بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن دارای ۱۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته ذرت سیلویی روی عملکرد و اجزای عملکرد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

۱-۱-         مقدمه      1

۱-۲- تاریخچه  و خاستگاه ذرت    5

۱-۳- اهمیت و موارد مصرف ذرت ۷

         الف) تغذیه انسان :           7

         ب) تغذیه دام وطیور :        8

         ج) مصارف صنعتی  :         8

۱-۴-   سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران            9

الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران  :      9

۱-۵- علل  توسعه کشت ذرت     9

۱-۶-  ترکیبات شیمیایی دانه ذرت               12

۱-۷- خصوصیات گیاه شناسی ذرت              12

۱-۱-۷ ریشه :            13

۲-۱-۷-   ساقه :        14

۳-۱-۷ – پنجه :          15

۴-۱-۷- برگ :             15

۵-۱-۷- گل آذین:        16

۱-۸- طبقه بندی ذرت ۱۸

۱-۹- اکولوژی ذرت      19

۱-۱-۹-   دمای خاک : ۱۹

۲-۱-۹ –  نور:             20

۳-۱-۹-رطوبت:           20

۴-۱-۹ خاک :             21

۵-۱-۹  حساسیت به سرما در ذرت :           22

۱-۱۰- تراکم و مقدار بذر مصرفی                23

۱-۱۱- فیزیولوژی ذرت ۲۴

۱-۱۲- فتوسنتز          25

۱-۱۳- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت)             25

۱-۱-۱۳- رشد رویشی :             26

-دوره رشد  رویشی اولیه :        28

-دوره رشد رویشی فعال            28

۲-۱-۱۳- رشد زایشی :              28

۱ -۱۴- مواد غذایی مورد نیاز ذرت                29

۱-۱-۱۴-  نیتروژن :     30

۲-۱-۱۴ – فسفر :      31

۳-۱-۱۴- پتاسیم :      32

۴-۱-۱۴- گوگرد :        33

۵-۱-۱۴- روی :          34

۶-۱-۱۴ – آهن :         34

۷- ۱- ۱۴ – منگنز:      35

۸-۱-۱۴ – مس :        35

۹-۱-۱۴-بر :               36

۱۰-۱-۱۴- مصرف کودهای آلی در ذرت :       36

فصل دوم :بررسی منابع            38

۲-۱- تراکم                39

۱-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد :      40

۲-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی :        40

۱-۲-۲-۱- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک :     43

۲-۲-۲-۱- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال : ۴۴

۳-۲-۲-۱- اثر تراکم  و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور :         45

    4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت : ۴۶

۲-۲- آرایش و الگوی کاشت        47

۱-۲-۲- اثر آرایش کاشت بر جذب نور :         49

۲-۲-۲- اثر آرایش کاشت برعملکرد:            50

۳-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد:               51

۴-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد :               52

۵-۲-۲- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت : ۵۴

فصل سوم : مواد و روشها         55

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش                56

۳-۲-شرایط آب و هوایی محل آزمایش         56

۳-۳-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    56

۳-۴-مشخصات ماده آزمایشی    57

۳-۵-طرح آماری         57

۳-۶-نقشه طرح         57

۳-۷-مراحل اجرای آزمایش         58

۱-۳-۷-عملیات کاشت:               58

۲-۳-۷-عملیات داشت :              59

۳-۳-۷-برداشت :       59

۳-۸- صفات مورد ارزیابی             60

۱-۳-۸- صفات مورفولوژیکی ذرت :               60

۱-۱-۳-۸- ارتفاع بوته: ۶۰

۲-۱-۳-۸- تعداد برگ : ۶۰

۳-۱-۳-۸- وزن خشک برگ :        60

۴-۱-۳-۸- وزن تر برگ :               60

۵-۱-۳-۸- تعداد بلال:  60

۶-۱-۳-۸- طول بلال:   61

۷-۱-۳-۸- قطر نهایی ساقه :      61

۸-۱-۳-۸- وزن تر ساقه :             61

۹-۱-۳-۸- وزن بلال تازه :             61

۱۰-۱-۳-۸- عملکرد:   61

۲-۳-۸- صفت کیفی : ۶۲

 

فهرست جداول

 

جدول (۱-۱) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی    10

جدول(۱-۲) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت            11

جدول (۱ -۳ ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه      18

جدول (۱-۴) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد :               24

جدول (۱-۵) مراحل رشد ذرت     26

جدول (۱-۶ ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود ۷ تن  30

جدول(۳-۱)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش   57

جدول (۴-۱) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته          64

جدول (۴-۲) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته          66

جدول (۴-۳) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته           69

جدول (۴-۴) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته         72

جدول (۴-۵) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته         74

جدول (۴-۶) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته      77

جدول (۴-۷) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته   80

جدول (۴-۸) تجزیه واریانس وزن بلال  تازه در هر بوته     82

جدول (۴-۹) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته ۸۴

جدول (۴-۱۰) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته   87

جدول (۴-۱۱) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار ۹۰

جدول (۴-۱۲) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت ۶۴۷ تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت  92

 

فهرست نمودارها

نمودار(۱-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه     65

نمودار (۲-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه                65

نمودار (۳-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه             65

نمودار (۴-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه           67

نمودار (۵-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه           67

نمودار (۶-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه    67

نمودار (۷-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه     70

نمودار (۸-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه                 70

نمودار (۹-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و  تراکم بر طول بلال گیاه             70

نمودار (۱۰-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه        73

نمودار (۱۱-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه   73

نمودار (۱۲-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه ۷۳

نمودار (۱۳-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه ۷۵

نمودار (۱۴-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساق? گیاه             75

نمودار (۱۵-۴) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه         75

نمودار (۱۶-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تاز? گیاه              78

نمودار (۱۷-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تاز? گیاه          78

نمودار (۱۸-۴) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تاز? گیاه      78

نمودار (۱۹-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساق? تاز? گیاه            81

نمودار (۲۰-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساق? تاز? گیاه        81

نمودار (۲۱-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساق? تازه گیاه     81

نمودار (۲۲-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تاز? گیاه              83

نمودار (۲۳-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تاز? گیاه          83

نمودار (۲۴-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه       83

نمودار (۲۵-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه         85

نمودار (۲۶-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه     85

نمودار (۲۷-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه  85

نمودار (۲۸-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه             88

نمودار (۲۹-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه         88

نمودار(۳۰-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه        88

نمودار (۳۱-۴) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوف? گیاه           90

نمودار (۳۲-۴) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوف? گیاه       91

نمودار (۳۳-۴) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوف? گیاه     91

 ____________________________________________
۱-۱-    مقدمه
با آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان از مرز ۶ میلیارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعیت ۷/۱% در نظر گرفته شود جمعیت جهان در سال ۲۰۱۵ به مرز ۸ میلیارد نفر و در نیمه قرن آینده به ۱۱  میلیارد  نفر خواهد رسید (پرستار ۱۳۷۶) از این رو در قرن ۲۱ رقابت برای تامین غذا بیشتر از موارد دیگر به چشم می خورد.
میزان غذای مورد نیاز در دو ده? آینده به انداز? تمام غذای تولید شده در ۱۰۰۰ سال گذشته است در نتیجه کمبود غذا ، قحطی و گرسنگی، بیش از ۷۰ میلیون نفر را تهدید می کند و بالغ بر ۳ میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه خواهند بود.(۱۹۹۳،FAO).
در این راستا با توجه به اهمیت محصولات اساسی گروه غلات ( مانند گندم ، برنج ، ذرت و جو ) که به طور مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایی جهان را تشکیل میدهند ، برنامه ریزی لازم در جهت افزایش تولید این محصولات ، غیر قابل اجتناب است . از سوی دیگر به منظور دستیابی به اهداف والایی چون استقلال و عدالت اجتماعی در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأمین امنیت غذایی و خودکفایی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بر محوریت این بخش تأکید شده است ( امیدی،۱۳۷۸).
پس از گندم و برنج ، ذرت مهمترین محصول زراعی است و مورد توجه خاص بوده چرا که موارد استفاده زیادی برای انسان ، دام ، صنعت ، داروسازی ، صنایع غذایی و … دارد.
ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی آزاد موجود در زمین است . به همین دلیل به ذرت لقب سلطان غلات داده شده است. عملکرد بالا ، تنوع موارد مصرف، تنوع ارقام و هیبریدهای موجود ، خواص مختلف زراعی مطلوب و بهره برداری اقتصادی خوب و سازگاری بالای ذرت با شرایط مختلف آب و هوایی باعث شده سالیانه قسمت اعظمی از اراضی دنیا به کشت این گیاه ارزشمند اختصاص یابد (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۶) . سطح زیر کشت و همچنین مصرف ذرت طی سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان بسرعت افزایش یافته و این نسبت از سال ۱۹۸۴ به بعد رشد زیاد تری داشته  و در حال حاضر سطح زیر کشت آن بعد از گندم و برنج در مقام سوم می باشد(صلاحی مقدم و رحیمیان مشهدی ،۱۳۷۳).
براساس آمار سازمان خوارو بار کشاورزی (FAO) سطح زیر کشت جهانی ذرت در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۳۰ میلیون هکتار متوسط عملکرد جهانی آن حدود ۸/۷ تن در هکتار و کل تولید آن ۵۸۱ میلیون تن بوده است (آقا علیخانی ، ۱۳۸۰).
 با توجه به محدودیتهای منابع آب و خاک ، توسعه سطح زیر کشت ذرت در ایران با مشکلات فراوانی روبرو است . بنابراین بهترین راه قابل قبول برای دستیابی به خود کفایی در تولید ذرت و متعاقب آن نیل به خود کفایی اقتصادی افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد، از این رو شناخت عوامل مؤثر افزایش عملکرد، لازم و ضروری به نظر می رسد ( دارخال ،۱۳۷۴ ) .
سیستم های کشاورزی رایج در کنار تولید عملکردهای بالا ، معضلات اقتصادی خاصی ایجاد می کنند. دستیابی به چنین عملکردهایی مستلزم صرف انرژی زیاد و افزایش نهاده ها در سیستم می باشد . این سیستم همچنین مشکلات اکولوژیکی خاصی نظیر کاهش تنوع اکولوژیکی و فرسایش خاک و آلودگی خاک و آب به دنبال خواهد داشت. پذیرش سیستمهای  تلفیقی در تولید محصولات کشاورزی با کاهش نهاده هایی از قبیل کود ، آفت کش ها و عملیات زراعی همراه است که می تواند مشکلات اقتصادی و اکولوژیکی مزبور را کاهش دهد . به کارگیری چنین سیستمهایی نیازمند شناخت اثرات متقابل طبیعی بین ۴ عامل ( کود، آفت کش ، عملیات زراعی و تناوب ) می باشد و علاوه بر این باید چگونگی تاثیر این تاثیرات متقابل بر عملکرد گیاهان زراعی و بازده انرژی در سیستم کشاورزی را مد نظر داشت. مواردی که به عنوان جایگزین های انرژی های ورودی به سیستم می توان در نظر گرفت عبارتند از :
۱)    تناوب کشت با لگوم
۲)    استفاده از موارد آلی در کنار بقایای دامی و گیاهی و مدیریت تلفیقی آفات
۳)    پیشگشری آفات  و بیماری ها
۴)    کنترل بیولوژیکی و زراعی آفت
۵)    استفاده از مالچ گیاهی و کنترل مکانیکی علفهای هرز
۶)    به کارگیری روشهای شخم حفاظتی ( ادوارد ۱۹۸۷ ، ادوارد و همکاران ۱۹۸۹).
با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام ، یکی از فاکتورهای مهم جهت تولید بیشتر در واحد سطح ، انتخاب تراکم مناسب می باشد. اکثر غلات در تراکم پایین، سطح برگ و تعداد اعضای زایشی خود را از طریق تولید پنجه افزایش می دهند، اما ذرت که پنجه تولید نمی کند ، نقش تراکم درآن حساس تر می باشد . دراین گروه از گیاهان در صورتیکه تراکم بکار گرفته شده کم باشد ، از پتانسیل موجود در مزرعه بهره برداری نمی شودو از طرفی افزایش بیش از حد تراکم باعث می شود که گلها عقیم شوندو عملکرد کاهش یابد ( یزدی صمدی و همکاران، ۱۳۷۶).
هدف از تعیین تراکم مناسب آن است که ترکیبی از عوامل محیطی برای حصول حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب تامین گردد. تراکم بسته به شرایط محیطی، حاصلخیزی خاک ، ژنوتیپ ، قدرت رشد ، رطوبت ، هدف تولید ( دانه یا علوفه ) ، رقابت با علفهای هرز ، پنجه زنی ، اندازه و حجم بوته ، مقاومت به ورس تاریخ کاشت ، رقابت با گیاه مجاور ،رقابت درون گیاهی و نوع گیاه از نظر اشباع نوری در نواحی مختلف فرق می کند ( کوچکی و سرمدنیا ،۱۳۷۸ ؛ طالبیان ، ۱۳۷۱).
در هر تراکم فواصل بین ردیفهای کاشت در توزیع بوته روی ردیفها مؤثر است بنابراین با کاهش فواصل بین ردیف ،آرایش کاشت ، بوته ها به حالت مربعی نزدیک می شود و بدین ترتیب رقابت میان گیاهان به حداقل می رسد و زمینه افزایش عملکرد دانه فراهم می شود ( گلویل،۱۹۶۶؛ رزمن و کک ،۱۹۶۶؛ استیلکر۱۹۶۴ و دودلی ، ۱۹۸۸).
در ردیفهای باریک میزان تشعشع خالصی که پایین جامعه گیاهی (نفوذ نور) کاهش و میزان انرژی کلی جذب شده توسط پوشش گیاهی افزایش می یابد (دماء ، ۱۹۶۸). همچنین میزان تهویه هوا و ورود و خروج گازها بهبود می یابد ( فاگریا ،۱۹۹۲ ).
بنابراین با توجه به اهمیت آب در تولید گیاهان زراعی ، بررسی الگوهایی که می توانند در صرفه جویی و کاهش مصرف آب آبیاری و همچنین بالا بردن راندمان آب آبیاری مؤثر باشند، از جمله برای الگوی کاشت دو ردیفه بر روی پشته های عریض حائز اهمیت فراوانی می باشند . در این الگوی کاشت جوی های آبیاری بطور یک در میان حذف می شوند و در نتیجه در مصرف آب آبیاری بطور چشمگیری صرفه جویی می شود. همچنین در این رو به دلیل کاهش سطح تبخیر شونده (کاهش تعداد جوی های آبیاری ) تلفات آب آبیاری چه از طریق تبخیر سطحی و چه از طریق نفوذ عمقی آب کاهش می یابد. اما اینکه آیا این روش با مقدار آب کمتری که در اختیار گیاه قرار می دهد می تواند عملکرد را د رحد مطلوبی نگه دارد یا نه ، بایستی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد (پوریوسف ۱۳۸۰).
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد، بهره برداری بهینه گیاه از مواد غذایی مورد نیاز می باشد. گیاه ذرت برای ادامه حیات خود نیازمند عناصر غذایی است. این عناصر به ۲ گروه عمده و اساسی تقسیم شده اند.
دسته اول : عناصر غذایی پر مصرف یا ماکروالمنت ها
دسته دوم : عناصر غذایی کم مصرف یا میکروالمنت ها
در حدود  50% عملکرد ذرت و سایر غلات ، بدون در نظر گرفتن بهبود در کیفیت و ارزش غذایی محصول ، نتیجه کاربرد کودهای معدنی است ، بطوریکه عملکرد پایین محصول در بسیاری از کشورها می توان در درجه اول به فقدان یا کمبود عناصر غذایی مورد نیاز نسبت داد . عناصر اصلی تغذیه گیاه موادی هستند که برای کامل کردن چرخه زندگی گیاه ضروری می باشند. بطور کلی هر یک از این عناصر دست کم وظیفه خاصی را بر عهده دارند که عناصر دیگر نمی توانند جایگزین آن شوند. اگر عناصر اصلی به شکل مناسب در اختیار گیاه قرار گیرد، گیاه توانایی آن را خواهد داشت تا دیگر مواد غذایی مورد نیاز  خود را بسازد (حق نیا ۱۳۷۰).
یکی از ماکروالمنیت ها ،نیتروژن می باشد که از جمله مهمترین عناصری است که باید از خاک و کود برای گیاه تأمین شود، چون نیتروژن در قسمتی از تمام ترکیبات پروتئینی ، تمام آنزیمها ، ترکیبات حد فاصل متابولیسمی  ، ترکیباتی که در ساخت مواد و انتقال انرژی و حتی در ساختمان DNA موجود است (سالاردینی ، ۱۳۶۳ ) .

منابع و ماخذ:

۱- آراسته، ن. ۱۳۷۰ . تکنولوژی غلات(ترجمه). معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
۲- احمدزاده، الف. ۱۳۷۶ . تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی در لاینهای برگزیده ذرت، پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی تهران.
۳- احمدزاده، الف. ۱۳۷۰ . رابطه جهت و فواصل ردیفهای کاشت ذرت با جذب نور و سایه سازی آنها بر روی هم و تأثیر این فاکتورها در رشد و عملکرد این محصول. بخش ذرت وزارت کشاورزی.
۴- احمدیان، ق. ۱۳۷۵ . بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی روند رشد و عملکرد ۴ رقم ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تبریز. ص  89-85 .
۵- اکبری، غ. ۱۳۷۰. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان .
۶- امیدی ، ح. ۱۳۷۸ . اثر محدودیت منبع و تراکم بر انتقال مجدد ماده خشک، نیتروژن و عملکرد ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس.
۷- بانکه ساز، ا. ۱۳۷۸ دستورالعمل کاشت دو ردیفه ذرت. موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج .
۸- بزرگی ، م. ۱۳۷۵ . بررسی اثر تراکم ، رقم و کود ازته بر روی عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در شرایط خوزستان . کارنامه سال ۱۳۷۵ (جلد اول). سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی . صفحه ۱۲۵.
۹- بی نام. ۱۳۷۲ . برنامه ۵ ساله دوم کشاورزی.
۱۰- پرستار،ح. ۱۳۷۶ . بررسی اثر تراکمهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ۶ رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران . دانشکده کشاورزی کرج.
۱۱- پوریوسف، م. ۱۳۸۰ . تأثیر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر روی شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد و رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی . دانشگاه تهران.
۱۲- حبیبی ،ف. ۱۳۸۰ . بررسی تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و علوفه دو هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 13- حسن زاده مقدم،ه. ۱۳۷۵ . بررسی اثر سربرداری بوته ها بر روی برخی خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد و امکان استفاده دو منظوره از ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه تهران.
۱۴- حسینی،م. ۱۳۷۷ . اکولوژی گیاهان زراعی گرمسیری. انتشارات بین النهرین.
۱۵-خدابنده،ن. ۱۳۶۹. غلات. انتشارات دانشگاه تهران.
۱۶- خواجه پور، م. ۱۳۷۳ . اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
۱۷-دارخال،ه. ۱۳۷۸ . بررسی و تعیین مناسبترین نسبت نیتروژن و فسفر در زمانهای مصرف روی گیاه ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
۱۸- رئیس سادات، ع.  1380 . اهمیت نحوه استفاده کود نیتروژن، در تولید ذرت. مجله کشاورزی سال بیست و سوم ، شماره ۲۶۴.
۱۹-رحیمیان، ح،ع.کوچکی وا. زند. ۱۳۷۷ . تکامل ، سازگاری و عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات نشر آموزش کشاورزی .
۲۰- رستگار،م. ۱۳۷۱. دیمکاری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.
۲۱- رضوانی ، ح. ۱۳۷۴ . مجموعه اطلاعات کشاورزی. جلد اول وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی .
۲۲- زرین کفش، م. ۱۳۶۸ . حاصلخیزی خاک و تولید،    انتشارات دانشگاه تهران .
۲۳- زمردی خسته دل ،م. ۱۳۷۴ . تعیین مناسبترین رقم ومیزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
۲۴- سالاردینی،ع. ۱۳۶۳ . حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران.
۲۵- سالاردینی،ع. و مجتهدی،م. ۱۳۷۶ . اصول تغذیه گیاه. مرکز نشر دانشگاهی.
۲۶- سجادی.ع. ۱۳۶۵ . کشت ذرت. شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس وابسته به وزرات نیرو.
۲۷- سیادت،ع. ۱۳۶۸ . زراعت غلات، دانشگاه شهید چمران.
۲۸- سیده وند،م. ۱۳۷۹ . بررسی تأثیر تغییر الگوی کاشت بر روی شاخصهای فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت دانه ای و علوفه ای سینگل کراس ۷۰۴، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
۲۹- شریف زاده،ف. ۱۳۷۰ . اثرات تراکم بوته بر رشد و عملکرد و اجزاء هیبریدهای ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
۳۰- شریفی تهرانی،ف. ۱۳۸۰ . بررسی اثر تراکم بوته و تقسیط کود اوره بر عملکرد و خصوصیات کمی ذرت آجیلی رقم KSL 600 P.C (شکوفه) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
۳۱- شورگشتی،م. ۱۳۷۷ . بررسی انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم و تأثیر آنها بر روی صفات کیفی و کمی ذرت سیلویی SC 704 تحت شرایط آب و هوایی کرج . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرج.
۳۲- صادقی،ف. ۱۳۷۷ . بررسی همبستگی ژنوتیپی فنوتیپی و تجزیه علیت هیبریدهای متوسط رس و دیررس ذرت دانه ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس .
۳۳- صلاحی مقدم،م. و ح.رحیمیان مشهدی. ۱۳۷۲ . بررسی امکان استفاده دو منظوره از ذرت جهت تولید دانه و علوفه. انتشار نیافته ( ارائه شده در سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ).
۳۴- صوفیان،م. ۱۳۷۷. بررسی اثرات تغییر الگوی کاشت و تراکمهای مختلف بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد و عملکرد ذرت دانه ای و علوفه ای رقم SC 647 (محقق). پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
۳۵- ضیائیان،ع.و م،ج،ملکوتی. ۱۳۷۷. بررسی اثرات کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. جلد ۱۲ . شماره ۱ . موسسه تحقیقات خاک و آب ، تهران ، ایران.
۳۶- ضائیان،ع. و م،لطف الهی و م،ج،ملکوتی. ۱۳۸۰ . نقش مدیریت مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت ذرت دانه ای در کشور، خاک و آب ، جلد ۱۲، شماره ۱۴. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
۳۷- طالبیان،م. ۱۳۷۱. اثر فواصل ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف بر طول دوره و سرعت پر شدن دانه در ۳ سینگل کراس جدید ذرت. چکیده مقالات چهارمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.
۳۸- طالبیان مشهدی،م. ۱۳۷۲ . اثر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر رشد و نمو و عملکرد ۳ هیبرید ذرت در منطقه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
۳۹- عامری،ع. ۱۳۷۷ . بررسی اثرات مراحل مختلف برداشت علوفه بر استفاده از نیتروژن در کشت دو منظوره جو رقم نومار. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس.
۴۰- عزیزی،خ. ۱۳۷۲. بررسی تأثیر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات رشد در دو رقم ذرت متوسط رس، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.
۴۱- عسگری راد،م. ۱۳۸۰ . بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد آن در هیبرید متوسط رس ذرت ۶۴۷ (محقق). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۴۲- غیبی،م،ن. و م،ج. ملکوتی. ۱۳۷۸ . ضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفی ذرت دانه ای. نشریه شماره ۴۴ . نشر آموزش کشاورزی و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب.
۴۳- فرقانی،ع. ۱۳۷۵ . بررسی واکنشهای مورفولوژیکی ذرتSC 704 نسبت به کاهش شدت نور در تراکمهای مختلف کاشت. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .
۴۴- کاشانی،ع. ۱۳۶۷ . زراعت ذرت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.
۴۵- کاظمی اربط،ح. ۱۳۷۸ . اصول دیم کاری . انتشارات تبریز.
۴۶- کرم زاده،س. ۱۳۶۸ . بررسی اثر تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد و روند رشد ذرت، مجله علمی پژوهش و سازندگی شماره ۳۲. صفحه ۲۲ تا ۷۳.
۴۷- کریمی،ه. ۱۳۶۸ .گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه تهران.
۴۸- کریمی،ه. ۱۳۶۹ . زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای . چاپ چهارم انتشارات دانشگاه تهران ص ۵۶-۴۰.
۴۹- کوچکی،ع.و ا.علیزاده. ۱۳۶۸. اصول زراعت در مناطق خشک. آستان قدرس رضوی.
۵۰- لسانی،ح و م.مجتهدی. ۱۳۷۰ . مبانی فیزیولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران.
۵۱- محمدی،ع.ر.۱۳۷۴ . بررسی اثر تراکم و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد، روند و شاخص های رشد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
۵۲- ملکوتی،م.ج.و م.ن.غیبی. ۱۳۷۹ . تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استراتژیک کشور، چاپ دوم با بازنگری، نشر آموزش کشاورزی، سازمان تات، کرج.
۵۳- منیعی،م. ۱۳۷۰ . بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
۵۴- مودب شبستری،م. و م.مجتهدی. ۱۳۶۹ . فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
۵۵- نعیم،ع. ۱۳۵۸ . ذرت. انتشارات موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی اصفهان.
۵۶- نقشینه پور،ب. ۱۳۶۳ . کلیات خاکشناسی و جنبه های حاصلخیزی خاک . انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۵۷- نور محمدی،ق.ع.سیادت و ع. کاشانی. ۱۳۷۶ . زراعت (جلد اول: غلات). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۵۸- واحدی،م. ۱۳۶۸ . کاشت، داشت و برداشت ذرت. انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.
۵۹- هاشمی دزفولی،ا.ع.کوچکی و م.بنایان اول.۱۳۷۴ . افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۶۰- یزدی صمدی، ب. و ک.پوستینی.۱۳۷۳ . اصول تولید گیاهان زراعی. مرکز نشر دانشگاهی.
۶۱- یزدی صمدی،ب . ع. رضایی و م. ولیزاده. ۱۳۷۶ . طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
۶۲- یزدی صمدی،ب. و س،عبدمیشانی. ۱۳۷۰ . اصلاح گیاهان زراعی، چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه تهران . ص ۱۳۳-۱۱۷.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.