روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
12 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله دارای ۱۹۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

۱-۱ مقدار

۱-۲ اهداف و دست آوردهای پروژه‌

۲ بررسی کارهای انجام شده تاکنون

۲-۱ عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل

۲-۱-۱ عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری

۲-۱-۲ کارآیی

۲-۲-۱ ازائه معیارهای کارایی

۲-۲-۲ بررسی تأخیرهای وارد از خرابی

۲-۲-۳ اولیت دهی پلها برای بازسازی

۲-۳عملکرد کلی شبکه حمل و نقل

۲-۳-۱ بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده

۲-۳-۳ برآوردتأخیرهای وارده از خرابی

۲-۳-۴ ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای

۲-۳-۵ ارزیابی ریسک منطقه‌ای

۲-۳-۶زمان جمع شدن افراد امداد رسان

۲-۴سفرهای ترافیکی بعد از زلزله

۲-۴-۱-رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله

۴-۱ عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته

۴-۲ عملکرد شبکه های ح۰مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر

۴-۲-۱زلزله کوبه ژاپن

۴-۲-۱-۱ پلها و راههای اصلی کوبه

۴-۲-۱-۲ راه آهن کوبه

۴-۲-۱-۳ سیستم متروی کوبه

۴-۲-۱-۴ فرودگاههای اطراف کوبه

۴-۲-۲ لزله نورث ریج. کالیفرنیا آمریکا

۴-۲-۳ زلزله لوما پریتا، آمریکا

۴-۲-۴ زلزله ارمنستان

۴-۲-۵ زلزله کاستاریا

۴-۲-۶ زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک

۴-۲-۷ زلزله فیلیپین

۴-۲-۸ زلزله ازمیت ترکیه

۵ستاریوی زلزله

۵-۱کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله

۵-۲پارامترهای موثر در تعریف سناریو

۵-۲-۱ زلزله

۵-۲-۲ مقیاس اندازه گیری زلزله

۵-۲-۳ آنالیز زلزله

۵-۲-۴ پهنه بندی لرزه ای

۵-۲-۵ روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله

۵-۲-۵-۱ لرزه خیزی

۵-۲-۵-۲ کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله

۵-۲-۵-۳اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه

۵-۲-۶بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم

۵-۲-۷بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم

۵-۲-۸ بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد

۵-۲-۹کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه

۶ تقاضا

۶-۱ سفرهای خدماتی

۶-۲ سفرهای امدادی

۶-۳ برآورد مجروحین

۶-۳-۱ ناحیه بندی ساختمانها

۶-۳-۲ طبقه بندی ساختمانها

۶-۳-۳ برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها

۶-۳-۴ نسبت تلفات انسانی

۶-۳-۴-۱ اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران

۶-۳-۴-۲  برآورد تلفات برای شهرتهران

۷ بررسی رفتارهای انسانی

۷-۱ رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله

۷-۱-۱ عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان

۷-۱-۲ مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کننده‌آن

۷-۱-۲-۱اشغال سطح خیابانها

۷-۱-۲-۴ بروز تصادفات احتمالی

۷-۱-۲-۵ وسایل نقلیه رها شده

۷-۱-۲-۶ هراس ناشی از زلزله و عواقب آن

۷-۱-۲-۷ افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع

۷-۱-۳ راههای مواجهه با این مشکلات

۷-۱-۳-۱ آموزش و اطلاع رسانی

۷-۱-۳-۲ تخلیه و بازگشایی مسیر

۷-۲ رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله

۷-۳ رفتار نیروهای امنیتی و امدادی

۷-۴ رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی

۸ برآورد عرضه

۸-۱ برآورد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله

۸-۱-۱ اجزاء شبکه

۸-۱-۱-۱ راهها

۸-۱-۱-۲  تقاطعات

۸-۱-۱-۳ پلها

۸-۱-۲ پارامترهای ارزیابی شبکه

۸-۱-۳ خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله

۸-۱-۳-۱ خرابی بدنه راه

۸-۱-۳-۲ تونل

۸-۱-۳-۳  خرابی پل

۸-۱-۳-۴ منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها

۸-۱-۴ خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله

۸-۱-۴-۱ خرابی تأسیسات جانبی مسیر

۸-۱-۴-۲  عوامل ترافیکی

۸-۲ برآورد مراکز امداد رسانی

۸-۲-۱ پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی

۸-۲-۲ ظرفیت پذیرش مجروح

۸-۲-۳ عملکرد بیمارستان بعد از زلزله

۸-۲-۴ خرابی بیمارستانها

۹ توزیع

۹-۱ شبیه سازی

۹-۱-۱ روشهای ضریب رشد

۹-۱-۲ ضریب رشد بکنواخت

۹-۱-۳ روش میانگین ضریب رشد

۹-۱-۴ مدل فراتر

۹-۱-۵ مدل دیترویت

۹-۱-۶ ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)

۹-۱-۷ مزایا و معایب ضریب رشد

۹-۱-۸ مدل جاذبه

۹-۱-۹ محدودیتهای مدل جاذبه

۹-۱-۱۰ مدل فرصت بینابینی

۹-۲ توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی

۹-۳ مقایسه بین مدلهای توزیع

۱۰ مدلهای تخصیص

۱۰-۱ تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر)

۱۰-۱-۱ الگوریتم کوتاهترین مسیر

۱۰-۲ تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)

۱۰-۲-۱ روند تخصیص افزایشی

۱۰-۲-۲ روند با سرعت تغییرات زیاد و کم

۱۰-۳-۳ روند میانگین متوالی

۱۰-۳ تخصیص احتمالاتی

۱۰-۳-۱ تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی

۱۰-۳-۲ تخصیص احتالاتی نسبی

۱۰-۴ روش برنامه ریزی خطی

۱۰-۵ روشMcLaughiln

۱۱ تحلیل ریسک

۱۱-۱ شبیه سازی مونت کارلو

۱۱-۱-۱ مزایای نمونه سازی مونت کارلو

۱۱-۲ نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS

۱۱-۳ مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو

۱۱-۴ توابع توزیع برای شبیه سازی

۱۱-۴-۱ توابع توزیع

۱۱-۵- دقت برآوردهای احتمالاتی

۱۲ ارائه مدل

۱۲-۱ سناریوی زلزله

۱۲-۲ برآورد تقاضا

۱۲-۳ برآورد عرضه

۱۲-۳-۱ برآورد شبکه حمل ونقل

۱۲-۳-۲-۱ @ Risk

۱۲-۴-۱ الگوریتم کوتاهترین مسیر

۱۲-۴-۲ برنامه ریزی خطی

۱۲-۴-۳ نرم افزار مدل

۱۲-۴-۴ قابلیت توسعه

۱۲-۴-۴-۱ درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی

۱۲-۴-۴-۲ درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک

۱۲-۴-۴-۳ در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی

۱۲-۴-۴-۴ درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی

۱۲-۴-۴-۵  مبداء و مقصدها مجازی

۱۲-۴-۴-۶ استفاده از تابع ارزش زمان

۱۲-۵ ارزیابی شبکه

۱۲-۵-۱ ارزیابی کل شبکه

۱۲-۵-۲ ارزیابی اجزاء شبکه

۱۲-۵-۲-۱ تحلیل حساسیت

۱۳ بکارگیری مدل

۱۳-۱ شبکه ساده با یک مبداء و مقصد

۱۳-۱-۱ روندانجام تحلیل شبکه

۱۳-۲ شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد

۱۳-۲-۱ نتایج تحلیل

۱۴- پیشنهادات برای کارهای آینده

 

 

مقدمه

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن کسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبکه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.
در این سمینار به  ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.
ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبکه  حمل و نقل و وضعیت مراکز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینکار از نمونه سازی مونت کارلو و LHS  و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبکه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبکه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبکه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به کمک این روش می توان ضمن ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری کرد. مراکز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را امکان یابی کرد، برای اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را مکان یابی کرد. برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملکرد اجزاء شبکه حمل و نقل محاسبه کرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری که شبکه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و کاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
 

۱-    حمدی ، طه ، آشنایی با تحقیق در عملیات، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه بازرگان

۲-    برجیان ، «آسیب پذیری شریانهای ترابری ایران» اولین همایش  ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی،  مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهدیس زلزله، تهران

۳-     بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بررسی  خسارات وارده به بخش صنعتی – خدماتی وشبکه ها وامکانات زیربنایی در زلزله‌منجیل ، تهران

۴-     ارزیابی  میزان آسیب پذیری شبکه های حیاتی در اثر وقوع زمین لرزه واثر گذاری جانبی و ثانویه اولین هماش ملی مهندسی زلزله  شریانهای حیاتی، تهران

۵-    حسابی. علی میرزا، حسینی، محمود، مطالعه مشکلات ترافیکی در واکنش  اضطراری آتش نشانی تهران پس از وقوع زلزله شریانهای حیاتی، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران،

۶-    برجیان حبیب آیین نامه های طراحی لرزه  ای پلهای بزرگراهی (یک بررسی تاریخی) . اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران،

۷-    زند، کارن، آسیب پذیری راهها و عناصر وابسته به آن زلزله، اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی ، موسسه بین المللی زلزله شناشسی و مهندسی زلزله تهران،

۸-     وزات مسکن و شهرسازی،  آیین نامه راههای شهری ایران ( بخشهای ۱ و ۷) ،

۹-     بهبانی. حمید قهرمانی ، امینی ، احمد نژاد، مهندسی ترافیک تئوری و کاربرد. سازمان حمل ونقل  و ترافیک. تهران ،

۱۰-    بررسی آسیب پذیری تهران در برابر زلزه . ابعاد اجتماعی و اقتصادی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، تهران

۱۱-ناطق الهعی، فریبرز پویان، آسیب پذیری لرزه ای شهرها – مطالعه موردی شهر تهارن مجله بنا، شماره

۱۲-ناطق الهی، فریبرز ایزدخواه، یاسمین آسیب پذیری ابر شهرها در برابر زمین لرزه – مطالعه موردی شهر تهران ، برنامه کاهش اثرات ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراکز بهداشتی درمانی – مطالعه پایداری شیبها در بزرگراههای تهران، مجله بنا،  شماره ۱۲ و

۱۳- حسینی، محمود، مباحث بنیادی پلهای  بتنی،  دانشگاه فردوسی مشهد

۱۴-مقدم، حسن ، طرح لرزه ای پلها، مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری ،

۱۵- مرکز تحقیقات ساختمانی و مسکن ایران، آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ویرایش دوم،

۱۶- عادلی، مهندسی زلزله

۱۷- هائری محسن، گتمیری بهروز، ریزپهنه بندی لرزه‌ای ، مناطق شهری، بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی،

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.