بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
12 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی دارای ۲۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی

عنوان     صفحه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ

۲-۱-مقدمه

۲-۲-محل و موقعیت

۲-۳- ریخت شناسی منطقه

۲-۴- چینه شناسی منطقه

۲-۴-۱- پرکامبرین

۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان

۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین

۲-۴-۲-۱- سازندلالون

۲-۴-۲-۲- سازند میلا

۲-۴-۲-۳- سازند قلی

۲-۴-۳- سیلورین

۲-۴-۳-۱- سازند نیور

۲-۴-۴- دونین

۲-۴-۴-۱- سازند پادها

۲-۴-۴-۲- سازند خوش ییلاق

۲-۴-۵- کربنیفر

۲-۴-۵-۱- سازند مبارک

۲-۴-۶- پرمین

۲-۴-۶-۱- سازند دورود

۲-۴-۶-۲ سازند روته

۲-۴-۶-۳- سازند نسن

۲-۴-۷- تریاس

۲-۴-۷-۱- سازند الیکا

۲-۴-۷-۲- سازند قره قیطان

۲-۴-۷-۳- گروه آق دربند

۲-۴-۷-۳-۱- سازند سفید کوه

۲-۴-۷-۳-۲- سازند نظر کرده

۲-۴-۷-۳-۳- سازند سینا

۲-۴-۷-۳-۴- سازند شیلی میانکوهی

۲-۴-۸- ژوارسیک

۲-۴-۸-۱- سازند شمشک

۲-۴-۸-۲- سازند کشف رود

۲-۴-۸-۳- سازند بادامو

۲-۴-۸-۴- سازند باش کلاته

۲-۴-۸-۵- سازند خانه زو

۲-۴-۸-۶- سازند چمن بید

۲-۴-۸-۷- سازند مزدوران

۲-۴-۸-۷-۱- محل برش الگو

۲-۴-۸-۷-۲- گسترش منطقه ای

۲-۴-۹- کرتاسه

۲-۴-۹-۱- سازند شوریجه

۲-۴-۹-۱-۱ محل برش الگو

۲-۴-۹-۱-۲- گسترش منطقه ای

۲-۴-۹-۲ سازند زرد

۲-۴-۹-۳- سازند تیرگان

۲-۴-۹-۴- سازند سرچشمه

۲-۴-۹-۵- سازند سنگانه

۲-۴-۹-۶- سازند آیتامیر

۲-۴-۹-۷ سازند آب دراز

۲-۴-۹-۸- سازند آب تلخ

۲-۴-۹-۹- سازند نیزار

۲-۴-۹-۱۰- سازند کلات

۲-۴-۱۰- ترشیر

۲-۴-۱۰-۱- سازند پسته لیق

۲-۴-۱۰-۲- سازند چهل کمان

۲-۴-۱۰-۳ سازند خانگیران

۲-۴-۱۱- نهشته های نئوژن

۲-۴-۱۲- پلیوسن

۲-۴-۱۲-۱- کنگلومرای پلیوسن

۲-۴-۱۲-۲- سازند آقچه گیل

۲-۵- زمین شناسی ساختمانی منطقه

۲-۶-پتانسیل هیدروکربنی منطقه

۲-۶-۱- معرفی مخازن گازی کپه داغ

۲-۶-۱-۱- میدان گازی خانگیران

۲-۶-۱-۲- لایه بندی مخزن مزدوران

۲-۶-۱-۳- فشار و دمای اولیه مخزن

۲-۶-۲-میدان گازی گنبدلی

۲-۶-۲-۱- لایه بندی مخزن شوریجه

۲-۶-۲-۲- فشار و دمای اولیه مخزن

فصل سوم: روشهای مطالعه

۳-۱- مقدمه

۳-۲- دستگاه راک اول

۳-۲-۱- ویژگی های پارامترهای راک – اول

۳-۲-۲- کل کربن آلی(TOC)

۳-۲-۳- اندیس اکسیژن (OI)

۳-۲-۴- اندیس تولید (PI)

۳-۲-۵-اندیس هیدروکربن زایی((GI

۳-۲-۶-اندیس مهاجرت(MI)

۳-۲-۷-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)

۳-۲-۸- اندیس هیدروژن (HI)

۳-۲-۹-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC

۳-۲-۱۰-تفسیر داده های راک اول

۳-۳- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی

۳-۳-۱-گاز کروماتوگرافی درGCMS

۳-۳-۱-۱-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی

۳-۳-۲-طیف سنج جرمی در GCMS

۳-۴-بایومارکرها ( نشانه های زیستی)

۳-۴-۱- مقدمه

۳-۴-۱-۱- بیومارکرها یا نشانه های زیستی

۳-۴-۱-۲- انواع بیومارکرها

۳-۴-۲-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی

۳-۴-۲-۱ترپانها (Terpanes)

۳-۴-۲-۲-اندیس هموهوپان

۳-۴-۲-۳-نسبت پریستان به فیتان

۳-۴-۲-۴-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin)

۳-۴-۲-۵-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C

۳-۴-۲-۶-باتریوکوکان

۳-۴-۲-۷-اندیس اولیانان(Oleanane)

۳-۴-۲-۸-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها

۳-۴-۲-۹-اندیس گاماسران

۳-۴-۲-۱۰- نسبت(C30/C29Ts)

۳-۴-۲-۱۱- -β کاروتن  و کاروتنویید

۳-۴-۲-۱۲- Bicyclic Sequiterpanes

۳-۴-۲-۱۳-کادینانها

۳-۴-۲-۱۴- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای

۳-۴-۲-۱۵- فیچتلیت(Fichtelite)

۳-۴-۲-۱۶- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)

۳-۴-۲-۱۷-ترپان سه حلقه ای

۳-۴-۲-۱۸-ترپانهای چهار حلقه ای

۳-۴-۲-۱۹-هگزا هیدرو بنزو هوپانها

۳-۴-۲-۲۰-لوپانها(Lupanes)

۳-۴-۲-۲۱-متیل هوپان(Methyl Hopanes)

۳-۴-۳- استیرانها(Steranes)

۳-۴-۳-۱-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes

۳-۴-۳-۲- C26استیران

۳-۴-۳-۳- استیرانهای (C27-C28-C29)

۳-۴-۳-۴- اندیس C30-استیران

۳-۴-۳-۵- دیااستیرانهای(C27-C28-C29)

۳-۴-۳-۶-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes

۳-۴-۳-۷-   3-آلکیل استیران

۳-۴-۳-۸-   4-متیل استیران

۳-۴-۴- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها

۳-۴-۴-۱- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها

۳-۴-۴-۲-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids

۳-۴-۴-۳- C¬26-C27-C28تری آروماتیک استیروئید

۳-۴-۴-۴- بنزوهوپانها (Benzohopanes)

۳-۴-۴-۵-پریلن( (Perylene

۳-۴-۴-۶-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z

۳-۴-۴-۷- Degraded Aromatic Deterpane

۳-۴-۴-۸-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا

۳-۴-۵-بلوغ(Maturation)

۳-۴-۵-۱- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ

۳-۴-۵-۲-ترپانها

۳-۴-۵-۲-۱-ایزومریزاسیون هموهوپان ۲۲S/(22S+22R)

۳-۴-۵-۲-۲-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane

۳-۴-۵-۲-۳- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane

۳-۴-۵-۲-۴- نسبت  Ts/(Ts+Tm)

۳-۴-۵-۲-۵- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)

۳-۴-۵-۲-۶- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane

۳-۴-۵-۲-۷- اندیس Oleanane یا ۱۸α/(18α+18β)-Oleanane

۳-۴-۵-۲-۸- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes

۳-۴-۵-۳- استیرانها (Steranes)

۳-۴-۵-۳-۱- نسبت ۲۰S/(20S+20R)

۳-۴-۵-۳-۲-نسبت Ββ/(ββ+αα)

۳-۴-۵-۳-۳- اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)

۳-۴-۵-۳-۴- نسبت  Diasterane/Regular Sterane

۳-۴-۵-۳-۵- نسبت  20S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes

۳-۴-۵-۴-استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids

۳-۴-۵-۴-۱- نسبت TA/(MA+TA)

۳-۴-۵-۴-۲- نسبتMA(I)/MA(I+II)

۳-۴-۵-۴-۳- نسبتTA(I)/TA(I+II)

۳-۴-۵-۴-۴- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R)

۳-۴-۵-۴-۵- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )

۳-۴-۵-۴-۶- پارامتر MAH

۳-۴-۶- تخریب میکروبی (Biodegradation)

۳-۴-۶-۱- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی

۳-۴-۶-۱-۱- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)

۳-۴-۶-۱-۲- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)

۳-۴-۶-۱-۳- هوپانها(Hopanes)

۳-۴-۶-۱-۴-    25-نورهوپانها (۲۵-Norhopanes)

۳-۴-۶-۱-۵-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane

۳-۴-۶-۱-۶- ترپانهای سه حلقه ای

۳-۴-۶-۱-۷- دیگر ترپانها

۳-۴-۶-۲- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق

۳-۴-۷-تعیین سن بوسیله بایومارکرها

۳-۵- ایزوتوپهای پایدار

۳-۵-۱- مقدمه

۳-۵-۲- ایزوتوپهای پایدار

۳-۵-۲-۱- اکسیژن

۳-۵-۲-۲- کربن

۳-۵-۲-۲-۱- ارتباط بین سن زمین شناسی و

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن

۳-۵-۲-۲-۲-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت

۳-۵-۲-۲-۲-۱- نمودار سوفر(Sofer)

۳-۵-۳- گوگرد

۳-۵-۴– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری

۴-۱-مقدمه

۴-۲-نمونه گیری از میادین گازی

۴-۲-۱- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن

۴-۲-۲- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی

۴-۳-داده های شرکت نفت

۴-۳-۱-مقاطع و نمونه ها

فصل پنجم: بحث و تفسیر

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تعبیر و تفسیر داده های راک اول

۵-۲-۱-چاه امیرآباد-

۵-۲-۲-چاه خانگیران-

۵-۲-۲-۱-سازند چمن بید

۵-۲-۲-۲-سازند کشف رود

۵-۳-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی

 5-3-1مقطع بغبغو

۵-۳-۲-مقطع خور

۵-۳-۳-مقطع فریزی

۵-۳-۳-۱-سازند شمشک

۵-۳-۳-۲-سازند باش کلاته

۵-۳-۴-مقطع خانه زو

۵-۳-۴-۱-سازند چمن بید

۵-۳-۴-۲-سازند شمشک

۵-۳-۵-مقطع اردک-آب قد

۵-۳-۶-مقطع شورک

۵-۳-۷-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول

۵-۴-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی

۵-۴-۱-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19)

۵-۴-۲-مقطع خور سازند چمن بید(G-11)

۵-۴-۳-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15)

۵-۴-۴-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10)

۵-۴-۵-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45)

۵-۴-۶-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC

۵-۵-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی

۵-۵-۱-سازند چمن بید

۵-۵-۲- سازند کشف رود

۵-۵-۳- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی

۵-۵-۴- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه

۵-۵-۴-۱- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء

۵-۵-۴-۱-۱- نسبت C29/C27 استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph

۵-۵-۴-۲- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء

۵-۵-۴-۲-۱- نسبت C28/C29 استیران

۵-۵-۴-۲-۲-ایزوتوپ کربن

۵-۵-۵- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء

۵-۵-۵-۱- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph

۵-۵-۵-۲-اندیس نورهوپان

۵-۵-۵-۳- نسبت C22/C21 تری سیکلیک ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تری سیکلیک ترپان

۵-۵-۵-۴- نسبتهای   C24تترا سیکلیک ترپان

۵-۵-۵-۵- ایزوتوپ کربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان

۵-۵-۵-۶- مقایسه نسبتهای بیومارکری

۵-۵-۵-۷-  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء

۵-۵-۶-تشیخص بلوغ سنگ منشاء

۵-۵-۶-۱-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane

۵-۵-۶-۲- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane

۵-۵-۶-۳-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن

۵-۵-۶-۴- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء

۵-۵-۷- داده های ایزوتوپی کربن دو مخزن مورد مطالعه

۵-۵-۸- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه

۵-۶- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی کپه داغ

۵-۶-۱- بررسی ترکیب شیمیایی مخازن

۵-۶-۲- فشار و دمای مخازن

۵-۶-۳- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه کپه داغ

۵-۶-۴- بررسی آلکانهای نرمال و بیومارکری و آب سازند مخازن

۵-۶-۴-۱- فراوانی آلکانهای نرمال مخازن

۵-۶-۴-۲- بیومارکر آدامانتان

۵-۶-۴-۳-  مطالعه ترکیبات هیدروکربوری گوگرد دار در مخازن

۵-۶-۴-۴- مطالعه آب سازندی مخازن

۵-۶-۴-۵-  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن

۵-۶-۴-۶- مقایسه ترکیبات گازی مخازن با هیدروکربورهای سنگ منشاء

۵-۶-۴-۷- ایزوتوپ کربن و گوگرد آلی مخازن

۵-۷- نتیجه گیری کلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی

پیشنهادات

پیوستها

منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی
۱.    اشکان،سید علی محمد،اصول مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای منشا هیدروکربوری و نفتها،شرکت ملی نفت ایران ، مدیریت اکتشاف ،۳۶۰ صفحه،زمستان ۱۳۸۳
۲.    افشار حرب، عباس ، ""زمین شناسی کُِپه داغ""، سازمان زمین شناسی کشور، ۲۷۵  صفحه، ۱۳۷۳.
۳.    الکساندرروژی، کلودراژه، ترجمه ابو الحمد، گ،رسایی، م.، بهرامیان، ع.، ،""گاز طبیعی: تولید، فراوری، انتقال""، انتشارات تهران. ۱۳۸۲
۴.    حسین پور صیامی، حسین، ، ""بررسی توان هیدروکربورزایی سازند کشف رود و چمن بید در حوضه رسوبی کُپه داغ""، پروژه کارشناسی ارشد، صنعتی امیر کبیر. ۱۳۷۳
۵.    ربانی ، احمد رضا، ،""ارزیابی توان هیدروکربورزایی و مطالعه ژئو شیمیای نفت میادین بخش شرقی خلیج فارس ""، مجله امیر کبیر( نشریه علوم پایه و مهندسی کاربردی دانشگاه امیر کبیر) صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۱. ۱۳۸۲
۶.    ربانی، احمد رضا، ، ""بررسی منشاء گازهای مخازن پرمین-تریاس جنوب ایران""،(خلاصه مقاله) نشریه تحقیق در علوم و مهندسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت۱۳۸۲.
۷.    ربانی، احمدرضا، ، ""بررسی منشاء و علل افزایش سولفیدهیدروژن در مخازن گاز""، شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) ۲۴۷صفحه. ۱۳۸۴
۸.    ربانی، احمد رضا ، طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس،دانشکده نفت دانشگاه امیر کبیر
۹.    اشکان ،سید علی محمد،اصول مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای منشا هیدروکربوری و نفتها با نگرش ویژه به حوضه رسوبی زاگرس
۱۰.    کمالی، محمدرضا‌، ، ""کاربرد ژئو شیمی آلی در اکتشاف نفت""، پژوهشگاه صنعت نفت، ۱۵۶صفحه، جزوه درسی. ۱۳۷۸
۱۱.    گندمی، احمدرضا، ""کاربرد بیومارکرها""، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،۹۰ صفحه ،۱۳۸۱.
۱۲.    معماریانی، م. انگچی، م.، مهران ن.، ضرغامی،""بررسی ژئوشیمیایی سازندهای حوضه کُپه داغ""، گزارش داخلی پژوهشکده صنعت نفت، ۱۳۷۳.
۱۳.    معماریانی، م.، انگچی وند. م.، مهران، ن.، کرامتی.م،مطالعه و بررسی ارتباط مخازن هیدروکربوری با سنگهای منشا در کپه داغ شرقی،فصلنامه تحقیق ،شماره ۲۹،تابستان ۱۳۷۷
۱۴.    موسوی حرمی،رضا، ،""تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق کُپه داغ""، (خلاصه مقاله)، پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، صفحه ۵ تا ۶ . ۱۳۶۶
۱۵.    یونسی، محمد، ، ""بررسی منشاء و علل افزیش سولفیدهیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران"" پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۱۱۸ صفحه. ۱۳۸۳
۱۶.    نامجویان، مهدی،مطالعه منشا سولفید هیدروژن در مخازن گازی منطقه کپه داغ، پروژه کاشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،۱۳۸ صفحه،۱۳۸۴
۱۷.    آقا نباتی ع . ، چینه شناسی ژوراسیک ایران-۱ ، طرح تدوین کتاب سازمان زمین شناسی ایران شماره ۶۵ ، ۳۵۵ صفحه.۱۳۷۷
۱۸.    آقانباتی ع. ، زمین شناسی ایران ، سازمان زمین شناسی ایران ، ۵۸۶ صفحه ،۱۳۸۳
۱۹.    Bordenave M.L , Applied petroleum geochemistry, frist E.d., paris:1993, pp.
۲۰.    Galiom m.e.Rbbani, Geochimical Characteristics and Origen of Natural Gas in Southern Iran ,  Geochemistry international Vol.38,NO.08,780-792 . ,(2002)
۲۱.    Moldowan,J.Michael  ,The biomarker guide , New york: Cambirige university press.vollume 1 & 2 .PP1-708,(2006)
۲۲.    Hunt.M.John, Petroleum geochemistry and geology,Snd E.d,New York:W.H.Freeman and company,1996
۲۳.    John.R.B.,Biological Markers in the sedimentary record, Australia: university of Melbourne ,1986
۲۴.    Stahl.J.W.,Carbon and Nitrogen isotopes in hydrocarbon research and exploration, Netherlands:Elsevier,1977
۲۵.    Dembiciki.H , Horsefield.B , Thomas T.Y.Ho , Source rock evaluation by pyrolysis-Gas choromatogaraphy , AAPG .Bulletin , V.67,no.7(1983),p(1094-1103)
 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.