ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت ها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت ها دارای ۲۰۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیه تحقیق:
متغیرهای تحقیق:
هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع:

فصل دوم
چارچوب نظری :
محدودیتهای تحقیق
مقدمه
تعریف ریسک
طبقه بندی ریسک
ریسک مالی 
ریسک ورشکستگی 
ریسک سیاسی 
ریسک بازار 
ریسک گریزی
تئوری پرتفوی مارکوئیتز
روشهای اندازه گیری ریسک
نرخهای بازدهی مورد انتظار
کوواریانس بازدهی ها
کو واریانس و همبستگی
انحراف معیار پرتفوی
فرمول انحراف معیار پرتفوی
مرز کارآ
مرز کارآ و مطلوبیت سرمایه گذاران
تئوری بازار سرمایه
فرضیات تئوری بازار سرمایه
تدوین تئوری بازار سرمایه
دارایی بدون ریسک 
کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک
پرتفوی بازار 
اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی
تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
اندازه گیری ریسک در CML
مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای:
خط بازار اوراق بهادار SML
تأثیر فاصله زمانی
تأثیر شاخص بازار
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT
نظریه میلر و مودیگلیانی
نسبت های مالی
انواع نسبت های مالی
دیدگاه نقدینگی
دیدگاه سودآوری
دیدگاه اهرمی
دیدگاه فعالیت
ریسک مالی:
کاربرد نسبت های مالی
مدل های ارزیابی سهام
نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک
نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه
نسبت های مالی و ورشکستگی
رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک
نسبت های اهرمی
مالیات شرکت
اندازه شرکت Firm Size
صرفه جویی¬های مقیاس Economier of Scale
نسبت سود نقدی به سود هر سهام
سیاست سرمایه در گردش
نسبت دارایی جاری به فروش
انتخاب سیاست سرمایه در گردش
نسبت های نقدینگی
نسبت های گردش و سود دهی
سوابق تحقیق
تحقیق هامادا
تحقیق لو
تحقیق بیور، کتلروشولز
تحقیق بلکویی
تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ
تحقیق بنزین و شالیت
سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی

فصل سوم
سایر تحقیقات
مقدمه
روش تحقیق
تحقیقات آزمایشی
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
روش تجزیه و تحلیل داه ها

– تحلیل عاملی
– تحلیل رگرسیون چندگانه
– آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f)
– آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t)
قلمرو تحقیق

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
 مقدمه : –
مقادیر و متغیرهای تحقیق
توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق
تحلیل ماهیت متغیرها و روش تجزیه و تحلیل
آزمون فرضیه تحقیق

فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع فارسی
منابع لاتین

چکیده:
این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران ۹۰ شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که ۱۰ صورت مالی به ۴ عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی  عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند.  براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق “بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد.” تائید شده است.
مقدمه
 
(ارتباط بین ریسک سیتماتیک سهام عادی و نسبتهای مالی )
 
طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا هدف اصلی حسابداری این است که برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده کنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.
به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم-گیری استفاده می شود، فراهم کند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری¬های توصیفی، واکنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد.
تحقیقات نشان داده است که سودهای حسابداری منعکس کننده عواملی هستند که قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می¬کنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه شرکت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات حسابداری بیشتری را فراهم می کند.
سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و … از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که این اطلاعات نیز همانند سود، عواملی را به بازار سهام منعکس می کنند و ارزش بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند.
استفاده از اطلاعات حسابداری مجزا از سود برای اهداف ارزش گذاری و تاثیر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) منتهی به این گردید که محققان حسابداری اثباتی به بررسی این موضوع بپردازند که آیا اطلاعات حسابداری، عواملی را که ارزش اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند، منعکس می کنند؟
طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ارزش بازار یک دارایی، تابعی از جریانهای نقدی مورد انتظار دارایی، ریسک جریانهای نقدی آن دارایی(B) ، قیمت بازار ریسک و نرخ بازده بدون ریسک می باشد.
بعید است که نرخ بازده بدون ریسک و قیمت بازار ریسک که در CAPM مشخص شده اند، با متغیرهای داخلی شرکت در ارتباط باشند ولی ممکن است اطلاعات حسابداری شرکت بتواند برای برآور جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک اوراق بهادار شرکت مفید واقع گردد. (زیمرمن۱۹۸۲ ) بنابراین تعجب آور نیست که تحقیقات، شواهدی را فراهم نمایند مبنی بر اینکه اطلاعات حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک مفید هستند.
دومین تحقیق محقق در بر آن است که به طور تجربی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و اطلاعات حسابداری را در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید.

 

منابع فارسی:
۱-    احمدپور، احمد، ۱۳۷۸، «مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
۲-    آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۷۵، آمار وکاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دوم.
۳-    افشاری، اسدا… ، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش
۴-    جهانخانی، علی، ۱۳۷۶، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، نشریه حسابدار، شماره ۱۱۱
۵-    جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، ۱۳۷۶، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۶-    خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم
۷-    خالقی مقدم، حمید، و علی رحمانی، سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود، مطالعات حسابداری، شماره ۱
۸-    دلاور، علی، ۱۳۸۲، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چاپ دوم
۹-    سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی، ۱۳۷۹، روش های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه، چاپ سوم
۱۰-    شباهنگ، رضا، ۱۳۷۲، مدیریت مالی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری، جلد اول
۱۱-    شریعت پناهی، ۱۳۷۶، سید مجید، مدیریت مالی
۱۲-    قالیباف، علی، ۱۳۷۸، ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیر سیستماتیک، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 
منابع لاتین:
۱-    Ball , R. & P.Brown, Autman 1968, “” An Emperical Evaluation Of Accounting Numbers “” , Journal Of Accounting Reasearch , PP: 159-178
۲-    Beaver,W.P.Keller , & M.Scholes, October 1970,” The Accounting Review, PP: 654-682
۳-    Belkaoui, A., Winter 1978 , ” Accounting Determinants of Systematic Risk In Canadian Common Stock : A Multivariate Approach “, Accounting & Business Research, PP: 3-10
۴-    Benzion , U. & S. Shalit , September 1975 , ” Size , Leverage , and Dividend Record As Determinants Of Equity Risk “, The Journal Of Finance, PP: 1015-1026
۵-    Bowman , G.R., June 1979, ” The Theoretical Relationship Between Systematic Risk and Financial (Accounting) Variables ” The Journal Of Funance , PP:617-630
۶-    Breen , W.J & E.M. Lerner, May 1973 , ” Corporate Financial Strategies and Market Measures Of Risk and Return ” , Journad Of Finance,PP: 339-351
۷-    Evans,J.L., & S.H. Archer, December 1968, ” Diversification and The Reduction Of Dispersion : An Empirical Analysis ” , Journal Of Finance,PP: 761-767
۸-    Fischer, D.E, & R.J. Jordan, 1987, Security Analysis and Portfolio Management, 4 Edition
۹-    Frielman , M., & L.J Savage , August 1984 , ” The Utility Analisis Of Choice Involving Risk “, Journal Of Political     Economy , PP: 279-304             
۱۰- Gonedes, N.J., June 1973, ” Evidence Of Information Content Of Accounting Numbers: Accounting-Based and Market–Based Estimated Of Systematic Risk “, Jornal Of Financial and Quantitaive Analysis, PP: 407-443
۱۱-Hamada, R., March 1969 , ” Portfolio Analysis, Market                                                   Equlibrium and  Corporation Finance ” , Journal Of Finance
۱۲-Hamada, R., May 1972, ” The Effect Of Firms Capital Structure On The Systematic Risk Of Common Stocks “, Journal Of Finance , PP:435-452
۱۳-Jahankhani, A., & L.Morgan, Autuman 1980, ” Commercial Bank Finacial Policies and Their Impact On Market Determined Measures Of Risk “,Journal Of Research,PP: 169-178
۱۴-Lev, B., September 1974 , ” The Association Between Operational Leverage and Risk “, Journal Of Financial and Quantitative Analysis, PP:621-641
۱۵-Levy, H.,& Sarnat, 1984, Portfolio and Investment Selection, Hall, PP: 236
۱۶-Lintner,J., December 1965, ” Security Prices, Risk and Maximal Gains From Diversification “, Journal Of Finance, PP: 587-615
۱۷-Markowiz, H.,March 1952,” Portfolio Selection “, Journal Of Finance, PP: 77-91
۱۸-Markoqiz,H.,1959, Portfolio Selection-Efficient Diversification Of Investments (New Yourk: Wiley & Sonns)
۱۹-Modigliani, F. & M.Miller, June 1958 ,” The Cost Of Capital, Corporation Finance and The Theory Of Investment “, American Economic Review
۲۰- Mossion, J., October 1966,”Equilibrum In a Capital , Asset Market “, Econometrica, PP: 768-783
۲۱-Penman,S.H.,2001, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 1 th Edition, Mc GrowHill
۲۲-Reilly, F.K., & D.J Wright, Spiring 1988, ” Comparision Of Published Betas”, Journal Of Portfolio Management, PP: 64-69
۲۳-Reilly,F.K., & R.A. Akhtar, 1995,” The Benchmark Error Problem With Global Capital Markets “, Journal Of Portfolio Management, PP: 33-52
۲۴-Reilly, F.K., & K.C.Brown, 2000,Investment Analysis and Portfolio Management, 6 th Edition, Harcourt Collage Publisgers
۲۵-Roll, R.,March 1977,” A Critique Of Asset Pricing Theorys Tests “, Journal Of Financial Economics, PP:129-176
۲۶-Roll,R., September 1978,” Ambiguity When Performance Is Measured By The Securities Market Line “, Jornal Of Finance, PP:1051-1069
۲۷-Roll,R., Winter 1981,” Performavce Evaluation and Benchmark Error II “, Journal Of Portfolio Management, PP: 17-22
۲۸-Ross, S., December 1976,” The Arbitrage Theory Of Capital Asset Pricing “, Journal Of Economic Theory, PP: 341-360
۲۹-Ross, S ., 1977 , Return, and Arbitage, in Risk and Return in Finance, ed, I. Friend and J.Bicksler, PP:189-218
۳۰-Salmi, T., I.Virtanen, P.Yli-olli & J.P.Kallunki, August 1997,”Association Between Accounting and Market-Based Variables “, Paper Presented in Workshop Financial Statement Analysis , University Of Vaasa
۳۱-Sharp, W.F., September 1964,” Capital Asset Prices : Atheory Of Market Equilibrium Under Consitions Of Risk “, Journal Of Finance, PP: 425-442
۳۲-Spiro, P.S., Winter 1990, ” The Impact Of Interest Rate Changes On Stock Price Volatility “, Journal Of Portfolio Management , PP:63-68
۳۳-Statman, M., Winter 1981,” Betas Compared : Merrill Lynch Vs. Value Line”, Journal Of Portfolio Management, PP: 41-44
۳۴-Statman,M,September 1987″ How Many Stocks Make a Diversified Portfolio ? “, Journal Of Financial and Quantitative Analysis , PP: 353-363
۳۵-Tobin, J., February 1958,” Liquidity Performance As Behavior Towards Risk”, Reviw Of Economic Studies, PP: 65-85
۳۶-Zimmerman, 1982, Positive Accounting Theory

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.