مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران :

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.
واژه های کلیدی:کیفیت گزارشکری مالی،کارایی سرمایه گذاری،اندازه شرکت،وجه نقد نگهداری شده،فرصت های رشد،عینی بودن دارایی ها

مقدمه
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.
گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

پیشینه ی پژوهش
بوشمن و اسمیت در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران در سال ۲۰۰۷ طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین بیدل و هیلاری در سال ۲۰۰۶ طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).
جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).
فنگ لی در سال ۲۰۱۰ طی تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه، عدم اطمینان به اطلاعات و مسئله نمایندگی پرداختند .و به این نتیجه رسیدند که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی می شود.
اُسو-اَنساه۱۹۹۸ به نقل از استیگلر ) ۱۹۶۱) و آلچین( ۱۹۶۹) بیان می کند که با توجه به امکانات اقتصادی در تولید و ذخیره اطلاعات، شرکت های بزرگ به طور نسبی تمایل به صرف منابع بیشتری برای تولید اطلاعات دارند و افشای اطلاعات در شرکت های بزرگ بیشتر از شرکت ها ی کوچک است.
یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال ۸۸ تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسع دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است. هدف در این تحقیق ، تعیین میزان رابطه بین متغیر های پژوهش بوده و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای۱۳۸۵تا۱۳۸۸ می باشد و روش نمونه گیری ،حذف سیستماتیک میباشد، به این ترتیب که از بین اعضای جامعه تنها شرکت هایی که شرایط زیر را داشته باشند انتخاب می شوند: ۱-اطلاعات ۴ ساله اخیر آنها(۱۳۸۵الی۱۳۸۸)به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شده باشد. ۲- سال مالی آن ها به پایان اسفند ماه ختم شود. ۳- وقفه های معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند . ۴-اطلاعات مورد نیاز را برای محاسبه متغیرهای پژوهش ارائه داده باشند. با توجه به شرایط ذکر شده، ۷۹ شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند(برای هر متغیر این پژوهش تعداد۳۱۶داده سال،جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است). مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای، مقاله و اینترنت جمع آوری شده است. صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد. همچنین از نرم افزار ره آورد نوین برای استخراج داده های تحقیق استفاده شده است. لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع داده های ثانویه هستند، که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد. دراین تحقیق ،مفروضات رگرسیون شامل: ۱- نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (آزمون کلموگروف –اسمیرنوف). ۲- استقلال خطاها (آزمون دوربین –واتسن). ۳-صفر بودن امید ریاضی(E(ei)=0). 4- ثابت بودن واریانس خطاهای مدل. ۵- عدم همبستگی متغیر های مستقل مورد آزمون قرار گرفته است.
مدل تحقیق و شیوه سنجش متغیر ها
InvEff=+ FRQ+ Size+ cash+ Group + Tang
کارایی سرمایه گذاری(.Inv. Eff)
جهت محاسبه کارایی سرمایه گذاری از فرمول انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار بااستفاده از مدل پیش بینی سرمایه گذاری به عنوان تابعی از رشد درآمد استفاده می شود.
Invest_(i,t)=a_0+a_1 NEG_(i,t)+a_2 %RevGrowth_(i,t-1)+a_3 NEG*%RevGrowth_(i,t-1)+_(i,t)
Invest_(i,t) : جمع سرمایه گذاری در ماشین آلات ،تجهیزات، زمین، ساختمان،مخارج تحقیق و توسعه منهای درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییهای شرکت i در سال t.
NEG_(i,t) : متغیر ساختگی که برای مقادیر منفی رشد درآمد شرکت مقدار یک می گیرد و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد.
%RevGrowth_(i,t-1): نرخ رشد سالانه درآمد شرکت i در سال t-1.
_(i,t): خطای باقی مانده
a_1 تا a_3ضرایب متغیر ها(شیب)
a_0 : مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
طبق تحقیق بیدل (۲۰۰۹) مقدار انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار( مقدار خطای باقی مانده) به عنوان عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری کمتر از اندازه حاصل مقدار منفی این خطای باقی مانده و سرمایه گذاری بیش از اندازه بیانگر مقدار مثبت آن می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی(FRQ)
برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی ابتدا بر اساس مدل مک نیکولز (۲۰۰۲)، کیفیت اقلام تعهدی را محاسبه می کنیم سپس قدر مطلق خطای باقی مانده را به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی درنظر می گیریم
کیفیت اقلام تعهدی: کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل مک نیکولز (۲۰۰۲) محاسبه می شود. مدل مک نیکولز به شرح زیر است:

WC_(i,t)/Assets_(i,t) =_(0,i)+_(1,i) CFO_(i,t-1)/Assets_(i,t) +_(2,i) CFO_(i,t)/Assets_(i,t) +_(3,i) CFO_(i,t+1)/Assets_(i,t) +_(4,i) sales_(i,t)/Assets_(i,t) +_(5,i) PPE_(i,t)/Assets_(i,t) +V_(i,t)
در معادله فوق:
WC_(i,t) : برابر با تغییر در حسابهای سرمایه در گردش شرکت i در سال t که به شکل زیر محاسبه می شود:
تغییر در حسابهای سرمایه در گردش=افزایش در حسابهای دریافتنی+افزایش موجودی کالا+کاهش حسابهای پرداختنی و بدهی ها+کاهش در مالیات پرداختنی+ افزایش(کاهش) در سایر داراییها(بدهی ها)

Assets_(i,t) : میانگین داراییهای شرکت i در سال t
CFO_(i,t-1) : وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t-1
CFO_(i,t): وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t
CFO_(i,t+1): وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t
sales_(i,t) : تغییر در حساب فروش شرکت i در سال t
PPE_(i,t) : اموال ماشین آلات و تجهیزات شرکت I در سال t
V_(i,t) : خطای باقی مانده
_(۱,i) تا _(۵,i) ضرایب متغیر ها(شیب)
_(۰,i) : مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره (۲) بیانگر این است که خطای برآورد در اقلام تعهدی جاری ارتباطی با جریان وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آلات و تجهیزات قابل تبیین نیست. در این تحقیق این قدر مطلق خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می گیرد
متغیر های تعدیل:
متغیر های تعدیل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده، فرصت های رشد، عینی بودن دارایی می باشد.
۱-اندازه شرکت : که برابر با لگاریتم داراییهای شرکت می باشد
Size=log(َAsset_t)
t : میزان داراییهای شرکت در سال Asset_t
۲- وجه نقد : بیانگر متغیر میزان وجه نقد شرکت می باشد که با استفاده از تقسیم برابر با وجه نقد بر کل داراییها استاندارد می شود.
۳-فرصت رشد : که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:
GROWOP = Pij / BVij
:GROWOP فرصت رشد
P_(ij ) : ارزش بازار سرمایه شرکت
BV_ij : ارزش دفتری سرمایه شرکت
۴- عینی بودن داراییها : نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:
Tang=PPE_(i,t)/(Total Asset_(i,t) )
Tang: عینی بودن دارایی
PPE_(i,t): اموال ماشن آلات و تجهیزات شرکتi در سال t
Total Asset_(i,t): کل داراییهای شرکتi در سال t
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی ۱: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲: اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۳: وجه نقد نگهداری شده شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۴: فرصت های رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۵: عینی بودن داراییهای شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش
پس از تعیین و محاسبه متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته می شود .ابتدا وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون چند گانه ،برای تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده می گردد. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابط خطی (y = a + x) بین متغیر ها مورد مطالعه قرار گیرد.
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) ،به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود. فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری نرمال است
توزیع داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری نرمال نیست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه اول
فرضیه اصلی اول:بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل نشان داده می شود:
همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، وجود دارد.
بر اساس مقادیر ارائه شده( نگاره ۱) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای کارایی سرمایه گذاری در مدل بیشتر از ۵% است ( Sig. > 0/05)، بنابراین فرض یعنی نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می شود.

تعداد میانگین انحراف معیار قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار بیشترین
انحراف
مثبت بیشترین
انحراف
منفی کلموگروف
اسمیرنوف سطح معنی داری
۳۱۶ ۰۰۳۵۷ ۰۰۴۰۴۴ ۰۷۵ ۰۷۵ ۰۴۹- ۱۳۳۸ ۰۰۵۶
نگاره شماره(۱) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S))مربوط به متغیر کارایی سرمایه گذاری

نگاره شماره( ۲) خلاصه یافته های حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش در رگرسیون تک متغیره
آماره ها

متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد شیب خط محل برخورد خط سطح معنی داری فرضی تایید شده
رابطکیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری ۰۳۵۹ ۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۹۹ ۴۶۳۵۲ ۶۸۰۸
۳۱۶
۰۵۰۱
۰۰۲۹
۰۰/۰
H1

همانطور که در نگاره(۲)مشاهده می شود ۲Rتعدیل شده مربوط به ارتباط کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری ۱۲۶/. می باشد،قابل توجه است که۶/۱۲% از تغییرات کارایی سرمایه گذاری توسط کیفیت گزارشگری مالی قابل تفسیر است.مقدار آماره دوربین واتسون برابر۶۹۹/۱ است ،که نشان می دهد خطا های مدل استقلال دارند.خطی بودن مدل رگرسیون نیز با توجه به سطح معنی داری sig))وهم با توجه به مقدار آماره های FوTکه در ناحیه رد فرضیه قرار گرفته ،تائید شده است وبدین ترتیب معنی داری رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تائید می شود.

تجزیه تحلیل آزمون فرضیه دوم
طبق فرضیه دوم ادعا شده است که:اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی دوم،ابتدا روابط میان متغیرهای اندازه شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر میزان وجه نقد نگهداری شده مقایسه می کنیم.
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری،
کیفیت گزارشگری مالی ۰۳۵۹
۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۹۹ ۴۶۳۵۲ ۶۸۰۸ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ، کیفیت گزارشگری مالی،اندازه شرکت ۰۴۰۸ ۰۱۶۶ ۰۱۶۱ ۱۷۰۸ ۳۱۱۶۴ ۳۷۴۸ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰
H1
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش ،به شرح نگاره شماره(۳)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود.

با توجه به نتایج به دست آمده که در نگاره(۳)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان ۳۵% از ۱۲۶% به ۱۶۱% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر اندازه شرکت بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است و باید به مدل رگرسیونی اضافه شود.مقداره آماره دوربین –واتسون طبق نگاره بالا۷۰۸/۱می باشد واین عدد نشان می دهد که خطاها از یگدیگر مستقل هستند وبین خود خطاها همبستگی وجود ندارد.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه سوم
طبق فرضیه سوم ادعا شده است که: میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی سوم،ابتدا روابط میان متغیرهای میزان وجه نقد نگهداری شده،، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر میزان وجه نقد نگهداری شده مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ،به شرح نگاره شماره (۴)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
۰۳۵۹
۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۹۹ ۴۶۳۵۲ ۶۸۰۸ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،میزان وجه نقد ۰۳۵۸ ۰۱۲۵ ۰۱۱۹ ۱۶۰۷ ۲۵۵۹۴ ۱۶۲۹ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۶۸
H0

با توجه به نتایج به دست آمده که در نگاره (۴) آمده است ، مشاهده می شود که با افزودن متغیر میزان وجه نقد نگهداری به مدل رگرسیونی ،ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به میزان ۰۷% از ۱۲۶% به ۱۱۹% رسیده که این نتایج نشان دهنده این است که متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست . مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۴) ۱۶۰۷ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند.

تجزیه تحلیل آزمون فرضیه چهارم
طبق فرضیه چهارم ادعا شده است که: فرصت های رشد ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی چهارم،ابتدا روابط میان متغیرهای فرصت های رشد، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر فرصت های رشد مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش ،به شرح نگاره شماره (۵)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی ۰۳۵۹
۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۹۹ ۴۶۳۵۲ ۶۸۰۸ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،فرصت های رشد ۰۴۱۷ ۰۱۷۴ ۰۱۶۸ ۱۷۱۳ ۳۲۸۸۵ ۴۱۲۳- ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰

H1

با توجه به نتایج به دست آمده که درنگاره(۵)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان ۴۴% از ۱۲۶% به ۱۶۸% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است . . مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۵) ۱۷۱۳ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه پنجم
طبق فرضیه پنجم ادعا شده است که: عینی بودن دارایی ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی پنجم مبنی بر تاثیر عینی بودن دارایی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ،ابتدا روابط میان متغیر های عینی بودن دارایی ، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم پژوهش ،به شرح نگاره شماره ۶،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی ۰۳۵۹
۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۹۹ ۴۶۳۵۲ ۶۸۰۸ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،عینی بودن دارایی ۰۳۵۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۱۵۱۹ ۲۸۸۵ ۱۷۱۹ ۳۱۶ ۰۰۵ ۰۰۶۰
H0

با توجه به نتایج به دست آمده که درنگاره (۶)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر عینی بودن دارایی رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به میزان ۱۱% از ۱۲۶% به ۱۱۵% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره ( ۶) ۱۵۱۹ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد .
در نهایت مدل رگرسیون چند گانه ای را برازش می نماییم،که تأثیرکلیه متغیر های مستقل و متغیر های تعدیلی مربوط را بر متغیر وابسته؛نشان می دهد .

ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
۱۶۹۴ ۰۰۳۶۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۸۹ ۰۴۳۵ ۱

طبق نگاره (۷) ضریب همبستگی مربوط به مدل کلی تحقیق برابر با ۰۴۳۵ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و متغیر های مستقل نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این متغیرها تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۱۷۶ را نشان می دهد، که عدد متوسط و کمی می باشد و برازش کمی از تغییرات کیفیت گزارشگری مالی توسط متغیر های فوق ارائه می کند.. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۷) ۱۶۹۴ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود.
در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح نگاره (۸) می پردازیم.
با توجه به نگاره (۸) وسطح معنی داری(sig=0) مربوط به آماره فیشر که از سطح خطای ۵% کمتر است؛ در نتیجه معنی داری مدل رگرسیونی برازش شده، تأئید گردیده و در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری(sig) تصمیم گیری شده است. از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری (sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی با متغیر کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون

نگاره شماره(۸) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده
آماره t)) سطح
معنی داری
شاخص
وضعیت Collinearity Statistics
B Std.Error VIF Tolerance
(Constant) 0.031- 0.022 – 2.403- 0.00 1.000 – –
کیفیت گزارشگری مالی ۰۴۷۹ ۰۰۷۵ ۰۳۴۳ ۶۳۴۷ ۰۰۰ ۱۷۰۹ ۱۱۱۷ ۰۸۹۵
اندازه ۰۲۳ ۰۰۰۴ ۰۱۶۲ ۲۵۱۲ ۰۰۱۳ ۱۹۰۶ ۱۵۹۵ ۰۶۲۷
وجه نقد نگهداری شده ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۹۵ ۱۵۷۴ ۰۱۱۷ ۲۲۸۳ ۱۳۸۲ ۰۷۲۴
فرصت های رشد ۰۱۹ ۰۰۳ ۰۰۹۰ ۱۵۳۸ ۰۰۳۲ ۳۰۴۱ ۱۲۰۷ ۰۸۲۹
عینی بودن دارایی ها ۰۰۱۱ ۰۰۰۱ ۰۰۸۲ ۱۴۵۷ ۰۱۴۶ ۴۷۵۸ ۱۰۶۸ ۰۹۳۶

با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد. با توجه به اینکه مقدار شاخص وضعیت مربوط به متغیر های مدل، کمتر از ۱۵ است و نشانگر این است که احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و نباید از مدل کلی حذف شوند؛ هر چقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود ؛اما همانطوریکه مشاهده می شود ، مقدار تولرانس متغیر های مدل در حد قابل قبول می باشد. در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون چند گانه پدید نمی آید.و مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.

-۰۰۳۱+۰۴۷۹FRQ+0.23Size+0.19Growop+ e i=

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.