بررسی روش های زمین آماری پهنه بندی مناطق مناسب کشت گندم دیمی با توجه به فاکتورهای اقلیمی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
16 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی روش های زمین آماری پهنه بندی مناطق مناسب کشت گندم دیمی با توجه به فاکتورهای اقلیمی دارای ۱۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های زمین آماری پهنه بندی مناطق مناسب کشت گندم دیمی با توجه به فاکتورهای اقلیمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 
فهرست مطالب

فصل اول
چکیده ۱
۱-۱-  مقدمه    2
۱-۲- تعریف حدود موضوع    3
۱-۳- بیان مساله پزوهش    3
۱-۴- سوالات پزوهش    4
۱- ۵- اهداف تحقیق    4
۱- ۶- فصول پایان    4
فصل دوم
کلیات وتعاریف
۲-۱- مقدمه    6
۲-۲- مناطق کشت گندم دیم۶
۲-۳ روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی    7
۲-۴- تعیین تاریخ کشت گندم دیم    7
۲-۵- زمین آمار    8
۲-۶- تحلیل مکانی    9
۲-۷- متغییرناحیه ای    9
۲-۸- نیم تغییر نما    10
۲-۹- مشخصات واریوگرام    10
الف- دامنه تاثیر    11
ب- سقف یا آستانه واریوگرام    11
ج- اثر قطعه ای    12
۲-۱۰- تحلیل های ممکن از واریوگرام    12
۲-۱۱-  مدل های تئوری نیم تغییر نما    12
۲-۱۱-۱- گروه فاقد آستانه    12
۲-۱۱-۲- گروه حاوی آستانه    12
۲-۱۲- روش های میانیابی    12
۲-۱۲-۱- روش زمین آمار    13
۲-۱۲-۱-۱- کریجینگ ساده    13
۲-۱۲-۱-۲- کریجینگ معمولی    13
۲-۱۲-۱-۳- کریجینگ جامع    14
۲-۱۲-۱-۴- کوکریجینگ    14
۲-۱۲-۲- روش های معین    15
۲-۱۲-۲-۱- روش میانگین متحرک وزنی    15
۲-۱۳- روش ارزیابی    15
فصل سوم
مروری بر منابع    17
۳-۱- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی    17
۳-۱-۱- سابقه تحقیق در خارج کشور    17
۳-۳-۱-۲- سابقه تحقیق در ایران    18
۳-۱-۳- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی ۲۴
۳-۲- زمین آمار وداده های جوی    26
۳-۲-۱- سابقه تحقیق در خارج کشور    26
۳-۲-۲- سابقه تحقیق در ایران    30
۳-۲-۳- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ۳۲
فصل چهارم
مواد و روش ها
۴-۱- منطقه مورد مطالعه    33
۴-۲- جمع آوری داده    34
۴-۳- نقشه منطقه مورد مطالعه    34
۴-۴- آب و هوای منطقه مورد مطالعه    39
۴-۵- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی    39
۴-۶- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی    40
۴-۷- انتخاب طول دوره مشترک آماری    41
۴-۸- آزمون همگنی داده ها    42
۴-۹-  آزمون نرمال بودن داده ها    42
۴-۱۰-  آماده سازی داده ها    42
۴-۱۱- تعیین تاریخ کشت    46
۴-۱۲- متغییرهای تحت بررسی    47
۴-۱۲-۱- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران    47
۴-۱۲-۲- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد    48
۴-۱۲-۳- تعیین احتمال وقوع ۷۵ و۹۰درصدریزش بارندگی    48
۴-۱۲-۴- تعیین احتمال وقوع ۷۵ و۹۰درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره    51
۴-۱۲-۵- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران    57
۴-۱۲-۶- تعیین احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصد دما در استان تهران    57
۴-۱۲-۷- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر    58
۴-۱۲-۸- تعیین احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصدتبخیر    59
۴-۱۳- فاکتورهای زمینی    60
۴-۱۳-۱-  توپوگرافی    60
۴-۱۳-۲- شیب    61
۴-۱۴- روش های میانیابی    61
۴-۱۴-۱-  روش زمین آمار    61
۴-۱۴-۲- روش های معین    61
۴-۱۵- معیارهای ارزیابی    62
۴-۱۶- پیش بینی عملکرد گندم    62
فصل پنجم
نتایج
۵-۱- تاریخ کشت    65
۵-۲- نتابج روش های میانیابی    65
۵-۲-۱- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی    66
۵-۲-۲- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار    73
۵-۲-۳-  نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد    80
۵-۲-۴-  نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد    85
۵-۲-۵- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما    101
۵-۲-۶-  نقشه مکانی دما با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد    106
۵-۲-۷- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر    113
۵-۲-۸-  نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد    118
۵-۳ نقشه توپوگرافی    125
۵-۴- نقشه شیب    125
۵-۵- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم    128
۵-۶- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها    133
۵-۶-۱- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج    133
۵-۶-۲- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه    133
۵-۶-۳- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین    134
۵-۶-۴- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند    135
۵-۶-۵- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری    136
۵-۶-۶- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران    137
فصل ششم
۶-۱- بحث ونتیجه گیری    138
۶-۱-۱- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی    138
۶-۱-۲- پیشنهادات    141
منابع    142
 فهرست جداول
جدول (۳-۱): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای کشت گندم دیم    19
جدول (۳-۲): آستانه های حرارتی کمالی برای هر یک از مراحل رشد گندم دیم    20
جدول (۳-۳): آستانه های حرارتی کاظمی راد وعلیجانی برای هر یک از مراحل رشد گندم    20
جدول (۳-۴): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتکلوبیغش برای کاشت گندم دیم    22
جدول (۳-۵): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم    23
جدول (۳-۶): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم استان تهران    25
جدول (۴-۱): ایستگاه های سنوپتیک و اقلیم شناسی    34
جدول (۴-۲): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی    35
جدول (۴-۳): ایستگاه های باران سنجی تماب ۳۶
جدول (۴-۳): سطح زیر کشت وعملکرد ۳۸
جدول (۴-۵): ایستگاه های دارای کمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راکه برای ساخت آمار از آن استفاده شده ۴۰
جدول (۴-۶): کدبندی اولین روزه های بارندگی ۵ میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی
۴۶
جدول (۴-۷): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ۴۸
جدول (۴-۸): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    50
جدول (۴-۹): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ۵۱
جدول (۴-۱۰): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    53
جدول (۴-۱۱): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    54
جدول (۴-۱۲): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    55
جدول (۴-۱۳): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    57
جدول (۴-۱۴): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    58
جدول (۴-۱۵): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    60
جدول (۴-۱۶):روش های میان یابی مورد استفاده    62
جدول(۵-۱): تاریخ کشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی    65
جدول(۵-۲): ویژگی کلی پارامترهای بارندگی    70
جدول(۵-۳): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی    70 
جدول(۵-۴): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای بارندگی    70
جدول(۵-۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی    70
جدول(۵-۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی    71
جدول(۵-۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی    71
جدول(۵-۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیزه    76 
جدول(۵-۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیزه    76 
جدول(۵-۱۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهاره    76 
جدول(۵-۱۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهاره    76 
جدول(۵-۱۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه    76
جدول(۵-۱۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه    76
جدول(۵-۱۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه    77
جدول(۵-۱۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه    77
جدول(۵-۱۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی    77
جدول(۵-۱۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی    77
جدول(۵-۱۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۷۵ درصد    83 
جدول(۵-۱۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۷۵ درصد    83 
جدول(۵-۲۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۹۰ درصد    83 
جدول(۵-۲۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۹۰ درصد    83 
جدول(۵-۲۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    84
جدول(۵-۲۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    84
جدول(۵-۲۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    84
جدول(۵-۲۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    84
جدول(۵-۲۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    84
جدول(۵-۲۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    85
جدول(۵-۲۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۷۵ درصد    88 
جدول(۵-۲۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۷۵ درصد    88 
جدول(۵-۳۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۷۵ درصد    88 
جدول(۵-۳۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۷۵ درصد    89 
جدول(۵-۳۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع ۷۵ درصد    89
جدول(۵-۳۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد    89
جدول(۵-۳۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد    89
جدول(۵-۳۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع ۷۵ درصد    90
جدول(۵-۳۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع ۷۵ درصد    90
جدول(۵-۳۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد    90
جدول(۵-۳۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۹۰ درصد    92 
جدول(۵-۳۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۹۰ درصد    92
جدول(۵-۴۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۹۰ درصد    92 
جدول(۵-۴۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۹۰ درصد    92
جدول(۵-۴۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع ۹۰ درصد    93
جدول(۵-۴۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد    93
جدول(۵-۴۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد    93
جدول(۵-۴۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع ۹۰ درصد    93
جدول(۵-۴۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع ۹۰ درصد    94
جدول(۵-۴۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    94
جدول (۵-۴۸): ویژگی کلی پارامتر دما    103
جدول(۵-۴۹): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما    103
جدول(۵-۵۰): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما    103
جدول(۵-۵۱): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای دما    104
جدول(۵-۵۲): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما    104
جدول(۵-۵۳): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما    104
جدول(۵-۵۴): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد    108
جدول(۵-۵۵): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد    109
جدول(۵-۵۶): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد    109
جدول(۵-۵۷): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد    109
جدول(۵-۵۸): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد    109
جدول(۵-۵۹): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد    109
جدول(۵-۶۰): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع ۷۵ درصد    110
جدول(۵-۶۱): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد    110
جدول(۵-۶۲): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد    110
جدول(۵-۶۳): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع ۹۰ درصد    110
جدول(۵-۶۴): ویژگی کلی پارامتر تبخیر    115
جدول(۵-۶۵): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیر    115
جدول(۵-۶۶): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیر    116
جدول(۵-۶۷): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(۵-۶۸): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(۵-۶۹) معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(۵-۷۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۷۵ درصد    120
جدول(۵-۷۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۷۵ درصد    120
جدول(۵-۷۲): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۹۰ درصد    120
جدول(۵-۷۳): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۹۰ درصد    121
جدول(۵-۷۴): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد    121
جدول(۵-۷۵): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد    121
جدول(۵-۷۶): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع ۷۵ درصد    121
جدول(۵-۷۷): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد    121
جدول(۵-۷۸): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد    122
جدول(۵-۷۹): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع ۹۰ درصد    122
جدول(۵-۸۰): مساحت هریک از مناطق ۳ گانه کشت گندم دیم    129
جدول(۱-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی    148
جدول(۲-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما    149
جدول(۳-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی    149
جدول(۴-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی    149
جدول(۵-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد    149
جدول(۶-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی    149
جدول(۷-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد    149
جدول(۸-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما    150
جدول(۹-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی    150
جدول(۱۰-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی    151
فهرست اشکال
شکل(۲-۱):واریوگرام وپارامترهای آن    11
شکل(۴-۱): موقعیت جغرافیایی استان تهران در کشور    33
شکل(۴-۲): نقشه شبکه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران    43
شکل(۴-۳): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی    45
شکل(۴-۴): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین کمیت مورد نظر    64
شکل(۵-۱):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد    67
شکل(۵-۲):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت    67
شکل(۵-۳):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی    68
شکل(۵-۴): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی    69
شکل(۵-۵):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی    69
شکل(۵-۶):نمودار نرمال شده بارندگی    70
شکل(۵-۷): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    72
شکل(۵-۸):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران    73
شکل(۵-۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز    74
شکل(۵-۱۰):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز    74
شکل(۵-۱۱): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار    75
شکل(۵-۱۲):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار    75
شکل(۵-۱۳):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز    75
شکل(۵-۱۴):نمودار نرمال شده بارندگی بهار    75
شکل(۵-۱۵):نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل پائیز    78
شکل(۵-۱۶): نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل بهار    79
شکل(۵-۱۷): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    81
شکل(۵-۱۸): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    81
شکل(۵-۱۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    82
شکل(۵-۲۰): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    82
شکل(۵-۲۱): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد ۸۳
شکل(۵-۲۲): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    83
شکل(۵-۲۳): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیزبا احتمال وقوع ۷۵ درصد    86
شکل(۵-۲۴): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد    86
شکل(۵-۲۵): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد    87
شکل(۵-۲۶): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد    87
شکل(۵-۲۷): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد ۸۸
شکل(۵-۲۸): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    88
شکل(۵-۲۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد    91
شکل(۵-۳۰): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد    91
شکل(۵-۳۱): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    91
شکل(۵-۳۲): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    92
شکل(۵-۳۳): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    95
شکل(۵-۳۴): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    96
شکل(۵-۳۵): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد    97
شکل(۵-۳۶): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد    98
شکل(۵-۳۷): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد    99
شکل(۵-۳۸): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    100
شکل(۵-۳۹): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه    102
شکل(۵-۴۰): واریوگرام مربوط به دما    102
شکل(۵-۴۱): واریوگرام متقابل به دما    103
شکل(۵-۴۲): نمودار دما    103
شکل(۵-۴۳): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    105
شکل(۵-۴۴): نمودار دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد    106
شکل(۵-۴۵): نمودار دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد    106
شکل(۵-۴۶): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    107
شکل(۵-۴۷): واریوگرام دما با  احتمال وقوع ۷۵ درصد    107
شکل(۵-۴۸): واریوگرام متقابل با  احتمال وقوع ۷۵ درصد    108
شکل(۵-۴۹): واریوگرام دما با  احتمال وقوع ۹۰ درصد    108
شکل(۵-۵۰): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع ۷۵ درصد در منطقه مطالعاتی    111
شکل(۵-۵۱): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع ۹۰ درصد در منطقه مطالعاتی    112
شکل(۵-۵۲): نمودار میانگین تبخیر    114
شکل(۵-۵۳): واریوگرام تبخیر    114
شکل(۵-۵۴): واریوگرام متقابل تبخیر    115
شکل(۵-۵۵): نمودار تبخیر ۱۱۵
شکل (۵-۵۶): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی    117
شکل(۵-۵۷): نمودار تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد    118
شکل(۵-۵۸): نمودار تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد    118
شکل(۵-۵۹): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد    118
شکل(۵-۶۰): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد    119
شکل(۵-۶۱): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد    119
شکل(۵-۶۲): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد    120
شکل (۵-۶۳): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع۷۵ درصد منطقه مطالعاتی    123
شکل (۵-۶۴): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع۹۰ درصد منطقه مطالعاتی    124
شکل(۵-۶۵): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی ۱۲۶
شکل(۵-۶۶): نقشه شیب منطقه مطالعاتی ۱۲۷
شکل(۵-۶۷): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم در استان تهران    130
شکل(۵-۶۸): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع ۷۵ درصد در استان تهران    131
شکل(۵-۶۹): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع ۹۰ درصد در استان تهران    132
شکل(۵-۷۰): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در کرج    133
شکل(۵-۷۱): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در فیروزکوه    134
شکل(۵-۷۲): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ورامین    135
شکل(۵-۷۳): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در دماوند    136
شکل(۵-۷۴): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ری    136

 

چکیده
شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره،  دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دور? رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های  معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرک وزنی(WMA) باتوان های۱ الی ۵ می باشد. نتایج این بررسی نشان دهند? مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره کرد، که بر اساس پارامترهای آن می توان شبکه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراکنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تکنیک متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های کوکریجینگ می توان از متغییر کمکی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.
همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یک از پارامترهای هواشناسی  با احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند که مناطق شمالی استان برای کشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای کشت نامناسب می باشد.
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که روش کوکریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش کوکریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دور? رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی که با استفاده از روش های مذکور ترسیم شد، نقشه های مذکور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.
نقشه نهایی نشان دادکه عمده مناطق مناسب برای کشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی کرج و مناطق بسیار پراکنده درقسمت های مرکزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد.  مناطق متوسط برای کشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند،  ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای کشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز کوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.
کلمات کلیدی: پهنه بندی، گندم دیم، روش های زمین آماری، استان تهران.
فصل اول

 

کلیات
۱-۱ -مقدمه
شناخت پارامترهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان زراعی یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملکرد و به تبع آن بالا بردن تولید می باشد و این موضوع به ویژه در شرایط کشاورزی دیم از اهمیت بیشتری برخوردار است. چون اقلیم در کشت دیم بیشترین تاثیر را در عملکرد گندم دارد.  کاشت بی رویه گندم دیم در مناطق نامساعد و عدم استفاده مناسب از امکانات بالقوه اقلیمی سبب تخریب منابع طبیعی و هدر رفتن سرمایه های ملی می گردد.
گندم یک محصول استراتژیک و مهمترین محصول زراعی کشور است و نقش بارزی در تأمین تغذیه مردم دارد، بنابراین اگر بتوان با توجه به نیازمندی های اکو فیزولوژیکی این محصول، عوامل محیطی مناطق مساعد کشت گندم دیم را شناسایی نمود و محدودیت ها یا توانمندی‌هایی که اقلیم در محیط ایجاد کرده است را شناسایی نمود، عملاً می توان به عملکرد بیشتری در واحد سطح دست یافت. این امرسبب بهبود شرایط اقتصادی کشاورزی و سطح درآمد کشور خواهد گردید.
 پهنه بندی اقلیمی- کشاورزی، کشاورزان را قادر می سازد که عملیات کشاورزی را متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه تطبیق دهند. این امر باعث می گردد که خسارت وارد شده بر محصول که ناشی از عدم شناخت کافی متغیرهای اقلیمی است، کاهش یابد. بعضی از دانشمندان از جمله واتسون  (1964) بر این باورند که نوع تولید کشاورزی از جمله، نوسان محصول به آب و هوا بستگی دارد. بنابراین، امروزه، بزرگترین مشکل در هواشناسی کشاورزی اثر نوسان آب و هوا بر محصول است (خالدی،۱۳۷۴).
دو گروه اصلی برای توسعه وارتقاء فعالیت های زراعی دخالت دارند: عوامل پایدار وعوامل ناپایدار. عوامل پایدار عواملی هستند که طی سال های متمادی، تغییرات آنها بسیار کم وبطئی است از جمله این موارد شیب، ارتفاع، جهت ونوع خاک را می توان نام برد. عوامل ناپایدار عواملی که دارای تغییرات زمانی می باشند، مانند میزان بارندگی، دما ، رطوبت و … . نکته حائز توجه این که برای ایجاد وتوسعه فعالیت های زراعی موفق، امکان اصلاح یاتغییر عوامل پایدار متناسب با نیاز وجو دارد ولی تغییر شرایط اقلیمی به جز در شرایط گلخانه ای امکان پذیر نمی باشد و حتما می بایستی وضعیت زراعی را متناسب با همان شرایط تنظیم نمود(رسولی وهمکاران، ۱۳۸۴. راشد محصل، ۱۳۸۵).
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحقیقات منطقه‌ای برای تعیین مناطق مساعد کشت هر گیاه زراعی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با تحلیل مشاهدات آب و هوایی  بااستفاده از روش های زمین آماری نظیر کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی وتلفیق عوامل محلی با استفاده از عملیات انطباق لایه های مختلف و آنالیز آماری، پهنه بندی اقلیمی- کشاورزی استان تهران برای کشت گندم دیم در محیط GIS صورت گرفت و در نتیجه استعداد اراضی برای کشت این محصول شناسایی گردید.
۱-۲- تعریف حدود موضوع
پهنه بندی مناطق مستعد برای کشت گندم دیم در استان تهران باتوجه به فاکتورهای اقلیمی(بارندگی،دما وتبخیر وتعرق به روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد وعوامل زمینی (ارتفاع و شیب )به کمک روش های زمین آماری برای کشت گندم دیم در محیط GIS، موضوع اصلی تحقیق به شمار می رود. عناصر آب و هوایی وعوامل محلی در تعیین نوع کشت و عملکرد محصول اهمیت بسزایی دارند.

 

بیان مسئله پژوهش
به دنبال روند تکاملی روش های زمین آماری در تخمین ذخایر معدنی،پهنه بندی مناطق آلوده (از نظر آلودگی منابع خاک، آب، هوا) پهنه بندی مناطق مساعدکشت و… ، روز به روز پایه های زمین آمار ونفوذ این علم به شاخه های مختلف سایر علوم به صورت بارز تری نمایان می شود. روشهای زمین آمار می تواند برای متغییرهایی که ساختار مکانی دارند، مفید واقع شوند. با توجه به شبکه جمع آوری اطلاعات اقلیمی در کشور که یک شبکه نسبتأ منسجم می باشد، می توان تأثیر تلفیقی عوامل مختلف اقلیمی نظیر بارندگی، دما وتبخیر وتعرق و محلی نظیر ارتفاع، شیب … برای تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران را بررسی و تحلیل نمود.
گندم گیاهی است که به مقدار زیاد در مساحت وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا وایران کشت می شود. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم، شناسایی مناطق مساعد برای کشت این محصول زراعی براساس داده های اقلیمی باعث افزایش عملکرد آن خواهد شد. در این بررسی جهت تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم دراستان تهران از عناصر اقلیمی بارش ، دما وتبخیر وتعرق بالقوه(با استفاده از روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد واز عوامل زمینی شیب وارتفاع استفاده می گردد.
تجزیه وتحلیل متغیرهای اقلیمی بااستفاده از روش های زمین آمار همچون کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی صورت خواهد گرفت. سپس با استفاده از توابع سیستم اطلاعات جغرافیایی متناسب باقابلیت دیم هر کدام از عوامل مطالعاتی را به حالات  مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم بندی نموده ونقشه های مربوط را ترسیم می کنیم. در ادامه از روی هم قرار دادن نقشه های یاد شده یک نقشه نهایی حاصل می آید.

 

سوالات پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع، سوالهای اساسی این تحقیق عبارتنداز:
۱- بااستفاده از پارامترهای هواشناسی وعوامل زمینی وروشهای مبتنی برزمین آمارچه مناطقی از استان تهران توان اکولوژیکی مناسب برای کشت گندم دیم می باشند؟
۲-کدام یک ازانواع روشهای زمین آماری دارای کمترین خطا برای  ترسیم نقشه های بارندگی، دما و تبخیروتعرق پتانسیل می باشد؟

 

اهداف تحقیق
این مطالعه با هدف تحلیل مکانی دما، بارش وتبخیر وتعرق در ایستگاه های سازمان هواشناسی و وزارت نیرو(تماب) استان تهران با استفاده از برخی روش های زمین آماری ومقایسه کارایی این روشها با یکدیگر وهمچنین تأثیر عوامل زمینی به منظور پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم صورت می گیرد. از این رو اهداف مرحله‌ای آن را می‌توان با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اقلیمی وعوامل محلی به شرح زیر بیان کرد:‌
۱-    مطالعه و بررسی منابع معتبر علمی در زمینه اقلیم شناسی کشاورزی وداده های جوی درزمین آمار در ایران و جهان و شناسایی و بکارگیری مشاهدات اقلیمی شاخص در کاشت گندم دیم.
۲-    تهیه نقشه‌های هم‌ارزش اقلیمی و تعیین ارزش وزنی هر پارامتر در منطقه مورد مطالعه بااستفاده از روشهای زمین آمار.
۳-    مقایسه  انواع روشهای زمین آمار واستفاده از روشی که کمترین خطا را داشته باشد درتعیین پارامترهای اقلیمی.
۴-    تهیه نقشه های توپوگرافی وشیب وتعیین ارزش وزنی هر پارامتر در منطقه مورد مطالعه
۵-    پهنه بندی و مرزبندی اراضی استان تهران از لحاظ میزان مطلوبیت کاشت گندم دیم.
۱-۶-فصول پایان نامه
فصول مختلف این تحقیق به صورت زیرتدوین یافته است: در فصل دوم مقدمه ای دربار? پهنه بندی اقلیم شناسی کشاورزی، روشهای ناحیه بندی، تعیین تاریخ کشت و روشهای زمین آمار بحث می شود.درفصل سوم  به  تحقیقاتی که در زمینه پهنه بندی اقلیمی کشاورزی و زمین آمار وداده های جوی انجام شده است، اشاره می شود. درفصل چهارم روش شناسی لازم برای انجام تحقیق تشریح شده است. این امر شامل جمع آوری وآماده سازی داده های مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه، چگونگی رسم نقشه هاو روش های زمین آماری  به طور اجمالی می باشد. درفصل پنجم خلاصه ای از کارهای انجام شده و نتایجی که از این تحقیق گرفته شده آمده است. با لاخره فصل ششم به نتیجه گیری پژوهش اختصاص یافته است…

 

منابع
۱-    اقدسی، فاطمه. ۱۳۸۳. ارزیابی چند روش زمین آماری ترسیم میدان عددی بارندگی روزانه وسالانه(مطالعه موردی دشت برخوردار)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه هواشناسی کشاورزی.
۲-       اسدی،ح. وهمکاران. ۱۳۷۹. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور پهنه بندی داده های نیاز آبی گیاهان (مطالعه موردی استان خوزستان). مجله خاک وآب ویژه نامه آبیاری. جلد۱۲. شماره ۱۰.
۳-    بازگیر، سعید. ۱۳۷۸. بررسی پتانسییل اقلیمی زراعت گندم دیم (مطالعه موردی استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۴-    شهابی فر، مهدی، کوچک زاده، م، محمدزاده، م، میر لطفی، س. م. ۱۳۸۳. استفاده از روش های زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر قند استان تهران، مجله چغندر قند.جلد۲۰، شماره ۲.
۵-    جهانبخش اصل، سعید (۱۳۷۴)، استفاده از داده های آگروکلیمایی وپیش بینی هوا در فراوریهای کشاورزی، نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه تبریز، شماره۲.
۶-     حسنی پاک، علی اصغر. ۱۳۸۶، زمین¬آمار (ژئواستاتیستسک)، چاپ دوم، انشارات دانشگاه تهران.
۷-    حسامی، مرضیه، ۱۳۸۶.  پهنه بندی اقلیمی وپیش بینی عملکرد گندم وجو دیم بر اساس پارامترهای هواشناسی در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
۸-    خالدی، شهریار. ۱۳۷۴، آب وهواشناسی کاربردی، تهران انتشارات نشر قومس.
۹-    دین پژوه، یعقوب، موحد دانش، ع. ا. ۱۳۷۵. تعیین مناطق مساعد برای تولید غلات دیم با توجه به بارش های ماهانه آذربایجان شرقی،  آذربایجان شرقی و اردبیل، مجله نیوار، شماره۳، صفحات:۲۵- ۳۸.
۱۰-رستگار، محمد علی. ۱۳۷۱. دیمکاری، انتشارات برهمند.
۱۱-رسولی،علی اکبر. قاسمی گلعذانی، کاظم. سبحانی، بهروز. ۱۳۸۴. نقش بارش وارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان اردبیل)، مجله جغرافیا وتوسعه، صفحات۱۸۳-۲۰۰.
۱۲-راشد محصل،محمد حسین. کوچکی، عوض. ۱۳۸۵. اصول وعملیات دیمکاری، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۱۳- سرمدیان، ف. ۱۳۷۶. بررسی و رده بندی خاکها وتناسب اراضی در سه اقلیم خشک، نیمه خشک ومرطوب منطقه شرق مازندران (گرگان وگنبد). رساله دکتری دانشگاه تهران.
۱۴- سازمان هواشناسی کشور وشرکت کوانتا. ۱۳۵۴. مطالعه اقلیم کشاورزی ۱۵ محصول زراعی کشور، انتشارات سازمان هواشناسی کشور.
۱۵-سبحانی، بهروز. ۱۳۸۴. پهنه بندی آگروکلیماتیک استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای در محیطGIS، رساله دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.
۱۶- صدقیانی پور، علی.  1387. بررسی پتانسییل اقلیمی کشت گندم دیم در  استان آذزبایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران .
۱۷- علیجانی، ب، م. کاویانی، ۱۳۷۳. مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.    
۱۸- علیزاده، امین. کمالی، غلامعلی. ۱۳۸۶. نیاز آبی گیاهان در ایران، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
۱۹-فرج زاده، منوچهر، تکلوبیغش، عباس. ۱۳۸۰. ناحیه بندی آگروکلیمایی استان همدان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر گندم، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره ۴۱.
۲۰- قربانی، خلیل. ۱۳۸۵. پیش بینی منطقه ای تولید گندم بر اساس داده های بارندگی و ارائه نتایج در محیط GIS (مطالعه  موردی شمال مرکزی ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۲۱-کاظمی راد، مظفر، علیجانی، ب.۱۳۷۷، تعیین زمان ومنطقه مساعد کشت گندم دیم در آذربایجان غربی بر اساس توزیع دما و بارش، پایان نامهکارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم.
۲۲-کمالی، غلامعلی. ۱۳۷۶. بررسی اکولوژیکی توانائی های دیمزارهای غرب کشور از نظر اقلیمی وبا تأکید خاص برروی گندم دیم، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران.
۲۳-مخدوم، مجید. درویش صفت، علی اصغر. جعفرزاده، هورفر. مخدوم، عبدالرضا. ۱۳۸۰. ارزیابی وبرنامه ریزی محیط زیست باسامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۴-مظفری، غلامعلی.۱۳۸۰. ارزیابی قابلیتهای محیطی کشت گندم دیم – اقلیم شناسی کشاورزی، مطالعه موردی کرمانشاه، رساله دکتری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
۲۵-متین، محمود. ۱۳۷۹. تعیین روش میان¬یابی مناسب برای تبخیر و درجه حرارت در اقلیم خشک و نیمه خشک حوزه مرکزی ایران. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، رشته آبخیزداری. مرکز اموزش عالی امام خمینی(ره).
۲۶-مهدی زاده، مهیار. مهدیان، محمد حسین و حجام، سهراب. ۱۳۸۵. کارایی روش¬های زمین¬آماری در پهنه¬بندی اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه. مجلد فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۲، شماره ۱، ص ۱۱۶-۱۰۳
۲۷-مهدیان، محمدحسین، حسینی چگینی، ابراهیم. متین، محمود. ۱۳۷۸. برآورد تبخیرسالیانه با استفاده از روشهای ژئوستاستیکی در حوزه مرکزی ایران، مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری آبیاری، دانشکده شهید باهنر کرمان.
۲۸-مهدوی، محمد. حسین چگینی، ابراهیم. مهدیان، محمد حسین. رحیمی بندرآبادی، سیما. ۱۳۸۳. مناسبترین روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک ونیمه خشک جنوب شرق ایران، مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران.
۲۹-مهدوی، محمد، ۱۳۸۴. هیدرولوژی کاربردی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ پنجم.
۳۰-محمدی، جهانگیر، ۱۳۸۵. آمار مکانی(ژئوستاتیستیک)، انتشارات پلک، چاپ اول.
۳۱- نظری زاده،  فرزاد. ارشادیان،  بهناز و زند وکیلی،  کامران،  1385. بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بالارود در استان خوزستان،  اولین همایش منطقه‌ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه‌های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.
۳۲- Austrin. R.B. 1987. The Climate Vulnerabily of Wheat in International Symposium on Climate Variabity and Food.
۳۳-Abtew. W.. J. Obeysekera. and G. Shin. 1993. Spatial Analysis for Monthly Rainfal in Southern Florida. Water Resources Bulletin. 29(2): 179-188.
۳۴- Balla.L. L. Sumacs and J. Plester. 1975. Effect of meteorological factors on yield of winter wheat at Martovasar. Ace Agronomial Academia Scietiarum Hungarica. 21: 386-390.
۳۵-Campling. P., Gobin. A., and J. Fegen. 2001. Temporal and spatial rainfall across humid Tropical Catchment. Hydrological processes. 15.
۳۶- Chin D.A. and S., Zhao.. 1995. Evaporation –pan Networks. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 121(5): 338 – 346
۳۷- Diodato. N. 2005. The influence of topographic variable on the spatial variability of precipitation over small region of complex Terrcin. International Journal of Climatology. 25: 351 – 363.
۳۸- Diodato. N.,and M., Ceccarelli. 2005. Interpolation process using multivariate geostatistics for maping of climatological precipation in the Sennio mountains(Southern Italy). Earth surface and Land form. 30. 259-28.
۳۹- Driks. K. N., J.E. Hay. C.D. Stow and D. Harris. 1998. High-resolution studies of rainfall on Norfolk Island. part two: Intrpolation of rainfall data. Journal of Hydrology.208: 187–193.
۴۰- FAO., 1972; Crop ecology zones of Iran. Food and Agriculture 
Organization of the united nations, Rome .
۴۱-Fisher. R. A. and Maurer. 1976. Crop temperature modification and yield potential in dwarf spring wheat. Ann. Appl. Biology. 80.
۴۲- Goovaerts. P. 2000. Geostatistical approach for incorporating elevation in to the spatial interpolation of rainfall: J. Hydrology. Amesterdam. 228(1-2). 113-129.
۴۳- http://www.farhangsara.com
– http://irdad.com
۴۴- Hu. k.L.. B.G. Q.M. Lin. G. T.Li and D.L. Chen. 1999. Spatial variability of soil nutrients in wheat field. Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 15(3): 33-38.
۴۵- Haberlandt. U. 2007. Geostatistics interpolation of  hourly precipitation from rain gauges and radar for a large- scale extreme rainfall event. Journal of Hydrology(2007) 332. 144-157.
۴۶- Jarris. C. H and others. 2002. Towards a Britihs Framework for Enhancing the availability and Value of Agro-meteorological Data. Applid Geography. Vol 22.
۴۷- Lammason. T. 1974. The influence of rainfall on prosperity in Easteren Montana. 1878- 1974. Mimegraphed Rep. 7. Regioni. U.S. forest service.
۴۸-Mavi. H.S. 1961. Introduction to Agrometeorology.209-224.
۴۹-Lewin. J.1972. Simpie Soil Water Simuiation Model for Assessing the Irrigation Requirements of Wheat. Jour.Agric. Res. 22(4). pp.201-213. -45
۵۰-Mahdian.. M.H. and J.Gallichand.1997 . Reginal Estimation Of Water Deficit And Potato Yield In Quebes. Can. Agr. Eng. 39(3): 165-175.
۵۱-Mohammadi .G. and Van Meroone. 1999. Using eostatistical tools to prepare hazard zonation map of ecological pollution.      Tarbite Modares University.
۵۲ -Nalder.J.A. and R.W.Wein.. 1998. Spatial interpolation of climate norals: test of a new method. Canadian Boreal forest . agri-forest. 94(4):211-225.
۵۳- Norwood. C. A.. 2000. Dryland winter wheat as affected by previous crop. Agronomy journal. 92: 121-127.
۵۴- Panagopoulos. T.. J. Jesus. M. D. C. Antunes and. j. Beltrao. 2006. Analysis of Spatial Interpolation for Optimizing management of a salinized field Cultivated with lettuce. European J. of Agronomy 24: 1-10.
۵۵- Reddy. S. J. 1983. Agroclimatic Classification of semi arid tropics. IV. Classification of India. Senegal. and Upper Volta. Agriculter Meteorol. 30: 293-325.
۵۶-Rathor. P.S. 2005. Techniques and Management of Flied Crop production. Agrobios India. Jodhpur.
۵۷- Robinson.T.P . and G. Metternicht. 2006. Testing the performance of spatial interpolation techniques for mapping soil properties. Computer and Electeronics in Agriculture 5097-108
۵۸-Rojas. R., and J. Roldan. 1996. Evapotranspiration Mapping and Irrigation Scheduling for Olive Trees. Proceeding of The International Conference R0me.
۵۹-Russo of f. Napolitano. and E. Gorgueei. 2005. Rainfall monitoring system over an urbun area: The city of  Rome. Hydrological processes. 19: 1007-1019.
۶۰- Skirvin. S., Stuart. M., Marsh.E.. Mcclaran. M.P. and M Meko. 2003. Climate spatial variability and data resolution in a semie – arid watershed. south- eastern Arizon. Journal of Arid Environments. 54: 667- 686.
۶۱-Satya. P.. 1999. GIS-Based spatial crop yield modeling. 58
http:.www. Gisdevlopement. Net.aars.1999.ts.
۶۲- Soltani. A. and others.. 2004. Assesing linear interpolation to generate daily radiation and temperation data for use in crop Simulation. European Journal of Agronomy. Vol 21.
۶۳-Sousa. V.. L.S. Pereira. M. F. M. Olalla and C. Fabeiro. 1999. Regional analysis of irrigation water requirements using kriging. Application to Potato Crop (Salanum tuberosum L.) at Tras- os – Montes. Agricultural Water Management. 40(2-3):221-233.
۶۴-Veron. S.. R.. et al.. 2004. International variability of wheat yield in the Argenting pampas during the 20th  century. Agriculture ecosystem and environment. Vol 103: 177-190.
۶۵- Visher. 1995. Comperative Agricultural potentials of the world Region. Econ.  Geography. No.31. pp12-86.
۶۶- Vicente-Serrano. S. M.. Saz-ssanachez. M.A.. and J. M., Cuadrat. Comparative analsis of interpolation methods in the middle Erbo vally (Spain): application to annual prrcipitation and temperature. Climate Research. 24(2):
۱۶۱- ۱۸۰.
۶۷- Watson. D.J., 1964. Weather and Plant Yields. Academic press. New yorl
۶۸- Zhang. Y. 1994. Numerical experiments for the impacts of temperature and precipation and temperature and precipitation variation on the growth and development of winter wheat.JOURNAL OF Environment Science. 5:194-200 .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.