مقاله پروژه جمعیت شناسی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله پروژه جمعیت شناسی دارای ۵۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پروژه جمعیت شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پروژه جمعیت شناسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پروژه جمعیت شناسی :

پروژه جمعیت شناسی

پروژه جمعیت شناسی

منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲
منطقه، سال بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
گروه سنّی توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
کلّ سنین ۲۰۴۳۰۸ ۱۰۲۴۸۵ ۱۰۱۸۲۳ ۲۲۴۵۲۱ ۱۱۳۲۹۸ ۱۱۱۲۲۳
۰-۴ ۱۶۴۲۶ ۸۴۶۴ ۷۹۶۲ ۱۸۰۰۴ ۹۲۳۴ ۸۷۷۰
۵-۹ ۱۶۰۳۷ ۸۲۴۰ ۷۷۹۷ ۱۷۶۲۸ ۹۰۶۹ ۸۵۵۹
۱۰-۱۴ ۲۳۵۰۶ ۱۱۸۶۷ ۱۱۶۳۹ ۱۷۴۰۱ ۸۹۶۵ ۸۴۳۶
۱۵-۱۹ ۲۷۸۱۴ ۱۳۷۴۲ ۱۴۰۷۲ ۲۳۲۰۳ ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴
۲۰-۲۴ ۲۲۳۸۸ ۱۰۴۴۸ ۱۱۹۴۰ ۲۷۰۴۸ ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵
۲۵-۲۹ ۲۱۴۷۳ ۱۰۹۲۴ ۱۰۵۴۹ ۲۳۳۲۵ ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹
۳۰-۳۴ ۱۴۹۴۴ ۷۳۸۶ ۷۵۵۸ ۲۲۱۵۷ ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶
۳۵-۳۹ ۱۴۶۳۷ ۷۵۳۹ ۷۰۹۸ ۱۵۵۸۷ ۷۸۱۷ ۷۷۷۰
۴۰-۴۴ ۱۱۵۸۵ ۵۷۷۲ ۵۸۱۳ ۱۵۱۹۵ ۷۸۱۷ ۷۳۷۸
۴۵-۴۹ ۹۸۴۷ ۵۱۱۰ ۴۷۳۷ ۱۱۷۹۰ ۵۸۸۹ ۵۹۰۱
۵۰-۵۴ ۷۰۷۳ ۳۶۱۱ ۳۴۶۲ ۱۰۲۰۳ ۵۲۲۹ ۴۹۷۴
۵۵-۵۹ ۴۷۱۲ ۲۱۲۴ ۲۵۸۸ ۶۹۶۱ ۳۵۳۹ ۳۴۲۲
۶۰-۶۴ ۳۴۱۴ ۱۵۳۰ ۱۸۸۴ ۴۷۳۲ ۲۰۶۵ ۲۶۶۷
۶۵-۶۹ ۳۱۵۳ ۱۵۹۲ ۱۵۶۱ ۳۰۲۲ ۱۲۸۵ ۱۷۳۷
۷۰-۷۴ ۳۳۰۰ ۱۷۶۹ ۱۵۳۱ ۲۹۸۸ ۱۴۲۱ ۱۵۶۷
۷۵-۷۹ ۱۷۰۷ ۱۰۳۹ ۶۶۸ ۲۵۷۵ ۱۳۸۱ ۱۱۹۴
۸۰-۸۴ ۱۳۴۵ ۷۷۴ ۵۷۱ ۱۳۹۱ ۸۰۷ ۵۸۴
۸۵+ ۹۴۷ ۵۵۴ ۳۹۳ ۱۳۱۱ ۷۸۱ ۵۳۰

منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲ منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲
منطقه، سال بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰ بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
گروه سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد تجمّعی جمعیّت درصد تجمّعی جمعیّت
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
۰-۴ ۸۰ ۸۳ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۷۹ ۸۰ ۸۳ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۷۹
۵-۹ ۷۸ ۸۰ ۷۷ ۷۹ ۸۰ ۷۷ ۱۵۹ ۱۶۳ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۶۲ ۱۵۶
۱۰-۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۴ ۷۸ ۷۹ ۷۶ ۲۷۴ ۲۷۹ ۲۶۹ ۲۳۶ ۲۴۱ ۲۳۲
۱۵-۱۹ ۱۳۶ ۱۳۴ ۱۳۸ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۵ ۴۱۰ ۴۱۳ ۴۰۷ ۳۴۰ ۳۴۳ ۳۳۶
۲۰-۲۴ ۱۱۰ ۱۰۲ ۱۱۷ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۲۲ ۵۲۰ ۵۱۵ ۵۲۵ ۴۶۰ ۴۶۲ ۴۵۸
۲۵-۲۹ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰۴ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۵ ۶۲۵ ۶۲۱ ۶۲۸ ۵۶۴ ۵۶۴ ۵۶۳
۳۰-۳۴ ۷۳ ۷۲ ۷۴ ۹۹ ۱۰۰ ۹۷ ۶۹۸ ۶۹۳ ۷۰۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۱
۳۵-۳۹ ۷۲ ۷۴ ۷۰ ۶۹ ۶۹ ۷۰ ۷۷۰ ۷۶۷ ۷۷۲ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۱
۴۰-۴۴ ۵۷ ۵۶ ۵۷ ۶۸ ۶۹ ۶۶ ۸۲۶ ۸۲۳ ۸۲۹ ۸۰۰ ۸۰۲ ۷۹۷
۴۵-۴۹ ۴۸ ۵۰ ۴۷ ۵۳ ۵۲ ۵۳ ۸۷۴ ۸۷۳ ۸۷۶ ۸۵۲ ۸۵۴ ۸۵۰
۵۰-۵۴ ۳۵ ۳۵ ۳۴ ۴۵ ۴۶ ۴۵ ۹۰۹ ۹۰۸ ۹۱۰ ۸۹۸ ۹۰۰ ۸۹۵
۵۵-۵۹ ۲۳ ۲۱ ۲۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۹۳۲ ۹۲۹ ۹۳۵ ۹۲۹ ۹۳۲ ۹۲۶
۶۰-۶۴ ۱۷ ۱۵ ۱۹ ۲۱ ۱۸ ۲۴ ۹۴۹ ۹۴۴ ۹۵۴ ۹۵۰ ۹۵۰ ۹۵۰
۶۵-۶۹ ۱۵ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۱ ۱۶ ۹۶۴ ۹۶۰ ۹۶۹ ۹۶۳ ۹۶۱ ۹۶۵
۷۰-۷۴ ۱۶ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۹۸۰ ۹۷۷ ۹۸۴ ۹۷۶ ۹۷۴ ۹۷۹
۷۵-۷۹ ۰۸ ۱۰ ۰۷ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۹۸۹ ۹۸۷ ۹۹۱ ۹۸۸ ۹۸۶ ۹۹۰
۸۰-۸۴ ۰۷ ۰۸ ۰۶ ۰۶ ۰۷ ۰۵ ۹۹۵ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۴ ۹۹۳ ۹۹۵
۸۵+ ۰۵ ۰۵ ۰۴ ۰۶ ۰۷ ۰۵ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

کلّ سنین ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

اختلافات درصدی شاخص اختلاف نسبی شاخص ناهمسانی
گروه سنّی زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن
۰۰ ۰۱ -۰۱ ۰۳ ۱۳ ۸۸۷ ۷۹ ۸۸ ۷۳
۰-۴ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۴ -۰۵
۵-۹ ۳۸ ۳۷ ۳۸ ۴۸۴ ۴۶۳ ۵۰۷
۱۰-۱۴ ۳۳ ۳۲ ۳۳ ۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۹
۱۵-۱۹ -۱۱ -۱۷ -۰۵ -۹۰ -۱۴۳ -۳۹
۲۰-۲۴ ۰۱ ۰۴ -۰۱ ۱۲ ۳۸ -۱۴
۲۵-۲۹ -۲۶ -۲۸ -۲۳ -۲۵۹ -۲۷۹ -۲۳۷
۳۰-۳۴ ۰۲ ۰۵ ۰۰ ۳۲ ۶۶ -۰۲
۳۵-۳۹ -۱۱ -۱۳ -۰۹ -۱۶۲ -۱۸۴ -۱۳۹
۴۰-۴۴ -۰۴ -۰۲ -۰۷ -۸۲ -۴۱ -۱۲۳
۴۵-۴۹ -۱۱ -۱۱ -۱۱ -۲۳۸ -۲۳۷ -۲۴۰
۵۰-۵۴ -۰۸ -۱۱ -۰۵ -۲۵۶ -۳۳۷ -۱۷۴
۵۵-۵۹ -۰۴ -۰۳ -۰۵ -۲۰۷ -۱۸۱ -۲۲۸
۶۰-۶۴ ۰۲ ۰۴ ۰۰ ۱۴۷ ۳۷۰ -۱۸
۶۵-۶۹ ۰۳ ۰۵ ۰۱ ۲۱۴ ۳۷۶ ۶۷
۷۰-۷۴ -۰۳ -۰۲ -۰۴ -۲۷۲ -۱۶۸ -۳۸۹
۷۵-۷۹ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۶۳ ۶۰ ۶۸
۸۰-۸۴ -۰۱ -۰۱ -۰۱ -۲۰۶ -۲۱۶ -۱۹۰
۸۵+ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰

نمودار اختلافات درصدی جمعیّت‌ بوکان در سالهای ۱۳۸۵و۱۳۹۰

جمعیّت
منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
۰-۱۴ ۵۵۹۶۹ ۲۸۵۷۱ ۲۷۳۹۸ ۵۳۰۳۳ ۲۷۲۶۸ ۲۵۷۶۵
۱۵-۶۴ ۱۳۷۸۸۷ ۶۸۱۸۶ ۶۹۷۰۱ ۱۶۰۲۰۱ ۸۰۳۵۵ ۷۹۸۴۶
۶۵ ساله و بالاتر ۱۰۴۵۲ ۵۷۲۸ ۴۷۲۴ ۱۱۲۸۷ ۵۶۷۵ ۵۶۱۲
جمع ۲۰۴۳۰۸ ۱۰۲۴۸۵ ۱۰۱۸۲۳ ۲۲۴۵۲۱ ۱۱۳۲۹۸ ۱۱۱۲۲۳

درصد جمعیّت در گروه‌های گسترده‌ی سنّی
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
۰-۱۴ ۲۷۴ ۲۷۹ ۲۶۹ ۲۳۶ ۲۴۱ ۲۳۲
۱۵-۶۴ ۶۷۵ ۶۶۵ ۶۸۵ ۷۱۴ ۷۰۹ ۷۱۸
۶۵ ساله و بالاتر ۵۱ ۵۶ ۴۶ ۵۰ ۵۰ ۵۰
جمع ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

شاخص‌های بررسی ترکیب سنّی جمعیّت
شاخص بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
درصد کمسالان ۲۷۴ ۲۷۹ ۲۶۹ ۲۳۶ ۲۴۱ ۲۳۲
درصد کهنسالان ۵۱ ۵۶ ۴۶ ۵۰ ۵۰ ۵۰
نسبت کهنسالان به کمسالان ۱۸۷ ۲۰۰ ۱۷۲ ۲۱۳ ۲۰۸ ۲۱۸
میانه‌ی سنّی ۲۴۱ ۲۴۳ ۲۴۰ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۷۰

نسبت‌های وابستگی
شاخص منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲
بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
کمسالی ۴۰۶ ۳۳۱
کهنسالی ۷۶ ۷۰
کل ۴۸۲ ۴۰۱

منطقه‌ی ۱ منطقه‌ی ۲
منطقه،‌ سال نسبت جنسی بر حسب گروه‌های سنّی
بوکان ،۱۳۸۵ بوکان ،۱۳۹۰
کلّ سنین ۱۰۰۷ ۱۰۱۹
۰-۴ ۱۰۶۳ ۱۰۵۳
۵-۹ ۱۰۵۷ ۱۰۶۰
۱۰-۱۴ ۱۰۲۰ ۱۰۶۳
۱۵-۱۹ ۹۷۷ ۹۹۱
۲۰-۲۴ ۸۷۵ ۹۹۴
۲۵-۲۹ ۱۰۳۶ ۹۹۵
۳۰-۳۴ ۹۷۷ ۱۰۴۷
۳۵-۳۹ ۱۰۶۲ ۱۰۰۶
۴۰-۴۴ ۹۹۳ ۱۰۶۰
۴۵-۴۹ ۱۰۷۹ ۹۹۸
۵۰-۵۴ ۱۰۴۳ ۱۰۵۱
۵۵-۵۹ ۸۲۱ ۱۰۳۴
۶۰-۶۴ ۸۱۲ ۷۷۴
۶۵-۶۹ ۱۰۲۰ ۷۴۰
۷۰-۷۴ ۱۱۵۵ ۹۰۷
۷۵-۷۹ ۱۵۵۵ ۱۱۵۷
۸۰-۸۴ ۱۳۵۶ ۱۳۸۲
۸۵+ ۱۴۱۰ ۱۴۷۴

منطقه/ سال بوکان، ۱۳۸۵
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه ۱۵تا ۶۴ ساله شاغل بیکار
جمع ۱۷۱۸۴۵ ۱۳۷۸۸۷ ۵۸۹۸۵ ۵۶۴۵

بوکان، ۱۳۸۵
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
۱۷۱۸۴۵ ۱۳۷۸۸۷ ۶۴۶۳۰ ۵۸۹۸۵ ۵۶۴۵ ۷۳۲۵۷ ۱۱۲۸۶۰

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % ۳۷۶
میزان خالص فعّالیت % ۴۶۹
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) ۱۲
بارِ جمعیّتی خالص ۲۷
میزان اشتغال عمومی % ۳۴۳
میزان اشتغال خالص % ۴۲۸
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % ۹۱۳
بارِ معیشتی ۲۹
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) ۱۹
میزان عمومی بیکاری % ۳۳
بیکاری خالص % ۴۱
بیکاری جمعیّت فعّال % ۸۷

منطقه/ سال جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار
۱۵-۱۹ ساله ۲۷۸۱۴ ۵۵۷۰ ۱۲۵۴
۲۰-۲۴ ساله ۲۲۳۸۸ ۷۶۶۶ ۱۵۹۹
۲۵-۲۹ ساله ۲۱۴۷۳ ۱۰۱۴۷ ۱۰۴۷
۳۰-۳۴ ساله ۱۴۹۴۴ ۷۴۱۵ ۴۰۰
۳۵-۳۹ ساله ۱۴۶۳۷ ۷۵۲۰ ۲۸۷
۴۰-۴۴ ساله ۱۱۵۸۵ ۵۶۹۷ ۲۱۶
۴۵-۴۹ ساله ۹۸۴۷ ۴۸۵۶ ۲۰۱
۵۰-۵۴ ساله ۷۰۷۳ ۳۲۰۲ ۱۴۵
۵۵-۵۹ ساله ۴۷۱۲ ۱۷۴۵ ۹۳
۶۰-۶۴ ساله ۳۴۱۴ ۱۱۶۰ ۵۵
۱۳۷۸۸۷ ۵۴۹۷۸ ۵۲۹۷

گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
۱۹-۱۵ ساله ۲۷۸۱۴ ۶۸۲۴ ۵۵۷۰ ۱۲۵۴ ۲۰۹۹۰ ۲۲۲۴۴
۲۴-۲۰ ساله ۲۲۳۸۸ ۹۲۶۵ ۷۶۶۶ ۱۵۹۹ ۱۳۱۲۳ ۱۴۷۲۲
۲۹-۲۵ ساله ۲۱۴۷۳ ۱۱۱۹۴ ۱۰۱۴۷ ۱۰۴۷ ۱۰۲۷۹ ۱۱۳۲۶
۳۴-۳۰ ساله ۱۴۹۴۴ ۷۸۱۵ ۷۴۱۵ ۴۰۰ ۷۱۲۹ ۷۵۲۹
۳۹-۳۵ ساله ۱۴۶۳۷ ۷۸۰۷ ۷۵۲۰ ۲۸۷ ۶۸۳۰ ۷۱۱۷
۴۴-۴۰ ساله ۱۱۵۸۵ ۵۹۱۳ ۵۶۹۷ ۲۱۶ ۵۶۷۲ ۵۸۸۸
۴۹-۴۵ ساله ۹۸۴۷ ۵۰۵۷ ۴۸۵۶ ۲۰۱ ۴۷۹۰ ۴۹۹۱
۵۴-۵۰ ساله ۷۰۷۳ ۳۳۴۷ ۳۲۰۲ ۱۴۵ ۳۷۲۶ ۳۸۷۱
۵۹-۵۵ ساله ۴۷۱۲ ۱۸۳۸ ۱۷۴۵ ۹۳ ۲۸۷۴ ۲۹۶۷
۶۴-۶۰ ساله ۳۴۱۴ ۱۲۱۵ ۱۱۶۰ ۵۵ ۲۱۹۹ ۲۲۵۴
جمع ۱۳۷۸۸۷ ۶۰۲۷۵ ۵۴۹۷۸ ۵۲۹۷ ۷۷۶۱۲ ۸۲۹۰۹

جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
۱۹-۱۵ ساله ۰۲۰ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۲۷
۲۴-۲۰ ساله ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۳۰ ۰۱۷ ۰۱۸
۲۹-۲۵ ساله ۰۱۶ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۳ ۰۱۴
۳۴-۳۰ ساله ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۳ ۰۰۸ ۰۰۹ ۰۰۹
۳۹-۳۵ ساله ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۰۵ ۰۰۹ ۰۰۹
۴۴-۴۰ ساله ۰۰۸ ۰۱۰ ۰۱۰ ۰۰۴ ۰۰۷ ۰۰۷
۴۹-۴۵ ساله ۰۰۷ ۰۰۸ ۰۰۹ ۰۰۴ ۰۰۶ ۰۰۶
۵۴-۵۰ ساله ۰۰۵ ۰۰۶ ۰۰۶ ۰۰۳ ۰۰۵ ۰۰۵
۵۹-۵۵ ساله ۰۰۳ ۰۰۳ ۰۰۳ ۰۰۲ ۰۰۴ ۰۰۴
۶۴-۶۰ ساله ۰۰۲ ۰۰۲ ۰۰۲ ۰۰۱ ۰۰۳ ۰۰۳

جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
۱۹-۱۵ ساله ۲۴۵ ۲۰۰ ۸۱۶ ۱۸۴ ۷۵۵ ۸۰۰
۲۴-۲۰ ساله ۴۱۴ ۳۴۲ ۸۲۷ ۱۷۳ ۵۸۶ ۶۵۸
۲۹-۲۵ ساله ۵۲۱ ۴۷۳ ۹۰۶ ۹۴ ۴۷۹ ۵۲۷
۳۴-۳۰ ساله ۵۲۳ ۴۹۶ ۹۴۹ ۵۱ ۴۷۷ ۵۰۴
۳۹-۳۵ ساله ۵۳۳ ۵۱۴ ۹۶۳ ۳۷ ۴۶۷ ۴۸۶
۴۴-۴۰ ساله ۵۱۰ ۴۹۲ ۹۶۳ ۳۷ ۴۹۰ ۵۰۸
۴۹-۴۵ ساله ۵۱۴ ۴۹۳ ۹۶۰ ۴۰ ۴۸۶ ۵۰۷
۵۴-۵۰ ساله ۴۷۳ ۴۵۳ ۹۵۷ ۴۳ ۵۲۷ ۵۴۷
۵۹-۵۵ ساله ۳۹۰ ۳۷۰ ۹۴۹ ۵۱ ۶۱۰ ۶۳۰
۶۴-۶۰ ساله ۳۵۶ ۳۴۰ ۹۵۵ ۴۵ ۶۴۴ ۶۶۰

وضع اشتغال، منطقه، سال اشتغال،بوکان ۱۳۸۵
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
۱۹-۱۵ ساله ۵۵۷۰ ۴۶۹۳ ۸۷۷
۲۴-۲۰ ساله ۷۶۶۶ ۶۷۸۲ ۸۸۴
۲۹-۲۵ ساله ۱۰۱۴۷ ۹۲۹۱ ۸۵۶
۳۴-۳۰ ساله ۷۴۱۵ ۶۸۱۸ ۵۹۷
۳۹-۳۵ ساله ۷۵۲۰ ۷۰۹۵ ۴۲۵
۴۴-۴۰ ساله ۵۶۹۷ ۵۴۳۶ ۲۶۱
۴۹-۴۵ ساله ۴۸۵۶ ۴۷۱۹ ۱۳۷
۵۴-۵۰ ساله ۳۲۰۲ ۳۱۱۷ ۸۵
۵۹-۵۵ ساله ۱۷۴۵ ۱۶۹۸ ۴۷
۶۴-۶۰ ساله ۱۱۶۰ ۱۱۳۸ ۲۲
جمع ۵۴۹۷۸ ۵۰۷۸۷ ۴۱۹۱

اشتغال،بوکان ۱۳۸۵
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت
مرد زن مرد زن
۱۹-۱۵ ساله ۸۴۳ ۱۵۷ ۸۵ ۱۶ ۵۳۵۱
۲۴-۲۰ ساله ۸۸۵ ۱۱۵ ۱۲۳ ۱۶ ۷۶۷۲
۲۹-۲۵ ساله ۹۱۶ ۸۴ ۱۶۹ ۱۶ ۱۰۸۵۴
۳۴-۳۰ ساله ۹۱۹ ۸۱ ۱۲۴ ۱۱ ۱۱۴۲۰
۳۹-۳۵ ساله ۹۴۳ ۵۷ ۱۲۹ ۰۸ ۱۶۶۹۴
۴۴-۴۰ ساله ۹۵۴ ۴۶ ۹۹ ۰۵ ۲۰۸۲۸
۴۹-۴۵ ساله ۹۷۲ ۲۸ ۸۶ ۰۲ ۳۴۴۴۵
۵۴-۵۰ ساله ۹۷۳ ۲۷ ۵۷ ۰۲ ۳۶۶۷۱
۵۹-۵۵ ساله ۹۷۳ ۲۷ ۳۱ ۰۱ ۳۶۱۲۸
۶۴-۶۰ ساله ۹۸۱ ۱۹ ۲۱ ۰۰ ۵۱۷۲۷

نسبت جنسی
مرد زن نسبت جنسی اشتغال،بوکان ۱۳۸۵
۱۹-۱۵ ساله -۸۵ ۱۶ ۱۹-۱۵ ساله ۵۳۵۱
۲۴-۲۰ ساله -۱۲۳ ۱۶ ۲۴-۲۰ ساله ۷۶۷۲
۲۹-۲۵ ساله -۱۶۹ ۱۶ ۲۹-۲۵ ساله ۱۰۸۵۴
۳۴-۳۰ ساله -۱۲۴ ۱۱ ۳۴-۳۰ ساله ۱۱۴۲۰
۳۹-۳۵ ساله -۱۲۹ ۰۸ ۳۹-۳۵ ساله ۱۶۶۹۴
۴۴-۴۰ ساله -۹۹ ۰۵ ۴۴-۴۰ ساله ۲۰۸۲۸
۴۹-۴۵ ساله -۸۶ ۰۲ ۴۹-۴۵ ساله ۳۴۴۴۵
۵۴-۵۰ ساله -۵۷ ۰۲ ۵۴-۵۰ ساله ۳۶۶۷۱
۵۹-۵۵ ساله -۳۱ ۰۱ ۵۹-۵۵ ساله ۳۶۱۲۸
۶۴-۶۰ ساله -۲۱ ۰۰ ۶۴-۶۰ ساله ۵۱۷۲۷
مرد زن
۱۹-۱۵ ساله -۸۴۳ ۱۵۷
۲۴-۲۰ ساله -۸۸۵ ۱۱۵
۲۹-۲۵ ساله -۹۱۶ ۸۴
۳۴-۳۰ ساله -۹۱۹ ۸۱
۳۹-۳۵ ساله -۹۴۳ ۵۷
۴۴-۴۰ ساله -۹۵۴ ۴۶
۴۹-۴۵ ساله -۹۷۲ ۲۸
۵۴-۵۰ ساله -۹۷۳ ۲۷
۵۹-۵۵ ساله -۹۷۳ ۲۷
۶۴-۶۰ ساله -۹۸۱ ۱۹

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل ۱ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل ۲ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل ۳ : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه/ سال بوکان، ۱۳۹۰
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه ۱۵تا ۶۴ ساله شاغل بیکار
جمع ۱۸۸۸۹۵ ۱۶۰۲۰۷ ۵۴۷۶۶ ۱۳۸۰۵

بوکان، ۱۳۹۰
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
۱۸۸۸۹۵ ۱۶۰۲۰۷ ۶۸۵۷۱ ۵۴۷۶۶ ۱۳۸۰۵ ۹۱۶۳۶ ۱۳۴۱۲۹

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % ۳۶۳
میزان خالص فعّالیت % ۴۲۸
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) ۱۲
بارِ جمعیّتی خالص ۲۸
میزان اشتغال عمومی % ۲۹۰
میزان اشتغال خالص % ۳۴۲
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % ۷۹۹
بارِ معیشتی ۳۴
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) ۲۴
میزان عمومی بیکاری % ۷۳
بیکاری خالص % ۸۶
بیکاری جمعیّت فعّال % ۲۰۱

منطقه/ سال جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار
۱۵-۱۹ ساله ۲۳۲۰۳ ۲۰۷۵ ۷۸۲
۲۰-۲۴ ساله ۲۷۰۴۸ ۶۶۰۴ ۳۳۱۵
۲۵-۲۹ ساله ۲۳۳۲۵ ۸۲۶۸ ۲۷۳۷
۳۰-۳۴ ساله ۲۲۱۵۷ ۸۹۹۳ ۲۴۵۶
۳۵-۳۹ ساله ۱۵۵۸۷ ۶۶۱۶ ۱۳۰۵
۴۰-۴۴ ساله ۱۵۱۹۵ ۶۷۳۲ ۱۰۸۱
۴۵-۴۹ ساله ۱۱۷۹۰ ۴۹۵۱ ۷۶۴
۵۰-۵۴ ساله ۱۰۲۰۳ ۴۰۵۲ ۶۱۶
۵۵-۵۹ ساله ۶۹۵۴ ۲۳۸۱ ۴۴۳
۶۰-۶۴ ساله ۴۷۳۳ ۱۲۹۲ ۱۸۹

گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
۱۹-۱۵ ساله ۲۳۲۰۳ ۲۸۵۷ ۲۰۷۵ ۷۸۲ ۲۰۳۴۶ ۲۱۱۲۸
۲۴-۲۰ ساله ۲۷۰۴۸ ۹۹۱۹ ۶۶۰۴ ۳۳۱۵ ۱۷۱۲۹ ۲۰۴۴۴
۲۹-۲۵ ساله ۲۳۳۲۵ ۱۱۰۰۵ ۸۲۶۸ ۲۷۳۷ ۱۲۳۲۰ ۱۵۰۵۷
۳۴-۳۰ ساله ۲۲۱۵۷ ۱۱۴۴۹ ۸۹۹۳ ۲۴۵۶ ۱۰۷۰۸ ۱۳۱۶۴
۳۹-۳۵ ساله ۱۵۵۸۷ ۷۹۲۱ ۶۶۱۶ ۱۳۰۵ ۷۶۶۶ ۸۹۷۱
۴۴-۴۰ ساله ۱۵۱۹۵ ۷۸۱۳ ۶۷۳۲ ۱۰۸۱ ۷۳۸۲ ۸۴۶۳
۴۹-۴۵ ساله ۱۱۷۹۰ ۵۷۱۵ ۴۹۵۱ ۷۶۴ ۶۰۷۵ ۶۸۳۹
۵۴-۵۰ ساله ۱۰۲۰۳ ۴۶۶۸ ۴۰۵۲ ۶۱۶ ۵۵۳۵ ۶۱۵۱
۵۹-۵۵ ساله ۶۹۵۴ ۲۸۲۴ ۲۳۸۱ ۴۴۳ ۴۱۳۰ ۴۵۷۳
۶۴-۶۰ ساله ۴۷۳۳ ۱۴۸۱ ۱۲۹۲ ۱۸۹ ۳۲۵۲ ۳۴۴۱
جمع ۱۶۰۱۹۵ ۶۵۶۵۲ ۵۱۹۶۴ ۱۳۶۸۸ ۹۴۵۴۳ ۱۰۸۲۳۱

جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
۱۹-۱۵ ساله ۰۱۴ ۰۰۴ ۰۰۴ ۰۰۶ ۰۲۲ ۰۲۰
۲۴-۲۰ ساله ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۲۴ ۰۱۸ ۰۱۹
۲۹-۲۵ ساله ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۲۰ ۰۱۳ ۰۱۴
۳۴-۳۰ ساله ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱۲
۳۹-۳۵ ساله ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۰۸ ۰۰۸
۴۴-۴۰ ساله ۰۰۹ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۰۸ ۰۰۸ ۰۰۸
۴۹-۴۵ ساله ۰۰۷ ۰۰۹ ۰۱۰ ۰۰۶ ۰۰۶ ۰۰۶
۵۴-۵۰ ساله ۰۰۶ ۰۰۷ ۰۰۸ ۰۰۵ ۰۰۶ ۰۰۶
۵۹-۵۵ ساله ۰۰۴ ۰۰۴ ۰۰۵ ۰۰۳ ۰۰۴ ۰۰۴
۶۴-۶۰ ساله ۰۰۳ ۰۰۲ ۰۰۲ ۰۰۱ ۰۰۳ ۰۰۳

جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
۱۹-۱۵ ساله ۱۲۳ ۸۹ ۷۲۶ ۲۷۴ ۸۷۷ ۹۱۱
۲۴-۲۰ ساله ۳۶۷ ۲۴۴ ۶۶۶ ۳۳۴ ۶۳۳ ۷۵۶
۲۹-۲۵ ساله ۴۷۲ ۳۵۴ ۷۵۱ ۲۴۹ ۵۲۸ ۶۴۶
۳۴-۳۰ ساله ۵۱۷ ۴۰۶ ۷۸۵ ۲۱۵ ۴۸۳ ۵۹۴
۳۹-۳۵ ساله ۵۰۸ ۴۲۴ ۸۳۵ ۱۶۵ ۴۹۲ ۵۷۶
۴۴-۴۰ ساله ۵۱۴ ۴۴۳ ۸۶۲ ۱۳۸ ۴۸۶ ۵۵۷
۴۹-۴۵ ساله ۴۸۵ ۴۲۰ ۸۶۶ ۱۳۴ ۵۱۵ ۵۸۰
۵۴-۵۰ ساله ۴۵۸ ۳۹۷ ۸۶۸ ۱۳۲ ۵۴۲ ۶۰۳
۵۹-۵۵ ساله ۴۰۶ ۳۴۲ ۸۴۳ ۱۵۷ ۵۹۴ ۶۵۸
۶۴-۶۰ ساله ۳۱۳ ۲۷۳ ۸۷۲ ۱۲۸ ۶۸۷ ۷۲۷

وضع اشتغال، منطقه، سال اشتغال، بوکان ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
۱۹-۱۵ ساله ۲۰۷۵ ۱۷۹۳ ۲۸۲
۲۴-۲۰ ساله ۶۶۰۴ ۶۰۵۵ ۵۴۹
۲۹-۲۵ ساله ۸۲۶۸ ۷۵۸۴ ۶۸۴
۳۴-۳۰ ساله ۸۹۹۳ ۸۳۳۳ ۶۶۰
۳۹-۳۵ ساله ۶۶۱۶ ۶۱۰۳ ۵۱۳
۴۴-۴۰ ساله ۶۷۳۲ ۶۳۶۹ ۳۶۳
۴۹-۴۵ ساله ۴۹۵۱ ۴۷۵۲ ۱۹۹
۵۴-۵۰ ساله ۴۰۵۲ ۳۹۲۸ ۱۲۴
۵۹-۵۵ ساله ۲۳۸۱ ۲۲۹۹ ۸۲
۶۴-۶۰ ساله ۱۲۹۲ ۱۲۲۶ ۶۶
جمع ۵۱۹۶۴ ۴۸۴۴۲ ۳۵۲۲

اشتغال، بوکان ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت
مرد زن مرد زن
۱۹-۱۵ ساله ۸۶۴ ۱۳۶ ۳۵ ۰۵ ۶۳۵۸
۲۴-۲۰ ساله ۹۱۷ ۸۳ ۱۱۷ ۱۱ ۱۱۰۲۹
۲۹-۲۵ ساله ۹۱۷ ۸۳ ۱۴۶ ۱۳ ۱۱۰۸۸
۳۴-۳۰ ساله ۹۲۷ ۷۳ ۱۶۰ ۱۳ ۱۲۶۲۶
۳۹-۳۵ ساله ۹۲۲ ۷۸ ۱۱۷ ۱۰ ۱۱۸۹۷
۴۴-۴۰ ساله ۹۴۶ ۵۴ ۱۲۳ ۰۷ ۱۷۵۴۵
۴۹-۴۵ ساله ۹۶۰ ۴۰ ۹۱ ۰۴ ۲۳۸۷۹
۵۴-۵۰ ساله ۹۶۹ ۳۱ ۷۶ ۰۲ ۳۱۶۷۷
۵۹-۵۵ ساله ۹۶۶ ۳۴ ۴۴ ۰۲ ۲۸۰۳۷
۶۴-۶۰ ساله ۹۴۹ ۵۱ ۲۴ ۰۱ ۱۸۵۷۶

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل ۱ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل ۲ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل ۳ : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان، ۱۳۸۵
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۴۶۹۷۶ ۱۱۲۴ ۴۹۱ ۳۶۸۲۱ ۴۸۵۹۱ ۸۵۴۱۲
زن ۴۷۲۰۳ ۵۰۹۲ ۵۷۵ ۳۲۷۴۶ ۵۲۸۷۰ ۸۵۶۱۶
کل ۹۴۱۷۹ ۶۲۱۶ ۱۰۶۶ ۶۹۵۶۷ ۱۰۱۴۶۱ ۱۷۱۰۲۸

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۴۶۹۷۶ ۱۱۲۴ ۴۹۱ ۳۶۸۲۱ ۴۸۵۹۱ ۸۵۴۱۲
زن ۴۷۲۰۳ ۵۰۹۲ ۵۷۵ ۳۲۷۴۶ ۵۲۸۷۰ ۸۵۶۱۶
کل ۹۴۱۷۹ ۶۲۱۶ ۱۰۶۶ ۶۹۵۶۷ ۱۰۱۴۶۱ ۱۷۱۰۲۸

خروجی بوکان، ۱۳۸۵
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۵۵۰ ۱۳ ۰۶ ۴۳۱ ۵۶۹ ۱۰۰۰
زن ۵۵۱ ۵۹ ۰۷ ۳۸۲ ۶۱۸ ۱۰۰۰
کل ۵۵۱ ۳۶ ۰۶ ۴۰۷ ۵۹۳ ۱۰۰۰

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۴۹۹ ۱۸۱ ۴۶۱ ۵۲۹ ۴۷۹ ۴۹۹
زن ۵۰۱ ۸۱۹ ۵۳۹ ۴۷۱ ۵۲۱ ۵۰۱

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده جمع
نسبت جنسی ۹۹۵ ۲۲۱ ۸۵۴ ۱۱۲۴ ۹۱۹ ۹۹۸

بوکان(زن و مرد)، ۱۳۸۵ توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی
گروه سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع کل
۱۰–۱۴ ۰۸ ۰۱ ۰۲ ۹۹۰ ۱۰ ۱۰۰۰
۱۵-۱۹ ۷۱ ۰۱ ۰۳ ۹۲۵ ۷۵ ۱۰۰۰
۲۰-۲۴ ۳۸۸ ۰۱ ۰۷ ۶۰۴ ۳۹۶ ۱۰۰۰
۲۵-۲۹ ۷۳۷ ۰۳ ۱۰ ۲۵۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰
۳۰-۳۴ ۹۰۳ ۰۶ ۱۰ ۸۱ ۹۱۹ ۱۰۰۰
۳۵-۳۹ ۹۵۴ ۱۰ ۰۷ ۲۹ ۹۷۱ ۱۰۰۰
۴۰-۴۴ ۹۵۵ ۲۳ ۰۶ ۱۶ ۹۸۴ ۱۰۰۰
۴۵-۴۹ ۹۳۸ ۴۱ ۰۶ ۱۴ ۹۸۶ ۱۰۰۰
۵۰-۵۴ ۹۰۷ ۷۴ ۰۷ ۱۲ ۹۸۸ ۱۰۰۰
۵۵-۵۹ ۸۵۶ ۱۲۸ ۰۶ ۱۰ ۹۹۰ ۱۰۰۰
۶۰-۶۴ ۷۸۳ ۱۹۲ ۱۰ ۱۵ ۹۸۵ ۱۰۰۰
۶۵ ساله و بیش‌تر ۶۵۲ ۳۲۴ ۰۹ ۱۵ ۹۸۵ ۱۰۰۰
میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج تجرّد قطعی (درصد) عمومیّت ازدواج (درصد)
۲۴۵ ۱۳ ۹۸۷

منطقه، سال جمعیّت تعداد
کل ۱۰ساله و بالاتر ازدواج طلاق
ایران ۱۳۸۵ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۵۹۵۲۲۷۴۷ ۷۷۸۲۹۱ ۹۴۰۳۹

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی تعداد توزیع سنّی (درصد)
جمعیّت ازدواج طلاق ازدواج طلاق
۱۰–۱۴ ۲۸۴۸۵۶۴ ۷۴۲ ۹۰ ۰۰۸ ۰۰۶
۱۵-۱۹ ۳۷۱۳۰۸۹ ۴۷۴۰۳ ۱۵۷۴ ۵۴۲ ۱۱۰
۲۰-۲۴ ۴۶۷۹۲۰۳ ۳۴۰۴۰۰ ۱۹۰۴۰ ۳۸۹۵ ۱۳۳۴
۲۵-۲۹ ۴۵۱۸۶۹۲ ۳۱۱۹۷۳ ۳۸۶۴۷ ۳۵۶۹ ۲۷۰۷
۳۰-۳۴ ۳۴۵۴۰۳۶ ۹۸۳۹۳ ۳۱۵۱۸ ۱۱۲۶ ۲۲۰۸
۳۵-۳۹ ۲۷۰۵۳۲۳ ۲۹۶۵۳ ۱۸۷۵۵ ۳۳۹ ۱۳۱۴
۴۰-۴۴ ۲۳۸۵۳۱۷ ۱۴۰۶۱ ۱۲۴۸۷ ۱۶۱ ۸۷۵
۴۵-۴۹ ۲۰۳۴۸۳۴ ۸۳۷۹ ۷۷۵۶ ۰۹۶ ۵۴۳
۵۰-۵۴ ۱۶۸۲۳۱۹ ۶۴۴۶ ۵۱۸۱ ۰۷۴ ۳۶۳
۵۵-۵۹ ۱۲۸۶۱۲۱ ۴۶۷۴ ۲۸۵۳ ۰۵۳ ۲۰۰
۶۰-۶۴ ۸۱۲۷۱۴ ۳۲۵۳ ۱۵۴۸ ۰۳۷ ۱۰۸
۶۵-۵۹ ۶۱۹۶۹۵ ۲۴۶۷ ۹۷۵ ۰۲۸ ۰۶۸
۷۰-۷۴ ۵۶۰۷۷۳ ۲۴۴۰ ۸۲۹ ۰۲۸ ۰۵۸
۷۵ سال و بیش‌تر ۸۵۹۴۴۵ ۳۷۲۳ ۱۴۹۰ ۰۴۳ ۱۰۴
جمع ۳۲۱۶۰۱۲۵ ۸۷۴۰۰۷ ۱۴۲۷۴۳ ۱۰۰ ۱۰۰

خروجی ایران ۱۳۸۵
میزان خام (در هزار) میزان عمومی (درهزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
ازدواج طلاق ازدواج طلاق
۱۱۰ ۱۳ ۱۳۱ ۱۶ ۱۲۱

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی میزان (در هزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد) میانگین سنّ ازدواج میانه‌ی سنّ ازدواج میانگین سنّ طلاق میانه‌ی سنّ طلاق
ازدواج طلاق
۱۰–۱۴ ۰۳ ۰۰۳ ۱۲۱ ۲۷۳ ۲۵۸ ۳۴۵ ۳۱۹
۱۵-۱۹ ۱۲۸ ۰۴ ۳۳
۲۰-۲۴ ۷۲۷ ۴۱ ۵۶
۲۵-۲۹ ۶۹۰ ۸۶ ۱۲۴
۳۰-۳۴ ۲۸۵ ۹۱ ۳۲۰
۳۵-۳۹ ۱۱۰ ۶۹ ۶۳۲
۴۰-۴۴ ۵۹ ۵۲ ۸۸۸
۴۵-۴۹ ۴۱ ۳۸ ۹۲۶
۵۰-۵۴ ۳۸ ۳۱ ۸۰۴
۵۵-۵۹ ۳۶ ۲۲ ۶۱۰
۶۰-۶۴ ۴۰ ۱۹ ۴۷۶
۶۵-۵۹ ۴۰ ۱۶ ۳۹۵
۷۰-۷۴ ۴۴ ۱۵ ۳۴۰
۷۵ سال و بیش‌تر ۴۳ ۱۷ ۴۰۰

منطقه زنان ایران
سرشماری اوّل سرشماری دوّم طول دوره
سال ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ ۱۰
گروه سنّی جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده
۱۰-۱۴ ساله ۴۴۵۸۲۰۳ ۴۳۲۳۲۶۶ ۳۲۶۷۳۴۹ ۳۱۵۸۰۷۹
۱۵-۱۹ ساله ۳۵۳۵۶۷۲ ۲۸۷۹۳۶۵ ۴۲۸۳۸۶۰ ۳۵۲۵۹۵۶
۲۰-۲۴ ساله ۲۶۵۵۵۲۹ ۱۰۴۳۶۷۶ ۴۴۹۹۵۷۱ ۲۲۱۴۸۴۰
۲۵-۲۹ ساله ۲۳۴۳۳۲۰ ۳۴۵۶۴۰ ۳۵۶۴۷۸۵ ۸۴۹۴۱۴
۳۰-۳۴ ساله ۱۹۶۷۳۴۶ ۱۲۶۱۹۳ ۲۷۱۵۵۶۲ ۳۱۲۶۱۲
۳۵-۳۹ ساله ۱۷۵۴۱۷۰ ۵۷۰۹۷ ۲۴۰۹۵۷۹ ۱۴۶۳۹۶
۴۰-۴۴ ساله ۱۳۸۱۰۲۴ ۲۶۴۵۲ ۲۰۰۷۴۷۹ ۷۱۰۷۹
۴۵-۴۹ ساله ۱۰۲۲۸۸۲ ۱۳۷۰۲ ۱۷۳۰۲۸۰ ۳۸۱۳۳
۵۰-۵۴ ساله ۷۶۰۴۵۷ ۷۸۱۰ ۱۳۶۹۳۵۷ ۲۰۲۴۴
۵۵-۵۹ ساله ۶۴۹۴۷۷ ۵۴۷۸ ۹۶۴۴۴۵ ۱۰۸۵۹
۶۰-۶۴ ساله ۶۲۹۴۴۴ ۵۳۹۸ ۷۳۸۰۰۳ ۶۹۳۴

خروجی زنان ایران ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰
نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد) ازدواج‌کرده‌ در طول دوره درصد ازدواج‌کرده‌ها سرعت ازدواج (درصد)
گروه‌های سنّی ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
۱۰-۱۴ ساله ۹۷۰ ۹۶۷ ۲۱۰۸۴۲۶ ۴۷۷ ۴۹
۱۵-۱۹ ساله ۸۱۴ ۸۲۳ ۲۰۲۹۹۵۱ ۵۷۶ ۷۱
۲۰-۲۴ ساله ۳۹۳ ۴۹۲ ۷۳۱۰۶۴ ۲۷۸ ۷۱
۲۵-۲۹ ساله ۱۴۸ ۲۳۸ ۱۹۹۲۴۴ ۸۷ ۵۹
۳۰-۳۴ ساله ۶۴ ۱۱۵ ۵۵۱۱۴ ۲۹ ۴۵
۳۵-۳۹ ساله ۳۳ ۶۱ ۱۸۹۶۴ ۱۱ ۳۲
۴۰-۴۴ ساله ۱۹ ۳۵ ۶۲۰۸ ۰۴ ۲۳
۴۵-۴۹ ساله ۱۳ ۲۲ ۲۸۴۳ ۰۲ ۱۶
۵۰-۵۴ ساله ۱۰ ۱۵ ۸۷۶ ۰۱ ۹
۵۵-۵۹ ساله ۰۸ ۱۱ – – –
۶۰-۶۴ ساله ۰۹ ۰۹ – – –

منطقه، سال ایران، ۱۳۹۰
طول مدّت ازدواج تعداد طلاق
ایران، ۱۳۹۰
کم‌تر از ۱سال ۱۹۷۳۰ میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق
۱ تا ۲ سال ۱۷۰۹۱ ۷۶
۲ تا ۳ سال ۱۳۷۶۱
۳ تا ۴ سال ۱۱۷۶۳
۴ تا ۵ سال ۹۳۳۹
۵ تا ۶ سال ۸۱۴۰
۶ تا ۷ سال ۷۲۹۲
۷ تا ۸ سال ۶۰۶۸
۸ تا ۹ سال ۵۴۸۰
۹ تا ۱۰ سال ۴۷۲۶
۲۰ تا ۱۱ سال ۴۴۱۶
۱۱ تا ۱۲ سال ۳۶۴۴
۱۲ تا ۱۳ سال ۳۰۹۳
۱۳ تا ۱۴ سال ۲۶۰۷
۱۴ تا ۱۵ سال ۲۴۷۱
۱۵ تا ۱۶ سال ۲۱۶۲
۱۶ تا ۱۷ سال ۱۹۵۵
۱۷ تا ۱۸ سال ۲۰۰۱
۱۸ تا ۱۹ سال ۱۷۵۷
۱۹ تا ۲۰ سال ۱۴۶۹
۲۰ تا ۲۴ سال ۶۰۹۴
۲۵ تا ۲۹ سال ۳۹۶۷
بیش‌تر از ۲۹ سال ۳۵۸۲
جمع ۱۴۲۶۰۸

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج

نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان،۱۳۹۰
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۵۶۸۶۹ ۱۲۳۲ ۵۰۸ ۳۶۳۶۲ ۵۸۶۰۹ ۹۴۹۷۱
زن ۵۶۹۸۱ ۶۰۴۵ ۸۲۳ ۳۰۰۳۴ ۶۳۸۴۹ ۹۳۸۸۳
کل ۱۱۳۸۵۰ ۷۲۷۷ ۱۳۳۱ ۶۶۳۹۶ ۱۲۲۴۵۸ ۱۸۸۸۵۴

ویژه‌ی سنّی
بوکان(زن و مرد)، ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
۱۰–۱۴ ۱۳۷ ۱۳ ۲ ۱۷۲۴۵ ۱۵۲ ۱۷۳۹۷
۱۵-۱۹ ۱۸۰۱ ۹ ۳۳ ۲۱۳۵۷ ۱۸۴۳ ۲۳۲۰۰
۲۰-۲۴ ۹۹۸۵ ۴۲ ۱۶۶ ۱۶۸۴۶ ۱۰۱۹۳ ۲۷۰۳۹
۲۵-۲۹ ۱۶۲۰۶ ۹۲ ۲۵۴ ۶۷۷ ۱۶۵۵۲ ۱۷۲۲۹
۳۰-۳۴ ۱۹۳۳۸ ۱۳۴ ۲۵۳ ۲۴۲۵ ۱۹۷۲۵ ۲۲۱۵۰
۳۵-۳۹ ۱۴۴۸۶ ۱۵۷ ۱۸۳ ۷۶۰ ۱۴۸۲۶ ۱۵۵۸۶
۴۰-۴۴ ۱۴۴۲۰ ۲۶۸ ۱۱۶ ۳۹۰ ۱۴۸۰۴ ۱۵۱۹۴
۴۵-۴۹ ۱۱۱۸۶ ۳۵۳ ۷۶ ۱۷۴ ۱۱۶۱۵ ۱۱۷۸۹
۵۰-۵۴ ۹۳۴۹ ۶۱۱ ۸۳ ۱۵۵ ۱۰۰۴۳ ۱۰۱۹۸
۵۵-۵۹ ۶۱۲۸ ۷۰۵ ۴۷ ۷۲ ۶۸۸۰ ۶۹۵۲
۶۰-۶۴ ۳۷۵۳ ۸۹۹ ۴۱ ۳۹ ۴۶۹۳ ۴۷۳۲
۶۵ ساله و بیش‌تر ۷۰۵۹ ۳۹۹۴ ۷۷ ۱۵۳ ۱۱۱۳۰ ۱۱۲۸۳
جمع ۱۱۳۸۴۸ ۷۲۷۷ ۱۳۳۱ ۶۰۲۹۳ ۱۲۲۴۵۶ ۱۸۲۷۴۹

خروجی بوکان،۱۳۹۰
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۵۹۹ ۱۳ ۰۵ ۳۸۳ ۶۱۷ ۱۰۰۰
زن ۶۰۷ ۶۴ ۰۹ ۳۲۰ ۶۸۰ ۱۰۰۰
کل ۶۰۳ ۳۹ ۰۷ ۳۵۲ ۶۴۸ ۱۰۰۰

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد ۵۰۰ ۱۶۹ ۳۸۲ ۵۴۸ ۴۷۹ ۵۰۳
زن ۵۰۰ ۸۳۱ ۶۱۸ ۴۵۲ ۵۲۱ ۴۹۷

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده جمع
نسبت جنسی ۹۹۸ ۲۰۴ ۶۱۷ ۱۲۱۱ ۹۱۸ ۱۰۱۲

بوکان(زن و مرد)، ۱۳۹۰ توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی
گروه سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع کل
۱۰–۱۴ ۰۸ ۰۱ ۰۰ ۹۹۱ ۰۹ ۱۰۰۰
۱۵-۱۹ ۷۸ ۰۰ ۰۱ ۹۲۱ ۷۹ ۱۰۰۰
۲۰-۲۴ ۳۶۹ ۰۲ ۰۶ ۶۲۳ ۳۷۷ ۱۰۰۰
۲۵-۲۹ ۹۴۱ ۰۵ ۱۵ ۳۹ ۹۶۱ ۱۰۰۰
۳۰-۳۴ ۸۷۳ ۰۶ ۱۱ ۱۰۹ ۸۹۱ ۱۰۰۰
۳۵-۳۹ ۹۲۹ ۱۰ ۱۲ ۴۹ ۹۵۱ ۱۰۰۰
۴۰-۴۴ ۹۴۹ ۱۸ ۰۸ ۲۶ ۹۷۴ ۱۰۰۰
۴۵-۴۹ ۹۴۹ ۳۰ ۰۶ ۱۵ ۹۸۵ ۱۰۰۰
۵۰-۵۴ ۹۱۷ ۶۰ ۰۸ ۱۵ ۹۸۵ ۱۰۰۰
۵۵-۵۹ ۸۸۱ ۱۰۱ ۰۷ ۱۰ ۹۹۰ ۱۰۰۰
۶۰-۶۴ ۷۹۳ ۱۹۰ ۰۹ ۰۸ ۹۹۲ ۱۰۰۰
۶۵ ساله و بیش‌تر ۶۲۶ ۳۵۴ ۰۷ ۱۴ ۹۸۶ ۱۰۰۰

میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج تجرّد قطعی (درصد) عمومیّت ازدواج (درصد)
۲۳۸ ۱۵ ۹۸۵

ورود داده
منطقه، سال جمعیّت تعداد
کل ۱۰ساله و بالاتر ازدواج طلاق
ایران ۱۳۸۵ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۵۹۵۲۲۷۴۷ ۷۷۸۲۹۱ ۹۴۰۳۹

خروجی ایران ۱۳۸۵
میزان خام (در هزار) میزان عمومی (درهزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
ازدواج طلاق ازدواج طلاق
۱۱۰ ۱۳ ۱۳۱ ۱۶ ۱۲۱

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی تعداد توزیع سنّی (درصد)
جمعیّت ازدواج طلاق ازدواج طلاق
۱۰–۱۴ ۲۸۴۸۵۶۴ ۷۴۲ ۹۰ ۰۰۸ ۰۰۶
۱۵-۱۹ ۳۷۱۳۰۸۹ ۴۷۴۰۳ ۱۵۷۴ ۵۴۲ ۱۱۰
۲۰-۲۴ ۴۶۷۹۲۰۳ ۳۴۰۴۰۰ ۱۹۰۴۰ ۳۸۹۵ ۱۳۳۴
۲۵-۲۹ ۴۵۱۸۶۹۲ ۳۱۱۹۷۳ ۳۸۶۴۷ ۳۵۶۹ ۲۷۰۷
۳۰-۳۴ ۳۴۵۴۰۳۶ ۹۸۳۹۳ ۳۱۵۱۸ ۱۱۲۶ ۲۲۰۸
۳۵-۳۹ ۲۷۰۵۳۲۳ ۲۹۶۵۳ ۱۸۷۵۵ ۳۳۹ ۱۳۱۴
۴۰-۴۴ ۲۳۸۵۳۱۷ ۱۴۰۶۱ ۱۲۴۸۷ ۱۶۱ ۸۷۵
۴۵-۴۹ ۲۰۳۴۸۳۴ ۸۳۷۹ ۷۷۵۶ ۰۹۶ ۵۴۳
۵۰-۵۴ ۱۶۸۲۳۱۹ ۶۴۴۶ ۵۱۸۱ ۰۷۴ ۳۶۳
۵۵-۵۹ ۱۲۸۶۱۲۱ ۴۶۷۴ ۲۸۵۳ ۰۵۳ ۲۰۰
۶۰-۶۴ ۸۱۲۷۱۴ ۳۲۵۳ ۱۵۴۸ ۰۳۷ ۱۰۸
۶۵-۵۹ ۶۱۹۶۹۵ ۲۴۶۷ ۹۷۵ ۰۲۸ ۰۶۸
۷۰-۷۴ ۵۶۰۷۷۳ ۲۴۴۰ ۸۲۹ ۰۲۸ ۰۵۸
۷۵ سال و بیش‌تر ۸۵۹۴۴۵ ۳۷۲۳ ۱۴۹۰ ۰۴۳ ۱۰۴
جمع ۳۲۱۶۰۱۲۵ ۸۷۴۰۰۷ ۱۴۲۷۴۳ ۱۰۰ ۱۰۰

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، ۱۳۹۰
گروه‌های سنّی میزان (در هزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد) میانگین سنّ ازدواج میانه‌ی سنّ ازدواج میانگین سنّ طلاق میانه‌ی سنّ طلاق
ازدواج طلاق
۱۰–۱۴ ۰۳ ۰۰۳ ۱۲۱ ۲۷۳ ۲۵۸ ۳۴۵ ۳۱۹
۱۵-۱۹ ۱۲۸ ۰۴ ۳۳
۲۰-۲۴ ۷۲۷ ۴۱ ۵۶
۲۵-۲۹ ۶۹۰ ۸۶ ۱۲۴
۳۰-۳۴ ۲۸۵ ۹۱ ۳۲۰
۳۵-۳۹ ۱۱۰ ۶۹ ۶۳۲
۴۰-۴۴ ۵۹ ۵۲ ۸۸۸
۴۵-۴۹ ۴۱ ۳۸ ۹۲۶
۵۰-۵۴ ۳۸ ۳۱ ۸۰۴
۵۵-۵۹ ۳۶ ۲۲ ۶۱۰
۶۰-۶۴ ۴۰ ۱۹ ۴۷۶
۶۵-۵۹ ۴۰ ۱۶ ۳۹۵
۷۰-۷۴ ۴۴ ۱۵ ۳۴۰
۷۵ سال و بیش‌تر ۴۳ ۱۷ ۴۰۰

منطقه زنان ایران
سرشماری اوّل سرشماری دوّم طول دوره
سال ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ ۱۰
گروه سنّی جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده
۱۰-۱۴ ساله ۴۴۵۸۲۰۳ ۴۳۲۳۲۶۶ ۳۲۶۷۳۴۹ ۳۱۵۸۰۷۹
۱۵-۱۹ ساله ۳۵۳۵۶۷۲ ۲۸۷۹۳۶۵ ۴۲۸۳۸۶۰ ۳۵۲۵۹۵۶
۲۰-۲۴ ساله ۲۶۵۵۵۲۹ ۱۰۴۳۶۷۶ ۴۴۹۹۵۷۱ ۲۲۱۴۸۴۰
۲۵-۲۹ ساله ۲۳۴۳۳۲۰ ۳۴۵۶۴۰ ۳۵۶۴۷۸۵ ۸۴۹۴۱۴
۳۰-۳۴ ساله ۱۹۶۷۳۴۶ ۱۲۶۱۹۳ ۲۷۱۵۵۶۲ ۳۱۲۶۱۲
۳۵-۳۹ ساله ۱۷۵۴۱۷۰ ۵۷۰۹۷ ۲۴۰۹۵۷۹ ۱۴۶۳۹۶
۴۰-۴۴ ساله ۱۳۸۱۰۲۴ ۲۶۴۵۲ ۲۰۰۷۴۷۹ ۷۱۰۷۹
۴۵-۴۹ ساله ۱۰۲۲۸۸۲ ۱۳۷۰۲ ۱۷۳۰۲۸۰ ۳۸۱۳۳
۵۰-۵۴ ساله ۷۶۰۴۵۷ ۷۸۱۰ ۱۳۶۹۳۵۷ ۲۰۲۴۴
۵۵-۵۹ ساله ۶۴۹۴۷۷ ۵۴۷۸ ۹۶۴۴۴۵ ۱۰۸۵۹
۶۰-۶۴ ساله ۶۲۹۴۴۴ ۵۳۹۸ ۷۳۸۰۰۳ ۶۹۳۴

خروجی زنان ایران ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰
نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد) ازدواج‌کرده‌ در طول دوره درصد ازدواج‌کرده‌ها سرعت ازدواج (درصد)
گروه‌های سنّی ۱۳۸۰ ۱۳۹۰
۱۰-۱۴ ساله ۹۷۰ ۹۶۷ ۲۱۰۸۴۲۶ ۴۷۷ ۴۹
۱۵-۱۹ ساله ۸۱۴ ۸۲۳ ۲۰۲۹۹۵۱ ۵۷۶ ۷۱
۲۰-۲۴ ساله ۳۹۳ ۴۹۲ ۷۳۱۰۶۴ ۲۷۸ ۷۱
۲۵-۲۹ ساله ۱۴۸ ۲۳۸ ۱۹۹۲۴۴ ۸۷ ۵۹
۳۰-۳۴ ساله ۶۴ ۱۱۵ ۵۵۱۱۴ ۲۹ ۴۵
۳۵-۳۹ ساله ۳۳ ۶۱ ۱۸۹۶۴ ۱۱ ۳۲
۴۰-۴۴ ساله ۱۹ ۳۵ ۶۲۰۸ ۰۴ ۲۳
۴۵-۴۹ ساله ۱۳ ۲۲ ۲۸۴۳ ۰۲ ۱۶
۵۰-۵۴ ساله ۱۰ ۱۵ ۸۷۶ ۰۱ ۹
۵۵-۵۹ ساله ۰۸ ۱۱ – – –
۶۰-۶۴ ساله ۰۹ ۰۹ – – –

منطقه، سال ایران، ۱۳۹۰
طول مدّت ازدواج تعداد طلاق
ایران، ۱۳۹۰
کم‌تر از ۱سال ۱۹۷۳۰ میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق
۱ تا ۲ سال ۱۷۰۹۱ ۷۶
۲ تا ۳ سال ۱۳۷۶۱
۳ تا ۴ سال ۱۱۷۶۳
۴ تا ۵ سال ۹۳۳۹
۵ تا ۶ سال ۸۱۴۰
۶ تا ۷ سال ۷۲۹۲
۷ تا ۸ سال ۶۰۶۸
۸ تا ۹ سال ۵۴۸۰
۹ تا ۱۰ سال ۴۷۲۶
۲۰ تا ۱۱ سال ۴۴۱۶
۱۱ تا ۱۲ سال ۳۶۴۴
۱۲ تا ۱۳ سال ۳۰۹۳
۱۳ تا ۱۴ سال ۲۶۰۷
۱۴ تا ۱۵ سال ۲۴۷۱
۱۵ تا ۱۶ سال ۲۱۶۲
۱۶ تا ۱۷ سال ۱۹۵۵
۱۷ تا ۱۸ سال ۲۰۰۱
۱۸ تا ۱۹ سال ۱۷۵۷
۱۹ تا ۲۰ سال ۱۴۶۹
۲۰ تا ۲۴ سال ۶۰۹۴
۲۵ تا ۲۹ سال ۳۹۶۷
بیش‌تر از ۲۹ سال ۳۵۸۲
جمع ۱۴۲۶۰۸

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج

نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان،۱۳۸۵

گروه سنّی

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی
مرد زن
۰-۴ ۸۴۶۴ ۷۹۶۲
۵-۹ ۸۲۴۰ ۷۷۹۷
۱۰-۱۴ ۱۱۸۶۷ ۱۱۶۳۹
۱۵-۱۹ ۱۳۷۴۲ ۱۴۰۷۲
۲۰-۲۴ ۱۰۴۴۸ ۱۱۹۴۰
۲۵-۲۹ ۱۰۹۲۴ ۱۰۵۴۹
۳۰-۳۴ ۷۳۸۶ ۷۵۵۸
۳۵-۳۹ ۷۵۳۹ ۷۰۹۸
۴۰-۴۴ ۵۷۷۲ ۵۸۱۳
۴۵-۴۹ ۵۱۱۰ ۴۷۳۷
۵۰-۵۴ ۳۶۱۱ ۳۴۶۲
۵۵-۵۹ ۲۱۲۴ ۲۵۸۸
۶۰-۶۴ ۱۵۳۰ ۱۸۸۴
۶۵-۶۹ ۱۵۹۲ ۱۵۶۱
۷۰-۷۴ ۱۷۶۹ ۱۵۳۱
۷۵-۷۹ ۱۰۳۹ ۶۶۸
۸۰+ ۱۳۲۸ ۹۶۴

منطقه، سال بوکان،۱۳۸۵
گروه سنّی جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی درصد نسبت به هر گروه (جنس) درصد نسبت به کلّ جمعیّت
مرد زن زن و مرد مرد زن زن و مرد مرد زن
جمع کل ۱۰۲۴۸۵ ۱۰۱۸۲۳ ۲۰۴۳۰۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰۲ ۴۹۸
۰-۴ ۸۴۶۴ ۷۹۶۲ ۱۶۴۲۶ ۸۳ ۷۸ ۸۰ ۴۱ ۳۹
۵-۹ ۸۲۴۰ ۷۷۹۷ ۱۶۰۳۷ ۸۰ ۷۷ ۷۸ ۴۰ ۳۸
۱۰-۱۴ ۱۱۸۶۷ ۱۱۶۳۹ ۲۳۵۰۶ ۱۱۶ ۱۱۴ ۱۱۵ ۵۸ ۵۷
۱۵-۱۹ ۱۳۷۴۲ ۱۴۰۷۲ ۲۷۸۱۴ ۱۳۴ ۱۳۸ ۱۳۶ ۶۷ ۶۹
۲۰-۲۴ ۱۰۴۴۸ ۱۱۹۴۰ ۲۲۳۸۸ ۱۰۲ ۱۱۷ ۱۱۰ ۵۱ ۵۸
۲۵-۲۹ ۱۰۹۲۴ ۱۰۵۴۹ ۲۱۴۷۳ ۱۰۷ ۱۰۴ ۱۰۵ ۵۳ ۵۲
۳۰-۳۴ ۷۳۸۶ ۷۵۵۸ ۱۴۹۴۴ ۷۲ ۷۴ ۷۳ ۳۶ ۳۷
۳۵-۳۹ ۷۵۳۹ ۷۰۹۸ ۱۴۶۳۷ ۷۴ ۷۰ ۷۲ ۳۷ ۳۵
۴۰-۴۴ ۵۷۷۲ ۵۸۱۳ ۱۱۵۸۵ ۵۶ ۵۷ ۵۷ ۲۸ ۲۸
۴۵-۴۹ ۵۱۱۰ ۴۷۳۷ ۹۸۴۷ ۵۰ ۴۷ ۴۸ ۲۵ ۲۳
۵۰-۵۴ ۳۶۱۱ ۳۴۶۲ ۷۰۷۳ ۳۵ ۳۴ ۳۵ ۱۸ ۱۷
۵۵-۵۹ ۲۱۲۴ ۲۵۸۸ ۴۷۱۲ ۲۱ ۲۵ ۲۳ ۱۰ ۱۳
۶۰-۶۴ ۱۵۳۰ ۱۸۸۴ ۳۴۱۴ ۱۵ ۱۹ ۱۷ ۰۷ ۰۹
۶۵-۶۹ ۱۵۹۲ ۱۵۶۱ ۳۱۵۳ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۰۸ ۰۸
۷۰-۷۴ ۱۷۶۹ ۱۵۳۱ ۳۳۰۰ ۱۷ ۱۵ ۱۶ ۰۹ ۰۷
۷۵-۷۹ ۱۰۳۹ ۶۶۸ ۱۷۰۷ ۱۰ ۰۷ ۰۸ ۰۵ ۰۳
۸۰+ ۱۳۲۸ ۹۶۴ ۲۲۹۲ ۱۳ ۰۹ ۱۱ ۰۶ ۰۵

هرم سنّی جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

درصد نسبت به کل جمعیّت

منطقه، سال بوکان، ۱۳۹۰

گروه سنّی

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی
مرد زن
۰-۴ ۹۲۳۴ ۸۷۷۰
۵-۹ ۹۰۶۹ ۸۵۵۹
۱۰-۱۴ ۸۹۶۵ ۸۴۳۶
۱۵-۱۹ ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴
۲۰-۲۴ ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵
۲۵-۲۹ ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹
۳۰-۳۴ ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶
۳۵-۳۹ ۷۸۱۷ ۷۷۷۰
۴۰-۴۴ ۷۸۱۷ ۷۳۷۸
۴۵-۴۹ ۵۸۸۹ ۵۹۰۱
۵۰-۵۴ ۵۲۲۹ ۴۹۷۴
۵۵-۵۹ ۳۵۳۹ ۳۴۲۲
۶۰-۶۴ ۲۰۶۵ ۲۶۶۷
۶۵-۶۹ ۱۲۸۵ ۱۷۳۷
۷۰-۷۴ ۱۴۲۱ ۱۵۶۷
۷۵-۷۹ ۱۳۸۱ ۱۱۹۴
۸۰+ ۱۵۸۸ ۱۱۱۴
منطقه، سال بوکان، ۱۳۹۰
گروه سنّی جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی درصد نسبت به هر گروه (جنس) درصد نسبت به کلّ جمعیّت
مرد زن زن و مرد مرد زن زن و مرد مرد زن
جمع کل ۱۱۳۲۹۸ ۱۱۱۲۲۳ ۲۲۴۵۲۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰۵ ۴۹۵
۰-۴ ۹۲۳۴ ۸۷۷۰ ۱۸۰۰۴ ۸۲ ۷۹ ۸۰ ۴۱ ۳۹
۵-۹ ۹۰۶۹ ۸۵۵۹ ۱۷۶۲۸ ۸۰ ۷۷ ۷۹ ۴۰ ۳۸
۱۰-۱۴ ۸۹۶۵ ۸۴۳۶ ۱۷۴۰۱ ۷۹ ۷۶ ۷۸ ۴۰ ۳۸
۱۵-۱۹ ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴ ۲۳۲۰۳ ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۰۳ ۵۱ ۵۲
۲۰-۲۴ ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵ ۲۷۰۴۸ ۱۱۹ ۱۲۲ ۱۲۰ ۶۰ ۶۰
۲۵-۲۹ ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹ ۲۳۳۲۵ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۴ ۵۲ ۵۲
۳۰-۳۴ ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶ ۲۲۱۵۷ ۱۰۰ ۹۷ ۹۹ ۵۰ ۴۸
۳۵-۳۹ ۷۸۱۷ ۷۷۷۰ ۱۵۵۸۷ ۶۹ ۷۰ ۶۹ ۳۵ ۳۵
۴۰-۴۴ ۷۸۱۷ ۷۳۷۸ ۱۵۱۹۵ ۶۹ ۶۶ ۶۸ ۳۵ ۳۳
۴۵-۴۹ ۵۸۸۹ ۵۹۰۱ ۱۱۷۹۰ ۵۲ ۵۳ ۵۳ ۲۶ ۲۶
۵۰-۵۴ ۵۲۲۹ ۴۹۷۴ ۱۰۲۰۳ ۴۶ ۴۵ ۴۵ ۲۳ ۲۲
۵۵-۵۹ ۳۵۳۹ ۳۴۲۲ ۶۹۶۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۱۶ ۱۵
۶۰-۶۴ ۲۰۶۵ ۲۶۶۷ ۴۷۳۲ ۱۸ ۲۴ ۲۱ ۰۹ ۱۲
۶۵-۶۹ ۱۲۸۵ ۱۷۳۷ ۳۰۲۲ ۱۱ ۱۶ ۱۳ ۰۶ ۰۸
۷۰-۷۴ ۱۴۲۱ ۱۵۶۷ ۲۹۸۸ ۱۳ ۱۴ ۱۳ ۰۶ ۰۷
۷۵-۷۹ ۱۳۸۱ ۱۱۹۴ ۲۵۷۵ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۰۶ ۰۵
۸۰+ ۱۵۸۸ ۱۱۱۴ ۲۷۰۲ ۱۴ ۱۰ ۱۲ ۰۷ ۰۵

هرم سنّی جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

درصد جمعیّت نسبت به هر جنس

درصد نسبت به کل جمعیّت

منطقه، سال بوکان، ۱۳۹۰
گروه سنّی توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی
زن و مرد مرد زن
جمع ۲۲۴۵۲۱ ۱۱۳۲۹۸ ۱۱۱۲۲۳
۰-۴ ۱۸۰۰۴ ۹۲۳۴ ۸۷۷۰
۵-۹ ۱۷۶۲۸ ۹۰۶۹ ۸۵۵۹
۱۰-۱۴ ۱۷۴۰۱ ۸۹۶۵ ۸۴۳۶
۱۵-۱۹ ۲۳۲۰۳ ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴
۲۰-۲۴ ۲۷۰۴۸ ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵
۲۵-۲۹ ۲۳۳۲۵ ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹
۳۰-۳۴ ۲۲۱۵۷ ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶
۳۵-۳۹ ۱۵۵۸۷ ۷۸۱۷ ۷۷۷۰
۴۰-۴۴ ۱۵۱۹۵ ۷۸۱۷ ۷۳۷۸
۴۵-۴۹ ۱۱۷۹۰ ۵۸۸۹ ۵۹۰۱
۵۰-۵۴ ۱۰۲۰۳ ۵۲۲۹ ۴۹۷۴
۵۵-۵۹ ۶۹۶۱ ۳۵۳۹ ۳۴۲۲
۶۰-۶۴ ۴۷۳۲ ۲۰۶۵ ۲۶۶۷
۶۵-۶۹ ۳۰۲۲ ۱۲۸۵ ۱۷۳۷
۷۰-۷۴ ۲۹۸۸ ۱۴۲۱ ۱۵۶۷
۷۵-۷۹ ۲۵۷۵ ۱۳۸۱ ۱۱۹۴
۸۰+ ۲۷۰۲ ۱۵۸۸ ۱۱۱۴

گروه سنّی بوکان، ۱۳۹۰
نسبت جنسی
جمع ۱۰۱۹
۰-۴ ۱۰۵۳
۵-۹ ۱۰۶۰
۱۰-۱۴ ۱۰۶۳
۱۵-۱۹ ۹۹۱
۲۰-۲۴ ۹۹۴
۲۵-۲۹ ۹۹۵
۳۰-۳۴ ۱۰۴۷
۳۵-۳۹ ۱۰۰۶
۴۰-۴۴ ۱۰۶۰
۴۵-۴۹ ۹۹۸
۵۰-۵۴ ۱۰۵۱
۵۵-۵۹ ۱۰۳۴
۶۰-۶۴ ۷۷۴
۶۵-۶۹ ۷۴۰
۷۰-۷۴ ۹۰۷
۷۵-۷۹ ۱۱۵۷
۸۰+ ۱۴۲۵

ایران، ۱۳۹۰

ایران، ۱۳۹۰
شمار یا نسبت موالید بر حسب جنس نسبت جنسی در بدو تولّد ۱۰۵۰۶
پسر دختر جمع نسبت دخترزایی (درصد) ۴۸۸
۷۰۹۷۷۴ ۶۷۵۶۱۳ ۱۳۸۵۳۸۷ نسبت پسرزایی (درصد) ۵۱۲

نسبت جنسی
نسبت زنان در جمعیّت (درصد) ۴۸۸
۱۰۵ نسبت مردان در جمعیّت (درصد) ۵۱۲

شمار کلّ موالید تعداد زنان ۶۷۵۷۹۹
۱۳۸۵۳۸۷ تعداد مردان ۷۰۹۵۸۸

منطقه، سال بوکان، ۱۳۸۵
گروه سنّی توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی
زن و مرد مرد زن
جمع ۲۰۴۳۰۸ ۱۰۲۴۸۵ ۱۰۱۸۲۳
۰-۴ ۱۶۴۲۶ ۸۴۶۴ ۷۹۶۲
۵-۹ ۱۶۰۳۷ ۸۲۴۰ ۷۷۹۷
۱۰-۱۴ ۲۳۵۰۶ ۱۱۸۶۷ ۱۱۶۳۹
۱۵-۱۹ ۲۷۸۱۴ ۱۳۷۴۲ ۱۴۰۷۲
۲۰-۲۴ ۲۲۳۸۸ ۱۰۴۴۸ ۱۱۹۴۰
۲۵-۲۹ ۲۱۴۷۳ ۱۰۹۲۴ ۱۰۵۴۹
۳۰-۳۴ ۱۴۹۴۴ ۷۳۸۶ ۷۵۵۸
۳۵-۳۹ ۱۴۶۳۷ ۷۵۳۹ ۷۰۹۸
۴۰-۴۴ ۱۱۵۸۵ ۵۷۷۲ ۵۸۱۳
۴۵-۴۹ ۹۸۴۷ ۵۱۱۰ ۴۷۳۷
۵۰-۵۴ ۷۰۷۳ ۳۶۱۱ ۳۴۶۲
۵۵-۵۹ ۴۷۱۲ ۲۱۲۴ ۲۵۸۸
۶۰-۶۴ ۳۴۱۴ ۱۵۳۰ ۱۸۸۴
۶۵-۶۹ ۳۱۵۳ ۱۵۹۲ ۱۵۶۱
۷۰-۷۴ ۳۳۰۰ ۱۷۶۹ ۱۵۳۱
۷۵-۷۹ ۱۷۰۷ ۱۰۳۹ ۶۶۸
۸۰+ ۲۲۹۲ ۱۳۲۸ ۹۶۴

گروه سنّی بوکان، ۱۳۸۵
نسبت جنسی
جمع ۱۰۰۷
۰-۴ ۱۰۶۳
۵-۹ ۱۰۵۷
۱۰-۱۴ ۱۰۲۰
۱۵-۱۹ ۹۷۷
۲۰-۲۴ ۸۷۵
۲۵-۲۹ ۱۰۳۶
۳۰-۳۴ ۹۷۷
۳۵-۳۹ ۱۰۶۲
۴۰-۴۴ ۹۹۳
۴۵-۴۹ ۱۰۷۹
۵۰-۵۴ ۱۰۴۳
۵۵-۵۹ ۸۲۱
۶۰-۶۴ ۸۱۲
۶۵-۶۹ ۱۰۲۰
۷۰-۷۴ ۱۱۵۵
۷۵-۷۹ ۱۵۵۵
۸۰+ ۱۳۷۸

ایران، ۱۳۹۰

ایران، ۱۳۹۰
شمار یا نسبت موالید بر حسب جنس نسبت جنسی در بدو تولّد ۱۰۵۰۶
پسر دختر جمع نسبت دخترزایی (درصد) ۴۸۸
۷۰۹۷۷۴ ۶۷۵۶۱۳ ۱۳۸۵۳۸۷ نسبت پسرزایی (درصد) ۵۱۲

نسبت جنسی
نسبت زنان در جمعیّت (درصد) ۴۸۸
۱۰۵ نسبت مردان در جمعیّت (درصد) ۵۱۲

شمار کلّ موالید تعداد زنان ۶۷۵۷۹۹
۱۳۸۵۳۸۷ تعداد مردان ۷۰۹۵۸۸
جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۸۵ – ۹۰
جمعیت شهرستان بوکان جمعیت
جمعیت سال ۱۳۸۵ ۲۰۴۳۰۸
جمعیت سال ۱۳۹۰ ۲۲۴۶۲۸

تحلیل حجم جمیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال های ۸۵ – ۹۰
شاخصهای تحلیل حجم جمیت تحلیل
افزایش(TRUE) یا کاهش(FALSE) جمعیت TRUE یعنی جمعیت شهرستان افزایش یافته است.
تعداد افزایش در هر دهه ۲۰۳۲۰ در دهه مورد بررسی ۲۰۳۲۰ نفر به جمعیت افزوده شده است.
تعداد متوسط افزایش سالیانه جمعیت ۲۰۳۲۰۰ یعنی به طور متوسط سالیانه ۲۰۳۲۰۰ نفر به جمعیت افزوده شده است.
افزایش نسبی جمعیت در هر دهه ۹۹۵ یعنی به میزان۹۹۵ درصد در دهه مذکور به جمعیت اضافه شده است..”با فرض یکنواختی تغییرات جمعیت”
درصد متوسط کاهش سالانه جمعیت ۰۹۹ یعنی جمعیت سالیانه ۰۹۹% افزایش داشته است.”با فرض یکنواختی تغییرات جمعیت”
میزان رشد سالیانه جمعیت ۰۹۵ سرعت دقیق افزایش جمعیت را نشان میدهد.
پیش بینی جمعیت سال ۱۴۰۰ بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ ۲۴۶۹۶۹ با توجه به رشد مثبت جمعیت، جمعیت ۲۴۶۹۶۹ در سال ۱۴۰۰ پیش بینی میشود.

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
جمعیت شهرستان بوکان جمعیت سال ۱۳۸۵ جمعیت سال ۱۳۹۰
جمعیت کل ۲۰۴۳۰۸ ۲۲۴۶۲۸
جمعیت ۰ تا ۱۴ سال ۵۵۹۶۹ ۵۳۱۳۳
جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال ۱۳۷۸۸۷ ۱۶۰۱۹۴
جمعیت ۶۵ سال به بالا ۱۰۴۵۲ ۱۱۲۸۷

شاخصهای فعالیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
نوع نسبت / سال سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰
نسبت وابستگی کم سالی ۴۰۵۹ ۳۳۱۷
نسبت وابستگی کهنسالی ۷۵۸ ۷۰۵
نسبت وابستگی کل ۴۸۱۷ ۴۰۲۱
توضیح: رقم ۹۶ برای سال ۱۳۸۵ بیانگر این است که به ازای هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، ۹۶ نفر وابسته اند و این نشانگر جمعیت بالای ۰-۱۴ سال است. و عدد ۴۶۳۲ برای سال ۱۳۹۰ بیانگر این است که به ازای هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، حدود ۴۶ نفر خارج از کار و فعالیت وابسته اند. با مقایسه این دو عدد میتوان نتیجه گرفت جمعیت بالای ۰-۱۴ در سال ۸۵ ،در سال ۹۰ وارد سن کار و فعالیت شده اند و از میزان وابستگی کاسته شده است.

جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
جمعیت شهرستان بوکان جمعیت سال ۱۳۷۵ جمعیت سال ۱۳۸۵
جمعیت کل ۲۰۴۳۰۸ ۲۲۴۶۲۸
جمعیت ۰ تا ۱۴ سال ۵۵۹۶۹ ۵۳۱۳۳
جمعیت ۶۵ سال به بالا ۱۰۴۵۲ ۱۱۲۸۷
منبع: مرکز آمار ایران جدول (۳)

شاخصهای جوانی، کهنسالی و نسبت کهنسالان به کمسالان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
نوع شاخص/سال سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ توضیح
شاخص جوانی “نسبت کم سالان” ۲۷۳۹ ۲۳۶۵ اعداد فوق نشان دهنده سهم جمعیت ۰-۱۴ از کل جمعیت است.
شاخص کهنسالی “نسبت کهنسالان” ۵۱۲ ۵۰۲ اعداد فوق نشان دهنده سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا از کل جمعیت است.
نسبت کهنسالان به کم سالان ۱۸۶۷ ۲۱۲۴ در سال ۸۵جمعیت جوان بوده است ولی در سال ۹۰ این میزان به۲۱۲۴% افزایش یافته است.
منبع : داده های جدول (۳) جدول (۴)

نوع / سال سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۰ توضیح
میانگین ۲۹۰۷ ۳۳۴۸ این مقادیر سن متوسط کل را در هر سرشماری بدست میدهد.
میانه ۱۶۴۵ ۱۹۹۰ با توجه به اعداد به دست آمده جمعیت در هر دو سر شماری جوان است.
توضیح: با مقایسه ی میانگینها میتوان نتیجه گرفت متوسط سن ها رو به افزایش است. در طول دهه میانه هم حدود سه سال افزلیش داشته ولی جمعیت شهرستان کماکان جوان است.

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
سن جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰
۰-۴ساله ۱۶۴۲۶ ۱۸۰۰۴
۵-۹ساله ۱۶۰۳۷ ۱۷۷۲۸
۱۰-۱۴ساله ۲۳۵۰۶ ۱۷۴۰۱
۱۵-۱۹ساله ۲۷۸۱۴ ۲۳۲۰۳
۲۰-۲۴ساله ۲۲۳۸۸ ۲۷۰۴۸
۲۵-۲۹ساله ۲۱۴۷۳ ۲۳۳۲۵
۳۰-۳۴ساله ۱۴۹۴۴ ۲۲۱۵۷
۳۵-۳۹ساله ۱۴۶۳۷ ۱۵۵۸۷
۴۰-۴۴ساله ۱۱۵۸۵ ۱۵۱۹۵
۴۵-۴۹ساله ۹۸۴۷ ۱۱۷۹۰
۵۰-۵۴سال ۷۰۷۳ ۱۰۲۰۳
۵۵-۵۹ساله ۴۷۱۲ ۶۹۵۴
۶۰-۶۴ساله ۳۴۱۴ ۴۷۳۲
۶۵-۶۹ساله ۳۱۵۳ ۳۰۲۲
۷۰-۷۴ساله ۳۳۰۰ ۲۹۸۸
۷۵-۷۹ساله ۱۷۰۷ ۲۵۷۵
۸۰-۸۴ساله ۱۳۴۵ ۱۳۹۱
۸۵-۸۹ساله ۳۹۷
۹۰-۹۴ساله ۱۷۸
۹۵سال به بالا ۳۷۲

توزیع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
گروههای سنی سال مورد بررسی
۱۳۸۵ ۱۳۹۰
جنس
مرد زن مرد زن
جمع کل ۱۰۲۴۸۵ ۱۰۱۸۲۳ ۱۱۳۲۹۸ ۱۱۱۲۲۳
۴-۰ ساله ۸۴۶۴ ۷۹۶۲ ۹۲۳۴ ۸۷۷۰
۹-۵ ساله ۸۲۴۰ ۷۷۹۷ ۹۰۶۹ ۸۵۵۹
۱۴-۱۰ ساله ۱۱۸۶۷ ۱۱۶۳۹ ۸۹۶۵ ۸۴۳۶
۱۹-۱۵ ساله ۱۳۷۴۲ ۱۴۰۷۲ ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴
۲۴-۲۰ ساله ۱۰۴۴۸ ۱۱۹۴۰ ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵
۲۹-۲۵ ساله ۱۰۹۲۴ ۱۰۵۴۹ ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹
۳۴-۳۰ ساله ۷۳۸۶ ۷۵۵۸ ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶
۳۹-۳۵ ساله ۷۵۳۹ ۷۰۹۸ ۷۸۱۷ ۷۷۷۰
۴۴-۴۰ ساله ۵۷۷۲ ۵۸۱۳ ۷۸۱۷ ۷۳۷۸
۴۹-۴۵ ساله ۵۱۱۰ ۴۷۳۷ ۵۸۸۹ ۵۹۰۱
۵۴-۵۰ ساله ۳۶۱۱ ۳۴۶۲ ۵۲۲۹ ۴۹۷۴
۵۹-۵۵ ساله ۲۱۲۴ ۲۵۸۸ ۳۵۳۹ ۳۴۲۲
۶۴-۶۰ ساله ۱۵۳۰ ۱۸۸۴ ۲۰۶۵ ۲۶۶۷
۶۵ ساله و بیشتر ۵۷۲۸ ۴۷۲۴ ۵۶۷۵ ۵۶۱۲

توضیح:نسبت جنسی، نسبت مرد به زن را در هر گروه سنی نشان میدهد.
در سال۸۵ و برای جمعیت کل، به ازای ۱۰۰ زن، حدود ۱۰۲ مرد وجود دارد
و در سال۹۰ به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۱۵ مرد وجود دارد.
با مقایسه ۸۵ و ۹۰ می یابیم تغییرات جنسی تابع الگوی مشخصی نیست و نوسان دارد.

نسبت فعالیت جنسی شهرستان بوکان براساس سرشماری های ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰
نسبت جنسی
گروههای سنی ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
کل ۱۰۰۷۰ ۱۰۱۹۰
۴-۰ ساله ۱۰۶۳۰ ۱۰۵۳۰
۹-۵ ساله ۱۰۵۷۰ ۱۰۶۰۰
۱۴-۱۰ ساله ۱۰۲۰۰ ۱۰۶۳۰
۱۹-۱۵ ساله ۹۷۷۰ ۹۹۱۰
۲۴-۲۰ ساله ۸۷۵۰ ۹۹۴۰
۲۹-۲۵ ساله ۱۰۳۶۰ ۹۹۵۰
۳۴-۳۰ ساله ۹۷۷۰ ۱۰۴۷۰
۳۹-۳۵ ساله ۱۰۶۲۰ ۱۰۰۶۰
۴۴-۴۰ ساله ۹۹۳۰ ۱۰۶۰۰
۴۹-۴۵ ساله ۱۰۷۹۰ ۹۹۸۰
۵۴-۵۰ ساله ۱۰۴۳۰ ۱۰۵۱۰
۵۹-۵۵ ساله ۸۲۱۰ ۱۰۳۴۰
۶۴-۶۰ ساله ۸۱۲۰ ۷۷۴۰
۶۵ ساله و بیشتر ۵۱۰۸۰ ۲۲۲۹۰

توزیع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
گروههای سنی جنس
مرد زن مرد و زن
جمع کل ۹۴۹۹۵ ۹۳۹۰۰ ۱۸۸۸۹۵
۱۴-۱۰ ساله ۸۹۶۵ ۸۴۳۶ ۱۷۴۰۱
۱۹-۱۵ ساله ۱۱۵۴۹ ۱۱۶۵۴ ۲۳۲۰۳
۲۴-۲۰ ساله ۱۳۴۸۳ ۱۳۵۶۵ ۲۷۰۴۸
۲۹-۲۵ ساله ۱۱۶۳۶ ۱۱۶۸۹ ۲۳۳۲۵
۳۴-۳۰ ساله ۱۱۳۳۱ ۱۰۸۲۶ ۲۲۱۵۷
۳۹-۳۵ ساله ۷۸۱۷ ۷۷۷۰ ۱۵۵۸۷
۴۴-۴۰ ساله ۷۸۱۷ ۷۳۷۸ ۱۵۱۹۵
۴۹-۴۵ ساله ۵۸۸۹ ۵۹۰۱ ۱۱۷۹۰
۵۴-۵۰ ساله ۵۲۲۹ ۴۹۷۴ ۱۰۲۰۳
۵۹-۵۵ ساله ۳۵۳۲ ۳۴۲۲ ۶۹۵۴
۶۴-۶۰ ساله ۲۰۶۵ ۲۶۶۷ ۴۷۳۲
۶۵ ساله و بیشتر ۵۶۷۵ ۵۶۱۲ ۱۱۲۸۷

نسبت فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستانبوکان بر اساس سرشماری سال۱۳۹۰
گروههای سنی جنس
مرد زن مرد و زن
جمع کل ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۴-۱۰ ساله ۷۹۰ ۷۶۰ ۷۸۰
۱۹-۱۵ ساله ۱۰۲۰ ۱۰۵۰ ۱۰۳۰
۲۴-۲۰ ساله ۱۱۹۰ ۱۲۲۰ ۱۲۰۰
۲۹-۲۵ ساله ۱۰۳۰ ۱۰۵۰ ۱۰۴۰
۳۴-۳۰ ساله ۱۰۰۰ ۹۷۰ ۹۹۰
۳۹-۳۵ ساله ۶۹۰ ۷۰۰ ۶۹۰
۴۴-۴۰ ساله ۶۹۰ ۶۶۰ ۶۸۰
۴۹-۴۵ ساله ۵۲۰ ۵۳۰ ۵۳۰
۵۴-۵۰ ساله ۴۶۰ ۴۵۰ ۴۵۰
۵۹-۵۵ ساله ۳۱۰ ۳۱۰ ۳۱۰
۶۴-۶۰ ساله ۱۸۰ ۲۴۰ ۲۱۰
۶۵ ساله و بیشتر ۵۰۰ ۵۱۰ ۴۹۰

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
جمعیت شهرستان بوکان
جمعیت کل ۱۸۸۸۹۵
جمعیت فعال بالفعل ۶۸۵۷۱
جمعیت ۰ تا ۹ سال ۳۵۷۳۲
جمعیت ۱۰ به بالا “فعال بالقوه” ۱۶۰۲۰۷
منبع: مرکز آمار ایران جدول (۳)

شاخصهای فعالیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
شاخص های فعالیت مقادیر توضیح
میزان عمومی فعالیت(GAR) 36.30 از هر ۱۰۰ نفر ۳۶۳۰ نفر فعال بالفعل هستند.
میزان واقعی فعالیت(NAR) 42.80 از هر ۱۰۰ نفر ۴۲۸۰ نفر فعال بالقوه هستند.
بار جمعیتی یا بار اقتصادی(PL) 1.18 به هر فرد بالای ۱۰ سال، ۱۱۸ نفر از لحاظ اقتصادی وابسته اند
نسبت بستگی سنی یا بار تکفل ناخالص(GDR) 22 به هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، حدود۲۲ نفر وابسته بوده است.
منبع : داده های جدول (۳) جدول (۴)

توزیع جمعیت شاغل و غیرشاغل شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
جمعیت شهرستان بوکان
جمعیت کل ۱۸۸۸۹۵
جمعیت فعال ۶۸۵۷۱
جمعیت کل شاغلین ۵۴۷۶۶
جمعیت کل بیکاران ۱۳۸۰۵
جمعیت ۱۰ساله و بالاتر ۱۸۸۸۸۲

توزیع شاخصهای اشتغال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
شاخصهای اشتغال درصد توضیح
میزان اشتغال عمومی (GER) 28.99 از هر ۱۰۰ نفر حدود ۳۰ نفر شاغل هستند.
میزان اشتغال خالص(NER) 28.99 از هر ۱۰۰ نفر در معرض کار حدود ۳۰ نفر شاغل بوده اند.
میزان اشتغال جمعیت فعال(ER) 79.87 از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال بالفعل ۷۶ نفر شاغل بوده اند.
بار معیشتی(SL) 3.45 به هر نغر شاغل، ۳۸۹ نفر وابسته بوده است.
نسبت بستگی واقعی یا بار تکفل خالص(NDR) 0.25 یعنی در شرایط اقتصادی سال۹۰ ، هر نفر بار زندگی ۲۸۹ نفر را به دوش می کشد.

توزیع جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
جمعیت شهرستان بوکان جمع
جمعیت کل ۱۸۸۸۹۵
جمعیت فعال بالفعل ۶۸۵۷۱
جمعیت افراد بیکار ۱۳۸۰۵
جمعیت فعال بالقوه ۱۶۰۲۰۷
منبع: مرکز آمار ایران جدول (۷)

شاخصهای بیکاری شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰
شاخصهای بیکاری هر دو جنس توضیح
میزان عمومی بیکاری (G,Unem,R) 7.31 از هر ۱۰۰ نفر تقریبا ۸ نفر بیکار بوده است.
میزان خالص بیکاری(N,Unem,R) 8.62 از هر ۱۰۰ نفر در سن کار۹ نفر بیکار بوده است.
میزان بیکاری جمعیت فعال(Unem,R) 20.13 از هر ۱۰۰ نفر فعال بالفعل ۲۱نفر بیکار بوده است.
منبع : داده های جدول (۷) جدول (۸)

 

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

منطقه، سال

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

گروه سنّی

توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس

توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

کلّ سنین

۲۰۴۳۰۸

۱۰۲۴۸۵

۱۰۱۸۲۳

۲۲۴۵۲۱

۱۱۳۲۹۸

۱۱۱۲۲۳

۰-۴

۱۶۴۲۶

۸۴۶۴

۷۹۶۲

۱۸۰۰۴

۹۲۳۴

۸۷۷۰

۵-۹

۱۶۰۳۷

۸۲۴۰

۷۷۹۷

۱۷۶۲۸

۹۰۶۹

۸۵۵۹

۱۰-۱۴

۲۳۵۰۶

۱۱۸۶۷

۱۱۶۳۹

۱۷۴۰۱

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۵-۱۹

۲۷۸۱۴

۱۳۷۴۲

۱۴۰۷۲

۲۳۲۰۳

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۰-۲۴

۲۲۳۸۸

۱۰۴۴۸

۱۱۹۴۰

۲۷۰۴۸

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۵-۲۹

۲۱۴۷۳

۱۰۹۲۴

۱۰۵۴۹

۲۳۳۲۵

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۳۰-۳۴

۱۴۹۴۴

۷۳۸۶

۷۵۵۸

۲۲۱۵۷

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۳۵-۳۹

۱۴۶۳۷

۷۵۳۹

۷۰۹۸

۱۵۵۸۷

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۴۰-۴۴

۱۱۵۸۵

۵۷۷۲

۵۸۱۳

۱۵۱۹۵

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۴۵-۴۹

۹۸۴۷

۵۱۱۰

۴۷۳۷

۱۱۷۹۰

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۵۰-۵۴

۷۰۷۳

۳۶۱۱

۳۴۶۲

۱۰۲۰۳

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۵۵-۵۹

۴۷۱۲

۲۱۲۴

۲۵۸۸

۶۹۶۱

۳۵۳۹

۳۴۲۲

۶۰-۶۴

۳۴۱۴

۱۵۳۰

۱۸۸۴

۴۷۳۲

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۶۵-۶۹

۳۱۵۳

۱۵۹۲

۱۵۶۱

۳۰۲۲

۱۲۸۵

۱۷۳۷

۷۰-۷۴

۳۳۰۰

۱۷۶۹

۱۵۳۱

۲۹۸۸

۱۴۲۱

۱۵۶۷

۷۵-۷۹

۱۷۰۷

۱۰۳۹

۶۶۸

۲۵۷۵

۱۳۸۱

۱۱۹۴

۸۰-۸۴

۱۳۴۵

۷۷۴

۵۷۱

۱۳۹۱

۸۰۷

۵۸۴

۸۵+

۹۴۷

۵۵۴

۳۹۳

۱۳۱۱

۷۸۱

۵۳۰

 

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

منطقه، سال

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

گروه سنّی

درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی

درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی

درصد تجمّعی جمعیّت

درصد تجمّعی جمعیّت

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

۰-۴

۸۰

۸۳

۷۸

۸۰

۸۲

۷۹

۸۰

۸۳

۷۸

۸۰

۸۲

۷۹

۵-۹

۷۸

۸۰

۷۷

۷۹

۸۰

۷۷

۱۵۹

۱۶۳

۱۵۵

۱۵۹

۱۶۲

۱۵۶

۱۰-۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۴

۷۸

۷۹

۷۶

۲۷۴

۲۷۹

۲۶۹

۲۳۶

۲۴۱

۲۳۲

۱۵-۱۹

۱۳۶

۱۳۴

۱۳۸

۱۰۳

۱۰۲

۱۰۵

۴۱۰

۴۱۳

۴۰۷

۳۴۰

۳۴۳

۳۳۶

۲۰-۲۴

۱۱۰

۱۰۲

۱۱۷

۱۲۰

۱۱۹

۱۲۲

۵۲۰

۵۱۵

۵۲۵

۴۶۰

۴۶۲

۴۵۸

۲۵-۲۹

۱۰۵

۱۰۷

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۳

۱۰۵

۶۲۵

۶۲۱

۶۲۸

۵۶۴

۵۶۴

۵۶۳

۳۰-۳۴

۷۳

۷۲

۷۴

۹۹

۱۰۰

۹۷

۶۹۸

۶۹۳

۷۰۲

۶۶۳

۶۶۴

۶۶۱

۳۵-۳۹

۷۲

۷۴

۷۰

۶۹

۶۹

۷۰

۷۷۰

۷۶۷

۷۷۲

۷۳۲

۷۳۳

۷۳۱

۴۰-۴۴

۵۷

۵۶

۵۷

۶۸

۶۹

۶۶

۸۲۶

۸۲۳

۸۲۹

۸۰۰

۸۰۲

۷۹۷

۴۵-۴۹

۴۸

۵۰

۴۷

۵۳

۵۲

۵۳

۸۷۴

۸۷۳

۸۷۶

۸۵۲

۸۵۴

۸۵۰

۵۰-۵۴

۳۵

۳۵

۳۴

۴۵

۴۶

۴۵

۹۰۹

۹۰۸

۹۱۰

۸۹۸

۹۰۰

۸۹۵

۵۵-۵۹

۲۳

۲۱

۲۵

۳۱

۳۱

۳۱

۹۳۲

۹۲۹

۹۳۵

۹۲۹

۹۳۲

۹۲۶

۶۰-۶۴

۱۷

۱۵

۱۹

۲۱

۱۸

۲۴

۹۴۹

۹۴۴

۹۵۴

۹۵۰

۹۵۰

۹۵۰

۶۵-۶۹

۱۵

۱۶

۱۵

۱۳

۱۱

۱۶

۹۶۴

۹۶۰

۹۶۹

۹۶۳

۹۶۱

۹۶۵

۷۰-۷۴

۱۶

۱۷

۱۵

۱۳

۱۳

۱۴

۹۸۰

۹۷۷

۹۸۴

۹۷۶

۹۷۴

۹۷۹

۷۵-۷۹

۰۸

۱۰

۰۷

۱۱

۱۲

۱۱

۹۸۹

۹۸۷

۹۹۱

۹۸۸

۹۸۶

۹۹۰

۸۰-۸۴

۰۷

۰۸

۰۶

۰۶

۰۷

۰۵

۹۹۵

۹۹۵

۹۹۶

۹۹۴

۹۹۳

۹۹۵

۸۵+

۰۵

۰۵

۰۴

۰۶

۰۷

۰۵

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

 

کلّ سنین

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

 

اختلافات درصدی

شاخص اختلاف نسبی

شاخص ناهمسانی

گروه سنّی

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

زن ‌و مرد

مرد

زن

۰۰

۰۱

-۰۱

۰۳

۱۳

۸۸۷

۷۹

۸۸

۷۳

۰-۴

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۴

-۰۵

۵-۹

۳۸

۳۷

۳۸

۴۸۴

۴۶۳

۵۰۷

۱۰-۱۴

۳۳

۳۲

۳۳

۳۱۷

۳۱۵

۳۱۹

۱۵-۱۹

-۱۱

-۱۷

-۰۵

-۹۰

-۱۴۳

-۳۹

۲۰-۲۴

۰۱

۰۴

-۰۱

۱۲

۳۸

-۱۴

۲۵-۲۹

-۲۶

-۲۸

-۲۳

-۲۵۹

-۲۷۹

-۲۳۷

۳۰-۳۴

۰۲

۰۵

۰۰

۳۲

۶۶

-۰۲

۳۵-۳۹

-۱۱

-۱۳

-۰۹

-۱۶۲

-۱۸۴

-۱۳۹

۴۰-۴۴

-۰۴

-۰۲

-۰۷

-۸۲

-۴۱

-۱۲۳

۴۵-۴۹

-۱۱

-۱۱

-۱۱

-۲۳۸

-۲۳۷

-۲۴۰

۵۰-۵۴

-۰۸

-۱۱

-۰۵

-۲۵۶

-۳۳۷

-۱۷۴

۵۵-۵۹

-۰۴

-۰۳

-۰۵

-۲۰۷

-۱۸۱

-۲۲۸

۶۰-۶۴

۰۲

۰۴

۰۰

۱۴۷

۳۷۰

-۱۸

۶۵-۶۹

۰۳

۰۵

۰۱

۲۱۴

۳۷۶

۶۷

۷۰-۷۴

-۰۳

-۰۲

-۰۴

-۲۷۲

-۱۶۸

-۳۸۹

۷۵-۷۹

۰۰

۰۰

۰۰

۶۳

۶۰

۶۸

۸۰-۸۴

-۰۱

-۰۱

-۰۱

-۲۰۶

-۲۱۶

-۱۹۰

۸۵+

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

نمودار اختلافات درصدی جمعیّت‌ بوکان در سالهای ۱۳۸۵و۱۳۹۰

 

جمعیّت

 

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

گروه‌های گسترده‌ی سنّی

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

۰-۱۴

۵۵۹۶۹

۲۸۵۷۱

۲۷۳۹۸

۵۳۰۳۳

۲۷۲۶۸

۲۵۷۶۵

۱۵-۶۴

۱۳۷۸۸۷

۶۸۱۸۶

۶۹۷۰۱

۱۶۰۲۰۱

۸۰۳۵۵

۷۹۸۴۶

۶۵ ساله و بالاتر

۱۰۴۵۲

۵۷۲۸

۴۷۲۴

۱۱۲۸۷

۵۶۷۵

۵۶۱۲

جمع

۲۰۴۳۰۸

۱۰۲۴۸۵

۱۰۱۸۲۳

۲۲۴۵۲۱

۱۱۳۲۹۸

۱۱۱۲۲۳

 

 

درصد جمعیّت در گروه‌های گسترده‌ی سنّی

گروه‌های گسترده‌ی سنّی

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

۰-۱۴

۲۷۴

۲۷۹

۲۶۹

۲۳۶

۲۴۱

۲۳۲

۱۵-۶۴

۶۷۵

۶۶۵

۶۸۵

۷۱۴

۷۰۹

۷۱۸

۶۵ ساله و بالاتر

۵۱

۵۶

۴۶

۵۰

۵۰

۵۰

جمع

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

 

 

شاخص‌های بررسی ترکیب سنّی جمعیّت

شاخص

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

زن ‌و مرد

مرد

زن

زن‌ و مرد

مرد

زن

درصد کمسالان

۲۷۴

۲۷۹

۲۶۹

۲۳۶

۲۴۱

۲۳۲

درصد کهنسالان

۵۱

۵۶

۴۶

۵۰

۵۰

۵۰

نسبت کهنسالان به کمسالان

۱۸۷

۲۰۰

۱۷۲

۲۱۳

۲۰۸

۲۱۸

میانه‌ی سنّی

۲۴۱

۲۴۳

۲۴۰

۲۶۹

۲۶۹

۲۷۰

نسبت‌های وابستگی

شاخص

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

کمسالی

۴۰۶

۳۳۱

کهنسالی

۷۶

۷۰

کل

۴۸۲

۴۰۱

 

منطقه‌ی ۱

منطقه‌ی ۲

منطقه،‌ سال

نسبت جنسی بر حسب گروه‌های سنّی

بوکان ،۱۳۸۵

بوکان ،۱۳۹۰

کلّ سنین

۱۰۰۷

۱۰۱۹

۰-۴

۱۰۶۳

۱۰۵۳

۵-۹

۱۰۵۷

۱۰۶۰

۱۰-۱۴

۱۰۲۰

۱۰۶۳

۱۵-۱۹

۹۷۷

۹۹۱

۲۰-۲۴

۸۷۵

۹۹۴

۲۵-۲۹

۱۰۳۶

۹۹۵

۳۰-۳۴

۹۷۷

۱۰۴۷

۳۵-۳۹

۱۰۶۲

۱۰۰۶

۴۰-۴۴

۹۹۳

۱۰۶۰

۴۵-۴۹

۱۰۷۹

۹۹۸

۵۰-۵۴

۱۰۴۳

۱۰۵۱

۵۵-۵۹

۸۲۱

۱۰۳۴

۶۰-۶۴

۸۱۲

۷۷۴

۶۵-۶۹

۱۰۲۰

۷۴۰

۷۰-۷۴

۱۱۵۵

۹۰۷

۷۵-۷۹

۱۵۵۵

۱۱۵۷

۸۰-۸۴

۱۳۵۶

۱۳۸۲

۸۵+

۱۴۱۰

۱۴۷۴

منطقه/ سال

بوکان، ۱۳۸۵

داده‌ ورودی

جمعیّت

کلّ منطقه

۱۵تا ۶۴ ساله

شاغل

بیکار

جمع

۱۷۱۸۴۵

۱۳۷۸۸۷

۵۸۹۸۵

۵۶۴۵

 

بوکان، ۱۳۸۵

 

جمعیّت

کل

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیر شاغل

۱۷۱۸۴۵

۱۳۷۸۸۷

۶۴۶۳۰

۵۸۹۸۵

۵۶۴۵

۷۳۲۵۷

۱۱۲۸۶۰

شاخص‌ها

میزان عمومی فعّالیت %

۳۷۶

میزان خالص  فعّالیت %

۴۶۹

بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی)

۱۲

بارِ جمعیّتی خالص

۲۷

میزان اشتغال عمومی %

۳۴۳

میزان اشتغال خالص %

۴۲۸

میزان اشتغال جمعیّت فعّال %

۹۱۳

بارِ معیشتی

۲۹

نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص)

۱۹

میزان عمومی بیکاری %

۳۳

بیکاری خالص %

۴۱

بیکاری جمعیّت فعّال %

۸۷

منطقه/ سال

جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵

گروه‌های سنّی

جمعیّت

کل

شاغل

بیکار

۱۵-۱۹ ساله

۲۷۸۱۴

۵۵۷۰

۱۲۵۴

۲۰-۲۴ ساله

۲۲۳۸۸

۷۶۶۶

۱۵۹۹

۲۵-۲۹ ساله

۲۱۴۷۳

۱۰۱۴۷

۱۰۴۷

۳۰-۳۴ ساله

۱۴۹۴۴

۷۴۱۵

۴۰۰

۳۵-۳۹ ساله

۱۴۶۳۷

۷۵۲۰

۲۸۷

۴۰-۴۴ ساله

۱۱۵۸۵

۵۶۹۷

۲۱۶

۴۵-۴۹ ساله

۹۸۴۷

۴۸۵۶

۲۰۱

۵۰-۵۴ ساله

۷۰۷۳

۳۲۰۲

۱۴۵

۵۵-۵۹ ساله

۴۷۱۲

۱۷۴۵

۹۳

۶۰-۶۴ ساله

۳۴۱۴

۱۱۶۰

۵۵

 

۱۳۷۸۸۷

۵۴۹۷۸

۵۲۹۷

گروه‌های سنّی

جمعیّت

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیر شاغل

۱۹-۱۵ ساله

۲۷۸۱۴

۶۸۲۴

۵۵۷۰

۱۲۵۴

۲۰۹۹۰

۲۲۲۴۴

۲۴-۲۰ ساله

۲۲۳۸۸

۹۲۶۵

۷۶۶۶

۱۵۹۹

۱۳۱۲۳

۱۴۷۲۲

۲۹-۲۵ ساله

۲۱۴۷۳

۱۱۱۹۴

۱۰۱۴۷

۱۰۴۷

۱۰۲۷۹

۱۱۳۲۶

۳۴-۳۰ ساله

۱۴۹۴۴

۷۸۱۵

۷۴۱۵

۴۰۰

۷۱۲۹

۷۵۲۹

۳۹-۳۵ ساله

۱۴۶۳۷

۷۸۰۷

۷۵۲۰

۲۸۷

۶۸۳۰

۷۱۱۷

۴۴-۴۰ ساله

۱۱۵۸۵

۵۹۱۳

۵۶۹۷

۲۱۶

۵۶۷۲

۵۸۸۸

۴۹-۴۵ ساله

۹۸۴۷

۵۰۵۷

۴۸۵۶

۲۰۱

۴۷۹۰

۴۹۹۱

۵۴-۵۰ ساله

۷۰۷۳

۳۳۴۷

۳۲۰۲

۱۴۵

۳۷۲۶

۳۸۷۱

۵۹-۵۵ ساله

۴۷۱۲

۱۸۳۸

۱۷۴۵

۹۳

۲۸۷۴

۲۹۶۷

۶۴-۶۰ ساله

۳۴۱۴

۱۲۱۵

۱۱۶۰

۵۵

۲۱۹۹

۲۲۵۴

جمع

۱۳۷۸۸۷

۶۰۲۷۵

۵۴۹۷۸

۵۲۹۷

۷۷۶۱۲

۸۲۹۰۹

 

جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵

 

گروه‌های سنّی

نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت

 

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیرشاغل

۱۹-۱۵ ساله

۰۲۰

۰۱۱

۰۱۰

۰۲۴

۰۲۷

۰۲۷

۲۴-۲۰ ساله

۰۱۶

۰۱۵

۰۱۴

۰۳۰

۰۱۷

۰۱۸

۲۹-۲۵ ساله

۰۱۶

۰۱۹

۰۱۸

۰۲۰

۰۱۳

۰۱۴

۳۴-۳۰ ساله

۰۱۱

۰۱۳

۰۱۳

۰۰۸

۰۰۹

۰۰۹

۳۹-۳۵ ساله

۰۱۱

۰۱۳

۰۱۴

۰۰۵

۰۰۹

۰۰۹

۴۴-۴۰ ساله

۰۰۸

۰۱۰

۰۱۰

۰۰۴

۰۰۷

۰۰۷

۴۹-۴۵ ساله

۰۰۷

۰۰۸

۰۰۹

۰۰۴

۰۰۶

۰۰۶

۵۴-۵۰ ساله

۰۰۵

۰۰۶

۰۰۶

۰۰۳

۰۰۵

۰۰۵

۵۹-۵۵ ساله

۰۰۳

۰۰۳

۰۰۳

۰۰۲

۰۰۴

۰۰۴

۶۴-۶۰ ساله

۰۰۲

۰۰۲

۰۰۲

۰۰۱

۰۰۳

۰۰۳

 

جمع زن و مرد،بوکان ۱۳۸۵

گروه‌های سنّی

درصد فعّالیت

درصد اشتغال

درصد بیکاری

درصد غیرفعّال

درصد غیرشاغل

در کلّ گروه سنّی

در جمعیّت فعّال

در جمعیّت فعّال

۱۹-۱۵ ساله

۲۴۵

۲۰۰

۸۱۶

۱۸۴

۷۵۵

۸۰۰

۲۴-۲۰ ساله

۴۱۴

۳۴۲

۸۲۷

۱۷۳

۵۸۶

۶۵۸

۲۹-۲۵ ساله

۵۲۱

۴۷۳

۹۰۶

۹۴

۴۷۹

۵۲۷

۳۴-۳۰ ساله

۵۲۳

۴۹۶

۹۴۹

۵۱

۴۷۷

۵۰۴

۳۹-۳۵ ساله

۵۳۳

۵۱۴

۹۶۳

۳۷

۴۶۷

۴۸۶

۴۴-۴۰ ساله

۵۱۰

۴۹۲

۹۶۳

۳۷

۴۹۰

۵۰۸

۴۹-۴۵ ساله

۵۱۴

۴۹۳

۹۶۰

۴۰

۴۸۶

۵۰۷

۵۴-۵۰ ساله

۴۷۳

۴۵۳

۹۵۷

۴۳

۵۲۷

۵۴۷

۵۹-۵۵ ساله

۳۹۰

۳۷۰

۹۴۹

۵۱

۶۱۰

۶۳۰

۶۴-۶۰ ساله

۳۵۶

۳۴۰

۹۵۵

۴۵

۶۴۴

۶۶۰

وضع اشتغال، منطقه، سال

اشتغال،بوکان ۱۳۸۵

گروه‌های سنّی

جمعیّت شاغل

جمع زن و مرد

مرد

زن

۱۹-۱۵ ساله

۵۵۷۰

۴۶۹۳

۸۷۷

۲۴-۲۰ ساله

۷۶۶۶

۶۷۸۲

۸۸۴

۲۹-۲۵ ساله

۱۰۱۴۷

۹۲۹۱

۸۵۶

۳۴-۳۰ ساله

۷۴۱۵

۶۸۱۸

۵۹۷

۳۹-۳۵ ساله

۷۵۲۰

۷۰۹۵

۴۲۵

۴۴-۴۰ ساله

۵۶۹۷

۵۴۳۶

۲۶۱

۴۹-۴۵ ساله

۴۸۵۶

۴۷۱۹

۱۳۷

۵۴-۵۰ ساله

۳۲۰۲

۳۱۱۷

۸۵

۵۹-۵۵ ساله

۱۷۴۵

۱۶۹۸

۴۷

۶۴-۶۰ ساله

۱۱۶۰

۱۱۳۸

۲۲

جمع

۵۴۹۷۸

۵۰۷۸۷

۴۱۹۱

 

اشتغال،بوکان ۱۳۸۵

گروه‌های سنّی

درصد جمعیّت شاغل هر جنس

نسبت جنسی شاغلین

در گروه‌های سنّی

در کلّ جمعیّت

مرد

زن

مرد

زن

 

۱۹-۱۵ ساله

۸۴۳

۱۵۷

۸۵

۱۶

۵۳۵۱

۲۴-۲۰ ساله

۸۸۵

۱۱۵

۱۲۳

۱۶

۷۶۷۲

۲۹-۲۵ ساله

۹۱۶

۸۴

۱۶۹

۱۶

۱۰۸۵۴

۳۴-۳۰ ساله

۹۱۹

۸۱

۱۲۴

۱۱

۱۱۴۲۰

۳۹-۳۵ ساله

۹۴۳

۵۷

۱۲۹

۰۸

۱۶۶۹۴

۴۴-۴۰ ساله

۹۵۴

۴۶

۹۹

۰۵

۲۰۸۲۸

۴۹-۴۵ ساله

۹۷۲

۲۸

۸۶

۰۲

۳۴۴۴۵

۵۴-۵۰ ساله

۹۷۳

۲۷

۵۷

۰۲

۳۶۶۷۱

۵۹-۵۵ ساله

۹۷۳

۲۷

۳۱

۰۱

۳۶۱۲۸

۶۴-۶۰ ساله

۹۸۱

۱۹

۲۱

۰۰

۵۱۷۲۷

       

نسبت جنسی

 
 

مرد

زن

 

نسبت جنسی اشتغال،بوکان ۱۳۸۵

 

۱۹-۱۵ ساله

-۸۵

۱۶

۱۹-۱۵ ساله

۵۳۵۱

 

۲۴-۲۰ ساله

-۱۲۳

۱۶

۲۴-۲۰ ساله

۷۶۷۲

 

۲۹-۲۵ ساله

-۱۶۹

۱۶

۲۹-۲۵ ساله

۱۰۸۵۴

 

۳۴-۳۰ ساله

-۱۲۴

۱۱

۳۴-۳۰ ساله

۱۱۴۲۰

 

۳۹-۳۵ ساله

-۱۲۹

۰۸

۳۹-۳۵ ساله

۱۶۶۹۴

 

۴۴-۴۰ ساله

-۹۹

۰۵

۴۴-۴۰ ساله

۲۰۸۲۸

 

۴۹-۴۵ ساله

-۸۶

۰۲

۴۹-۴۵ ساله

۳۴۴۴۵

 

۵۴-۵۰ ساله

-۵۷

۰۲

۵۴-۵۰ ساله

۳۶۶۷۱

 

۵۹-۵۵ ساله

-۳۱

۰۱

۵۹-۵۵ ساله

۳۶۱۲۸

 

۶۴-۶۰ ساله

-۲۱

۰۰

۶۴-۶۰ ساله

۵۱۷۲۷

 
 

مرد

زن

     

۱۹-۱۵ ساله

-۸۴۳

۱۵۷

     

۲۴-۲۰ ساله

-۸۸۵

۱۱۵

     

۲۹-۲۵ ساله

-۹۱۶

۸۴

     

۳۴-۳۰ ساله

-۹۱۹

۸۱

     

۳۹-۳۵ ساله

-۹۴۳

۵۷

     

۴۴-۴۰ ساله

-۹۵۴

۴۶

     

۴۹-۴۵ ساله

-۹۷۲

۲۸

     

۵۴-۵۰ ساله

-۹۷۳

۲۷

     

۵۹-۵۵ ساله

-۹۷۳

۲۷

     

۶۴-۶۰ ساله

-۹۸۱

۱۹

     

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل ۱ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل ۲ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل ۳ : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه/ سال

بوکان، ۱۳۹۰

 

 

 

داده‌ ورودی

جمعیّت

کلّ منطقه

۱۵تا ۶۴ ساله

شاغل

بیکار

جمع

۱۸۸۸۹۵

۱۶۰۲۰۷

۵۴۷۶۶

۱۳۸۰۵

 

 

 

بوکان، ۱۳۹۰

 

 

جمعیّت

کل

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیر شاغل

۱۸۸۸۹۵

۱۶۰۲۰۷

۶۸۵۷۱

۵۴۷۶۶

۱۳۸۰۵

۹۱۶۳۶

۱۳۴۱۲۹

                 

شاخص‌ها

میزان عمومی فعّالیت %

۳۶۳

میزان خالص  فعّالیت %

۴۲۸

بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی)

۱۲

بارِ جمعیّتی خالص

۲۸

میزان اشتغال عمومی %

۲۹۰

میزان اشتغال خالص %

۳۴۲

میزان اشتغال جمعیّت فعّال %

۷۹۹

بارِ معیشتی

۳۴

نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص)

۲۴

میزان عمومی بیکاری %

۷۳

بیکاری خالص %

۸۶

بیکاری جمعیّت فعّال %

۲۰۱

منطقه/ سال

جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰

گروه‌های سنّی

جمعیّت

کل

شاغل

بیکار

۱۵-۱۹ ساله

۲۳۲۰۳

۲۰۷۵

۷۸۲

۲۰-۲۴ ساله

۲۷۰۴۸

۶۶۰۴

۳۳۱۵

۲۵-۲۹ ساله

۲۳۳۲۵

۸۲۶۸

۲۷۳۷

۳۰-۳۴ ساله

۲۲۱۵۷

۸۹۹۳

۲۴۵۶

۳۵-۳۹ ساله

۱۵۵۸۷

۶۶۱۶

۱۳۰۵

۴۰-۴۴ ساله

۱۵۱۹۵

۶۷۳۲

۱۰۸۱

۴۵-۴۹ ساله

۱۱۷۹۰

۴۹۵۱

۷۶۴

۵۰-۵۴ ساله

۱۰۲۰۳

۴۰۵۲

۶۱۶

۵۵-۵۹ ساله

۶۹۵۴

۲۳۸۱

۴۴۳

۶۰-۶۴ ساله

۴۷۳۳

۱۲۹۲

۱۸۹

گروه‌های سنّی

جمعیّت

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیر شاغل

۱۹-۱۵ ساله

۲۳۲۰۳

۲۸۵۷

۲۰۷۵

۷۸۲

۲۰۳۴۶

۲۱۱۲۸

۲۴-۲۰ ساله

۲۷۰۴۸

۹۹۱۹

۶۶۰۴

۳۳۱۵

۱۷۱۲۹

۲۰۴۴۴

۲۹-۲۵ ساله

۲۳۳۲۵

۱۱۰۰۵

۸۲۶۸

۲۷۳۷

۱۲۳۲۰

۱۵۰۵۷

۳۴-۳۰ ساله

۲۲۱۵۷

۱۱۴۴۹

۸۹۹۳

۲۴۵۶

۱۰۷۰۸

۱۳۱۶۴

۳۹-۳۵ ساله

۱۵۵۸۷

۷۹۲۱

۶۶۱۶

۱۳۰۵

۷۶۶۶

۸۹۷۱

۴۴-۴۰ ساله

۱۵۱۹۵

۷۸۱۳

۶۷۳۲

۱۰۸۱

۷۳۸۲

۸۴۶۳

۴۹-۴۵ ساله

۱۱۷۹۰

۵۷۱۵

۴۹۵۱

۷۶۴

۶۰۷۵

۶۸۳۹

۵۴-۵۰ ساله

۱۰۲۰۳

۴۶۶۸

۴۰۵۲

۶۱۶

۵۵۳۵

۶۱۵۱

۵۹-۵۵ ساله

۶۹۵۴

۲۸۲۴

۲۳۸۱

۴۴۳

۴۱۳۰

۴۵۷۳

۶۴-۶۰ ساله

۴۷۳۳

۱۴۸۱

۱۲۹۲

۱۸۹

۳۲۵۲

۳۴۴۱

جمع

۱۶۰۱۹۵

۶۵۶۵۲

۵۱۹۶۴

۱۳۶۸۸

۹۴۵۴۳

۱۰۸۲۳۱

 

جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰

 

گروه‌های سنّی

نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت

 

فعّال بالقوه

فعّال بالفعل

شاغل

بیکار

غیرفعّال

غیرشاغل

۱۹-۱۵ ساله

۰۱۴

۰۰۴

۰۰۴

۰۰۶

۰۲۲

۰۲۰

۲۴-۲۰ ساله

۰۱۷

۰۱۵

۰۱۳

۰۲۴

۰۱۸

۰۱۹

۲۹-۲۵ ساله

۰۱۵

۰۱۷

۰۱۶

۰۲۰

۰۱۳

۰۱۴

۳۴-۳۰ ساله

۰۱۴

۰۱۷

۰۱۷

۰۱۸

۰۱۱

۰۱۲

۳۹-۳۵ ساله

۰۱۰

۰۱۲

۰۱۳

۰۱۰

۰۰۸

۰۰۸

۴۴-۴۰ ساله

۰۰۹

۰۱۲

۰۱۳

۰۰۸

۰۰۸

۰۰۸

۴۹-۴۵ ساله

۰۰۷

۰۰۹

۰۱۰

۰۰۶

۰۰۶

۰۰۶

۵۴-۵۰ ساله

۰۰۶

۰۰۷

۰۰۸

۰۰۵

۰۰۶

۰۰۶

۵۹-۵۵ ساله

۰۰۴

۰۰۴

۰۰۵

۰۰۳

۰۰۴

۰۰۴

۶۴-۶۰ ساله

۰۰۳

۰۰۲

۰۰۲

۰۰۱

۰۰۳

۰۰۳

 

جمع زن و مرد، بوکان ۱۳۹۰

گروه‌های سنّی

درصد فعّالیت

درصد اشتغال

درصد بیکاری

درصد غیرفعّال

درصد غیرشاغل

در کلّ گروه سنّی

در جمعیّت فعّال

در جمعیّت فعّال

۱۹-۱۵ ساله

۱۲۳

۸۹

۷۲۶

۲۷۴

۸۷۷

۹۱۱

۲۴-۲۰ ساله

۳۶۷

۲۴۴

۶۶۶

۳۳۴

۶۳۳

۷۵۶

۲۹-۲۵ ساله

۴۷۲

۳۵۴

۷۵۱

۲۴۹

۵۲۸

۶۴۶

۳۴-۳۰ ساله

۵۱۷

۴۰۶

۷۸۵

۲۱۵

۴۸۳

۵۹۴

۳۹-۳۵ ساله

۵۰۸

۴۲۴

۸۳۵

۱۶۵

۴۹۲

۵۷۶

۴۴-۴۰ ساله

۵۱۴

۴۴۳

۸۶۲

۱۳۸

۴۸۶

۵۵۷

۴۹-۴۵ ساله

۴۸۵

۴۲۰

۸۶۶

۱۳۴

۵۱۵

۵۸۰

۵۴-۵۰ ساله

۴۵۸

۳۹۷

۸۶۸

۱۳۲

۵۴۲

۶۰۳

۵۹-۵۵ ساله

۴۰۶

۳۴۲

۸۴۳

۱۵۷

۵۹۴

۶۵۸

۶۴-۶۰ ساله

۳۱۳

۲۷۳

۸۷۲

۱۲۸

۶۸۷

۷۲۷

وضع اشتغال، منطقه، سال

اشتغال، بوکان ۱۳۹۰

گروه‌های سنّی

جمعیّت شاغل

جمع زن و مرد

مرد

زن

۱۹-۱۵ ساله

۲۰۷۵

۱۷۹۳

۲۸۲

۲۴-۲۰ ساله

۶۶۰۴

۶۰۵۵

۵۴۹

۲۹-۲۵ ساله

۸۲۶۸

۷۵۸۴

۶۸۴

۳۴-۳۰ ساله

۸۹۹۳

۸۳۳۳

۶۶۰

۳۹-۳۵ ساله

۶۶۱۶

۶۱۰۳

۵۱۳

۴۴-۴۰ ساله

۶۷۳۲

۶۳۶۹

۳۶۳

۴۹-۴۵ ساله

۴۹۵۱

۴۷۵۲

۱۹۹

۵۴-۵۰ ساله

۴۰۵۲

۳۹۲۸

۱۲۴

۵۹-۵۵ ساله

۲۳۸۱

۲۲۹۹

۸۲

۶۴-۶۰ ساله

۱۲۹۲

۱۲۲۶

۶۶

جمع

۵۱۹۶۴

۴۸۴۴۲

۳۵۲۲

 

اشتغال، بوکان ۱۳۹۰

گروه‌های سنّی

درصد جمعیّت شاغل هر جنس

نسبت جنسی شاغلین

در گروه‌های سنّی

در کلّ جمعیّت

مرد

زن

مرد

زن

۱۹-۱۵ ساله

۸۶۴

۱۳۶

۳۵

۰۵

۶۳۵۸

۲۴-۲۰ ساله

۹۱۷

۸۳

۱۱۷

۱۱

۱۱۰۲۹

۲۹-۲۵ ساله

۹۱۷

۸۳

۱۴۶

۱۳

۱۱۰۸۸

۳۴-۳۰ ساله

۹۲۷

۷۳

۱۶۰

۱۳

۱۲۶۲۶

۳۹-۳۵ ساله

۹۲۲

۷۸

۱۱۷

۱۰

۱۱۸۹۷

۴۴-۴۰ ساله

۹۴۶

۵۴

۱۲۳

۰۷

۱۷۵۴۵

۴۹-۴۵ ساله

۹۶۰

۴۰

۹۱

۰۴

۲۳۸۷۹

۵۴-۵۰ ساله

۹۶۹

۳۱

۷۶

۰۲

۳۱۶۷۷

۵۹-۵۵ ساله

۹۶۶

۳۴

۴۴

۰۲

۲۸۰۳۷

۶۴-۶۰ ساله

۹۴۹

۵۱

۲۴

۰۱

۱۸۵۷۶

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل ۱ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل ۲ : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل ۳ : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه، سال

بوکان، ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی

جنس

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۴۶۹۷۶

۱۱۲۴

۴۹۱

۳۶۸۲۱

۴۸۵۹۱

۸۵۴۱۲

زن

۴۷۲۰۳

۵۰۹۲

۵۷۵

۳۲۷۴۶

۵۲۸۷۰

۸۵۶۱۶

کل

۹۴۱۷۹

۶۲۱۶

۱۰۶۶

۶۹۵۶۷

۱۰۱۴۶۱

۱۷۱۰۲۸

 

 

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی

 

جنس

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۴۶۹۷۶

۱۱۲۴

۴۹۱

۳۶۸۲۱

۴۸۵۹۱

۸۵۴۱۲

زن

۴۷۲۰۳

۵۰۹۲

۵۷۵

۳۲۷۴۶

۵۲۸۷۰

۸۵۶۱۶

کل

۹۴۱۷۹

۶۲۱۶

۱۰۶۶

۶۹۵۶۷

۱۰۱۴۶۱

۱۷۱۰۲۸

خروجی

بوکان، ۱۳۸۵

 

 

 

 

توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)

جنس

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۵۵۰

۱۳

۰۶

۴۳۱

۵۶۹

۱۰۰۰

زن

۵۵۱

۵۹

۰۷

۳۸۲

۶۱۸

۱۰۰۰

کل

۵۵۱

۳۶

۰۶

۴۰۷

۵۹۳

۱۰۰۰

 

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی

 

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۴۹۹

۱۸۱

۴۶۱

۵۲۹

۴۷۹

۴۹۹

زن

۵۰۱

۸۱۹

۵۳۹

۴۷۱

۵۲۱

۵۰۱

 

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی

 

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده

جمع

نسبت جنسی

۹۹۵

۲۲۱

۸۵۴

۱۱۲۴

۹۱۹

۹۹۸

 

 

بوکان(زن و مرد)، ۱۳۸۵

توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی

گروه سنّی

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع کل

۱۰–۱۴

۰۸

۰۱

۰۲

۹۹۰

۱۰

۱۰۰۰

۱۵-۱۹

۷۱

۰۱

۰۳

۹۲۵

۷۵

۱۰۰۰

۲۰-۲۴

۳۸۸

۰۱

۰۷

۶۰۴

۳۹۶

۱۰۰۰

۲۵-۲۹

۷۳۷

۰۳

۱۰

۲۵۰

۷۵۰

۱۰۰۰

۳۰-۳۴

۹۰۳

۰۶

۱۰

۸۱

۹۱۹

۱۰۰۰

۳۵-۳۹

۹۵۴

۱۰

۰۷

۲۹

۹۷۱

۱۰۰۰

۴۰-۴۴

۹۵۵

۲۳

۰۶

۱۶

۹۸۴

۱۰۰۰

۴۵-۴۹

۹۳۸

۴۱

۰۶

۱۴

۹۸۶

۱۰۰۰

۵۰-۵۴

۹۰۷

۷۴

۰۷

۱۲

۹۸۸

۱۰۰۰

۵۵-۵۹

۸۵۶

۱۲۸

۰۶

۱۰

۹۹۰

۱۰۰۰

۶۰-۶۴

۷۸۳

۱۹۲

۱۰

۱۵

۹۸۵

۱۰۰۰

۶۵ ساله و بیش‌تر

۶۵۲

۳۲۴

۰۹

۱۵

۹۸۵

۱۰۰۰

میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج

تجرّد قطعی (درصد)

عمومیّت ازدواج (درصد)

۲۴۵

۱۳

۹۸۷

منطقه، سال

جمعیّت

تعداد

 

کل

۱۰ساله و بالاتر

ازدواج

طلاق

ایران ۱۳۸۵

۷۰۴۹۵۷۸۲

۵۹۵۲۲۷۴۷

۷۷۸۲۹۱

۹۴۰۳۹

ویژه‌ی سنّی

مردان ایران، ۱۳۹۰

 

 

گروه‌های سنّی

تعداد

توزیع سنّی (درصد)

جمعیّت

ازدواج

طلاق

ازدواج

طلاق

۱۰–۱۴

۲۸۴۸۵۶۴

۷۴۲

۹۰

۰۰۸

۰۰۶

۱۵-۱۹

۳۷۱۳۰۸۹

۴۷۴۰۳

۱۵۷۴

۵۴۲

۱۱۰

۲۰-۲۴

۴۶۷۹۲۰۳

۳۴۰۴۰۰

۱۹۰۴۰

۳۸۹۵

۱۳۳۴

۲۵-۲۹

۴۵۱۸۶۹۲

۳۱۱۹۷۳

۳۸۶۴۷

۳۵۶۹

۲۷۰۷

۳۰-۳۴

۳۴۵۴۰۳۶

۹۸۳۹۳

۳۱۵۱۸

۱۱۲۶

۲۲۰۸

۳۵-۳۹

۲۷۰۵۳۲۳

۲۹۶۵۳

۱۸۷۵۵

۳۳۹

۱۳۱۴

۴۰-۴۴

۲۳۸۵۳۱۷

۱۴۰۶۱

۱۲۴۸۷

۱۶۱

۸۷۵

۴۵-۴۹

۲۰۳۴۸۳۴

۸۳۷۹

۷۷۵۶

۰۹۶

۵۴۳

۵۰-۵۴

۱۶۸۲۳۱۹

۶۴۴۶

۵۱۸۱

۰۷۴

۳۶۳

۵۵-۵۹

۱۲۸۶۱۲۱

۴۶۷۴

۲۸۵۳

۰۵۳

۲۰۰

۶۰-۶۴

۸۱۲۷۱۴

۳۲۵۳

۱۵۴۸

۰۳۷

۱۰۸

۶۵-۵۹

۶۱۹۶۹۵

۲۴۶۷

۹۷۵

۰۲۸

۰۶۸

۷۰-۷۴

۵۶۰۷۷۳

۲۴۴۰

۸۲۹

۰۲۸

۰۵۸

۷۵ سال و بیش‌تر

۸۵۹۴۴۵

۳۷۲۳

۱۴۹۰

۰۴۳

۱۰۴

جمع

۳۲۱۶۰۱۲۵

۸۷۴۰۰۷

۱۴۲۷۴۳

۱۰۰

۱۰۰

خروجی

 

ایران ۱۳۸۵

 

 

میزان خام (در هزار)

میزان عمومی (درهزار)

نسبت طلاق به ازدواج (درصد)

ازدواج

طلاق

ازدواج

طلاق

۱۱۰

۱۳

۱۳۱

۱۶

۱۲۱

ویژه‌ی سنّی

مردان ایران، ۱۳۹۰

 

 

 

 

گروه‌های سنّی

میزان (در هزار)

نسبت طلاق به ازدواج (درصد)

میانگین سنّ ازدواج

میانه‌ی سنّ ازدواج

میانگین سنّ طلاق

میانه‌ی سنّ طلاق

ازدواج

طلاق

۱۰–۱۴

۰۳

۰۰۳

۱۲۱

۲۷۳

۲۵۸

۳۴۵

۳۱۹

۱۵-۱۹

۱۲۸

۰۴

۳۳

۲۰-۲۴

۷۲۷

۴۱

۵۶

۲۵-۲۹

۶۹۰

۸۶

۱۲۴

۳۰-۳۴

۲۸۵

۹۱

۳۲۰

۳۵-۳۹

۱۱۰

۶۹

۶۳۲

۴۰-۴۴

۵۹

۵۲

۸۸۸

۴۵-۴۹

۴۱

۳۸

۹۲۶

۵۰-۵۴

۳۸

۳۱

۸۰۴

۵۵-۵۹

۳۶

۲۲

۶۱۰

۶۰-۶۴

۴۰

۱۹

۴۷۶

۶۵-۵۹

۴۰

۱۶

۳۹۵

۷۰-۷۴

۴۴

۱۵

۳۴۰

۷۵ سال و بیش‌تر

۴۳

۱۷

۴۰۰

منطقه

زنان ایران

 

 

سرشماری اوّل

سرشماری دوّم

طول دوره

سال

۱۳۸۰

۱۳۹۰

۱۰

گروه سنّی

جمعیّت

هرگز ازدواج‌نکرده

جمعیّت

هرگز ازدواج‌نکرده

۱۰-۱۴ ساله

۴۴۵۸۲۰۳

۴۳۲۳۲۶۶

۳۲۶۷۳۴۹

۳۱۵۸۰۷۹

۱۵-۱۹ ساله

۳۵۳۵۶۷۲

۲۸۷۹۳۶۵

۴۲۸۳۸۶۰

۳۵۲۵۹۵۶

۲۰-۲۴ ساله

۲۶۵۵۵۲۹

۱۰۴۳۶۷۶

۴۴۹۹۵۷۱

۲۲۱۴۸۴۰

۲۵-۲۹ ساله

۲۳۴۳۳۲۰

۳۴۵۶۴۰

۳۵۶۴۷۸۵

۸۴۹۴۱۴

۳۰-۳۴ ساله

۱۹۶۷۳۴۶

۱۲۶۱۹۳

۲۷۱۵۵۶۲

۳۱۲۶۱۲

۳۵-۳۹ ساله

۱۷۵۴۱۷۰

۵۷۰۹۷

۲۴۰۹۵۷۹

۱۴۶۳۹۶

۴۰-۴۴ ساله

۱۳۸۱۰۲۴

۲۶۴۵۲

۲۰۰۷۴۷۹

۷۱۰۷۹

۴۵-۴۹ ساله

۱۰۲۲۸۸۲

۱۳۷۰۲

۱۷۳۰۲۸۰

۳۸۱۳۳

۵۰-۵۴ ساله

۷۶۰۴۵۷

۷۸۱۰

۱۳۶۹۳۵۷

۲۰۲۴۴

۵۵-۵۹ ساله

۶۴۹۴۷۷

۵۴۷۸

۹۶۴۴۴۵

۱۰۸۵۹

۶۰-۶۴ ساله

۶۲۹۴۴۴

۵۳۹۸

۷۳۸۰۰۳

۶۹۳۴

 

خروجی

زنان ایران ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

 

نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد)

ازدواج‌کرده‌ در طول دوره

درصد ازدواج‌کرده‌ها

سرعت ازدواج (درصد)

گروه‌های سنّی

۱۳۸۵

۱۳۹۰

۱۰-۱۴ ساله

۹۷۰

۹۶۷

۲۱۰۸۴۲۶

۴۷۷

۴۹

۱۵-۱۹ ساله

۸۱۴

۸۲۳

۲۰۲۹۹۵۱

۵۷۶

۷۱

۲۰-۲۴ ساله

۳۹۳

۴۹۲

۷۳۱۰۶۴

۲۷۸

۷۱

۲۵-۲۹ ساله

۱۴۸

۲۳۸

۱۹۹۲۴۴

۸۷

۵۹

۳۰-۳۴ ساله

۶۴

۱۱۵

۵۵۱۱۴

۲۹

۴۵

۳۵-۳۹ ساله

۳۳

۶۱

۱۸۹۶۴

۱۱

۳۲

۴۰-۴۴ ساله

۱۹

۳۵

۶۲۰۸

۰۴

۲۳

۴۵-۴۹ ساله

۱۳

۲۲

۲۸۴۳

۰۲

۱۶

۵۰-۵۴ ساله

۱۰

۱۵

۸۷۶

۰۱

۹

۵۵-۵۹ ساله

۰۸

۱۱

۶۰-۶۴ ساله

۰۹

۰۹

منطقه، سال

ایران، ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

طول مدّت ازدواج

تعداد طلاق

 ایران، ۱۳۹۰

 کم‌تر از ۱سال

۱۹۷۳۰

میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق

۱ تا ۲ سال

۱۷۰۹۱

۷۶

۲ تا ۳ سال

۱۳۷۶۱

۳ تا ۴ سال

۱۱۷۶۳

۴ تا ۵ سال

۹۳۳۹

۵ تا ۶ سال

۸۱۴۰

۶ تا ۷ سال

۷۲۹۲

۷ تا ۸ سال

۶۰۶۸

۸ تا ۹ سال

۵۴۸۰

۹ تا ۱۰ سال

۴۷۲۶

۲۰ تا ۱۱ سال

۴۴۱۶

۱۱ تا ۱۲ سال

۳۶۴۴

۱۲ تا ۱۳ سال

۳۰۹۳

۱۳ تا ۱۴ سال

۲۶۰۷

۱۴ تا ۱۵ سال

۲۴۷۱

۱۵ تا ۱۶ سال

۲۱۶۲

۱۶ تا ۱۷ سال

۱۹۵۵

۱۷ تا ۱۸ سال

۲۰۰۱

۱۸ تا ۱۹ سال

۱۷۵۷

۱۹ تا ۲۰ سال

۱۴۶۹

۲۰ تا ۲۴ سال

۶۰۹۴

۲۵ تا ۲۹ سال

۳۹۶۷

بیش‌تر از ۲۹ سال

۳۵۸۲

جمع

۱۴۲۶۰۸

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج

نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی

منطقه، سال

بوکان،۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی

جنس

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۵۶۸۶۹

۱۲۳۲

۵۰۸

۳۶۳۶۲

۵۸۶۰۹

۹۴۹۷۱

زن

۵۶۹۸۱

۶۰۴۵

۸۲۳

۳۰۰۳۴

۶۳۸۴۹

۹۳۸۸۳

کل

۱۱۳۸۵۰

۷۲۷۷

۱۳۳۱

۶۶۳۹۶

۱۲۲۴۵۸

۱۸۸۸۵۴

ویژه‌ی سنّی

 

 

 

 

 

 

 

بوکان(زن و مرد)، ۱۳۹۰

گروه‌های سنّی

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

۱۰–۱۴

۱۳۷

۱۳

۲

۱۷۲۴۵

۱۵۲

۱۷۳۹۷

۱۵-۱۹

۱۸۰۱

۹

۳۳

۲۱۳۵۷

۱۸۴۳

۲۳۲۰۰

۲۰-۲۴

۹۹۸۵

۴۲

۱۶۶

۱۶۸۴۶

۱۰۱۹۳

۲۷۰۳۹

۲۵-۲۹

۱۶۲۰۶

۹۲

۲۵۴

۶۷۷

۱۶۵۵۲

۱۷۲۲۹

۳۰-۳۴

۱۹۳۳۸

۱۳۴

۲۵۳

۲۴۲۵

۱۹۷۲۵

۲۲۱۵۰

۳۵-۳۹

۱۴۴۸۶

۱۵۷

۱۸۳

۷۶۰

۱۴۸۲۶

۱۵۵۸۶

۴۰-۴۴

۱۴۴۲۰

۲۶۸

۱۱۶

۳۹۰

۱۴۸۰۴

۱۵۱۹۴

۴۵-۴۹

۱۱۱۸۶

۳۵۳

۷۶

۱۷۴

۱۱۶۱۵

۱۱۷۸۹

۵۰-۵۴

۹۳۴۹

۶۱۱

۸۳

۱۵۵

۱۰۰۴۳

۱۰۱۹۸

۵۵-۵۹

۶۱۲۸

۷۰۵

۴۷

۷۲

۶۸۸۰

۶۹۵۲

۶۰-۶۴

۳۷۵۳

۸۹۹

۴۱

۳۹

۴۶۹۳

۴۷۳۲

۶۵ ساله و بیش‌تر

۷۰۵۹

۳۹۹۴

۷۷

۱۵۳

۱۱۱۳۰

۱۱۲۸۳

جمع

۱۱۳۸۴۸

۷۲۷۷

۱۳۳۱

۶۰۲۹۳

۱۲۲۴۵۶

۱۸۲۷۴۹

خروجی

بوکان،۱۳۹۰

 

 

 

 

توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)

جنس

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۵۹۹

۱۳

۰۵

۳۸۳

۶۱۷

۱۰۰۰

زن

۶۰۷

۶۴

۰۹

۳۲۰

۶۸۰

۱۰۰۰

کل

۶۰۳

۳۹

۰۷

۳۵۲

۶۴۸

۱۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی

 

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع

مرد

۵۰۰

۱۶۹

۳۸۲

۵۴۸

۴۷۹

۵۰۳

زن

۵۰۰

۸۳۱

۶۱۸

۴۵۲

۵۲۱

۴۹۷

 

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی

 

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده

جمع

نسبت جنسی

۹۹۸

۲۰۴

۶۱۷

۱۲۱۱

۹۱۸

۱۰۱۲

 

 

بوکان(زن و مرد)، ۱۳۹۰

توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی

گروه سنّی

داراى همسر

بى‌همسر بر اثر فوت همسر

بى‌همسر بر اثر طلاق

هرگز ازدواج‌نکرده

حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده

جمع کل

۱۰–۱۴

۰۸

۰۱

۰۰

۹۹۱

۰۹

۱۰۰۰

۱۵-۱۹

۷۸

۰۰

۰۱

۹۲۱

۷۹

۱۰۰۰

۲۰-۲۴

۳۶۹

۰۲

۰۶

۶۲۳

۳۷۷

۱۰۰۰

۲۵-۲۹

۹۴۱

۰۵

۱۵

۳۹

۹۶۱

۱۰۰۰

۳۰-۳۴

۸۷۳

۰۶

۱۱

۱۰۹

۸۹۱

۱۰۰۰

۳۵-۳۹

۹۲۹

۱۰

۱۲

۴۹

۹۵۱

۱۰۰۰

۴۰-۴۴

۹۴۹

۱۸

۰۸

۲۶

۹۷۴

۱۰۰۰

۴۵-۴۹

۹۴۹

۳۰

۰۶

۱۵

۹۸۵

۱۰۰۰

۵۰-۵۴

۹۱۷

۶۰

۰۸

۱۵

۹۸۵

۱۰۰۰

۵۵-۵۹

۸۸۱

۱۰۱

۰۷

۱۰

۹۹۰

۱۰۰۰

۶۰-۶۴

۷۹۳

۱۹۰

۰۹

۰۸

۹۹۲

۱۰۰۰

۶۵ ساله و بیش‌تر

۶۲۶

۳۵۴

۰۷

۱۴

۹۸۶

۱۰۰۰

 

میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج

تجرّد قطعی (درصد)

عمومیّت ازدواج (درصد)

۲۳۸

۱۵

۹۸۵

ورود داده

 

 

 

 

منطقه، سال

جمعیّت

تعداد

 

کل

۱۰ساله و بالاتر

ازدواج

طلاق

ایران ۱۳۸۵

۷۰۴۹۵۷۸۲

۵۹۵۲۲۷۴۷

۷۷۸۲۹۱

۹۴۰۳۹

خروجی

 

ایران ۱۳۸۵

 

 

میزان خام (در هزار)

میزان عمومی (درهزار)

نسبت طلاق به ازدواج (درصد)

ازدواج

طلاق

ازدواج

طلاق

۱۱۰

۱۳

۱۳۱

۱۶

۱۲۱

ویژه‌ی سنّی

مردان ایران، ۱۳۹۰

 

 

گروه‌های سنّی

تعداد

توزیع سنّی (درصد)

جمعیّت

ازدواج

طلاق

ازدواج

طلاق

۱۰–۱۴

۲۸۴۸۵۶۴

۷۴۲

۹۰

۰۰۸

۰۰۶

۱۵-۱۹

۳۷۱۳۰۸۹

۴۷۴۰۳

۱۵۷۴

۵۴۲

۱۱۰

۲۰-۲۴

۴۶۷۹۲۰۳

۳۴۰۴۰۰

۱۹۰۴۰

۳۸۹۵

۱۳۳۴

۲۵-۲۹

۴۵۱۸۶۹۲

۳۱۱۹۷۳

۳۸۶۴۷

۳۵۶۹

۲۷۰۷

۳۰-۳۴

۳۴۵۴۰۳۶

۹۸۳۹۳

۳۱۵۱۸

۱۱۲۶

۲۲۰۸

۳۵-۳۹

۲۷۰۵۳۲۳

۲۹۶۵۳

۱۸۷۵۵

۳۳۹

۱۳۱۴

۴۰-۴۴

۲۳۸۵۳۱۷

۱۴۰۶۱

۱۲۴۸۷

۱۶۱

۸۷۵

۴۵-۴۹

۲۰۳۴۸۳۴

۸۳۷۹

۷۷۵۶

۰۹۶

۵۴۳

۵۰-۵۴

۱۶۸۲۳۱۹

۶۴۴۶

۵۱۸۱

۰۷۴

۳۶۳

۵۵-۵۹

۱۲۸۶۱۲۱

۴۶۷۴

۲۸۵۳

۰۵۳

۲۰۰

۶۰-۶۴

۸۱۲۷۱۴

۳۲۵۳

۱۵۴۸

۰۳۷

۱۰۸

۶۵-۵۹

۶۱۹۶۹۵

۲۴۶۷

۹۷۵

۰۲۸

۰۶۸

۷۰-۷۴

۵۶۰۷۷۳

۲۴۴۰

۸۲۹

۰۲۸

۰۵۸

۷۵ سال و بیش‌تر

۸۵۹۴۴۵

۳۷۲۳

۱۴۹۰

۰۴۳

۱۰۴

جمع

۳۲۱۶۰۱۲۵

۸۷۴۰۰۷

۱۴۲۷۴۳

۱۰۰

۱۰۰

ویژه‌ی سنّی

مردان ایران، ۱۳۹۰

 

 

 

 

گروه‌های سنّی

میزان (در هزار)

نسبت طلاق به ازدواج (درصد)

میانگین سنّ ازدواج

میانه‌ی سنّ ازدواج

میانگین سنّ طلاق

میانه‌ی سنّ طلاق

ازدواج

طلاق

۱۰–۱۴

۰۳

۰۰۳

۱۲۱

۲۷۳

۲۵۸

۳۴۵

۳۱۹

۱۵-۱۹

۱۲۸

۰۴

۳۳

۲۰-۲۴

۷۲۷

۴۱

۵۶

۲۵-۲۹

۶۹۰

۸۶

۱۲۴

۳۰-۳۴

۲۸۵

۹۱

۳۲۰

۳۵-۳۹

۱۱۰

۶۹

۶۳۲

۴۰-۴۴

۵۹

۵۲

۸۸۸

۴۵-۴۹

۴۱

۳۸

۹۲۶

۵۰-۵۴

۳۸

۳۱

۸۰۴

۵۵-۵۹

۳۶

۲۲

۶۱۰

۶۰-۶۴

۴۰

۱۹

۴۷۶

۶۵-۵۹

۴۰

۱۶

۳۹۵

۷۰-۷۴

۴۴

۱۵

۳۴۰

۷۵ سال و بیش‌تر

۴۳

۱۷

۴۰۰

منطقه

زنان ایران

 

 

سرشماری اوّل

سرشماری دوّم

طول دوره

سال

۱۳۸۰

۱۳۹۰

۱۰

گروه سنّی

جمعیّت

هرگز ازدواج‌نکرده

جمعیّت

هرگز ازدواج‌نکرده

۱۰-۱۴ ساله

۴۴۵۸۲۰۳

۴۳۲۳۲۶۶

۳۲۶۷۳۴۹

۳۱۵۸۰۷۹

۱۵-۱۹ ساله

۳۵۳۵۶۷۲

۲۸۷۹۳۶۵

۴۲۸۳۸۶۰

۳۵۲۵۹۵۶

۲۰-۲۴ ساله

۲۶۵۵۵۲۹

۱۰۴۳۶۷۶

۴۴۹۹۵۷۱

۲۲۱۴۸۴۰

۲۵-۲۹ ساله

۲۳۴۳۳۲۰

۳۴۵۶۴۰

۳۵۶۴۷۸۵

۸۴۹۴۱۴

۳۰-۳۴ ساله

۱۹۶۷۳۴۶

۱۲۶۱۹۳

۲۷۱۵۵۶۲

۳۱۲۶۱۲

۳۵-۳۹ ساله

۱۷۵۴۱۷۰

۵۷۰۹۷

۲۴۰۹۵۷۹

۱۴۶۳۹۶

۴۰-۴۴ ساله

۱۳۸۱۰۲۴

۲۶۴۵۲

۲۰۰۷۴۷۹

۷۱۰۷۹

۴۵-۴۹ ساله

۱۰۲۲۸۸۲

۱۳۷۰۲

۱۷۳۰۲۸۰

۳۸۱۳۳

۵۰-۵۴ ساله

۷۶۰۴۵۷

۷۸۱۰

۱۳۶۹۳۵۷

۲۰۲۴۴

۵۵-۵۹ ساله

۶۴۹۴۷۷

۵۴۷۸

۹۶۴۴۴۵

۱۰۸۵۹

۶۰-۶۴ ساله

۶۲۹۴۴۴

۵۳۹۸

۷۳۸۰۰۳

۶۹۳۴

 

خروجی

زنان ایران ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

 

نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد)

ازدواج‌کرده‌ در طول دوره

درصد ازدواج‌کرده‌ها

سرعت ازدواج (درصد)

گروه‌های سنّی

۱۳۸۰

۱۳۹۰

۱۰-۱۴ ساله

۹۷۰

۹۶۷

۲۱۰۸۴۲۶

۴۷۷

۴۹

۱۵-۱۹ ساله

۸۱۴

۸۲۳

۲۰۲۹۹۵۱

۵۷۶

۷۱

۲۰-۲۴ ساله

۳۹۳

۴۹۲

۷۳۱۰۶۴

۲۷۸

۷۱

۲۵-۲۹ ساله

۱۴۸

۲۳۸

۱۹۹۲۴۴

۸۷

۵۹

۳۰-۳۴ ساله

۶۴

۱۱۵

۵۵۱۱۴

۲۹

۴۵

۳۵-۳۹ ساله

۳۳

۶۱

۱۸۹۶۴

۱۱

۳۲

۴۰-۴۴ ساله

۱۹

۳۵

۶۲۰۸

۰۴

۲۳

۴۵-۴۹ ساله

۱۳

۲۲

۲۸۴۳

۰۲

۱۶

۵۰-۵۴ ساله

۱۰

۱۵

۸۷۶

۰۱

۹

۵۵-۵۹ ساله

۰۸

۱۱

۶۰-۶۴ ساله

۰۹

۰۹

منطقه، سال

ایران، ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

طول مدّت ازدواج

تعداد طلاق

ایران، ۱۳۹۰

 کم‌تر از ۱سال

۱۹۷۳۰

میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق

۱ تا ۲ سال

۱۷۰۹۱

۷۶

۲ تا ۳ سال

۱۳۷۶۱

۳ تا ۴ سال

۱۱۷۶۳

۴ تا ۵ سال

۹۳۳۹

۵ تا ۶ سال

۸۱۴۰

۶ تا ۷ سال

۷۲۹۲

۷ تا ۸ سال

۶۰۶۸

۸ تا ۹ سال

۵۴۸۰

۹ تا ۱۰ سال

۴۷۲۶

۲۰ تا ۱۱ سال

۴۴۱۶

۱۱ تا ۱۲ سال

۳۶۴۴

۱۲ تا ۱۳ سال

۳۰۹۳

۱۳ تا ۱۴ سال

۲۶۰۷

۱۴ تا ۱۵ سال

۲۴۷۱

۱۵ تا ۱۶ سال

۲۱۶۲

۱۶ تا ۱۷ سال

۱۹۵۵

۱۷ تا ۱۸ سال

۲۰۰۱

۱۸ تا ۱۹ سال

۱۷۵۷

۱۹ تا ۲۰ سال

۱۴۶۹

۲۰ تا ۲۴ سال

۶۰۹۴

۲۵ تا ۲۹ سال

۳۹۶۷

بیش‌تر از ۲۹ سال

۳۵۸۲

جمع

۱۴۲۶۰۸

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج

نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی

 

 

منطقه، سال

بوکان،۱۳۸۵

گروه سنّی

 
 

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی

مرد

زن

۰-۴

۸۴۶۴

۷۹۶۲

۵-۹

۸۲۴۰

۷۷۹۷

۱۰-۱۴

۱۱۸۶۷

۱۱۶۳۹

۱۵-۱۹

۱۳۷۴۲

۱۴۰۷۲

۲۰-۲۴

۱۰۴۴۸

۱۱۹۴۰

۲۵-۲۹

۱۰۹۲۴

۱۰۵۴۹

۳۰-۳۴

۷۳۸۶

۷۵۵۸

۳۵-۳۹

۷۵۳۹

۷۰۹۸

۴۰-۴۴

۵۷۷۲

۵۸۱۳

۴۵-۴۹

۵۱۱۰

۴۷۳۷

۵۰-۵۴

۳۶۱۱

۳۴۶۲

۵۵-۵۹

۲۱۲۴

۲۵۸۸

۶۰-۶۴

۱۵۳۰

۱۸۸۴

۶۵-۶۹

۱۵۹۲

۱۵۶۱

۷۰-۷۴

۱۷۶۹

۱۵۳۱

۷۵-۷۹

۱۰۳۹

۶۶۸

۸۰+

۱۳۲۸

۹۶۴

منطقه، سال

بوکان،۱۳۸۵

گروه سنّی

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی

درصد نسبت به هر گروه (جنس)

درصد نسبت به کلّ جمعیّت

مرد

زن

زن و مرد

مرد

زن

زن و مرد

مرد

زن

جمع کل

۱۰۲۴۸۵

۱۰۱۸۲۳

۲۰۴۳۰۸

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۵۰۲

۴۹۸

۰-۴

۸۴۶۴

۷۹۶۲

۱۶۴۲۶

۸۳

۷۸

۸۰

۴۱

۳۹

۵-۹

۸۲۴۰

۷۷۹۷

۱۶۰۳۷

۸۰

۷۷

۷۸

۴۰

۳۸

۱۰-۱۴

۱۱۸۶۷

۱۱۶۳۹

۲۳۵۰۶

۱۱۶

۱۱۴

۱۱۵

۵۸

۵۷

۱۵-۱۹

۱۳۷۴۲

۱۴۰۷۲

۲۷۸۱۴

۱۳۴

۱۳۸

۱۳۶

۶۷

۶۹

۲۰-۲۴

۱۰۴۴۸

۱۱۹۴۰

۲۲۳۸۸

۱۰۲

۱۱۷

۱۱۰

۵۱

۵۸

۲۵-۲۹

۱۰۹۲۴

۱۰۵۴۹

۲۱۴۷۳

۱۰۷

۱۰۴

۱۰۵

۵۳

۵۲

۳۰-۳۴

۷۳۸۶

۷۵۵۸

۱۴۹۴۴

۷۲

۷۴

۷۳

۳۶

۳۷

۳۵-۳۹

۷۵۳۹

۷۰۹۸

۱۴۶۳۷

۷۴

۷۰

۷۲

۳۷

۳۵

۴۰-۴۴

۵۷۷۲

۵۸۱۳

۱۱۵۸۵

۵۶

۵۷

۵۷

۲۸

۲۸

۴۵-۴۹

۵۱۱۰

۴۷۳۷

۹۸۴۷

۵۰

۴۷

۴۸

۲۵

۲۳

۵۰-۵۴

۳۶۱۱

۳۴۶۲

۷۰۷۳

۳۵

۳۴

۳۵

۱۸

۱۷

۵۵-۵۹

۲۱۲۴

۲۵۸۸

۴۷۱۲

۲۱

۲۵

۲۳

۱۰

۱۳

۶۰-۶۴

۱۵۳۰

۱۸۸۴

۳۴۱۴

۱۵

۱۹

۱۷

۰۷

۰۹

۶۵-۶۹

۱۵۹۲

۱۵۶۱

۳۱۵۳

۱۶

۱۵

۱۵

۰۸

۰۸

۷۰-۷۴

۱۷۶۹

۱۵۳۱

۳۳۰۰

۱۷

۱۵

۱۶

۰۹

۰۷

۷۵-۷۹

۱۰۳۹

۶۶۸

۱۷۰۷

۱۰

۰۷

۰۸

۰۵

۰۳

۸۰+

۱۳۲۸

۹۶۴

۲۲۹۲

۱۳

۰۹

۱۱

۰۶

۰۵

هرم سنّی جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

درصد نسبت به کل جمعیّت

 

 

منطقه، سال

بوکان، ۱۳۹۰

گروه سنّی

 
 

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی

مرد

زن

۰-۴

۹۲۳۴

۸۷۷۰

۵-۹

۹۰۶۹

۸۵۵۹

۱۰-۱۴

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۵-۱۹

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۰-۲۴

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۵-۲۹

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۳۰-۳۴

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۳۵-۳۹

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۴۰-۴۴

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۴۵-۴۹

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۵۰-۵۴

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۵۵-۵۹

۳۵۳۹

۳۴۲۲

۶۰-۶۴

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۶۵-۶۹

۱۲۸۵

۱۷۳۷

۷۰-۷۴

۱۴۲۱

۱۵۶۷

۷۵-۷۹

۱۳۸۱

۱۱۹۴

۸۰+

۱۵۸۸

۱۱۱۴

منطقه، سال

بوکان، ۱۳۹۰

گروه سنّی

جمعیّت برحسب گروه‌های سنّی

درصد نسبت به هر گروه (جنس)

درصد نسبت به کلّ جمعیّت

مرد

زن

زن و مرد

مرد

زن

زن و مرد

مرد

زن

جمع کل

۱۱۳۲۹۸

۱۱۱۲۲۳

۲۲۴۵۲۱

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۵۰۵

۴۹۵

۰-۴

۹۲۳۴

۸۷۷۰

۱۸۰۰۴

۸۲

۷۹

۸۰

۴۱

۳۹

۵-۹

۹۰۶۹

۸۵۵۹

۱۷۶۲۸

۸۰

۷۷

۷۹

۴۰

۳۸

۱۰-۱۴

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۷۴۰۱

۷۹

۷۶

۷۸

۴۰

۳۸

۱۵-۱۹

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۳۲۰۳

۱۰۲

۱۰۵

۱۰۳

۵۱

۵۲

۲۰-۲۴

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۷۰۴۸

۱۱۹

۱۲۲

۱۲۰

۶۰

۶۰

۲۵-۲۹

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۲۳۳۲۵

۱۰۳

۱۰۵

۱۰۴

۵۲

۵۲

۳۰-۳۴

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۲۲۱۵۷

۱۰۰

۹۷

۹۹

۵۰

۴۸

۳۵-۳۹

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۱۵۵۸۷

۶۹

۷۰

۶۹

۳۵

۳۵

۴۰-۴۴

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۱۵۱۹۵

۶۹

۶۶

۶۸

۳۵

۳۳

۴۵-۴۹

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۱۱۷۹۰

۵۲

۵۳

۵۳

۲۶

۲۶

۵۰-۵۴

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۱۰۲۰۳

۴۶

۴۵

۴۵

۲۳

۲۲

۵۵-۵۹

۳۵۳۹

۳۴۲۲

۶۹۶۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۶

۱۵

۶۰-۶۴

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۴۷۳۲

۱۸

۲۴

۲۱

۰۹

۱۲

۶۵-۶۹

۱۲۸۵

۱۷۳۷

۳۰۲۲

۱۱

۱۶

۱۳

۰۶

۰۸

۷۰-۷۴

۱۴۲۱

۱۵۶۷

۲۹۸۸

۱۳

۱۴

۱۳

۰۶

۰۷

۷۵-۷۹

۱۳۸۱

۱۱۹۴

۲۵۷۵

۱۲

۱۱

۱۱

۰۶

۰۵

۸۰+

۱۵۸۸

۱۱۱۴

۲۷۰۲

۱۴

۱۰

۱۲

۰۷

۰۵

                       

هرم سنّی جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

درصد جمعیّت نسبت به هر جنس

درصد نسبت به کل جمعیّت

منطقه، سال

بوکان، ۱۳۹۰

گروه سنّی

توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

زن و مرد

مرد

زن

جمع

۲۲۴۵۲۱

۱۱۳۲۹۸

۱۱۱۲۲۳

۰-۴

۱۸۰۰۴

۹۲۳۴

۸۷۷۰

۵-۹

۱۷۶۲۸

۹۰۶۹

۸۵۵۹

۱۰-۱۴

۱۷۴۰۱

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۵-۱۹

۲۳۲۰۳

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۰-۲۴

۲۷۰۴۸

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۵-۲۹

۲۳۳۲۵

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۳۰-۳۴

۲۲۱۵۷

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۳۵-۳۹

۱۵۵۸۷

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۴۰-۴۴

۱۵۱۹۵

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۴۵-۴۹

۱۱۷۹۰

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۵۰-۵۴

۱۰۲۰۳

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۵۵-۵۹

۶۹۶۱

۳۵۳۹

۳۴۲۲

۶۰-۶۴

۴۷۳۲

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۶۵-۶۹

۳۰۲۲

۱۲۸۵

۱۷۳۷

۷۰-۷۴

۲۹۸۸

۱۴۲۱

۱۵۶۷

۷۵-۷۹

۲۵۷۵

۱۳۸۱

۱۱۹۴

۸۰+

۲۷۰۲

۱۵۸۸

۱۱۱۴

گروه سنّی

بوکان، ۱۳۹۰

 نسبت جنسی

جمع

۱۰۱۹

۰-۴

۱۰۵۳

۵-۹

۱۰۶۰

۱۰-۱۴

۱۰۶۳

۱۵-۱۹

۹۹۱

۲۰-۲۴

۹۹۴

۲۵-۲۹

۹۹۵

۳۰-۳۴

۱۰۴۷

۳۵-۳۹

۱۰۰۶

۴۰-۴۴

۱۰۶۰

۴۵-۴۹

۹۹۸

۵۰-۵۴

۱۰۵۱

۵۵-۵۹

۱۰۳۴

۶۰-۶۴

۷۷۴

۶۵-۶۹

۷۴۰

۷۰-۷۴

۹۰۷

۷۵-۷۹

۱۱۵۷

۸۰+

۱۴۲۵

ایران، ۱۳۹۰

 

ایران، ۱۳۹۰

شمار یا نسبت موالید بر حسب جنس

 

نسبت جنسی در بدو تولّد

۱۰۵۰۶

پسر

دختر

جمع

 

نسبت دخترزایی (درصد)

۴۸۸

۷۰۹۷۷۴

۶۷۵۶۱۳

۱۳۸۵۳۸۷

 

نسبت پسرزایی (درصد)

۵۱۲

 

 

 

 

نسبت جنسی

 

نسبت زنان در جمعیّت (درصد)

۴۸۸

۱۰۵

نسبت مردان در جمعیّت (درصد)

۵۱۲

 

شمار کلّ موالید

تعداد زنان

۶۷۵۷۹۹

۱۳۸۵۳۸۷

تعداد مردان

۷۰۹۵۸۸

منطقه، سال

بوکان، ۱۳۸۵

گروه سنّی

توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی

زن و مرد

مرد

زن

جمع

۲۰۴۳۰۸

۱۰۲۴۸۵

۱۰۱۸۲۳

۰-۴

۱۶۴۲۶

۸۴۶۴

۷۹۶۲

۵-۹

۱۶۰۳۷

۸۲۴۰

۷۷۹۷

۱۰-۱۴

۲۳۵۰۶

۱۱۸۶۷

۱۱۶۳۹

۱۵-۱۹

۲۷۸۱۴

۱۳۷۴۲

۱۴۰۷۲

۲۰-۲۴

۲۲۳۸۸

۱۰۴۴۸

۱۱۹۴۰

۲۵-۲۹

۲۱۴۷۳

۱۰۹۲۴

۱۰۵۴۹

۳۰-۳۴

۱۴۹۴۴

۷۳۸۶

۷۵۵۸

۳۵-۳۹

۱۴۶۳۷

۷۵۳۹

۷۰۹۸

۴۰-۴۴

۱۱۵۸۵

۵۷۷۲

۵۸۱۳

۴۵-۴۹

۹۸۴۷

۵۱۱۰

۴۷۳۷

۵۰-۵۴

۷۰۷۳

۳۶۱۱

۳۴۶۲

۵۵-۵۹

۴۷۱۲

۲۱۲۴

۲۵۸۸

۶۰-۶۴

۳۴۱۴

۱۵۳۰

۱۸۸۴

۶۵-۶۹

۳۱۵۳

۱۵۹۲

۱۵۶۱

۷۰-۷۴

۳۳۰۰

۱۷۶۹

۱۵۳۱

۷۵-۷۹

۱۷۰۷

۱۰۳۹

۶۶۸

۸۰+

۲۲۹۲

۱۳۲۸

۹۶۴

گروه سنّی

بوکان، ۱۳۸۵

 نسبت جنسی

جمع

۱۰۰۷

۰-۴

۱۰۶۳

۵-۹

۱۰۵۷

۱۰-۱۴

۱۰۲۰

۱۵-۱۹

۹۷۷

۲۰-۲۴

۸۷۵

۲۵-۲۹

۱۰۳۶

۳۰-۳۴

۹۷۷

۳۵-۳۹

۱۰۶۲

۴۰-۴۴

۹۹۳

۴۵-۴۹

۱۰۷۹

۵۰-۵۴

۱۰۴۳

۵۵-۵۹

۸۲۱

۶۰-۶۴

۸۱۲

۶۵-۶۹

۱۰۲۰

۷۰-۷۴

۱۱۵۵

۷۵-۷۹

۱۵۵۵

۸۰+

۱۳۷۸

ایران، ۱۳۹۰

 

ایران، ۱۳۹۰

شمار یا نسبت موالید بر حسب جنس

 

نسبت جنسی در بدو تولّد

۱۰۵۰۶

پسر

دختر

جمع

 

نسبت دخترزایی (درصد)

۴۸۸

۷۰۹۷۷۴

۶۷۵۶۱۳

۱۳۸۵۳۸۷

 

نسبت پسرزایی (درصد)

۵۱۲

 

 

 

 

نسبت جنسی

 

نسبت زنان در جمعیّت (درصد)

۴۸۸

۱۰۵

نسبت مردان در جمعیّت (درصد)

۵۱۲

 

شمار کلّ موالید

تعداد زنان

۶۷۵۷۹۹

۱۳۸۵۳۸۷

تعداد مردان

۷۰۹۵۸۸

جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۸۵ – ۹۰

 

جمعیت شهرستان بوکان

جمعیت

 

جمعیت سال ۱۳۸۵

۲۰۴۳۰۸

 

جمعیت سال ۱۳۹۰

۲۲۴۶۲۸

 
     

 تحلیل حجم جمیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال های ۸۵ – ۹۰

شاخصهای تحلیل حجم جمیت

 

تحلیل

افزایش(TRUE) یا کاهش(FALSE) جمعیت

TRUE

یعنی جمعیت شهرستان افزایش یافته است.

تعداد افزایش در هر دهه

۲۰۳۲۰

در دهه مورد بررسی ۲۰۳۲۰ نفر به جمعیت افزوده شده است.

تعداد متوسط افزایش سالیانه جمعیت

۲۰۳۲۰۰

یعنی به طور متوسط سالیانه ۲۰۳۲۰۰ نفر به جمعیت افزوده شده است.

افزایش نسبی جمعیت در هر دهه

۹۹۵

یعنی به میزان۹۹۵ درصد در دهه مذکور به جمعیت اضافه شده است..”با فرض یکنواختی تغییرات جمعیت”

درصد متوسط کاهش سالانه جمعیت

۰۹۹

یعنی جمعیت سالیانه  ۰۹۹% افزایش داشته است.”با فرض یکنواختی تغییرات جمعیت”

میزان رشد سالیانه جمعیت

۰۹۵

سرعت دقیق افزایش جمعیت را نشان میدهد.

پیش بینی جمعیت سال ۱۴۰۰ بر اساس سرشماری ۱۳۹۰

۲۴۶۹۶۹

با توجه به رشد مثبت جمعیت، جمعیت ۲۴۶۹۶۹ در سال ۱۴۰۰ پیش بینی میشود.

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

   

جمعیت شهرستان بوکان

جمعیت سال ۱۳۸۵

جمعیت سال ۱۳۹۰

 

جمعیت کل

۲۰۴۳۰۸

۲۲۴۶۲۸

 

جمعیت ۰ تا ۱۴ سال

۵۵۹۶۹

۵۳۱۳۳

 

جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال

۱۳۷۸۸۷

۱۶۰۱۹۴

 

جمعیت ۶۵ سال به بالا

۱۰۴۵۲

۱۱۲۸۷

 
       

شاخصهای فعالیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

   

نوع نسبت / سال

سال ۱۳۸۵

 سال ۱۳۹۰

 

نسبت وابستگی کم سالی

۴۰۵۹

۳۳۱۷

 

نسبت وابستگی کهنسالی

۷۵۸

۷۰۵

 

نسبت وابستگی کل

۴۸۱۷

۴۰۲۱

 

توضیح: رقم ۹۶ برای سال ۱۳۸۵ بیانگر این است که به ازای هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، ۹۶ نفر وابسته اند و این نشانگر جمعیت بالای ۰-۱۴ سال است.     و عدد ۴۶۳۲ برای سال ۱۳۹۰ بیانگر این است که به ازای هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، حدود ۴۶ نفر خارج از کار و فعالیت وابسته اند. با مقایسه این دو عدد میتوان نتیجه گرفت جمعیت بالای ۰-۱۴ در سال ۸۵ ،در سال ۹۰ وارد سن کار و فعالیت شده اند و از میزان وابستگی کاسته شده است.

 
 
 

جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال  ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

       

جمعیت شهرستان بوکان

جمعیت سال ۱۳۷۵

جمعیت سال ۱۳۸۵

       

جمعیت کل

۲۰۴۳۰۸

۲۲۴۶۲۸

       

جمعیت ۰ تا ۱۴ سال

۵۵۹۶۹

۵۳۱۳۳

       

جمعیت ۶۵ سال به بالا

۱۰۴۵۲

۱۱۲۸۷

       

منبع: مرکز آمار ایران

 

جدول (۳)

       
 
                 

شاخصهای جوانی، کهنسالی و نسبت کهنسالان به کمسالان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

         

نوع شاخص/سال

سال ۱۳۸۵

 سال ۱۳۹۰

توضیح

شاخص جوانی “نسبت کم سالان”

۲۷۳۹

۲۳۶۵

اعداد فوق نشان دهنده سهم جمعیت ۰-۱۴ از کل جمعیت است.

شاخص کهنسالی “نسبت کهنسالان”

۵۱۲

۵۰۲

اعداد فوق نشان دهنده سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا از کل جمعیت است.

نسبت کهنسالان به کم سالان

۱۸۶۷

۲۱۲۴

در سال ۸۵جمعیت  جوان بوده است ولی در سال ۹۰ این میزان به۲۱۲۴% افزایش یافته است.

منبع : داده های جدول (۳)

جدول (۴)

           
                                   

نوع / سال

سال ۱۳۸۵

 سال ۱۳۹۰

توضیح

میانگین

۲۹۰۷

۳۳۴۸

این مقادیر سن متوسط کل را در هر سرشماری بدست میدهد.

میانه

۱۶۴۵

۱۹۹۰

با توجه به اعداد به دست آمده جمعیت در هر دو سر شماری جوان است.

 

توضیح: با مقایسه ی میانگینها میتوان نتیجه گرفت متوسط سن ها رو به افزایش است.                در طول دهه میانه هم حدود سه سال افزلیش داشته ولی جمعیت شهرستان کماکان جوان است.

 

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

سن

جمعیت  ۱۳۸۵

جمعیت  ۱۳۹۰

۰-۴ساله

۱۶۴۲۶

۱۸۰۰۴

 ۵-۹ساله

۱۶۰۳۷

۱۷۷۲۸

۱۰-۱۴ساله

۲۳۵۰۶

۱۷۴۰۱

۱۵-۱۹ساله

۲۷۸۱۴

۲۳۲۰۳

۲۰-۲۴ساله

۲۲۳۸۸

۲۷۰۴۸

۲۵-۲۹ساله

۲۱۴۷۳

۲۳۳۲۵

۳۰-۳۴ساله

۱۴۹۴۴

۲۲۱۵۷

۳۵-۳۹ساله

۱۴۶۳۷

۱۵۵۸۷

۴۰-۴۴ساله

۱۱۵۸۵

۱۵۱۹۵

۴۵-۴۹ساله

۹۸۴۷

۱۱۷۹۰

 ۵۰-۵۴سال

۷۰۷۳

۱۰۲۰۳

۵۵-۵۹ساله

۴۷۱۲

۶۹۵۴

 ۶۰-۶۴ساله

۳۴۱۴

۴۷۳۲

۶۵-۶۹ساله

۳۱۵۳

۳۰۲۲

۷۰-۷۴ساله

۳۳۰۰

۲۹۸۸

۷۵-۷۹ساله

۱۷۰۷

۲۵۷۵

۸۰-۸۴ساله

۱۳۴۵

۱۳۹۱

۸۵-۸۹ساله

۳۹۷

 

۹۰-۹۴ساله

۱۷۸

 

۹۵سال به بالا

۳۷۲

 

توزیع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

 

گروههای سنی

سال مورد بررسی

۱۳۸۵

۱۳۹۰

جنس

مرد

زن

مرد

زن

جمع کل

۱۰۲۴۸۵

۱۰۱۸۲۳

۱۱۳۲۹۸

۱۱۱۲۲۳

۴-۰ ساله

۸۴۶۴

۷۹۶۲

۹۲۳۴

۸۷۷۰

۹-۵ ساله

۸۲۴۰

۷۷۹۷

۹۰۶۹

۸۵۵۹

۱۴-۱۰ ساله

۱۱۸۶۷

۱۱۶۳۹

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۹-۱۵ ساله

۱۳۷۴۲

۱۴۰۷۲

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۴-۲۰ ساله

۱۰۴۴۸

۱۱۹۴۰

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۹-۲۵ ساله

۱۰۹۲۴

۱۰۵۴۹

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۳۴-۳۰ ساله

۷۳۸۶

۷۵۵۸

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۳۹-۳۵ ساله

۷۵۳۹

۷۰۹۸

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۴۴-۴۰ ساله

۵۷۷۲

۵۸۱۳

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۴۹-۴۵ ساله

۵۱۱۰

۴۷۳۷

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۵۴-۵۰ ساله

۳۶۱۱

۳۴۶۲

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۵۹-۵۵ ساله

۲۱۲۴

۲۵۸۸

۳۵۳۹

۳۴۲۲

۶۴-۶۰ ساله

۱۵۳۰

۱۸۸۴

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۶۵ ساله و بیشتر

۵۷۲۸

۴۷۲۴

۵۶۷۵

۵۶۱۲

توضیح:نسبت جنسی، نسبت مرد به زن را در هر گروه سنی نشان میدهد.

در سال۸۵ و برای جمعیت کل، به ازای ۱۰۰ زن، حدود ۱۰۲ مرد وجود دارد

و در سال۹۰ به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۱۵ مرد وجود دارد.

با مقایسه ۸۵ و ۹۰ می یابیم تغییرات جنسی تابع الگوی مشخصی نیست و نوسان دارد.

نسبت فعالیت جنسی شهرستان بوکان براساس سرشماری های ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰

نسبت جنسی

 

گروههای سنی

۱۳۸۵

۱۳۹۰

کل

۱۰۰۷۰

۱۰۱۹۰

۴-۰ ساله

۱۰۶۳۰

۱۰۵۳۰

۹-۵ ساله

۱۰۵۷۰

۱۰۶۰۰

۱۴-۱۰ ساله

۱۰۲۰۰

۱۰۶۳۰

۱۹-۱۵ ساله

۹۷۷۰

۹۹۱۰

۲۴-۲۰ ساله

۸۷۵۰

۹۹۴۰

۲۹-۲۵ ساله

۱۰۳۶۰

۹۹۵۰

۳۴-۳۰ ساله

۹۷۷۰

۱۰۴۷۰

۳۹-۳۵ ساله

۱۰۶۲۰

۱۰۰۶۰

۴۴-۴۰ ساله

۹۹۳۰

۱۰۶۰۰

۴۹-۴۵ ساله

۱۰۷۹۰

۹۹۸۰

۵۴-۵۰ ساله

۱۰۴۳۰

۱۰۵۱۰

۵۹-۵۵ ساله

۸۲۱۰

۱۰۳۴۰

۶۴-۶۰ ساله

۸۱۲۰

۷۷۴۰

۶۵ ساله و بیشتر

۵۱۰۸۰

۲۲۲۹۰

توزیع فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

 

گروههای سنی

جنس

مرد

زن

مرد و زن

جمع کل

۹۴۹۹۵

۹۳۹۰۰

۱۸۸۸۹۵

۱۴-۱۰ ساله

۸۹۶۵

۸۴۳۶

۱۷۴۰۱

۱۹-۱۵ ساله

۱۱۵۴۹

۱۱۶۵۴

۲۳۲۰۳

۲۴-۲۰ ساله

۱۳۴۸۳

۱۳۵۶۵

۲۷۰۴۸

۲۹-۲۵ ساله

۱۱۶۳۶

۱۱۶۸۹

۲۳۳۲۵

۳۴-۳۰ ساله

۱۱۳۳۱

۱۰۸۲۶

۲۲۱۵۷

۳۹-۳۵ ساله

۷۸۱۷

۷۷۷۰

۱۵۵۸۷

۴۴-۴۰ ساله

۷۸۱۷

۷۳۷۸

۱۵۱۹۵

۴۹-۴۵ ساله

۵۸۸۹

۵۹۰۱

۱۱۷۹۰

۵۴-۵۰ ساله

۵۲۲۹

۴۹۷۴

۱۰۲۰۳

۵۹-۵۵ ساله

۳۵۳۲

۳۴۲۲

۶۹۵۴

۶۴-۶۰ ساله

۲۰۶۵

۲۶۶۷

۴۷۳۲

۶۵ ساله و بیشتر

۵۶۷۵

۵۶۱۲

۱۱۲۸۷

نسبت فعالیت جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شهرستانبوکان بر اساس سرشماری سال۱۳۹۰

 

گروههای سنی

جنس

 

مرد

زن

مرد و زن

جمع کل

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۴-۱۰ ساله

۷۹۰

۷۶۰

۷۸۰

۱۹-۱۵ ساله

۱۰۲۰

۱۰۵۰

۱۰۳۰

۲۴-۲۰ ساله

۱۱۹۰

۱۲۲۰

۱۲۰۰

۲۹-۲۵ ساله

۱۰۳۰

۱۰۵۰

۱۰۴۰

۳۴-۳۰ ساله

۱۰۰۰

۹۷۰

۹۹۰

۳۹-۳۵ ساله

۶۹۰

۷۰۰

۶۹۰

۴۴-۴۰ ساله

۶۹۰

۶۶۰

۶۸۰

۴۹-۴۵ ساله

۵۲۰

۵۳۰

۵۳۰

۵۴-۵۰ ساله

۴۶۰

۴۵۰

۴۵۰

۵۹-۵۵ ساله

۳۱۰

۳۱۰

۳۱۰

۶۴-۶۰ ساله

۱۸۰

۲۴۰

۲۱۰

۶۵ ساله و بیشتر

۵۰۰

۵۱۰

۴۹۰

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵

توزیع جمعیت فعال و غیرفعال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

 

جمعیت شهرستان بوکان

         

جمعیت کل

۱۸۸۸۹۵

         

جمعیت فعال بالفعل

۶۸۵۷۱

         

جمعیت ۰ تا ۹ سال

۳۵۷۳۲

         

جمعیت ۱۰ به بالا “فعال بالقوه”

۱۶۰۲۰۷

         

منبع: مرکز آمار ایران

جدول (۳)

         

 

شاخصهای فعالیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

           

شاخص های فعالیت

مقادیر

توضیح

میزان عمومی فعالیت(GAR)

۳۶۳۰

از هر ۱۰۰ نفر ۳۶۳۰ نفر فعال بالفعل هستند.

میزان واقعی فعالیت(NAR)

۴۲۸۰

از هر ۱۰۰ نفر ۴۲۸۰ نفر فعال بالقوه هستند.

بار جمعیتی یا بار اقتصادی(PL)

۱۱۸

به هر فرد بالای ۱۰ سال، ۱۱۸ نفر از لحاظ اقتصادی وابسته اند

نسبت بستگی سنی یا بار تکفل ناخالص(GDR)

۲۲

به هر ۱۰۰ نفر واقع در سنین کار، حدود۲۲ نفر وابسته بوده است.

منبع : داده های جدول (۳)

جدول (۴)

         

توزیع جمعیت شاغل و غیرشاغل شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

جمعیت شهرستان بوکان

 

جمعیت کل

۱۸۸۸۹۵

 

جمعیت فعال

۶۸۵۷۱

 

جمعیت کل شاغلین

۵۴۷۶۶

 

جمعیت کل بیکاران

۱۳۸۰۵

 

جمعیت ۱۰ساله و بالاتر

۱۸۸۸۸۲

 

 

   
     

توزیع شاخصهای اشتغال شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

شاخصهای اشتغال

درصد

توضیح

میزان اشتغال عمومی (GER)

۲۸۹۹

از هر ۱۰۰ نفر حدود ۳۰ نفر شاغل هستند.

میزان اشتغال خالص(NER)

۲۸۹۹

از هر ۱۰۰ نفر در معرض کار حدود ۳۰ نفر شاغل بوده اند.

میزان اشتغال جمعیت فعال(ER)

۷۹۸۷

از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال بالفعل ۷۶ نفر شاغل بوده اند.

بار معیشتی(SL)

۳۴۵

به هر نغر شاغل، ۳۸۹ نفر وابسته بوده است.

نسبت بستگی واقعی یا بار تکفل خالص(NDR)

۰۲۵

یعنی در شرایط اقتصادی سال۹۰ ، هر نفر بار زندگی ۲۸۹ نفر را به دوش می کشد.

توزیع جمعیت شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

جمعیت شهرستان بوکان

جمع

 

جمعیت کل

۱۸۸۸۹۵

 

جمعیت فعال بالفعل

۶۸۵۷۱

 

جمعیت افراد بیکار

۱۳۸۰۵

 

جمعیت فعال بالقوه

۱۶۰۲۰۷

 

منبع: مرکز آمار ایران

جدول (۷)

 
     
     
     
     

شاخصهای بیکاری شهرستان بوکان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

 

شاخصهای بیکاری

هر دو جنس

توضیح

میزان عمومی بیکاری (G,Unem,R)

۷۳۱

از هر ۱۰۰ نفر تقریبا ۸ نفر بیکار بوده است.

میزان خالص بیکاری(N,Unem,R)

۸۶۲

از هر ۱۰۰ نفر در سن کار۹ نفر بیکار بوده است. 

میزان بیکاری جمعیت فعال(Unem,R)

۲۰۱۳

از هر ۱۰۰ نفر فعال بالفعل ۲۱نفر بیکار بوده است.

منبع : داده های جدول (۷)

جدول (۸)

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.