مقاله ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از :

ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از
مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای

چکیده
تکنیک های مرسوم که برای ارزیابی کارایی مدیریتی شرکت های بیمه استفاده می شوند ، یک مرحله ای می باشند و نمی توانند اطلاعات مدیریتی کافی برای کارشناسان به منظور شناسایی عوامل ناکارایی واحد های غیرکارا و دستیابی به مزایا و معایب استراتژی های رقابتی در اختیار گذارند . اما تکنیک تحلیل پوششی داده دومرحله ای می تواند بر این مشکل غلبه کند.

این تحقیق با استفاده از مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای به ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران در طی سال های ۸۱ تا ۸۵ می پردازد. نمرات کارایی شرکت ها در سال های مختلف به دست آورده شدند و شرکت ها در سال های مختلف بر اساس نمرات کارایی رتبه بندی شدند.سپس به منظور شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های غیرکارا از نمرات کارایی مرحله اول و دوم شرکت ها در سال های مختلف آزمون ویلکاکسون برگزار شد.نتیجه این تحقیق نشان دادکه طی سال های ۸۱ تا ۸۵ دلیل ناکارایی شرکت های غیرکارا عمدتا” به خاطر ضعف آنها در مرحله دوم می باشد ،یعنی شرکت های با نمره کارایی پایین عمدتا” در مرحله توانمندی در سود آوری ضعیف عمل کرده اند.

واژه¬های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی¬داده¬ها ، مدل ارتباطی دو مرحله ای.

مقدمه
همان طور که روشن است امروز صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه می باشند.صنعت بیمه نیز از این محیط به شدت رقا بتی بی بهره نبوده و در سال های اخیر شاهد رقابت فزایند ه ای بین شرکت های بیمه بوده ایم.در مواجهه با یک محیط رقابتی ،تدوین استراتژی های رقابتی ، تقویت فعالیت های شرکت و ارتقاءکیفیت خدمات برای بقاء ضروری می باشند.در تدوین استراتژی های رقابتی ، یک مسا له اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت می باشد. بنا براین سوال اصلی این تحقیق این است که کارایی شرکت های بیمه ایران چگونه بوده

است؟
اما دلیل اینکه برای ارزیابی کارایی شرکت های بیمه از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای استفاده شده این می باشد که فرآیند تولید صنعت بیمه ، در حالت کلی شامل دو فعالیت می باشد. یکی فعالیت بازاریابی که مربوط می شود به بازاریابی ، بیمه کردن و پرداختن ادعای خسارت ها ، و دیگری فعالیت سرمایه گذاری می باشد که عبارت است از منا فع حاصله از سرمایه گذاری منابع مالی مو سسه بیمه .
بنا براین کل فرآیند تو لید مو سسه بیمه را می توان به دو مرحله تقسیم کرد : مرحله اول مرحله توانمندی در بازاریابی می باشد که در نتیجه آن حق بیمه هایی در نت

یجه بازاریابی بیمه ، استفاده از سیستم واسطه ها ،آژانس ها و مشاوران حقوقی دریافت می شوند. مرحله دوم مرحله توانمندی در سودآوری می باشد که از حق بیمه های دریافت شده پرداخت های شرکت بیمه جهت ضرر و زیان ها کسر می شوند و منابع ما لی باقی مانده موسسه به منظور به دست آوردن بازده های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه ، سرما یه گذاری می شوند.در نتیجه این فعالیت نشان دهنده توانمندی سودآوری شرکت بیمه می باشد.
بنابراین فرآیند تولید شرکت های بیمه به دو مرحله توانمندی در بازاریابی و توانمندی در سودآوری تقسیم می شوند. از طرف دیگر تکنیک های مرسوم که برای ارزیابی کارایی مدیریتی شرکت های بیمه استفاده می شوند ، یک مرحله ای می باشند و نمی توانند اطلاعات مدیریتی کافی برای کارشناسان به منظور دستیابی به مزایا و معایب استراتژی های رقابتی در اختیار گذارند . اما تکنیک تحلیل پوششی داده های دومرحله ای می تواند بر این مشکل غلبه کند.

مبانی نظری
از نظر فارل (۱۹۵۷) کارایی انواع مختلفی دارد عبارتند از : تکنیکی(فنی) ، تخصیصی (قیمتی) ، اقتصادی(هزینه ای) و ساختاری . کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستانده از یک مجموعه از نهاده‌های داده شده منعکس می‌نماید. کارایی تخصیصی توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده‌ها در نسبت‌های بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده‌ها نشان می دهد. کارایی اقتصادی ترکیبی از کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی مرتبط است. یک سازمان تنها در صورتی دارای کارایی اقتصادی است که هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد.و در آخر کارایی ساختاری است که می¬توان از آن

برای سنجش کارایی صنعت استفاده کرد. کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی بنگاه‌های آن صنعت بدست می‌آید.[۴]
نظر فارل اساس کار مقاله چارنز، کوپر و رودز شد. آن¬ها تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک داده و تک ستاده مطرح شده بود به حالت چند داده و چند ستاده تبدیل کردند و نام آن را CCR گذاشتند. نام CCR از حروف اول چارنز، کوپر و رودز گرفته شده است. پس از آن بنکر، چارنز و کوپر با کامل کردن مقاله چارنز و دیگران مدلBBC را ارایه کردند. نام BCC از حروف اول بنکر، چارنزو کوپر گرفته شده است. این دو مقاله اخیر پایه بسیاری از مطا

لعات تحلیل کارایی شدند و این شاخه از علم به عنوان تحلیل پوششی داده¬ها نامیده شد. .[۵]
تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک روش برنامه‌ریزی ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری است که چندین ورودی را برای تولید چندین خروجی مورد استفاده قرار می‌دهند. در تحلیل پوششی داده‌ها نیازی به اختصاص وزنها به ورودیها و خروجیها نیست، این روش خود، وزنها را تعیین می‌کند. این روش واحد‌هایی را به عنوان واحد مرجع معرفی می‌کند و واحد مجازی با توجه به وزنهای این واحدهای مرجع( ) برای واحد تصمیم‌گیری ناکارا ساخته می‌شوند. وزنهای واحدهای مرجع ( ) نسبتی از ورودی¬ها و خروجی¬های تمامی واحدهاست که باهم ترکیب می¬شوند و واحد مجازی را می سازند.[۶]
تعریف: در ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری به وسیله مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها، مجموعه مرجع مجموعه تمام واحدهایی است که در یکی از جوابهای بهین متناظر آن مخالف صفر باشد به‌ عبارت دیگر اگر E0 مجموعه مرجع DMU0 باشد: .
Eo={DMUj|حداقل در یکی از جوابهای بهین مدل پوششی متناظرواحد صفر مثبت باشد {
از نظر تیوری تا بحال روش موثری برای پیدا کردن مجموعه فوق ارایه نشده است.[۶]
با توجه به مجموعه مرجع:
ـ یا DMU0 ناکاراست یعنی . در نتیجه تعدادی واحد تصمیم‌گیری بعنوان واحدهای مرجع آن معرفی می‌شود.
ـ یا کاراست که بسته به مجموعه مرجع سه نوع دارد:
۱) کارای رأسی: واحد تصمیم‌گیری کارا، که مرجع آن فقط خودش باشد. یا اگر و فقط اگر
E0={DMU0}
۲) کارای غیر‌رأسی: واحد تصمیم‌گیری که به مفهوم پارتو کارا بوده و مجموعه مرجع آن حداقل دو عضو داشته باشد.

۳) کارای ضعیف: یعنی ولی متغیرهای کمبود غیرصفر باشند.

مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی کارایی در صنعت بیمه
مطالعات خارج از کشور
زیجیانگ یانگ (۲۰۰۶)در تحقیق خود یک مدل DEA دو مرحله ای را برای ارزیابی کارایی سیستماتیک صنعت بیمه عمر و سلامتی کانادا ار

ایه می دهد. به ویژه این مدل جدید به تلفیق عملکردهای تولید و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه اجازه می دهد. در تمام این تحقیق، تاکید ویژه ای بر چگونگی ارایه نتایج DEA برای مدیریت شده است تا اینکه به آنها راهنمایی بیشتری در مورد اینکه چه چیزی را مدیریت کنند و چگونه تغییرات را محقق کنند دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنعت بیمه عمر و سلامت کانادا، در طی دوره مورد بررسی نسبتا به طور کارا عمل کرده است. [۱۰]
کائو و هوآنگ (۲۰۰۶) از تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای برای ارزیابی عملکرد مدیریتی در ۲۴ شرکت بیمه غیر عمر تایوان استفاده کرده

اند. در این تحقیق عملکرد توسط قابلیت بازاریابی در مرحله اول و قابلیت سودآوری در مرحله دوم اندازه گیری شده است. کایو و هوآنگ کارایی مرحله اول یعنی قابلیت بازاریابی و مرحله دوم یعنی قابلیت سودآوری را به طور مستقل با استفاده از DEA متداول اندازه گیری کرده اند و در قسمت نتیجه گیری مقاله اظهار می کنندکه به جای اینکه کارایی یک شرکت بیمه را فقط در حالت کل و یک بار اندازه بگیریم بهتر است که کارایی یک شرکت بیمه را در دو مرحله اندازه بگیریم و این کار سبب خواهد شد تا کارایی مدیریتی بهتر نشان داده شود و کمک خواهد تا شرکت های بیمه به طور روشنتری مزایا و معایب به خصوص خود را درک کنند. [۷]
کائو و هوآنگ(۲۰۰۸) برای ارزیابی کارایی شرکت های بیمه غیر عمر تایوان از مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای استفاده کرده اند. مدل ارتباطی DEA دومرحله ای در واقع توسعه یافته مدل DEA متداول است تا بتواند رابطه فیزیکی بین فرایند کار و زیر فرایندهای جزء را توصیف کند.در مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای، محدودیت های هردو زیر فرایند، به محدودیت فرایند کل اضافه می شوند. [۸]
مطالعات داخل کشور
محمد فلاح کوشک مهدی (۱۳۸۵)در تحقیق خود کارایی شعب منتخب بیمه در تهران را به روش DEA مورد ارزیابی قرار داده است. نگارنده در بخش نتیجه گیری تحقیق خود اشاره می کند که “نتایج این تحقیق مقایسه ای بین کارایی در شرکت های بیمه ارایه نمی دهد، بلکه هر شرکت به طور جداگانه مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. اصولا در صورتی که هدف مقایسه عملکرد شرکت های بیمه با هم باشد، پارامترهای دیگر مانند حجم سرمایه گذاری ها، درآمدهای ناشی از محل سرمایه گذاری، درآمدهای ناشی از محل حق بیمه، تعداد و ارزش هریک از انواع بیمه نامه ها، سرمایه اولیه، سنوات فعالیت و ; می بایست مد نظر قرار گیرد، لذا نمی توان با مشاهده کلی سطح کارایی شعب یک شرکت، این کارایی را به آن شرکت تعمیم داد.” [۱]
مژده گلستانی (۱۳۸۶) روند کارایی شرکتهای بیمه دولتی در سال های ۱۳۸۴ –۱۳۸۰ با استفاده از مدل DEA مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش نتیجه گیری بیان شده است که: .[۲]
۱ عملکرد شرکت های بیمه دولتی در بازه ۵ ساله کاملا کارا نبوده بلکه تنها نیمی از واحدهای تصمیم گیرعملکرد کارا داشته اند.
۲ نه تنها بالا بردن پورتفو و ترکیب سرمایه گذاری های مالی دلیل بر کارایی بالاترین شرکتها نمی باشد بلکه تصمیم گیری بر اساس فاکتورهای مجرد پورتفوی حق بیمه، سرمایه گذاری مدیران و ذینفعان صنعت بیمه را به گمراهی خواهد کش

اند.
۳ کارایی شرکتهای بیمه دولتی کارا به جز یک واحد بقیه واحدها با روند نزولی همراه بوده است.

مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای
کارایی فرایند های تصمیمی که می توانند به دو مرحله تقسیم شوندبه منظور شناسایی دلایل ناکارایی برای کل فرایند ونیز برای هر مرحله به صورت مستقل با استفاده از روش DEA متداول اندازه گیری شده اند.مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای در واقع اصلاح شده مدل تحلیل پوششی داده ها با لحاظ کردن دو زی

ر فرایند داخل فرایند کل می باشد.تحت این چارچوب کارایی فرایند کل می تواند به کارایی های دو زیر فرایند تجزیه شود. مدل تحلیل پوششی داده های متداول برای اندازه گیری کارایی واحد تصمیم گیری k ام تحت فرض بازگشت به مقیاس ثابت مدل CCR به صورت زیر می باشد.[۸]:

مدل(۱)

که در آن x,y به ترتیب ورودی و خروجی واحد تصمیم گیری می باشد.هر واحد تصمیم گیری ، m تا ورودی را به کار می گیرد تا s تا خروجی تولید کند و کارایی نسبی واحد تصمیم گیری k می باشد و=۱ نشان دهنده کارایی واحد می باشد و۱> نشان دهنده عدم کارایی می باشد.
اکنون فرض می کنیم که یک فرایند تولید از یک مجموعه دارای دو زیر فرایند تشکیل می شود ، همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است.

فرایند کل از mتا ورودی برای تولید sتا خروجی استفاده می کند . متفاوت با فرایند تولید یک مرحله ای متداول این جا فرایند تولید از دو زیر فرایند با qتا محصول میانی تشکیل می شود. علاوه بر این ، محصولات میانی خروجی های مرحله یک و نیز ورودی های مرحله دو می باشند.
مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای سیفورد و ژو(۱۹۹۹) از مدل (۱) برای اندازه گیری کارایی کل و مدل های (۲a)و(۲b)زیر به ترتیب برای اندازه گیری کارایی های مرحله یک و مرحله دو استفاده می کند .[۹]

مدل(۲a)

مدل(۲b)

این دو مدل اساسا شبیه مدل (۱) می باشند و کارایی های فرایند کل و دو زیر فرایند به صورت مستقل محاسبه می شوند.
به منظور پیوند دادن دو زیر فرایند با فرایند کل ، یک مدل باید ارتباط رشته ای بین فرایند کل و دو زیر فرایند را توصیف کند. در نظر بگیریم واحد تصمیم گیریk برای محاسبه کارایی کلش و کارایی های زیر فرایند های و انتخاب شده است.در این صورت کارایی کل نتیجه کارایی های دو زیر فرایند می باشد. یعنی :

بر اساس این مفهوم ، راه محاسبه کارایی کل یعنی و لحاظ کردن ارتباط رشته ای دو زیر فرایند این است که محدودیت های نسبتی دو زیر فرایند به مدل (۱) اضافه شود:

مجموعه محدودیت های مدل کل جدید شامل محدودیت های مدل های (۱)،(۲a)و(۲b)می باشد. مدل (۳)یک برنامه کسری خطی می باشد که می تواند به برنامه خطی مدل(۴)، تبدیل شود:

مدل(۴)

که در آن:
:وزن داده شده به داده i :مقدار دادهi از واحد j
: وزن داده شده به ستاده r :مقدار ستادهr از واحدj
:وزن داده شده به متغیر میانجی p :مقدارمتغیر میانجی pاز واحدj
است[۳].

بعد از این که ضرایب بهینه ، و حل شدند کارایی ها از این طریق به دست آورده می شوند:

روشن است که رابطه زیر برقرار است:

کاملا محتمل است که ضرایب بهینه ای که از مدل(۴) حل می شوند ممکن است که منحصر به فرد نباشند ، در نتیجه تجزیه نیز منحصر به فرد نخواهد بود . این باعث خواهد شد که مقایسه یا در میان همه واحدهای تصمیم گیری فاقد یک اساس مشترک باشد. یک راه حل برای این مشکل این می باشد که مجموعه ضرایبی را پیدا کنیم که بزرگترین را تولید می کنند در حالی که نمره کارایی کل محاسبه شده از مدل (۴) را حفظ می کنند .این ایده می تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:

مدل(۵)

بعد از این که از طریق مدل بالا محاسبه شد ، کارایی مرحله دوم را می توان محاسبه کرد یعنی:

راه دیگر این که اگر کارایی مرحله دوم دارای اهمیت بیشتری برای تصمیم گیرنده باشد ، تصمیم گیرنده می تواند اول را با جایگزین کردن تابع هدف مدل Zبا و محدودیت اول با اندازه گیری کند. در این مورد به این صورت محاسبه می شو

د:

ورودی ها و خروجی های مدل برای ارزیابی کارایی شرکت های بیمه

ورودی های مرحله اول:
هزینه های عملیاتی : حقوق کارمندان و انواع مختلف هزینه هایی که در عملیات روزمره ایجاد می شوند.
هزینه های بیمه ای : هزینه هایی که به آژانس ها ، کارگزاران و مشاوران حقوقی پرداخت می شوند و نیز دیگر هزینه های مرتبط با بازاریابی خدمات خدمات بیمه.
خروجی های مرحله اول که ورودی های مرحله دوم می باشند:
حق بیمه های مستقیم : حق بیمه هایی که از مشتریان بیمه گذار دریافت می شوند.
حق بیمه های اتکایی : حق بیمه هایی که از شرکت های واگذار کننده دریافت می شوند.
خروجی های مرحله دوم :
سود حاصل از بیمه کردن : سودی که از کسب و کار بیمه حاصل می شود.
سود حاصل از سرمایه گذاری : سودی که از پورت فولیوی سرمایه گذاری شرکت بیمه حاصل می شود. [۶]
دلیل انتخاب ورودی ها و خروجی های مدل
فرآیند تولید صنعت بیمه ، در حالت کلی شامل دو فعالیت می باشد. یکی فعالیت بازاریابی که به بازاریابی ، بیمه کردن و پرداختن ادعای خسارت ها مربوط می شود ، و دیگری فعالیت سرمایه گذاری که عبارت است از منا فع حاصله از سرمایه گذاری منابع مالی مو سسه بیمه .
بنا براین کل فرآیند تو لید مو سسه بیمه را می توان به دو مرحله تقسیم کرد : مرحله اول مرحله توانمندی در بازاریابی می باشد . در این مرحله شرکت بیمه دو نوع هزینه دارد.هزینه نوع اول حقوق کارمندان و انواع مختلف هزینه هایی که در عملیات روزمره ایجاد می شوند . به این نوع هزینه ها هزینه های عملیاتی گفته می شوند. هزینه نوع دوم، هزینه هایی است که به آژانس ها ، کارگزاران و مشاوران حقوقی پرداخت می شوند ونیز هزینه های مرتبط با بازاریابی خدمات بیمه ای به این نوع هزینه ها ، هزینه های بیمه ای می گویند .
بنابراین ورودی های مرحله اول یا زیر فرآیند اول عبارتند از هزینه های عملیاتی و هزینه های بیمه ای . در نتیجه این مرحله شرکت بیمه حق بیمه هایی به صورت مستقیم ( از مشتریان بیمه گذار ) و به صورت اتکایی ( از شرکت های واگذار کننده ) دریافت می کند. پس خروجی های مرحله اول عبارتند از حق بیمه های مستقیم و حق بیمه های اتکایی .
مرحله دوم، مرحله توانمندی در سودآور

ی است که از حق بیمه های دریافت شده پرداخت های شرکت بیمه جهت ضرر و زیان ها کسر می شوند و منابع مالی باقی مانده موسسه به منظور به دست آوردن بازده های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاری می شوند. بنابراین ورودی های این مرحله حق بیمه های مستقیم و حق بیمه های اتکایی می باشند که خروجی های مرحله قبل بودند. خروجی های این مرحله یکی سود حاصل از عملیات بیمه کردن می باشد که سودی است که از کسب

و کار بیمه حاصل می شود و دیگری سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد که سودی است که از پورتفولیوی سرمایه گذاری شرکت بیمه حاصل می شود.
قبل از بررسی نتایج اندازه گیری کارایی شرکت ها لازم به ذکر است که در این تحقیق از آنجا که سال های مختلف برای یک شرکت بیمه به عنوان یک DMUدر نظر گرفته شده فرض بر استقلال فعالیت های سالانه است.
بررسی نتایج اندازه گیری کارایی
داده های واحد های تصمیم گیری برای هرسال به طور جداگانه وارد مدل شدند و نتایج اندازه گیری کارایی شرکت ها برای هر سال به شرح جداول ۱ تا ۱۰ به دست آورده شدند.

جدول۱( نمرات کارایی شرکت ها در سال ۸۱
ردیف نام شرکت

بیمه حافظ ۰۴۱۷ ۱ ۰۴۱۷
۲ بیمه معلم ۱ ۱ ۱
۳ بیمه دانا ۱ ۱ ۱
۴ بیمه البرز ۱ ۱ ۱
۵ بیمه آسیا ۰۶۳۱ ۰۹۸۳ ۰۶۴۱
۶ بیمه ایران ۰۷۳۶ ۱ ۰۷۳۶

بر اساس نتایج مدل ارتباطی در جدول ۱، در سال ۸۱ ازنظر کارایی کل شرکت های بیمه معلم ، داناوالبرزکارا وبقیه شرکت ها ناکارا می باشند.از نظر کارایی مرحله اول همه شرکت ها به جز بیمه آسیا کارا می باشندوازنظر کارایی مرحله دوم شرکتهای بیمه معلم ،دانا و البرزکارا وبقیه شرکت ها ناکارا می باشند.
جدول۲( نمرات کارایی شرکت ها در سال ۸۲
ردیف نام شرکت

۱ بیمه امید ۰۲۵۲ ۰۶۶۴ ۰۳۸۰
۲ بیمه حافظ ۰۱۶۱ ۰۹۳۰ ۰۱۷۳
۳ بیمه توسعه ۱ ۱ ۱
۴ بیمه ملت ۰۴۸۱ ۱ ۰۴۸۱
۵ بیمه سینا ۱ ۱ ۱
۶ بیمه رازی ۰۳۷۲ ۰۷۱۷ ۰۵۱۹
۷ بیمه کار آفرین ۰۴۹۳ ۰۹۰۵ ۰۵۴۵
۸ بیمه پارسیان ۰۷۲۴ ۰۹۳۸ ۰۷۷۲
۹ بیمه معلم ۰۱۱۳ ۰۹۳۳ ۰۱۲۱
۱۰ بیمه دانا ۰۲۳۸ ۰۷۹۹ ۰۲۹۹

۱۱ بیمه البرز ۰۳۱۸ ۰۷۹۲ ۰۴۰۲
۱۲ بیمه آسیا ۰۱۱۳ ۰۷۶۱ ۰۱۴۸
۱۳ بیمه ایران ۰۲۶۶ ۰۸۱۸ ۰۳۲۵

بر اساس نتایج مدل ارتباطی در جدول ۲ ، در سال ۸۲ ازنظر کارایی کل شرکت های بیمه توسعه وسینا کارا وبقیه شرکت ها ناکارا می باشند.ازنظر کارایی مرحله اول شرکت های بیمه توسعه ،ملت وسینا کارا وبقیه شرکت ها ناکارا می باشند.از نظر کارایی مرحله دوم شرکت های بیمه توسعه وسینا کارا وبقیه شرکت ها ناکارا می باشند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.