مقاله گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره :

گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی سوره
فهرست
مقدمه و تشکر
کلیات

کدینگ:
سرفصلها
مراکزصدورسند:
انواع سند:

مراحل صدوروثبت اسناد:
چاپ اسناد بااشکال مختلف:
ترازآزمایشی :
دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:
آنالیز حسابها:
عملیات پایان دوره مالی:
صورتهای مالی
گزارش کارآموزی
رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،
انجام امور مربوط به چک ،
کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،
آموزش نرم افزار Solution
اموال
خرید اموال:
تحویل اموال به جمعدار:
جمعداری:

عمرمفید واستهلاک اموال
روش محاسبه استهلاک
خروج دارایی های اسقاطی ازانبار:
محدودیت درخریدها:
انبار ها
طریقه خروج دارایی ازانبار
خزانه داری
تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:
تعریف صندوقهای مختلف این موسسه
دسته چکها
ثبت های حسابداری
عوامل مغایرت بین مانده دفاتر وصورتحساب بانک:
مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

مقدمه و تشکر
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه یک واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند ز

مانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

در اینجا لازم است از استاد گرامی جناب ————— که با صبر و بردباری مرا در ارائه این گزارش با صعه صدر راهنمایی و ارشاد نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم و نهایت سپاسگذاری را از ایشان به عمل آورم.
نیزاز استاد ارجمند جناب آقای———- مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه ——————— که با دلسوزی و صمیمیت خاص خود دانشجویان را در امر تهیه گزارش یاری کرده

اند ممنونم.
همچنین از پرسنل محترم و زحمتکش آقایان——————————————————————– که واقعا با راهنماییها و با اطلاعات مفید شان موجب دلگرمی و علاقه مندی من به یادگیری را فراهم آوردند کمال تشکر و امتنان را دارم.

کلیات
حسابداری موسسه آموزش عالی سوره از نوع خدماتی می باشد.
هردوره مالی از اول مهریک سال آغازوبه سی ویکم شهریور سال بعد ختم میشود.
نرم افزارمورد استفاده دراین موسسه یک نرم افزاربا سیستم یک پارچه به می باشد. Solution نام
که دارای قسمتهای مختلفی از قبیل حسابداری مالی،حقوق ودستمزد،خزانه داری،اموال وانبار است که تماما” به قسمت مالی دانشجویی متصل هستند.
کلیه سیستم هاجهت صدور سند به قسمت مالی ختم می شوند.
کدینگ:
طبقه بندی کلیه حسابها دریک سیستم حسابداری به صورت اعداد وارقام است.
کدینگ تفصیلی دراین موسسه به صورت ماتریسی بوده ودارای دوسرفصل
میباشد.۱-سرفصلها ۲-اشخاص

سرفصلها اشخاص
۱-طلب ازاشخاص ۱-آقای کشمیری
۲_پیش پرداختها ۲-آقای نسیمی
۳-; ۳-خانم تاج الدین
۴-; ۴-;

مراکزصدورسند:
دراینجا هربخش(مانند انبار،خزانه داری و;) سندهای مالی مربوط به خود را میزند سپس جهت کنترل و ثبت نهایی به قسمت مالی ارجاع میدهند.

انواع سند:
براساس مراکز صدورسند ونوع آنها تقسیم بندی می شوند مانند:سن

مراحل صدوروثبت اسناد:
یک- صدوراسناد توسط مراکزصدورسند
دو- تایید اسناد صادر شده توسط مسئول حسابداری
سه- تصویب اسناد صادر شده توسط مدیر امورمالی
چهار- ثبت اسناد نهایی شده دردفاتر قانونی روزنامه و کل به صورت ماهانه
لازم به ذکر است این اسناد پس از تصویب پرینت گرفته شده،ضمایم هرسند ضمیمه پرینت مربوطه میگردد ودرنهایت درفایل هابایگانی می شوند.
چاپ اسناد بااشکال مختلف:
نرم افزارمالی قادر به ارائه انواع توسط کاربر می باشد وعلاوه برآن گزارشهای تنظیم شده رامیتوان بنابرضرورت وخواست مدیران ساماندهی کرده وبه اشکال مختلف به مدیران ارائه داد که درهر موسسه ای بنا بر ضرورت متغیر است.

ترازآزمایشی :
ترازآزمایشی گزارشی است که گردش و مانده حسابها رادریک محدوده زمانی به کاربرنشان میدهد که نرم افزاراین موسسه قادراست آنرابه صورت دو،چهار،شش وهشت ستونی ارائه دهد.

دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:
گزارش دفاتر(صورتحساب هرکد حساب)رامیتوان کل،معین وتفصیلی ازسیستم تهیه کرد.
آنالیز حسابها:
درپاره ای ازاوقات برخی ازسندهای ثبت شده مجددأ کنترل وبررسی میگردند تادرصورت لزوم برای آنها سنداصلاحی صادر شود.

عملیات پایان دوره مالی:
درپایان دوره مالی ،اسنادپایان دوره مانند سند استهلاک داراییها، انبارگردانی وموجودی موادپایان دوره،سند ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل،سندهای اصلاحی موردنیاز و; زده می شودودرنهایت حسابهای موقت(درآمد وهزینه) به حساب سود وزیان بسته شده وسند سودو زیان صادرمیگردد و حسابهای دائم نیزبه حساب ترازاختتامیه بسته می شوند، سند اختتامیه صادر میشود.
صورتهای مالی
ازصورتهای مالی اساسی دراین موسسه میتوان به سه نمونه اساسی اشاره کرد:
یک- صورت سودوزیان وگردش حساب سودانباشته
دو- صورت جریان وجوه نقد
سه- ترازنامه

بدین صورت که درابتدا صورت جریان وجوه نقد راتهیه کرده ومانده حساب وجوه نقد دریک تاریخ خاص را (۳۱ شهریور) مشخص نموده وآنراعیناً به ترازنامه منتقل میکنند.
سپس برای تهیه صورت سودوزیان هزینه های عملیاتی را ازدرآمدهای عملیاتی کسرکرده ،درآمدهای غیرعملیاتی رانیز به آن اضافه نموده،آنرا با عنوان سود (زیان) خالص عملیاتی به گردش حساب سودانباشته منتقل می کنند.
سود (زیان) خالص عملیاتی باحاصل جمع سود(زیان) انباشته اول دوره وخالص تعدیلات سنواتی( که باعنوان سودانباشته درابتدای سال تعدیل شده ثبت ش

ده است) جمع می شود ومانده باعنوان سودانباشته پایان سال به ترازنامه منتقل می گردد.
ودرنهایت پس ازمشخص شدن مانده تمامی حسابها درتاریخ ۳۱ شهریور ترازنامه شرکت تهیه می شود.
گزارش کارآموزی

رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،

تنخواهگردان برای ارجاع دادن گزارشات پرداخت خود می بایست برگه درخواست ، فاکتور خرید و قبض انبار را تهیه کند و ما با بررسی و گاهی اوقات با زنگ زدن به فروشنده از موارد فوق اعلام وجود می کنیم و بعد به کمک ماشین حساب از صحت ارقام اطمینان حاصل می کنیم و این امور ۱۰ درصد کار من را تشکل می داد.

انجام امور مربوط به چک ،
ابتدا چکهایی را همراه با فلاپی از خزانه داری برای ریختن به حساب استادان ، پرسنل و ; تحویل می گرفتم اسامی پرسنل واستادان بسیار زیاد بود ما شماره حساب و اسامی و مبلغ قابل پرداخت را همراه با دیگر مشخصات در فلاپی درج و تحویل بانک می دادیم و انها مبلغ مشخص شده را به حساب موارد فوق می ریختند.
نوع دوم چکها به این صورت بود که ابتدا چکهایی به بانک ملت می بردم و از انها چک رمزدار تحویل می گفتم(این چکها معمولا برای انتقال وجه از حساب خود در یک بانک به حساب دیگرخود در بانک دیگری استفاده می شد)وسپس به بانک تجارت می بردم و تحویل انها می دادم.
نوع سوم چک به صورت حواله ای بود که من فقط فرمهای مربوطه را پر می کردم وتحویل کارمند بانک می دادم.
چکهای دیگری نیز بود که من از گفتن انها صرف نظر می کنم . تمامی این چکها ۵۰ درصد کار من را تشکیل می داد.

کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،
با مراجعه به بانک و گرفتن فیش واریزی نقدی و تقسیم آن به سه برگ و مهر کردن آنها وسپس گرفتن فیشهای پرداخت شده از دانشجویان و تحویل آن به خانم گلزاری و صدور کارت دنشجویی به کمک اینترنت که ۵ درصد کار من را تشکیل می داد.
کامل کردن اطلاعات خود از طریق مطالعه و دیدن نمونه ها و اموزش در زمینه صورت مغایرات بانکی (که فقط ما اعداد صورت حساب بانک را وارد می کردیم نرم افزار solution به صورت خودکار انها را با اطلاعاتی که قبلا داده بودیم تطابق می داد و مغایرات را برایمان پیدا می کرد ولی به دلیل مشکل داشتن نرم افزار صورت مغایرات را به صورت دستی و به کمک برنامه Word تهیه می کردیم) ، اظهارنامه مالیاتی (که به صورت مجله ای بود) و گزارشات برون سازمانی (که شامل صورت سود و زیان و سود و زیان جامع و گردش جریان وجوه نقد و ترازنامه بود) و گزارشات حسابرسان که ۱۵ درصد کار من را تشکیل می داد.

آموزش نرم افزار Solution
من در اتاقی کار می کردم که از ۴ قسمت حقوق و دستمزد ، اموال ، حسابداری مالی و خزانه داری تشکیل شده هر قسمت به کمک نرم افزار با هم در ارتباط بودند و زیر نظر مدیر مالی فعالیت می کردند. هر قسمت به طور مختلفی از نرم افزار استفاده می کردند برای مثال اموال با انبار در ارتباط بود و کالای وارد شده در انبار را نام گذاری و کد مخصوصی می داد در قسمت حسابداری مالی تنها برای رویدادهای مالی ثبت انجام می شد و سیستم به طور خودکار با توجه به ثبت ها ، انواع گزارشات و صورتهای مالی تحویل کاربر می داد و مت حقوق ودستمزد(کلیات)که ۳ قسمت قبلی از این قسمت دستور می گیرند و انواع محاسبات از قبیل استهلاک و ذخیره مطالبات و ; در این قسمت انجام می شد و همچنین بدست اوردن خالص حقوق و دستمزد به کمک برنامهExcel

اموال
خرید اموال:
درابتدا واحدها وسایل موردنیازخودرادرخواست می دهند .درخواست صادرشده پس ازموافقت وصدورامضاهای لازم واردانبارمی شود.
انباردارنیز درخواستی راجهت خرید وسایل موردنیازصادرویک برگ آنراتحویل تدارکات داده وبرگ دیگررادرداخل پرونده بایگانی می نماید.
تدارکات پس از خرید، اموال را به همراه فاکتوروبرگ درخواست خریدی که تحویل گرفته بود به انبارارائه می دهد.
تحویل اموال به جمعدار:
انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار می دهد..
جمعداری:
جمعداروسائل خریداری شده راتحویل گرفته ،برای آنها شماره اموال صادرمی کند.
نکته:اموالی که جمعدار تحویل میگیرد اموالی هستند که بیش از ۱۵۰۰۰۰ ریال ارزش دارند.اموالی که کمترازاین مبلغ دارای ارزش هستند اموال مصرفی محسوب شده وبه مرور زمان مصرف می شوندوارزش آنها به صفرمیرسد.
جمعدار پس ازتحویل ،اموال راطبق زیرشاخه هایی که درسیستم تعریف شده است طبقه بندی می نماید.به طورمثال بابازکردن زیرشاخه مانیتوردرسیس

تم ،میتوان تمامی مانیتورهای موسسه رابه همراه عمرمفید،ذخیره استهلاک ، محل استقرار،شماره اموال ،ارزش دفتری وبهای تمام شده مشاهده کرد.
که خود این اطلاعات قبلاً ازطریق قبض شده است.

عمرمفید واستهلاک اموال

طبقه بندی عمرمفید وروش استهلاک به شرح زیرمیباشد:
۱- اثاثه اداری ۱۰ ساله به روش خط مستقیم
۲- لوازم الکترونیکی (حساس) ۸ ساله به روش خط مستقیم
۳- لوازم اداری آموزشی (میزوصندلی و;) ۵ ساله به روش خط مستقیم
۴- وسائط نقلیه (سواری) بانرخ %۲۵ به صورت نزولی
۵- وسائط نقلیه (باری) با نرخ%۳۰ به صورت نزولی
۶- ساختمان (اداری) بانرخ %۷ به صورت نزولی
۷- ساختمان (مسکونی) بانرخ %۸ به صورت نزولی

روش محاسبه استهلاک

مستقیم:
برای محاسبه استهلاک به روش مستقیم بهای تمام شده آنرابر عمرمفیدش تقسیم مینمایند تااستهلاک سالانه آن مشخص گردد.
سپس استهلاک بدست آمده در تعداد سالهایی که استفاده شده است ضرب می شود تااستهلاک انباشته آن مشخص گردد.
اگرجنسی ازمیانه سال وارد سیستم شده باشد برای محاسبه استهلاک آن سال استهلاک سالانه رابر۳۶۰ تقسیم کرده ودرتعداد روزهای استفاده شده آن سال ضرب می شود تااستهلاک آن سال معین شود.
استهلاک یکساله =عمر مفید / قیمت تمام شده
استهلاک انباشته = تعدادسالهای استفاده * استهلاک یکساله

نزولی:

هزینه استهلاک = نرخ استهلاک * ارزش دفتری
ارزش دفتری = استهلاک انباشته – بهای تمام شده

برخی ازدارایی ها مانند ساختمان پس ازاینکه به طور کامل مستهلک شدند توسط کارشناس ارزیابی میگردند وقیمت جدیدی برای آنهادرنظرگفته می شود تا مجدداً عنوان دارایی ثبت شوند.
وسایلی که ازابتدا کارایی لازم را ندارد ویا اینکه زودترازموئد ازرده خارج می شوند توسط واحد مربوطه طبق نامه ای به جمعداراعلام می گردند.
جمعدارنیزطبق یک رونوشت دارایی مورد نظررابه عنوان جنس اسقاطی تحویل انبار می دهد.

خروج دارایی های اسقاطی ازانبار:
انباردارطبق صورتجلسه ای وجود دارایی های اسقاط را به استحضارهیات رئیسه میرساند.هیات رئیسه نیزتوسط کمیته معاملات اقدام به فروش مینماید
و درنهایت نامه ای برای جمعداری وحسابداری ارسال میشود تادارایی های مورد نظردردفاتروسیستم ازرده خارج شوند.

محدودیت درخریدها:
واحد برنامه وبودجه ،بودجه مورد نظر هر گروه را به طورسالانه مشخص می نماید تاگروهها برطبق بودجه تصویب شده اقدام به خرید دارایی های موردنیازکنند.

انبار ها
۱- انباراداری:ابزاراداری مانندملزومات ونوشت افزاردرآن نگهداری می شود.
۲- انبارارزاق: وسایل خوراکی ازقبیل برنج،گوشت و;درآن نگهداری می شود.
۳- انباراموال:که وسایل اسقاطی و دارایی های مازاد درآن نگهداری می شود.
۴- انبارخدمات:که درآن شوینده هاووسائل خدماتی نگهداری می شود.

طریقه خروج دارایی ازانبار

درابتدا برگ درخواست خرید تکمیل وبه امضای اشخاص ذیل میرسد:
۱- متقاضی ۲- مدیرمربوطه ۳- معاونت مربوطه ۴- مدیرامورعمومی
سپس برای اموالی که درانبار وجود دارد حواله انبارصادرشده وتحویل متقاضی میگردد.
ودرصورتیکیه جنس موردنظر درانباروجود نداشته باشد انبارداربرگ درخواست خریدراتکمیل و خودومدیرامورعمومی امضامی کنند.وآنراتحویل
تدارکات میدهد تادرنهایت به مانندنکاتی که دربخش اموال ذکرشد اقدامات لازم انجام شود.
نکته۱:تمامی خریدها طبق اولویت بندی وبراساس ضرورت انجام می شود.
نکته۲:خریدها دردو صورت انجام می شود یک- برای شارژانبار دو –براساس تقاضا
نکته۳:تمامی این انبارها فاقدکالای امانی هستند.
خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمانها علاوه برایجاد ارتباط مناسب باسایرین ، نیازی است که همه سازمانها با آن روبرو هستند .دراختیارداشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان ونحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظوربهینه ساختن تسهیلات اعطایی به سایرین نکته بسیار مهمی دربازار رقابتی امروز می باشد. مدیریت منابع مالی وکنترل وبرنامه ریزی نقدینگی سازمانها یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می باشد.

تعریف بانکها،شعب وحسابهای جاری مختلف:
۱- جاری جام به شماره ۲۳/۴۰۰۰۰۱ بانک ملت شعبه خوش شمالی که یک حساب درآمدی است.شمالی که یک حساب هزینه ای است.
۳- شماره حساب ۰۰۵۷۱۵۶۶۰۰ بانک تجارت شعبه آزادی(وزارت کار): برای انجام امورفرهنگی ازآن استفاده می شود.
۴- شماره حساب ۰۰۵۷۵۵۴۵۰۰ بانک تجارت شعبه آزادی (وزارت کار): برای آموزشهای آزاد ازآن استفاده می شود.
۵- شماره حساب ۱۲۹۸۴۲ بانک سینا: برای هزینه های فارغ التحصیلان ازآن استفاده می شود.
۶- سپرده کوتاه مدت به شماره ۳۰۵۰۰۱۰ بانک ملت شعبه خوش: برای سپرده صندوق ذخیره کارکنان (اقتصادخانواده) ازآن استفاده می شود.

تعریف صندوقهای مختلف این موسسه
دراین موسسه ازدونوع صندوق استفاده می شود:یک- ارزی دو- نقدی
صندوق ارزی:واحد ارزی دراین صندوق یورو می باشد که برای ماموریتهای خارج ازکشور ازآن استفاده می شود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.