بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک دارای ۸۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی اثر حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک

چکیده    
فصل اول : اصول بنیادی    
۱-۱ مقدمه    
۱-۲ بررسی اجمالی    
۱-۲-۱ آمین ها   
۱-۲-۲ خصوصیات بازی آمین ها    
۱-۳  بررسی اجمالی گروههای کربونیل وآلدهیدها    
۱-۳-۱ سنتز آلدهیدها    
۱-۳-۲ واکنش های آلدهیدها    
۱-۴  ایمین ها یا بازهای شیف    
۱-۴-۱ مکانیسم واکنش تشکیل ایمین    
۱-۴-۲ نامگذاری ترکیبات با فرمول ساختمانی RR′C=NR″    
۱-۵  آمین های هتروسیکل حاوی اتم های گوگرد و نیتروژن    
۱-۵-۱ تیون تری آزول ها و آمین های مشتق از آنها    
۱-۶ معرفی تعدادی از بازهای شیف حاوی اتم های گوگرد و نیتروژن    
۱-۶-۱ سنتز و ساختار کریستالی باز شیف مشتق از ( ۴-آمینو -۶-متیل-۳-تیو–3،۴– دی هیدرو–1،۲،۴ –تری آزین– 5 ( 2H ) – اون)(۱).     
۱-۶-۲ سنتز وساختار کریستالی باز شیف مشتق از (۴-آمینو -۵- متیل -۲H -1،۲،۴- تری آزول – 3(4H)- تیون) (۶)    
۱-۷ فعالیت و خواص بیولوژیکی ترکیبات هتروسیکل گوگرد- نیتروژن     
۱-۸تاثیر حلال بر روی سرعت واکنش    
۱-۸-۱ تاثیرات حلال بر محل اتصال پروتون در اوروسانیک اسید    
۱-۸-۲ اثر حلال بر پیوند هیدروژنی بین الکلهای نوع اول و استرها     
فصل دوم : بخش تجربی    
۲-۱ مواد و وسائل لازم     
۲-۲ مراحل کار تجربی     
۲-۳ تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N-آمینورودانین ) در حلال متانول و کاتالیزورHCl     
۲-۳-۱ واکنش ۴- کلروبنزآلدهید با N- آمینو وردانین در متانول و در حضور کاتالیزور HCl (a1)    
۲-۳-۲ واکنش ۳- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور HCl (b1)    
۲-۳-۳ واکنش ترفتالدهید با N- آمینو رودانین در متانول ودر حضور کاتالیزور HCl (c1).     
۲-۴ تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N- آمینو رودانین) در حلال استونیتریل و کاتالیزور HCl    
۲-۴-۱ واکنش ۴-کلروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضورکاتالیزور HCl (a2)    
۲-۴-۲ واکنش ۳- نیترو  بنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl (b2)
۲-۴-۳ واکنش ترفتالدهید با N- آمینورودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl (c2)    
۲-۵ تهیه ترکیبات ایمینی از آمین (N- آمینو رودانین) در حلال متانول و کاتالیزور اسید استیک     
۲-۵-۱ واکنش ۴- کلروبنزآلدهید یا N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک(a2)     
۲-۵-۲ واکنش ۳- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک (b2)    
۲-۵-۳ واکنش ۴- متوکسی بنزآلدهید با N- آمینو رودانین در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a3)    
۲-۶ تهیه ترکیبات ایمین (N-آمینو رودانین) در حلال استونیتریل و کاتالیزور اسید استیک     
۲-۶-۱ واکنش ۴- کلروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استو نیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a2)    
۲-۶-۲ واکنش ۳- نیتروبنزآلدهید با N- آمینو رودانین در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (b2)    
۲-۶-۳ واکنش ۴- متوکسی بنزالدهید با N- آمینو رودانین در استو نیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک (a3)    
فصل سوم : نتایج و بحث    
۳-۱  بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش«N-آمینو رودانین» و آلدهیدهای آروماتیک در حلال متانول و کاتالیزورHCl     
۳-۱-۱ بررسی و شناسایی ایمین a1 مشتق شده از N- آمینو رودانین و ۴- کلروبنزالدهید در حلال متانول و کاتالیزور HCl     
۳-۱-۲ بررسی و شناسایی ایمین b1 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۳-نیترو بنزآلدهید در متانول و در حضور کاتالیزور HC1     
۳-۱-۳ برسی و شناسایی ایمین C1 مشتق شده از N- آمینو رودانین و ترفتالدهید در متانول و درحضور کاتالیزور HCl     
۳-۲   بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش «N- آمینو رودانین» با آلدهیدهای آروماتیک در حلال استونیتریل و کاتالیزور HCl     
۳-۲-۱ بررسی و شناسایی ایمین a2 مشتق شده از N- آمینو رودانین و ۴- کلروبنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزورHCl     
۳-۲-۲ بررسی و شناسایی ایمین b2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۳- نیترو بنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl    42
۳-۲-۳ بررسی و شناسایی ایمین c2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ترفتالدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور HCl     43
۳-۳ بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش «N-آمینورودانین» با آلدهیدهای آروماتیک طبق واکنش های زیر درحلال متانول و کاتالیزور اسیداستیک    
۳-۳-۱ بررسی و شناسایی ایمین a2 مشتق شده از ۴-کلروبنزآلدهید و N- آمینورودانین در حلال متانول و کاتالیزور اسیداستیک     
۳-۳-۲ بررسی و شناسایی ایمین b2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۳- نیتروبنزالدهید در متانول و در حضور کاتالیزور اسیداستیک 
۳-۳-۳ بررسی و شناسایی ایمین a3 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۴- متوکسی بنزآلدهید در متانول و در حضور کاتالیزور اسید استیک     
۳-۴ بررسی و شناسایی ترکیبات ایمینی مشتق شده از واکنش  N- آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک در حلال استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک     
۳-۴-۱ بررسی و شناسایی ایمینی a2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۴- کلروبنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسیداستیک     
۳-۴-۲  بررسی و شناسایی ایمینb 2 مشتق شده از N- آمینورودانین و ۳- نیتروبنزآلدهید در حلال استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسیداستیک     
۳-۴-۳ بررسی و شناسایی ایمین a3 مشتق شده از N- آمینو رودانین و ۴- متوکسی بنزآلدهید در استونیتریل و در حضور کاتالیزور اسید استیک    
نتیجه گیری 

 

مقدمه

تولید ایمین ها دارای اهمیت خاصی از نظر بیولوژیکی و شیمیایی می باشد و این ترکیبات با روش ساده و راندمان بالا تهیه می شوند[۱].
در اثر تراکم آلدهیدها و کتونها با آمینها ، ترکیبات ایمین که شامل پیوند  – N=C    
می باشد به دست می آید. این ترکیبها ناپایدار بوده و به سرعت تجزیه یا پلیمره      می شوند مگر اینکه به کربن یا نیتروژن پیوند دوگانه یک گروه آریل متصل باشد .
انتظار می رود که شیمی ایمینها شبیه به آلدهیدها وکتونها و در بعضی مواقع تا     اندازه ای منحصر به فرد باشد و برای بررسی و تحقیق بیشتر در رابطه با مکانیسم برخی از واکنشها شاید بهتر باشد ایمینها همراه و یا بجای کتونها و آلدهیدها بکار برده شود [۲].

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.