بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت دارای ۱۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت   

فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات

۱-۱    مقدمه

۱-۲    تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال

۱-۲-۱ کلیدهای قدرت

۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود

۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها

۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم

۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند

۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند

۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت

۱-۲-۸ انتخاب کلیدهای فشارقوی

    1-2-8-1 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی

    1-2-8-2 انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل

۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی

۱-۲-۱۰ کلید زمین

۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی

۱-۲-۱۲ فیوز

۱-۲-۱۳ کلید بار

۱-۲-۱۴ سکسیونر قابل قطع زیر بار

۱-۲-۱۵ انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها

فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی

۲-۱ مقدمه

۲-۲ روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی

 

فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب

۳-۱ مقدمه

۳-۲ تکنیک بازرسی بامایع نافذ

       3-2-1 اصول بازرسی بامایع نافذ

        3-2-1-1 آماده سازی قطعه

        3-2-1-2 استعمال مایع نافذ

        3-2-1-3 تمییز کردن مایع اضافی

۳-۲-۱-۴ ظهور

۳-۲-۱-۵ مشاهده و بازرسی

۳-۲-۲ ویژگیهای یک مایع ناذ

       3-2-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ

۳-۳ سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی

       3-3-1 مغناطیسی کردن قطعات

       3-3-2 آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی

       3-3-3 مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی

۳-۴ سیستم بازرسی با جریان فوکو

        3-4-1 ساختمان سیم پیچ ها

        3-4-2 انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی

         3-4-2-1 شبکه پل

        3-2-2-2 مدارهای تشدید

۳-۵ سیستم بازرسی با رادیو گرافی

       3-5-1 برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی

       3-5-2 اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی

۳-۶ سیستم ترمو گرافی

فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت

۴-۱ مقدمه

۴-۲ تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز

۴-۳ طیف اشعه مادون قرمز

۴-۴ اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک

۴-۵ استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات

 

فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی

۵-۱ مقدمه

۵-۲ اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی

۵-۳ عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی

۵-۴ نمونه هایی از عکس های حرارتی

 

فصل ششم دوربین کرونا

۶-۱ مقدمه

۶-۲ کرونا

۶-۳ دوربین کرونا

۶-۴ ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا

۶-۵ کاربرددوربین های کرونا

    6-5-1 بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو

          6-5-2 بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی

    6-5-3 بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع

    6-5-4 بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو

فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن

۷-۱ مقدمه

۷-۲ عایق روغن

۷-۳ آزمایشات روغن

    7-3-2 رطوبت

    7-3-3 ویسکوزیته

    7-3-4 کشش بین سطحی

    7-3-5 عدد اسیدی کل

    7-3-6 نقطه اشتعال

فصل هشتم گاز کارماتوگرافی

۸-۱ مقدمه

۸-۲ گاز کارماتوگرافی

۸-۳ آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی

         8-3-1 روش دورننبرگ

          8-3-2 روش نسبت راجرز پیشرفته

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصارات

واژه نامه

مراجع

ABSTRACT   

 

مقدمه
دراین فصل به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است برای این منظور در ابتدا ماسله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمه ای برای این بخش مورد بررسی قرارگرفته است.
تمایل سیستم قدرت برایایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده به آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارند ماشین ها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند به قدر کافی بزرگ باشند تا بر نیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری به رفتار ماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارتدیگر پایداری سیستم قدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا به اختلال در وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند.
مسائل پایداری بسته به ماهیت و وضعیت اختلال معمولا بر دو نوع اصلی تقسیم می شود:
* بررسی پایداری درحالت مانا Steady state stability
* بررسی پایداری درحالت گذرا Transient stability
پایداری مانا ( ماندگار) به توانایی سیستم قدرت در بازگرداندتن همگامی پس از رخداد اختلال های کوچک وکند مثل تغییرات تدریجی تونان اطلاق میگردد. حالت توسعه یافته پایداری ماندگار پایداری پویا (دینامیکی) Dynamjic stability نامیده می شود. پایداری پویا مربوط به اختلال های کوچک برای مدت زمان طولانی با منظور کردن وسایل کنترل خود کار می باشد
    امروزه بررسی پایداری حالت گذرا، راه تحلیلی اصلی برای بررسی رفتار پ.یای الکترودینامیکی سیستم قدرت است. مطالعات پایداری گذار بااثرات اختلال های بزرگ وناگهانی مانندوقوع یکخطا، خروج ناگهانی یک خط ورود یا خروج ناگهانی بارها سرو کار دارد.
به بیان دیگر هدف بررسی های حالت گذرا، تعیین این است که آیا سیستم به دنبال اختلالاهای بزرگی نظیر اتصالیهای سیستم انتقال تغییرهای ناگهانی بار، ازکار افتادن واحدهای تولید، یاکلید زنی خط ، سنکرون خواهد ماند یا نه.
مطالعات پایداری گذرابرای اطمینان از توانایی تحمل سیستم قدرت در مقابل شرایط گذراپس از رخداد یکاختلال عمده ضروری است . بهنگام طراحی تجهیزات تولید وانتقال جدید چنین مطالعاتی اجتناب ناپذیر است . این مطالعات برایتعیین پارامترهایی مانند نوع رله گذاری موردنیاز ، زمان بحرانی رفع خطای مدار شکن ها و تعیین سطح وتاژ سیستم و قابلیت انتقال توان بین سیستم ها مفید است .
 
 
بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت
۱-    احد کاظمی ، سیستمهای قدرت الکتریکی ، جلد اول ، چاپ چهارم انتشارات علم و صنعت ، تهران ایران ، تیر ۱۳۷۸
۲-    بهرام صالحی ، اصول تست های غیر مخرب . چاپ اول . انتشارات دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران ، مرداد ۱۳۸۱
۳-    هادی سعادت، بررسی سیستمهای قدرت ، مترجمین حیدر علی شایانفر وشهرام جدید و احد کاظمی
۴-    آرشیو شرکت تعمیرات وبهره برداری نیروی بر ق آذربایجان
۵-    7- آرشیوآزمایشگاه روغن وگاز شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان
مهرداد عابدی ، تجهیزات نیروگاه،جلد اول ، چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ایران ، تیر  1379
 

۱ .Topological sensitivity analysis in the context of ultrasonic on- destructive lesting

۲ . Mathematical model applied in  inductive non – destr uctive testin

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.