بررسی سیستم کلینیک جراحی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی سیستم کلینیک جراحی دارای ۱۱۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم کلینیک جراحی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست پروژه بررسی سیستم کلینیک جراحی
چکیده    
مقدمه    
تکنولوژی های مورد استفاده    
۱    معرفی Actor  های سیستم    
۱-۱    بیمار    
۱-۱-۱    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود    
۲-۱-۱    فیلد های اطلاعاتی بیمار    
۲-۱    مسئول پذیرش    
۳-۱    مسئول ترخیص    
۱-۳-۱    اعمال انجام شده در زمان ترخیص    
۲-۳-۱    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود    
۴-۱    مدیر مرکز    
۱-۴-۱    ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.    
۲-۴-۱    اطلاعات مهم برای مدیر    
۵-۱    اپراتور اتاق عمل    
۶-۱    پزشک (تیم پزشکی)    
۲    Use Case های سیستم 
۱-۲    مقدمه
۲-۲    Use Case های تعریفی
۱-۲-۲    Use Case تعریف پزشک 
۲-۲-۲    Use Case تعریف گروه های پزشکی 
۳-۲-۲    Use Case تعریف بیمه
۴-۲-۲    Use Case تعریف گروه های عمل
۵-۲-۲    Use Case تعریف عمل 
۶-۲-۲    Use Case  تعریف بخش
۷-۲-۲    Use Case تعریف دارو 
۸-۲-۲    Use Case تعریف نوع پذیرش
۹-۲-۲    Use Case تعریف سرویس
۱۰-۲-۲    Use Case تعریف کمک جراح
۱۱-۲-۲    Use Case تعریف نوع ترخیص
۱۲-۲-۲    Use Case انواع بیهوشی
۱۳-۲-۲    Use Case تعریف واحد های دارویی
۱۴-۲-۲    Use Case تعریف تعرفه ها
۱۵-۲-۲    Use Case تعریف کای عمل
۱۶-۲-۲    Use Case تعریف دارو های یک عمل
۱۷-۲-۲    Use Case تعریف ست های عمل
۱۸-۲-۲    Use Case تعریف استوک اتاق عمل
۱۹-۲-۲    Use Case شرح عمل
۲۰-۲-۲    Use Case تعریف کاربران
۳-۲    Use Case های عملی
۱-۳-۲    Use Case پذیرش بیمار 
۲-۳-۲    Use Case درج مشخصات بیمار
۳-۳-۲    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار
۴-۳-۲    Use Case اتاق عمل 
۵-۳-۲    Use Case بخش
۶-۳-۲    Use Case  ترخیص
۴-۲    Use Case های گزارش گیری
۱-۴-۲    Use Case بیماران بستری شده بیمه
۲-۴-۲    Use Case بیماران سرپایی بیمه
۳-۴-۲    Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی
۴-۴-۲    Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی
۵-۴-۲    Use Case  همه بیماران
۶-۴-۲    Use Case شخصی پزشک
۷-۴-۲    Use Case مشخصات بیماران بستری شده
۸-۴-۲    Use Case عمل های انجام شده پزشکان
۹-۴-۲    Use Case عمل های یک بیمار
۳    BPM (Business Process Model) های سیستم
۱-۳    پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار
۱-۱-۳    بیمار در خواست پذیرش می کند
۲-۱-۳    مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند
۳-۱-۳    براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد.
۴-۱-۳    صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود
۵-۱-۳    صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود
۲-۳    بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز
۳-۳    بررسی گزارشات مالی توسط پزشک
۴    شرح فنی ماژول(Form) ها
۱-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان
۱-۱-۴    امکانات فرم
۲-۱-۴    فیلترهای فرم
۳-۱-۴    دکمه های فرم
۴-۱-۴    مشخصات ظاهری  فرم پزشک 
۵-۱-۴    فیلترهای فرم 
۶-۱-۴    دکمه های فرم
۲-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی
۱-۲-۴    فیلترهای فرم
۲-۲-۴    دکمه های فرم 
۳-۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی
۴-۲-۴    مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک
۵-۲-۴    اجزای فرم
۶-۲-۴    فیلترهای فرم 
۷-۲-۴    دکمه های فرم
۳-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها
۱-۳-۴    امکانات فرم
۲-۳-۴    فیلترهای فرم
۳-۳-۴    دکمه های فرم
۴-۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها
۴-۴    مشخصات ظاهری فرم سازمانها
۱-۴-۴    اجزای فرم
۲-۴-۴    فیلترهای فرم
۳-۴-۴    دکمه های فرم
۴-۴-۴    مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها
۵-۴-۴    فیلترهای فرم 
۶-۴-۴    دکمه های فرم
۷-۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها
۵-۴    مشخصات ظاهری فرم بخش
۱-۵-۴    اجزای فرم
۲-۵-۴    فیلترهای فرم
۳-۵-۴    دکمه های فرم
۶-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست داروها 
۱-۶-۴    امکانات فرم
۲-۶-۴    فیلترهای فرم 
۳-۶-۴    دکمه های فرم 
۴-۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها
۵-۶-۴    مشخصات ظاهری فرم دارو
۶-۶-۴    فیلترهای فرم
۷-۶-۴    دکمه های فرم
۷-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو
۱-۷-۴    فیلترهای فرم
۲-۷-۴    دکمه های فرم
۸-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش
۱-۸-۴    فیلترهای فرم
۲-۸-۴    دکمه های فرم
۳-۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش
۴-۸-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها
۵-۸-۴    امکانات فرم
۶-۸-۴    فیلترهای فرم    
۷-۸-۴    دکمه های فرم    
۸-۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها    
۹-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان    
۱-۹-۴    فیلترهای فرم 
۲-۹-۴    دکمه های فرم    
۳-۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان    
۴-۹-۴    مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان    
۵-۹-۴    فیلترهای فرم 
۶-۹-۴    دکمه های فرم    
۱۰-۴    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    
۱-۱۰-۴    فیلترهای فرم    
۲-۱۰-۴    دکمه های فرم    
۳-۱۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    
۴-۱۰-۴    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج    
۵-۱۰-۴    فیلترهای فرم    
۶-۱۰-۴    دکمه های فرم    
۱۱-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی    
۱-۱۱-۴    فیلترهای فرم    
۲-۱۱-۴    دکمه های فرم    
۳-۱۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی    
۴-۱۱-۴    مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی    
۵-۱۱-۴    فیلترهای فرم    
۶-۱۱-۴    دکمه های فرم    
۱۲-۴    مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی    
۱-۱۲-۴    فیلترهای فرم    
۲-۱۲-۴    دکمه های فرم    
۳-۱۲-۴    مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی    
۴-۱۲-۴    فیلترهای فرم    
۵-۱۲-۴    دکمه های فرم    
۱۳-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست ستها    
۱-۱۳-۴    فیلترهای فرم    
۲-۱۳-۴    دکمه های فرم    
۳-۱۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    
۴-۱۳-۴    مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل    
۵-۱۳-۴    فیلترهای فرم    
۶-۱۳-۴    دکمه های فرم    
۱۴-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست عملها    
۱-۱۴-۴    امکانات فرم    
۲-۱۴-۴    فیلترهای فرم    
۳-۱۴-۴    دکمه های فرم    
۴-۱۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    
۵-۱۴-۴    مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر    
۶-۱۴-۴    فیلترهای فرم    
۷-۱۴-۴    دکمه های فر    
۸-۱۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    
۱۵-۴    مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه    
۱۶-۴    مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار    
۱-۱۶-۴    امکانات فرم    
۲-۱۶-۴    دکمه های این فرم    
۳-۱۶-۴    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار    
۴-۱۶-۴    امکانات فرم    
۵-۱۶-۴    فیلترهای فرم    
۶-۱۶-۴    دکمه های فرم    
۷-۱۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار    
۸-۱۶-۴    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما    
۹-۱۶-۴    امکانات فرم    
۱۰-۱۶-۴    فیلترهای فرم 
۱۱-۱۶-۴    دکمه های فرم    
۱۲-۱۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار    
۱۷-۴    مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل    
۱-۱۷-۴    امکانات فرم    
۲-۱۷-۴    فیلترهای فرم    
۳-۱۷-۴    دکمه های فرم    
۴-۱۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    
۱۸-۴    مشخصات ظاهری  فرم بخش    
۱-۱۸-۴    امکانات فرم    
۲-۱۸-۴    فیلترهای فرم 
۳-۱۸-۴    دکمه های فرم    
۱۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    
۲۰-۴    مشخصات ظاهری  فرم ترخیص    
۱-۲۰-۴    امکانات فرم    
۲-۲۰-۴    فیلترهای فرم 
۳-۲۰-۴    دکمه های فرم    
۴-۲۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص    
۵-۲۰-۴    مشخصات ظاهری  فرم عمل    
۶-۲۰-۴    فیلترهای فرم    
۷-۲۰-۴    دکمه های فرم    
۲۱-۴    کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف 
۱-۲۱-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه    
۲-۲۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    
۲۲-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه    
۱-۲۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    
۲۳-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی    
۱-۲۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم 
۲۴-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی    
۱-۲۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم 
۲۵-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران    
۱-۲۵-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    
۲۶-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده    
۱-۲۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    
۲۷-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان    
۱-۲۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    
۲۸-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان    
۱-۲۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 
۲۹-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی    
۱-۲۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 
۳۰-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل    
۱-۳۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 
۳۱-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک 
۱-۳۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک    
۳۲-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل 
۱-۳۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل    
۳۳-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها 
۱-۳۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها    
۳۴-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    
۱-۳۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    
۳۵-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد    
۱-۳۵-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد    
۳۶-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران    
۱-۳۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران    
۳۷-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران    
۱-۳۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای 
۳۸-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان    
۱-۳۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان    
۳۹-۴    فرم مربوط به تغییر کلمه عبور    
۱-۳۹-۴    فیلترهای فرم    
۲-۳۹-۴    دکمه های فرم    
۴۰-۴    فرم مربوط به تعویض کاربر    
۱-۴۰-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۰-۴    دکمه های فرم    
۴۱-۴    فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان    
۱-۴۱-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۱-۴    دکمه های فرم 
۳-۴۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان 
۴۲-۴    فرم مربوط به ماشین حساب    
۴۳-۴    فرم مربوط به پشتیبان گیری    
۱-۴۳-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۳-۴    دکمه های فرم    
۴۴-۴    فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری    
۱-۴۴-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۴-۴    دکمه های فرم    
۴۵-۴    فرم مربوط به بازیابی پشتیبان    
۱-۴۵-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۵-۴    دکمه های فرم    
۴۶-۴    فرم مربوط به تغییر پنل    
۱-۴۶-۴    فیلترهای فرم    
۲-۴۶-۴    دکمه های فرم    
۵    ERD های سیستم    
۱-۵    اصلی    
۲-۵    عمل ها    
۳-۵    روابط میان پزشکان و سرویس ها    
۴-۵    شرح حال برای عمل    
۵-۵    شرح حال کلی    
۶-۵    تخصیص دارو برای عمل    
نتیجه گیری    
منابع و ماخذ    

 

چکیده
در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form"s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.
مقدمه
در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از ۱۵ سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر  در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.
از این رو از طرف مجریان پروژه تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند، این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.
از طرفی با آَشنایی قبلی مجریان نسبت به سیستم های درمانی از جمله کلنیک های جراحی تصمیم بر آن شد تا بنای این پروژه برپایه  این سیستم ها باشد. برای نمود عملی این طرح تصمیم گرفته شد تا از اتتزاع دوری شود و کار عملا بر روی یک مرکز درمانی انجام شود. اما متاسفانه هیج یک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. و پروژه براساس یک سری فرضیات بنا نهاده شد. البته کمک هایی همه شد که نمی توان از آنها چشم پوشید. با کامل تر شدن پروژه یک مرکز جراحی در شهر قم حاضر به همکاری شد که برنامه بوسیله سیستم RAS برای آنها نصب و راه اندازی شد و هم اکنون در مرحله آزمایش می باشد.
با توجه به فراگیر شدن صنعت نرم افزار و نیاز جامعه جهانی به این فناوری بالا (High-Tech) دانشجویان رشته نرم افزار می باید گام موثری در این راه بردارند. صنعتی که در کشور ما همچنان رنگ و بوی آماتور دارد.
تکنولوژی های مورد استفاده
سیستم عامل ویندوز یکی از محبوب ترین سیستم های عامل در دنیا می باشد، که در میان کاربران غیر حرفه ای بی رغیب است. کاربر به راحتی می تواند با آن ارتباط بر قرار نماید و از امکانات آن استفاده نماید. زبان های برنامه نویسی و نرم افزارهای پایگاه داده مختلفی برای آن طراحی و تولید شده اند، که توسعه نرم افزار های مختلف بر روی آن را از دیدگاه فنی بسیار آسان و راحت نموده است. پشتیبانی ویندوز از انواع شبکه های کامپیوتری خود یکی دیگر از معیار های انتخاب این سکو می باشد. در نهایت و با توجه به تمامی مزیت های ویندوز نباید این نکته را کتمان کنیم که ویندوز نه تنها برای مجریان این پروژه بلکه برای تمامی تولید کننده گان نرم افزار در ایران تنها انتخاب می باشد.
با توجه به نحوه کاربری این پروژه (در ادامه نوشتار در مورد آن بیشتر توضیح داده خواهد شده) برنامه بر روی یک شبکه محلی می باید استقرار یابد . بدین منظور از نسخه Windows Server 2003  برای سیستم سرور و برای ایستگاه های کاری از  XP  Windows  استفاده خواهد شد.
زبان برنامه نویسی دلفی یکی از زبان های پر کاربرد و مفید برای تولید برنامه های  سازمانی می باشد. دلفی از کامپایلر کامل شده پاسکال استفاده می کند. این زبان  OOP را به صورت کامل پوشش می دهد و براساس طراحی کامپوننتی ساخته شده است. دلفی بر روی پلتفرم های ویندوز  و لینوکس قابل استفاده می باشد. دو کتابخانه بزرگ VCL و CLX به ترتیب برای ویندوز و لینوکس طراحی شده اند.
دلفی قابلیت اتصال به انواع نرم افزارهای پایگاه داده را دارا می باشد. نرم افزار های مبتنی بر فایل مثل پارادوکس و اکسس و همچنین سرور های بانک اطلاعتی مپل اورکل و SQL Server از جمله این پایگاه های داده می باشند.
با توجه به استفاده از سکوی ویندوز و زبان دلفی نرم افزار SQL Server به عنوان یک گزینه خوب مورد توجه قرار گرفت . این نرم افزار یک RDBMS نسبتا قدرتمند می باشد نیاز به هزینه نگهداری زیادی نداشته و مقرون به صرفه می باشد(هزینه خرید آن در اکثر موارد صفر می باشد).
در نهایت استفاده از پایگاه داده رابطه ای SQL Server 2000 و زبان دلفی ۷ بر روی سکوی ویندوز مورد تایید قرار گرفت.

معرفی Actor  های سیستم
۱-۱ بیمار
بیمار تنها مشتری در این سیستم می باشد، او محوری ترین نقش را در این سیستم ایفا می کند.
بیمار به پزشک مراجعه می کند. بر اساس نوع بیماری و اینکه او نیاز به انجام عمل جراحی دارد به یک مرکز جراحی یا بیمارستان معرفی می شود تا در آنجا مورد معالجه قرار گیرد. سایر نقش های این سیستم برای سرویس دادن به بیمار طرح می شوند.
 در طول دوره درمان خدماتی به او ارائه می شود که باید بهای آنهعا را بپردازد. هر بیمار ممکن است از یم طرف یک یا چند سیستم بیمه مورد حمایت باشد، که در نتیجه باید در انجام محاسبات مالی بیمار تغییراتی صورت گیرد.
یک بیمار ممکن است برای چندین بار به یک مرکز مراجعه نماید. بنابراین باید برای وی یک پرونده پزشکی تشکیل شود. این سابقه می تواند در انجام اعمال احتمالی  بعدی برای پزشکان معالج و در نتیجه خود بیمار مفید باشد.

۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود:
مشخصات فردی
نوبت های بستری
اعمال انجام شده
سرویس های ردیافتی
داروهای مورد استفاده
اطلاعات مالی
اطلاعات همراهان

 2-1-1فیلد های اطلاعاتی بیمار…

 

منابع و ماخذ پروژه بررسی سیستم کلینیک جراحی
۱- RUP Over View ]محمد بدری[ ]آکادمی تولید نرم افزار[www.software-academy.com][
۳- Software Engineer professional   [Stive McCannel ]
۲- CDM Handbook [Oracle Corporation]
۳- SQL Server Book Online [Microsoft Corporation]

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.