بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه ZSM-5 در واکنش متان به بنزن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل پی دی اف
2120
5 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه ZSM-5 در واکنش متان به بنزن دارای ۷۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه ZSM-5 در واکنش متان به بنزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 
فصل اول-کلیات تحقیق  
-۱-۱ بیان مسأله. 
-۲-۱ ضرورت انجام تحقیق 
-۳-۱ اهداف تحقیق. 
-۴-۱ متغیرهای تحقیق 
-۵-۱ فهرست واژه های کلیدی و اصطلاحات.
فصل دوم-پیشینه تحقیق 
۱-۲ ( واکنش هیدروکربن های سبک روی سطوح کربیدی فلزات واسطه. 
۲-۲ ( هیدروکربنهای خطی  
۱-۲-۲ ( مولکو لهای C‌9 . 2
۲-۲-۲ ( مولکو لهای C3 و C‌11  4
۱-۲-۲-۲ ( واکنشهای ایزومریزاسیون هیدروکربن های خطی 
۳-۲ ( هیدروکرب نهای حلقوی. 
۴-۲ ( آروماتی کها. 
۵-۲ ( واکنش مولکو لهای اکسیژن دار 
۱-۵-۲ ( الکل ها 
۲-۵-۲ ( کربن دی اکسید  
۶-۲ ( واکنش با مولکو لهای گوگرددار. 
۱-۶-۲ ( تیوفن. 
و
۲-۶-۲ ( آلکان تیول
۳-۶-۲ ( واکنش HDS روی سطوح کربیدی. 
۷-۲ ( واکنش مولکولهای نیتروژن دار. 
۱-۷-۲ ( آمونیاک
۲-۷-۲ ( نیتریل ها. 
۳-۷-۲ ( واکنشهای HDN روی کربیدها 
۸-۲ ( واکنش آروماتیزاسیون متان و تبدیل آن به بنزن 
۱-۸-۲ ( تاریخچه. 
۲-۸-۲ ( مکانیسم های ارائه شده
۳-۸-۲ ( نقش پایه 
۹-۲ ( استفاده از کربید تنگستن در تکنولوژی پیل سوختی
۱۱-۲ ( همبستگی واکن شپذیری سطح با خواص الکترونی. 
۱-۱۱-۲ ( شباهت ها و اختلافات بین سطوح TMC و فلزات گروه Pt 
۲-۱۱-۲ ( مدل سازی نظری خواص سطحی. 
فصل سوم-روش تحقیق.  
۱-۳ ( تهیه کاتالیست ها 
۱-۱-۳ ( ساخت کاتالیست های تنگستن و مولیبدن بر پایه ZSM- . 5
۲-۳ ( شناسایی کاتالیست.  
۳-۳ ( سیستم راکتوری. 
۱-۳-۳ ( واکنش دهیدروآروماتیزاسیون متان. 
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها. 
۱-۴ ( شناسایی کاتالیست  
۲-۴ ( درصد تبدیل و گزینش پذیری محصولات. 
ز
۳-۴ ( بررسی نقش قطر کانا لهای پایه. 
فصل پنجم-بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 
منابع و مآخذ. 

چکیده
در این پایا ن نامه واکنش آروماتیزاسیون متان و تبدیل مستقیم آن به بنزن روی کاتالیست های مولیبدن و تنگستن
بر پایه زئولیت ZSM-5 در دمای ۰۸۸ درجه سانتی گراد بررسی شد. کاتالیست های مورد نظر به روش تلقیح
نمک فلزی روی زئولیت با درصدهای وزنی مختلف بین ۲ تا ۸ درصد ساخته شدند. شناسایی کاتالیست ها
بوسیله تکنیک های XRD و FTIR انجام و ساختار آن ها قبل و بعد از واکنش بررسی شد. همچنین فعالیت و
درصد تبدیل کاتالیست ها و گزینش پذیری محصولات بدست آمده اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد
که با افزایش مقدار فلز روی سطح کاتالیست درصد تبدیل متان به بنزن افزایش می یابد. مقایسه درصد تبدیل
کاتالیست ها نشان می دهد که کاتالیست های مولیبدن فعالیت و پایداری بیشتری دارند و هر چه میزان مولیبدن در
کاتالیست بیشتر باشد درصد تبدیل و نیز فعالیت کاتالیست بیشتر می شود. با افزایش مقدار فلز روی کاتالیست
درصد تبدیل افزایش می یابد. این مسأله اثبات می کند که فعال سازی اولیه متان روی سایت های فلزی کاتالیست
انجام می شود. این فعال سازی منجر به انجام واکنش های بعدی و تولید بنزن نهایی می شود. این شرایط تأییدی
بر مکانیسم دو عاملی است. این مکانیسم دو عاملی شامل دو مرحله است: ( شکستن هومولیز پیوند C-H و
تشکیل رادیکال CH3
. و سپس اتیلن ۲( حلقه زایی گونه های اتیلنی در حضور سایت های اسیدی درون کانال های
ZSM-5 . بررسی واکنش روی پایه مزوحفره ای HMS نشان داد که هیچ گونه محصول آروماتیک تولید نشد. این
نشان می دهد که افزایش قطر کانال های پایه باعث کاهش احتمال حلقه زایی می شود.
-Zeolite Socony Mobil – 5

منابع و مآخذ
۵۷
[۱] Kudo, T.; Kawamura, G.; Okamoto, H. J. Electrochem. Soc. 1891, 111 , 1481.
[۲] Kudo, T.; Ishikawa, A.; Kawamura, G.; Okamoto, H. J. Electrochem. Soc. 1891, 112 , 1914. [1] Brewer, L. Science 1899, 191 , 111.
[۴] Mullins, D. R.; Overbury, S. H. Surf. Sci. 1899, 181 , 411.
[۱] Benziger, J. B.; Ko, E. I.; Madix, R. J. J. Catal. 1899, 14 , 414.
[۹] Kapoor, R.; Oyama, S. T.; Fru¨ hberger, B.; DeVries, B. D.; Chen, J. G. Catal. Lett. 1881, 14 ,
۱۹۸.
[۹] Sunderland, K. J.; Slavin, A. J. Surf. Sci. 1881, 211 , 211.
[۹] Parr, R. G.; Donnelly, R. A.; Levy, M.; Palke, W. E. J. Chem. Phys. 1899, 99 , 1911.
[۸] Grant, J. L.; Fryberger, T. B.; Stair, P. C. Surf. Sci. 1891, 118 , 111.
[۱۱] Hwu, H. H.; Zellner, M. B.; Chen, J. G. J. Catal. 2111, 228 , 11.
[۱۱] Sheppard, N. Annu. Rev. Phys. Chem. 1899, 18 , 198.
[۱۲] Chen, J. G.; Weisel, M. D.; Liu, Z.-M.; White, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1881, 111 , 9991.
و…

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.