدم کارایی این
تکنیکدر تولید نرم افزار گردید. در همین زمان بود که مفهوم شیءگرایی در برنامه نویسی مطرح شد و
بهره گیری از آن در متدولوژی های تولید نرم افزار رو به گسترشگذاشت.
پس از تولید انواع متدولوژی های متفاوت تولید نرم افزار طی سال های گذشته، با توجه به اهمیت امنیت
در تولید محصولات نرم افزاری از سال ۲۰۰۲ نوع دیگری از متدولوژی ها تحت عنوان متدولوژی های
امن بوجود آمد. لذا با توجه به گسترشروزافزون این گونه متدولوژی ها، نیاز به چارچوب یا روشی برای
ارزیابی آن ها با در نظر داشتن نیازهای موجود بیشاز پیشبه چشم می خورد. مدیران پروژه نیازمند
ابزاری برای شناسایی متدولوژی امن مناسب پروژه خود و مهندسان متدولوژی نیازمند روشی برای
شناسایی و استخراج قطعه متدها برای ساخت متدولوژی امن مناسببرای شرایط خاصهستند. با توجه به
این، نیازمند ابزاری برای شناخت دقیق متدولوژی های امن و نقاط ضعف و قوت آن ها هستیم. اما نکته
مهم آن است که بدون در نظر داشتن معیارهایی مناسب، ارائه چنین ابزار یا روشی عملا ممکن نبوده و یا
۱ Structured Analysis and Design
مقدمه
نیاز مهندسان متدولوژی و یا مدیران پروژه را برآورده نمی سازد.
با مطالعه کارها و مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل و بررسی آن ها در می یابیم که نیاز تعریف و
ارائه چارچوبی برای ارزیابی همچنان به چشم می خورد. روش ها و چارچوب های ارزیابی موجود تمام
نیازهای موجود را پوشش نداده و در بسیاری جنبه ها دارای نقصهستند. پوششندادن نیازهای جدید
تولید نرم افزار، عدم توجه کافی به جنبه های امنیت در متدولوژی ها و معیارهای کمی در ارزیابی، از
کمبودهای روش ها و چارچوب های موجود به شمار می روند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.