اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی، به شیوه بدیعهپردازی :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش اجرایی کردن الگوی مدیریت آموزش در ترسیم گل و نقش مایه شاه عباسی به شیوه بدیعهپردازی در رشته گرافیک تزیینی محیطی بوده است. روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته گرافیک تزیینی محیطی در دانشگاه علمی کاربردی نوشهر واحد مارلیک در سال تحصیلی ۲۹۳۱ ۳۹ بوده است که از این میان، ۱۲ دانشجو به شیوه نمونهگیری در دسترس در پژوهش مشارکت داشتهاند و به – صورت تصادفی در دو گروه ۲۲ نفری )روش تدریس سنتی و بدیعهپردازی( قرار گرفتند. گروه آزمایش به روش بدیعه پردازی بر اساس الگوی مدیریت آموزش و گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی آنبا استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. یافتههای حاصل از بررسی فرضیهها از طریق آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش در یادگیری دانشجویان برای ترسیم و خلق نقش مایه گل شاه عباسی به روش تدریس بدیعهپردازی تأثیر مثبت داشته استp 0/05

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.