بررسی و شناسایی تاثیر بازاریابی ویروسی بر مدیریت سفرمشتری در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و شناسایی تاثیر بازاریابی ویروسی بر مدیریت سفرمشتری در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد) دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناسایی تاثیر بازاریابی ویروسی بر مدیریت سفرمشتری در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی و شناسایی تاثیر بازاریابی ویروسی بر مدیریت سفرمشتری در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و شناسایی تاثیر بازاریابی ویروسی بر مدیریت سفرمشتری در شرکتهای خدماتی (مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد) :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور » بررسی و شناسایی تاثیربازاریابی ویروسی بر مدیریت سفر مشتری در شرکتهای خدماتی )مطالعه موردی: آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد(« انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان آژانس های هواپیمایی شهرستان نجف آباد است که تعداد ۵۴۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، دو پرسشنامه بازاریابی ویروسی و پرسشنامه مدیریت سفر مشتری میباشد که مورد استفاده قرار گرفته است . برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر ۷۹۹/۰ برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین بازاریابی ویروسی و مدیریت سفر مشتری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، یعنی مشوق های مادی ،خودافزائی ، منافع اجتماعی و نوع دوستی بر مدیریت سفر تأثیر دارند، مورد تأیید قرار گرفتند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.