بررسی مدیریت منابع آب زیرمینی و کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مدیریت منابع آب زیرمینی و کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در آن دارای ۱۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مدیریت منابع آب زیرمینی و کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : به همراه پروژه فایل های پروپوزال مربوط به پروژه ارسال خواهد شد

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی مدیریت منابع آب زیرمینی و کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در آن

مقدمه

فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مروری بر تحقیقات انجام یافته

فصل دوم: روش پژوهش، ابزار و مواد

۲-۱-مقدمه

۲-۲-  معرفی شبکه عصبی مصنوعی

۲-۲-۱- مزیت های شبکه های عصبی

۲-۲-۲- کاربردهای شبکه عصبی

۲-۲-۳- اجزای کلی شبکه عصبی مصنوعی

۲-۲-۴- ساختار های شبکه عصبی مصنوعی

۲-۲-۴-۱- شبکه های پیشرو(Feedforward)

۲-۲-۴-۲- شبکه های برگشتی(Backforward)

 2-2-4-3- شبکه های شعاعی(Radial Basis Function Networks )

۲-۲-۵- معرفی انواع شبکه عصبی ساده

۲-۲-۵-۱- پرسپترون(Perceptron)

۲-۲-۵-۲- شبکه همینگ(Haming)

۲-۲-۵-۳- شبکه هاپفیلد(Hopfield)

۲-۲-۶- الگوریتمهای مختلف آموزش

۲-۲-۶-۱-الگوریتم لونبرگ-مارکورت (LM) Levenberg-Marquardt

۲-۲-۶-۲-گرادیان نزولی انتشار خطا به عقب با ممنتم

۲-۲-۶-۳-تنظیم بایزین (BR) Bayesian Regulazation

۲-۲-۷- تقسیم بندی شبکه ها از نظر نوع توابع عملگر

۲-۲-۸- تقسیم بندی شبکه ها از نظر نوع آموزش

۲-۲-۸-۱- آموزش نظارت شده(Supervised)

۲-۲-۸-۲- آموزش غیرنظارت شده(Unsupervised)

۲-۲-۹- آموزش شبکه های عصبی مصنوعی

۲-۲-۱۰- صحت سنجی

۲-۲-۱۱- معیار ارزیابی کارایی و خطای مدل

۲-۳- ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

۲-۳-۱- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

۲-۳-۲- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

۲-۳-۲-۱- تشکیلات کرتاسه

۲-۳-۲-۲- رسوبات نوع فلیش

۲-۳-۲-۳- تشکیلات پالئوژن

۲-۳-۲-۴- تشکیلات نئوژن

۲-۳-۲-۵- رسوبات کواترنر

۲-۳-۳- زمین‏شناسی ساختمانی منطقه‏ مورد مطالعه

۲-۳-۴- هواشناسی

۲-۳-۴-۱- بارندگی

۲-۳-۴-۲- درجه حرارت

۲-۳-۴-۳- تبخیر و تعرق

۲-۳-۴-۴-  رطوبت نسبی

۲-۳-۴-۵- طبقه بندی اقلیمی منطقه

۲-۳-۵-  بررسی های اکتشافی دشت بیرجند

۲-۳-۵-۱-  مطالعات ژئوفیزیک

۲-۳-۵-۲- نقشه هم ضخامت آبرفت

۲-۳-۵-۳-  نقشه مقاومت عرضی

۲-۳-۵-۴-  نقشه هم ارتفاع سنگ کف دشت بیرجند

۲-۳-۶-  هیدروژئولوژی دشت بیرجند

۲-۳-۶- ۱- بررسی ضرایب هیدرودینامیکی

۲-۳-۶-۲- رفتار سنجی چاههای مشاهده ای

۲-۳-۶-۳- هیدروگراف واحد دشت

۲-۳-۷-  نقشه های هیدروژئولوژی

۲-۳-۷-۱- نقشه هم پتانسیل دشت بیرجند

۲-۳-۷-۲- نقشه هم عمق دشت بیرجند

۲-۳-۷-۳-  نقشه هم افت دشت بیرجند

۲-۳-۸-  بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند

۲-۳-۸-۱-  چاه

۲-۳-۸-۲-  چشمه

۲-۳-۸-۳-  قنات

۲-۳-۹-  محاسبه بیلان دراز مدت آبخوان دشت بیرجند

۲-۳-۹-۱- مدت یا دوره بیلان

۲-۳-۹-۲-  مجموعه ورودی آب زیرزمینی

۲-۳-۹-۳-  مجموعه خروجی آب زیرزمینی

۲-۳-۹-۴-  تغییرات حجم مخزن در دوره بیلان(?X)

۲-۳-۱۰- محاسبه بیلان کوتاه مدت آبخوان آبرفتی دشت

۲-۳-۱۰-۱- مدت یا دوره بیلان

۲-۳-۱۰-۲-  مجموعه ورودی آب زیرزمینی

۲-۳-۱۰-۳-  مجموعه خروجی آب زیرزمینی

۲-۳-۱۰-۴- تغییرات حجم مخزن در دوره بیلان(?X)

فصل سوم: بحث، تجزیه و تحلیل

۳-۱- مقدمه

۳-۲- انجام آنالیز حساسیت و تعیین ساختار شبکه عصبی و پارامترهای موثر بر نوسانات سطح آب

۳-۳- مدلسازی سطح آب زیرزمینی در چاه مشاهده ای محمدیه در منطقه مورد مطالعه

۳-۴- مدلسازی سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهده ای موجود در منطقه مورد مطالعه

۳-۵- پیش بینی سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهده ای موجود در منطقه مورد مطالعه

۳-۶- پیش بینی سطح آب در مناطق فاقد چاه مشاهده ای در محدوده مورد مطالعه  و ترسیم منحنی هم تراز

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۴-۱- نتیجه گیری

۴-۲- پیشنهادها

منابع و ماخذ

Reference

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.