مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور :

رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

مقدمه:
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و موردتجزیه و تحلیل قرار گیرند و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در تحقیق حاضر از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری استفاده شده است. شناخت ویژگی های جمعیت شناسی ( دموگرافیک)

جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در تحقیق می تواند به افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی در تحقیق , مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد. همچنین در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری استنباطی شامل آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به تجزیه و تحلیل و بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون repeated measure برای مقایسه عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی و رتبه بندی و آزون تی زوجی برای بررسی تساوی دوبدوی شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Minitab استفاده شده است.

آمار توصیفی:

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تجمعی
مرد ۸۸ ۷۴۶ ۷۴۶
زن ۳۰ ۲۵۴ ۱۰۰۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت ۷۴۶ درصد مرد و ۲۵۴ درصد زن بوده اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه

میزان تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
دیپلم ۲۴ ۲۰۳ ۲۰۳
فوق دیپلم ۲۰ ۱۶۹ ۳۷۳
لیسانس ۴۵ ۳۸۱ ۷۵۴
فوق لیسانس ۲۵ ۲۱۲ ۹۶۶
دکتری ۴ ۳۴ ۱۰۰۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیلات ۲۰۳ درصد دیپلم ، ۱۶۹ درصد فوق دیپلم ، ۳۸۱ درصد لیسانس ، ۲۱۲ درصد فوق لیسانس و ۳۴ درصد دکتری داشته اند.

جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای سنوات خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

سنوات خدمت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجعی
کمتر از ۵ سال ۱۲ ۱۰۲ ۱۰۲
بین ۵ تا ۱۰ سال ۳۶ ۳۰۵ ۴۰۷
بین ۱۰ تا ۱۵ سال ۴۱ ۳۴۷ ۷۵۴
بین ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ ۱۹۵ ۹۴۹
بالاتر از ۲۰ سال ۶ ۵۱ ۱۰۰۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰۰

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سنوات خدمت ۱۰۲ درصد کمتر از ۵ سال ، ۳۰۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال ، ۳۴۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۱۹۵ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۵۱ درصد بالاتر از ۲۰ سال سابقه داشته اند.

آمار استنباطی:

آزمون نرمال بودن اطلاعات پرسشنامه:
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و انتخاب آزمونهای آماری ابتدا باید بررسی شود که اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه نرمال می‌باشد یا خیر؟ اگر داده ها نرمال باشند از آزمونهای آماری پارامتریک و در غیر این صورت از آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده می‌شود.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل اقتصادی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)

H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیام

ده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل اقتصادی ۰۵۵۰ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۵۵۰ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل اقتصادی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص عوامل سیاسی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
عوامل سیاسی ۰۵۳۲ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۵۳۲ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل سیاسی نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخ

ص عوامل تکنولوژیکی

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه

گیری
عوامل تکنولوژیکی ۰۳۶۷ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۳۶۷ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر عوامل تکنولوژیکی نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص اشتغال

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری

اشتغال ۰۶۴۱ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۶۴۱ و بزرگتر از مقدار

خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر اشتغال نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص تورم

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
تورم ۰۰۱۳۹ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۱۳۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر تورم نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فساد
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
فساد ۰۰۷۸ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۰۷۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر فساد نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص مشارکت

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باش فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
مشارکت ۰۲۸۱ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۲۸۱ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر مشارکت نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص قوانین و مقررات

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
قوانین و مقررات ۰۴۵۸ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۴۵۸ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر قوانین و مقررات نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص احزاب
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقد

ار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
احزاب ۰۰۵۹ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۰۵۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر احزاب نرمال می‌باشد.

• آزمون نرمال بودن (ک

ولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص سخت افزار
H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
سخت افزار ۰۲۴۹ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۲۴۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر سخت افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص نرم افزار

H0: داده ها نرمال است ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)
اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

متغیر سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیری
نرم افزار ۰۱۲۹ ۰۰۵ H0 نرمال است

چون مقدار سطح معنی داری برابر ۰۱۲۹ و بزرگتر از مقدار خطا ۰۰۵ می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم متغیر نرم افزار نرمال می‌باشد.
• آزمون نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف) برای شاخص فرآیندها
H0: داده ها نرمال است ( داده ه

ا از جامعه نرمال آمده اند)
H1: داده ها نرمال نیست ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می‌گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می‌گیریم.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.