مقاله طراحی بودجه جامع


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله طراحی بودجه جامع دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی بودجه جامع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی بودجه جامع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی بودجه جامع :

طراحی بودجه جامع

اطلاعات فروش سال مالی ۱۳۸۷
محصول الف محصول ب
تعداد مبلغ – ریال تعداد مبلغ- ریال
سه ماهه اول ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه دوم ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه سوم ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه چهارم ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
جمع سال ۱۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

مواد مورد نیاز برای یک واحد محصول سال مالی ۱۳۸۷
عوامل تولید قیمت واحد مقدار عوامل تولید برای یک واحد محصول

ریال الف ب
Aماده اولیه ۱۶۰ ۱۰ –
B ماده اولیه ۲۰۰ – ۱۲
کار مستقیم ۶۰۰ ۲ ۳

اطلاعات مربوط به سربار متغیر ساخت سال مالی ۱۳۸۷
پیش بینی سربار متغیر ساخت
شرح اقلام برمبنای یک ساعت کار مستقیم
مواد غیر مستفیم ریال ۵۰
کار غیر مستقیم ریال ۱۰۰
مزایای جنبی کارکنان ریال ۲۵۰
آب برق سوخت تلفن ریال ۶۰
نگهداری ریال ۴۰
جمع ریال ۵۰۰

اطلاعات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای سال مالی ۱۳۸۷
پروژه سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
ریال ریال ریال ریال ریال
تجهیزات تحویل کالا ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
تجهیزات اداری ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
تجهیزات تولید ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع مخارج ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰

اطلاعات مربوط به هزینه های اداری سال مالی ۱۳۸۷
ریال
حقوق مدیران ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان اداری ۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ۸۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۷۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۷۰۰,۰۰۰
استهلاک ساختمان و وسایل اداری ۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات مربوط به هزینه های فروش واداری سال مالی ۱۳۸۷
ریال
حقوق کارکنان بازاریابی و کمیسیمنهای ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان فروش ۴,۶۰۰,۰۰۰
تبلیغات ۳,۰۰۰,۰۰۰
پذیرایی ۱,۱۰۰,۰۰۰
بیمه ۴۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۲۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۰۰,۰۰۰
مسافرت ۱,۶۰۰,۰۰۰
استهلاک وسایل و تجهیزات ۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

اقلام مربوط به سربار ثابت
اقلام ثابت سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
سرپرستی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
استهلاک ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نگهداری ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۱,۹۶۵,۰۰۰
بیمه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع اقلام ثابت ۵,۸۹۱,۲۰۰ ۵,۸۹۱,۳۰۰ ۵,۸۹۱,۲۰۰ ۵,۸۹۱,۳۰۰ ۲۳,۵۶۵,۰۰۰

اطلاعات براوردی مورد نیاز
موجودی وجه نقد براوردی اول دوره ۳,۱۰۰,۰۰۰
فروش براوردی سه ماهه قبل ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده یک واحد محصول اول دوره:
محصول الف ۴,۲۰۰
محصول ب ۶,۵۰۰
موجودی اول دوره (واحد)
محصول الف ۸۰۰
محصول ب ۱,۲۰۰
موحودی اول دوره (کیلو)
A ماده ۱۰,۵۰۰
B ماده ۲۴,۶۰۰

شرکت ;;;
بودجه فروش
برای سال منتهی به۱۳۸۸
الف ب جمع فروش
تعداد نرخ مبلغ تعداد نرخ مبلغ ریال
سه ماهه اول ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه دوم ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه سوم ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه چهارم ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال ۱۷,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه مقادیر موجودی کالای پایان دوره
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
الف ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۵۰۰
ب ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۵۰
برای هر یک از دوره های سه ماهه معادل ۲۵% پیش بینی فروش سه ماهه بعد موجودی در نظر گرفته شده است ضمناً فروش سه ماهه اول ۹*۱۳ معادل ۳ ماهه اول سال ۸*۱۳ یعنی ۲۰۰۰ واحد پیش بینی گردیده است .
شرکت ;;;
بودجه مقادیر تولید
برای سال منتهی به ۱۳۸۸
اول دوم سوم چهارم جمع سالانه
محصول الف
بودجه فروش بر حسب واحد ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
موجودی آخردوره ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
جمع نیازمندی ۳,۵۰۰ ۷,۲۵۰ ۶,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
موجودی اول دوره ۸۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۸۰۰
بودجه بتدی تولید ۲,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۴,۷۵۰ ۳,۵۰۰ ۱۶,۷۰۰
محصول ب
بودجه فروش بر حسب واحد ۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
موجودی آخردوره ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۵۰
جمع نیازمندی ۵,۵۰۰ ۲,۲۵۰ ۲,۷۵۰ ۸,۲۵۰ ۱۶,۲۵۰
موجودی اول دوره ۱,۲۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۰۰
بودجه بتدی تولید ۴,۳۰۰ ۱,۷۵۰ ۲,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۱۵,۰۵۰
در سطرهای بودجه فروش وبودجه بندی تولید جمع سالانه مساوی مجموع ارقام ان سطرهاست. اما در سطرهای موجودی های اول و آخر دوره و همچنین نیازمندیها چنین نیست. در ستون جمع سالانه موجودی اخر دوره مشابه رقم موجودی پایان سه ماهه چهارم و موجودی اول دوره مساوی رقم موجودی ابتدای سه ماهه اول است.
شرکت ;;;
بودجه مقادیر موجودی مواد اولیه
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
مواد اولیه * سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
ماده اولیه A 28,750 23,750 17,500 13,500
ماده اولیه B 10,500 15,000 39,000 25,800
موجودی مواد اولیه در پایان هر سه ماه ماهه معادل ۵۰ درصد نیازمندی سه ماهه بعدی ماهه بعدی است. ضمنا مقادیر تولید سه ماهه اول سال ۹×۱۳ مساوی مقادیر تولید سه ماهه اول سال ۸×۱۳فرض شده است.
شرکت ;;;
بودجه خرید مواد اولیه
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
ماده اولیهA
مقدار مورد نیاز برای تولید ۲۷,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۴۷,۵۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
موجودی لازم در اخر دوره ۲۸,۷۵۰ ۲۳,۷۵۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰
جمع نیازمندی ۵۵,۷۵۰ ۸۱,۲۵۰ ۶۵,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
موجودی اول دوره ۱۰,۵۰۰ ۲۸,۷۵۰ ۲۳,۷۵۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
مقدار خرید ۴۵,۲۵۰ ۵۲,۵۰۰ ۴۱,۲۵۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
قیمت واحد ماده اولیهA 160 160 160 160 160
بودجه خرید ماده اولیهA 7,240,000 8,400,000 6,600,000 4,960,000 27,200,000
ماده اولیهB:
مقدار مورد نیاز برای تولید ۵۱,۶۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱۸۰,۶۰۰
موجودی لازم در اخر دوره ۱۰,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰ ۲۵,۸۰۰
جمع نیازمندی ۶۲,۱۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۱۰۳,۸۰۰ ۲۰۶,۴۰۰
موجودی اول دوره ۲۴,۶۰۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰
مقدار خرید ۳۷,۵۰۰ ۲۵,۵۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۱۸۱,۸۰۰
قیمت واحد ماده اولیهA ماده اولیهB 200 200 200 200 200
بودجه خرید ماده اولیهA ماده اولیهB 7,500,000 5,100,000 10,800,000 12,960,000 36,360,000
جمع بودجه خرید مواد اولیه ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۵۶۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه دستمزد مستقیم
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
محصول الف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
بودجه مقدار تولید ۲,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۴,۷۵۰ ۳,۵۰۰ ۱۶,۷۰۰
ساعات کار لازم برای تولید یک واحد یک واحد ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
جمع ساعات کار لازم ۵,۴۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۹,۵۰۰ ۷,۰۰۰ ۳۳,۴۰۰
نرخ دستمزد ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
بودجه دستمزد محصول(الف) ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۰,۰۰۰
محصول(ب)
بودجه مقدار تولید ۴,۳۰۰ ۱,۷۵۰ ۲,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۱۵,۰۵۰
ساعات کار لازم برای تولید یک واحد یک واحد ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
جمع ساعات کار لازم ۱۲,۹۰۰ ۵,۲۵۰ ۷,۵۰۰ ۱۹,۵۰۰ ۴۵,۱۵۰
نرخ دستمزد ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
بودجه دستمزد محصول(ب) ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۹۰,۰۰۰
جمع بودجه دستمزد ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه سربار ساخت
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم چهارم جمع سالانه
اقلام متغیر
مواد غیر مستقیم ۹۱۵,۰۰۰ ۸۳۷,۵۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۳,۹۲۷,۵۰۰
دستمزد غیر مستقیم ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۸۵۵,۰۰۰
مزایای جنبی کارکنان ۴,۵۷۵,۰۰۰ ۴,۱۸۷,۵۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۱۹,۶۳۷,۵۰۰
آب-برق- سوخت-تلفن ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۱۳,۰۰۰
نگهداری ۷۳۲,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۳,۱۴۲,۰۰۰
جمع اقلام متغیر ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۳۷۵,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳۹,۲۷۵,۰۰۰
اقلام ثابت
سرپرستی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
استهلاک ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نگهداری ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۱,۹۶۵,۰۰۰
بیمه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع اقلام ثابت ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۲۳,۵۶۵,۰۰۰
جمع سربار ساخت ۱۵,۰۴۱,۲۵۰ ۱۴,۲۶۶,۲۵۰ ۱۴,۳۹۱,۲۵۰ ۱۹,۱۴۱,۲۵۰ ۶۲,۸۴۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
کالای الف کالای ب جمع
موجودی کالای اول دوره بر حسب تعداد ۸۰۰ ۱,۲۰۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۲۰۰ ۶,۵۰۰
بهای تمام شده موجودی اول دوره ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
تولید سال۸X13 بر حسب تعداد ۱۶,۷۰۰ ۱۵,۰۵۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
بهای تمام شده تولید ۷۳,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ ۱۷۲,۸۱۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده کالای آماده فروش ۷۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۳,۹۷۰,۰۰۰
منهای موجودی آخر دوره بر حسب تعداد ۵۰۰ ۱,۲۵۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
بهای تمام شده موجودی آخر دوره ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷۴,۶۴۰,۰۰۰ ۹۸,۸۸۰,۰۰۰ ۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰
محصول الف محصول ب
مواد مستقیم ۱,۶۰۰ ۲,۴۰۰
دستمزد مستقیم ۱,۲۰۰ ۱,۸۰۰
سربار ساخت ۱,۶۰۰ ۲,۴۰۰
۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
در محاسبه سربار ساخت رقم ۵۰۰ ریال مربوط به ارقام متغیر سربار به ازای یک ساعت کار مستقیم با رقم ۳۰۰ ریال مربوط به اقلام ثابت سربار به ازای یک ساعت کار مستقیم است. رقم اخیر از تقسیم جمع اقلام ثابت سربار به جمع ساعات کار مستقیم بودجه شده بدست می آید.

شرکت ;;;
بودجه هزینه های اداری
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
حقوق مدیران ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان اداری ۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ۸۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۷۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۷۰۰,۰۰۰
استهلاک ساختمان و وسایل اداری ۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ج
به منظور برآورد بودجه نقدی فرض میشود پرداختهای نقدی در ۴ قسط مساوی به شرح زیر انجام میگیرد:
۵۴۰۰۰۰۰=۴/ ( ۲۴۰۰۰۰۰ – ۲۴۰۰۰۰۰۰ )

شرکت ;;;
بودجه هزینه های فروش و بازاریابی
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
حقوق کارکنان بازاریابی وکمیسیونهای فروش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان فروش ۴,۶۰۰,۰۰۰
تبلیغات ۳,۰۰۰,۰۰۰
پذیرایی ۱,۱۰۰,۰۰۰
بیمه ۴۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۲۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۰۰,۰۰۰
مسافرت ۱,۶۰۰,۰۰۰
استهلاک وسایل و تجهیزات ۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
به منظور برآورد بودجه نقدی فرض میشود که پرداختهای نقدی در چهار قسط مساوی به شرح زیرانجام گردد:
۶۰۵۰۰۰۰ = ۴/ ( ۱۸۰۰۰۰۰ – ۲۶۰۰۰۰۰۰ )

شرکت ;;;
صورت سود و زیان بودجه شده
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
فروش ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰
سود ناخالص ۶۳,۴۸۰,۰۰۰
هزینه های اداری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های فروش و بازار اریابی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه ها ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص قبل از کسر مالیات بر درآمد ۱۳,۴۸۰,۰۰۰
مالیات بر درآمد ۶,۰۶۶,۰۰۰
سود خالص ۷,۴۱۴,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه مخارج سرمایه ای
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
پروژه سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
تجهیزات تحویل کالا ۴,۳۰۰,۰۰۰ – – ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
تجهیزات اداری ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
تجهیزات تولید ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ – – ۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع مخارج ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه نقدی
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
موجودی وجه نقد سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
در اول دوره ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
وصولی از بابت فروش
از سه ماهه قبل۳۰% ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۰۰,۰۰۰
از سه ماهه جاری ۷۰% ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰
جمع وجوه نقد ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۲۰,۰۰۰ ۵۵,۵۱۰,۰۰۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ ۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰
کسر میشود مخارج پرداختی
پرداختی بابت
مواد مستقیم ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۵۶۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
سربار ساخت ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۰,۰۰۰
هزینه های اداری ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
هزینه های فروش بازاریابی ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
جمع مخارج پرداختی ۵۰,۴۸۰,۰۰۰ ۴۸,۳۱۰,۰۰۰ ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ ۵۸,۵۸۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۳۰,۰۰۰
وجوه نقد حاصل از عملیات ۱۵,۳۲۰,۰۰۰ ۱۴,۸۱۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ۲۷,۰۷۰,۰۰۰
مخارج سرمایه ای ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
موجودی وجه نقد آخره دوره ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰
موجودی براوردشده برای سه ماهه اول دربرآورد بودجه نقدی فرض شده است که۷۰%مبلغ فروش درسه ماهه ای که فروش واقع می شود وصول و۳۰% بقیه درسه ماهه بعد وصول می گردد ضمنا فروش سه ماهه چهارم سال قبل بالغ بر۷۶۰۰۰۰۰۰ریال براورد شده است.
بودجه خرید مواد مستقیم وبودجه دستمزد مستقیم درهمان سه ماهه پرداخت می شود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.