بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب دارای ۲۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده                                                 1
فصل اول : طرح تحقیق                                         2
۱-۱ مقدمه                                            3
۱-۲ بیان مسأله                                             5
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق                                     14
۱-۴ پیشینه تحقیق                                        15
۱-۵ فرضیات تحقیق                                        17
۱-۶ اهداف تحقیق                                        18
۱-۷ متدلوژی و روش تحقیق                                    19
۱-۸ روش ها و ابزارهای گرد آوری اطلاعات                            19
۱-۹ قلمرو تحقیق                                        20
۱-۱۰ محدودیت های تحقیق                                    21
۱-۱۱ تعریف عملیات متغیرها و واژه های کلیدی                            21
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق                                    26
۲-۱ مقدمه                                            27
۲-۲ حسابداری بهای تمام شده                                       31
۲-۳ تحولات حسابداری بهای تمام شده                                36
۲-۴ تولید کنندگان محصولات کشاورزی                                37
۲-۵ نظام های بهره برداری و انواع آن                                38
۲-۶ شرکت های کشت و صنعت                                    38
۲-۷ شرکت کشت و صنعت مغان                                    38
۲-۸ مراحل تولید در عملیات کشاورزی                                39
۲-۸-۱ مرحله کاشت                                        39
۲-۸-۲ مرحله داشت                                        40
۲-۸-۳ مرحله برداشت                                        40
۲-۹ طبقه بندی هزینه های کشاورزی                                41
۲-۹-۱ طبقه بندی هزینه ها مطابق عملیات                             41
۲-۹-۲ طبقه بندی هزینه ها از طریق گرایش به تغییر در اثر تغییر حجم فعالیت            42
۲-۹-۲-۱ اقلام ثابت بهای تمام شده                                42
۲-۹-۲-۲ اقلام متغییر بهای تمام شده                                43
۲-۹-۲-۳ اقلام  مختلط بهای تمام شده                                43
۲-۹-۲-۴ اقلام نیمه متغییر بهای تمام شده                                43
۲-۹-۲-۵ اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده                                43
۲-۹-۳ طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با دوره حسابداری                    44
۲-۹-۳-۱ هزینه های سرمایه ای                                     44
۲-۹-۳-۲ هزینه های غیر سرمایه ای (جاری)                            45
۲-۹-۴ طبقه بندی هزینه ها بر اساس نحوه اندازه گیری و تخصیص                    46
۲-۹-۴-۱ هزینه های مستقیم                                    46
۲-۹-۴-۲ هزینه های غیر مستقیم                                    46
۲-۹-۵ طبقه بندی هزینه ها بر اساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول                47
۲-۹-۵-۱ هزینه مواد مستقیم                                    47
۲-۹-۵-۲ هزینه دستمزد مستقیم                                    47
۲-۹-۵-۳ هزینه های غیر مستقیم( سربار ساخت)                            47
۲-۱۰ سیستم و روش های هزینه های مناسب محصولات کشاورزی                    48
۲-۱۰-۱ سیستم ثبت ادواری موجودی ها                                48
۲-۱۰-۲ سیستم ثبت دائمی موجودی ها                                48
۲-۱۰-۲-۱ سیستم هزینه یابی سفارش کار                            49
۲-۱۰-۲-۲ سیستم هزینه یابی مرحله ای                                49
۲-۱۱ روش های هزینه یابی واقعی- نرمال- استادارد                        50
۲-۱۱-۱ هزینه یابی واقعی                                    50
۲-۱۱-۲ هزینه یابی نرمال                                    50
۲-۱۱-۳ هزینه یابی استاندارد                                    52
۲-۱۲ هزینه یابی محصولات فرعی و محصولات مشترک                        53
۲-۱۳ هزینه های تولید محصولات زراعی                                53
۲-۱۳-۱ هزینه های مواد مستقیم تولید                                53
۲-۱۳-۱-۱ هزینه آب مصرفی
۲-۱۳-۱-۲    هزینه بذر مصرفی                               53
۲-۱۳-۱-۳    هزینه کود مصرفی                                54
۲-۱۳-۲- دستمزد مستقیم تولیدی                                55
۲-۱۳-۳ سربار جذب شده                                    55
۲-۱۴ حسابداری موجودی محصولات کشاورزی توسط تولید کنندگان                56
۲-۱۵ اصول خاص حسابداری محصولات کشاورزی                        62
۲-۱۵-۱- محصولات دشتی (دیمی) و ردیف کاشت (آبی)                        62
۲-۱۵-۲- گیاهان نیمه پایدار                                     63
درختان میوه و تاکستانها                                         64 
۲-۱۶ اصول حسابداری مرتبط با هزینه های آماده سازی و بهسازی زمین، پرورش اشجار،درختان داربست و گیاهان نیمه پایدار                                         67
۲-۱۷ هزینه های قبل از کاشت و بعذ از برداشت محصول و روش ثبت آن                71
۲-۱۸ بهای تمام شده محصولات در جریان رشد                            71
۲-۱۹ کاشت مجدد کامل و کاشت مجدد ترمیمی                            72
۲-۲۰ افت یا رکود تولید                                        72
۲-۱۲ هزینه های ضایعات عادی و غیر عادی                            73
۲-۲۲ شناسائی هزینه های جذب نشده در تولید                            74
۲-۲۳ هزبنه های فعالیت های تحقیق و توسعه                            75
۲-۲۴ مراکز هزینه تولید                                        75
۲-۲۴-۱ مراکز هزینه تولیدی                                    76
۲-۲۴-۱-۱ مراکز هزینه تولید آب                                    76
۲-۲۴-۱-۲ مراکز هزینه تولید زراعی                                77
۲-۲۴-۱-۳ مراکز هزینه عمومی تولید                                77
۲-۲۴-۲ مراکز هزینه خدماتی تولید                                77
۲-۲۵ روش های تسهیم هزینه های تولید                                78
۲-۲۶ سیاست تضمین خرید و تضمین قیمت                            79
۲-۲۷سامانه فعلی محاسبه بهای تمام شده محصولات زراعی در ایران                81
فصل سوم: روش تحقیق                                        83
۳-۱ مقدمه                                             84
۳-۲ انواع تحقیق                                            85
۳-۳ فرآیند تحقیقات کاربردی و بنیادی                                87
۳-۳-۱ بیان مسأله                                        88
۳-۳-۲ تدوین وتنظیم فرضیه                                    88
۳-۳-۳ روش های و ابزارهای گرد آوری اطلاعات                            91
۳-۳-۴ جامعه آماری و نمونه آماری                                93
۳-۳-۵ آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق                            94
۳-۳-۵-۱ روایی                                            94
۳-۳-۵-۲ پایایی                                            95
۳-۳-۵-۳ تکنیک های آماری Z و فریدمن                            97
فصل چهارم                                              99                  
۴-۱- مقدمه                                              100         
۴-۲- روشهای توصیفی و تحلیل های آن                                 101
۴-۳- روش های استنباطی و تحلیل های آن                                110
۴-۴ – آزمونهای فرضیات تحقیق                                    112
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول                                    112
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم                                     113
۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم                                          115
۴-۴-۴- آزمون فرضیه چهارم                                     117
۴-۴-۵- آزمون فرضیه پنجم                                     119
۴-۴-۶- آزمون فرضیه ششم                                     120
۴-۴-۷- آزمون فرضیه هفتم                                     122
۴-۴-۸-آزمون فرضیه هشتم                                    123
۴-۴-۹- آزمون فرضیه اصلی                                               124
۴-۵- آزمونهای آماری مربوط به ویژگیهای دموگرافیک پاسخ دهندگان                126
۴-۵-۱- میزان تحصیلات                                    126
۴-۵-۲- رشته تحصیلی                                              128
۴-۵-۳- سابقه خدمت                                        130
۴-۶- سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی مورد استفاده در شرکتهای کشت  و صنعت ۱۳۳  
۴-۶-۱- مواد اولیه                                        133
۴-۶-۱-۱ – آب                                            133
۴-۶-۱-۲- بذر مصرفی                                                 135
۴-۶-۱-۳- کود مصرفی                                        135
۴-۶-۱-۴- سم مصرفی                                         135
۴-۶-۲- کار                                            136
۴-۶-۳-  سربار                                            138
۴-۶-۳-۱- مبانی مورد استفاده در تسهیم هزینه های سربار                    138
۴-۶-۳-۱-۱- مبناهای مورد استفاده در تسهیم هزینه ماشین آلات و ادوات کشاورزی            138
۴-۶-۳-۱-۲ مبنای مورد استفاده در تسهیم هزینه تأمین برق                    140
۴-۶-۳-۱-۳- مبنای مورد استفاده در تسهیم هزینه انبارداری                    140
۴-۶-۳-۱-۴-  مبنای مورد استفاده درتسهیم هزینه نگهبانی                         141
۴-۶-۳-۱-۵ – مبنای مورد استفاده برای تسهیم هزینه استهلاک                         141
۴-۶-۴- نکاتی در مورد مرکز هزینه خدمات حسابداری صنعتی                    141
۴-۷-  نحوه شناسائی موجودی محصول نیمه ساخته پا یاندوره در شرکتهای تحت بررسی        142
۴-۸- بررسی نحوه شناسائی سهم سایر هزینه ها در بهای تولید                    143
۴-۸-۱-  هزینه های آیش                                    143
۴-۸-۲-  هزینه استهلاک درختان                                        143
۴-۹-  نحوه شناسائی وارائه هزینه عدم رویش کشتهای زارعی                    143
۴-۱۰-  نحوه شناسائی وارائه هزینه رکود یا افت غیر عادی تولید                    144
۴-۱۱- نحوه شناسائی بهای تمام شده محصولات جانبی( باز یافتها)                 144
۴-۱۲- خلاصه بررسی سیستم های حسابداری بهای تمام شده شرکتهای کشت و صنعت موجود در
قلمرو تحقیق                                             145
فصل پنجم                                             147
۵-۱- مقدمه                                            148
۵-۲- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه                            148
۵-۳- راهکارها و پیشنهادات                                    152
۵-۴    پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                161
۵-۵    محدودیتهای تحقیق                                          162                                       
                               
فهرست جداول

جدول (۲-۱-) حاشیه فروش                                                                                  78
جدول( ۳-۱  ) نتایج حاصل از اعتبار یابی کل پرسشنامه                    96
جدول(۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان              101
جدول( ۴-۲ )فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان             103
جدول( ۴-۳۰) فراوانی و درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان                  104
جدول( ۴-۴) فراوان و درصد فراوانی سمت پاسخ دهندگان                  105
جدول (۴-۵ )توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های هر یک از سوالات پرسشنامه)    107
جدول( ۴-۶) میانگین نمرات فرضیات                                109
جدول( ۴-)۷ شاخصهای آماری مربوط به هریک از فرضیات پژوهش                110
جدول (۴-۸) نتایج آزمون t در خصوص فرضیات پژوهش                    110
جدول (۴-۹ ) شاخص ها و نتایج آماری مربوطه به فرضیه اول                 113
(جدول ۴-۱۰ ) نتایج آزمون فرید من در خصوص فرضیه اول                 113
جدول (۴-۱۱) شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه دوم                 114
جدول (۴-۱۲) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه دوم                 115
جدول (۴-۱۳) شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه سوم                 116
جدول (۴-۱۴) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه سوم                116
جدول (۴-۱۵) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه چهارم                     118
جدول( ۴-۱۶ ) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه چهارم                 118
جدول (۴-۱۷) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه پنجم                     119
جدول( ۴-۱۸) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه پنجم                120
جدول (۴-۱۹) شاخص ها و نتایج آماری فرضه ششم                     121
جدول (۴-۲۰) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه ششم                 121
جدول (۴-۲۱) شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه هفتم                 122
جدول (۴-۲۲)نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه هفتم                 123
جدول (۴-۲۳) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هشتم                    124
جدول (۴-۲۴) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه هشتم                 124
جدول (۴-۲۵) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه اصلی پژوهش                125
جدول (۴-۲۶) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها ۱۲۷
جدول ( ۴-۲۷) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها   128
جدول (۴-۲۸) نتایج آماری مربوط به ارتباط رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها     129
جدول (۴-۲۹) نتایج آماری مربوط به ارتباط رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها    130
جدول (۴-۳۰) نتایج آماری مربوط به ارتباط سابقه خدمت پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها      131
جدول (۴-۳۱) نتایج آماری مربوط به ارتباط سابقه خدمت پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها      132

فهرست نمودارها

نمودار( ۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان             102
نمودار( ۴-۲) فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان             102
نمودار( ۴-۳) فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان             103
نمودار( ۴-۴) فراوانی و درصد فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان             103
نمودار۰ ۴-۵) فراوانی و توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان             104
نمودار( ۴-۶) فراوانی و توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان             105       
نمودار (۴-۷) فراوانی و توزیع فراوانی میزان سمت پاسخ دهندگان                 106       
نمودار( ۴-۸) فراوانی و توزیع فراوانی میزان سمت پاسخ دهندگان                 106   
نمودار( ۴-۹) توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های هر یک از سوالات پرسشنامه     108     
نمودار (۴-۱۰) نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت هر یک از فرضیات تحقیق      126
نمودار (۴-۱۱) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها ۱۲۸
نمودار(۴-۱۲) میانگین نمرات پاسخ دهندگان با میزان تحصیلات متفاوت                130
نمودار (۴-۱۳) میانگین نمرات پاسخ دهندگان با سابقه خدمت متفاوت                   132

چکیده
پیشرفت سریع و شگرف در فن آوری همواره با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی و پیوستن به موافقت نامه های تجاری مطرح شده در دنیا نظیر سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) مدیران واحدهای انتفاعی را ناگزیر از افزایش بهره وری و بهبود مستمر عملیات کرده است. چنین شرایطی بسیاری از واحدهای انتفاعی را وادار کرده که از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله گرفته و به ایجاد مدیریت هزینه تمایل نشان دهند. در کشور ما به نظر می رسد عواملی چون فزونی تقاضای محصولات کشاورزی نسبت به عرضه آن و وجود سیستم تضمین قیمت محصولات کشاورزی و هزینه یابی پیچیده در بخش کشاورزی به دلیل ویژگی های خاص این صنعت، مانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی می شود. لذا در تحقیق حاضر سعی گردیده در مرحله اولیه سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت موجود در قلمرو تحقیق بررسی و نقاط ضعف سیستمهای مزبور و موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای کشت و صنعت شناسایی و در نهایت سعی در ارئه پیشنهاد و راهکار مناسب می شود. برای این کار موانع مطرح شده، در قالب فرضیات تحقیق با استفاده از ابزارهایی چون پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و با بهره گیری از نظرات مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری شرکتهای مذکور با استفاده از آزمونهای آماری T-test و فریدمن مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آنست که عدم اجرای یکنواخت استانداردهای حسابداری به دلیل عدم همسان سازی روشهای مختلف حسابداری با شرایط بخش کشاورزی، وجود سیستم تضمین قیمت و بی توجهی به محاسبه شاخصهای عملکرد (مالی و فنی) و عدم هزینه یابی صحیح محصولات بدلیل عدم وجود مراکز هزینه متناسب با شرایط بخش کشاورزی و تخصیص نامتناسب مخارج انجام شده به هزینه دوره یا هزینه محصول همچنین عدم محاسبه و گزارش صحیح ضایعات عادی و غیرعادی از جمله موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای مذکور می باشند.

۱-۱ مقدمه
     واژه کشاورزی در زبان عموم مردم بیشتر تداعی کننده کاشت،داشت و برداشت است، اما در طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی، بخش کشاورزی بسیار  گسترده تر از زراعت و حوزه های دامپروری ، ماهیگیری و شکار را هم در برمی گیرد. فرآورده های خدادادی و گوناگون کشاورزی منبع اصلی تأمین نیازهای زیستی انسان است .
  مزامیر داودی اهمیت کشاورزی را بدینسان بیان کرده است .
        (( دنیا به مردم آبادان است،مردم به قوت زنده اند و قوت از کشاورزی حاصل آید.))
وسعت کشورما حدود ۱۶۴میلیون هکتار شامل ۵۵%  مراتع و۲۱% کویر و مناطق لم یزرع ۴/۷% جنگلهای طبیعی ،۴/۱۴%اراضی کشاورزی و ۲/۲% مناطق شهری و مسکونی راهها و دریاچه هاست.در حال حاضر ۶/۲۳ میلیون هکتار از اراضی کشور برای زراعت و باغداری استفاده می شود امکانات بالقوه ما برای خاک زراعتی ۵/۵۱میلیون هکتار است که ۵/۱۸ میلیون هکتار آن در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد و ۲۳میلیون هکتار آن بلا استفاده مانده است. از نظر آب مجموع نزولات آسمانی در ایران در حدود ۴۰۰میلیارد مترمکعب آن قابل دسترسی است از این مقدار ۵۹ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می شود .
     بخش کشاورزی یکی از منابع اصلی تأمین رشد اقتصادی کشور است وبنا به دلائلی که ذکر خواهد شد نقش و اهمیت آن در توسعه اقتصادی ،اجتماعی کشور به مراتب مهمتر از صنعت می باشد.اصولاًکشاورزی درکشورهای درحال توسعه ازجمله ایران نقش عمده ای درشاخصهای کلان اقتصادی نظیر تولید نا خالص داخلی ،اشتغال و صادرات ایفاء می کند.  
یکی از بدیهیات کشاورزی ایران این است که واحدهای بهره برداری کشاورزی ایران ، واحدهای کوچک اند و از این نظر مساعد برای تولیدکارا نیستند یکی از نتایج این تصور این است که در غالب نوشته های مربوط به کشاورزی ،بزرگتر کردن این واحدها به عنوان یکی از راه حلهای اساسی برای افزایش تولید و رفع فقر در روستاهای ایران پیشنهاد می شود.
 با اتخاذ سیاست های توسعه بخش کشاورزی توسط دولت در سالهای اخیر تا حدودی بنگاههای نسبتاً بزرگ در زمینه فعالیتهای کشاورزی فعال شده اند. فعالیت بخش تعاونی مرتبط با کشاورزی تقویت شده است.
   واحدهای بزرگ کشاورزی را نمی توان با شیوه های سنتی دهقانان قدیم اداره کرد و چرخاندن امور آنها  به نرم افزارهای جدیدی از جمله در زمینه تهیه اطلاعات نیاز دارد. مدیران این بنگاهها برای اداره روزمره واحدهای، قیمت گذاری محصولات و کنترل هزینه ها و در یک کلام تخصیص بهینه منابع،به اطلاعات مالی نیاز دارند که بخش اساسی این اطلاعات محصول سیستمهای حسابداری است .
   هم اکنون در ایران روند سیاستهای اقتصادی ،شرکتها را بطرف روشهای مدرن مدیریت،رقابت در بازارهای جهانی و امثال آن سوق داده و مطمئناً بطور روز افزون سوق خواهد داد در این شرایط جدید باید سیستمهای را به کار بگیریم که جوابگوی نیازهای مدیران یعنی سرعت عمل در تصمیم گیری و دارای ارتباطات قوی مورد نیاز با این سرعت عمل باشد.
  با در نظر گرفتن نیاز اطلاعاتی مدیران برای انجام وظایف خود طرح و تنظیم سیستمهای حسابداری مالی و قیمت تمام شده و یا تجدید نظر در سیستمهای موجود اجتناب ناپذیر می باشد. بطور کلی سیستم حسابداری بهای تمام شده از جمله سیستمهای اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت محسوب می شود که اطلاعات و آمار مورد نیاز کلیه سطوح مدیریت را پیرامون هزینه های تولید، عملیات و یا وظایف و برنامه های مختلف فراهم می آورد. اطلاعاتی که این سیستم قادر به تهیه آن است اکثر عملیات وفعالیتهای مؤسسات و شرکتها را پوشش می دهد لذا هرگونه عدم کارآیی در سیستم حسابداری بهای تمام شده مشکلات عدیده ای را در امر برنامه ریزی و کنترل،برای مدیران سازمان بدنبال خواهد آورد.
 با در نظر گرفتن نقش کشاورزی در توسعه کشور و وجود کلیه فعالیتهای اقتصادی لازم است نسبت به بکارگیری پیشرفته ترین سیستمها اعم از مالی و صنعتی با این امر بصورت صحیح برخورد شود تا زمینه پیشرفت و ترقی در این بخش از اقتصاد کشور فراهم گردد.

 

فهرست منابع فارسی
۱-    سرخانی ، محمد ،ً حسابداری صنعتی ۱، انتشارات آیدین، چاپ سوم، ۱۳۸۴
۲-     عالیور، عزیز، حسابداری صنعتی جلد اول،‌نشریه ۱۵۸سازمان حسابرسی، چاپ ششم. ۱۳۸۵
۳-     قوامی، محمد علی ، حسابرسی حسابداری واحد های تولید کننده محصولات کشاورزی، نشریه ۱۳۳ سازمان حسابرسی چاپ سوم ۱۳۸۶
۴-    کمیته تدوین استاندارد های حسابداری، استانداردهای حسابداری شماره ۲۶ً، نشریه ۱۷۲ سازمان حسابرسی ، چاپ اول ۱۳۸۳
۵-    جلال اردکانی، عباس، موانع رشد بهره وری در کشاورزی، مجموعه مقالات و سخنرانیها اراضی کنگره های بهره وری ایران
۶-    پایان نامه کارشناسی ارشد، حسابداری، دانگشاه تربیت مدس، احمد پنجه، بررسی موانع و نازسائیها سیستم حسابداری بهای تمام شده، ۱۳۸۱
۷-    صدر الاشرافی، دکتر مهریار،ً اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم
۸-    خاکی، غلامرضا،ً روش تحقیق در مدیریت، چاپ سوم ۱۳۸۲
۹-    دلاور، علی ، روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی سمت، چاپ چهاردهم ۱۳۸۳
۱۰-    آدولف آنتون،ً نقش حسابداری در توسعه اقتصادی، انتشارات فرودین، چاپ دوم
۱۱-    ملک آرایی، فرزین،ً حسابداری برای مدیریت موفق مرزعه- کشت غلات و نشریه ۱۷۳ سازمان حسابرسی چاپ اول ۱۳۸۳

 

فهرست منابع لاتین
management And cost Accunting , by Char les T.Horngren G. Foster Bhimani & Srikant m. Datar, prenticehall, 10 th Edition .1999. Brown, Ben . practical According for farm and Rual 13vsiness. Enited king dom, Ip swich farming 19991

Abstract :
Study of cast accounting system in agriculture products and providing suitable
strategies (specializing industry and cultivation companies)

Technology progress with compition improvement in global markets and attachment to main and important trade agreements such as word trade organization made profit managers to inerease productivity and operation improvement. These condition is caused to many profit units deviate from traditional  cast accounting and they are interested in making cast manay ement It is appeared that there are factors in our country that they make a barrier to cast accounting system application in agriculture products. These factors are including agriculture products demand ratio to their supply, guarantee system of agnculture products and complex casting agriculture because of special particularity of this industry so, in this paper At first stage we  tried to study agriculture products cast accounting system and then we studied these systems weakness and cast accounting system application impediments in industry and cultivation companies.
Finally we tried to provid  su itable strategies to it in this paper dicussed impediments are considered in frame of study hypothesis. These impediments are analyzed by many tools such as questionnaire, intruiew , observation and by using of financial and accountingthese companies managers and experts we are also useal T- test statistical tests and freadman test to analyze.
Study conclusions show that accounting standards uniform non performance because of non consistency of  different methos with agriculture conditions and cost guarantee system  and non- attention to performance criterions accounting( technical and financial) and lack of products correct casting because of non existence of cast center ration to agriculture sector conditions and unoptimum allocation of filling casts to period costs or product casts and also non accounting and uncorrect report about ordinary and unordinary wastage are examples of cast accounting system impediments in considered companies.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.