بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ دارای ۱۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ذرت دانه ای  (zea mays L.) رقم (S.C704) ، در منطقه عسگرآباد نهاوند آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرارمورد بررسی قرار گرفت در این آزمایش تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح ۲۷فروردین،۱۳اردیبهشت و۳۰اردیبهشت  وتراکم با رعایت فاصله بین ردیف کاشت ۷۵سانتی متر به عنوان عامل فرعی در ۴سطح ۱۶سانتی متر روی خط کشت(۸۳۰۰۰بوته در هکتار)، ۱۴سانتی متر روی خط کاشت (۹۵۰۰۰بوته در هکتار)،۱۲سانتی مترروی خط کاشت(۱۱۱۰۰۰بوته در هکتار) و ۱۰سانتی متر روی خط کاشت(۱۳۳۰۰۰بوته در هکتار) در نظر گرفته شدند. صفات، طول ساقه،قطر ساقه،سطح برگ تک بوته،سطح برگ یک متر،ارتفاع بلال از زمین،خشک ساقه،خشک برگ،خشک کاکل،طول بلال، قطر بلال،قطر چوب بلال،وزن چوب بلال، ردیف دانه دربلال،دانه در ردیف، گرم دانه دربلال، وزن ۱۰۰دانه، عملکرد دانه،،عملکرد بیولوژیک تک ساقه،عملکرد بیولوژیک در هکتاروشاخص برداشت(HI)،اندازه گیری شد. جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بجز صفات ارتفاع بلال از زمین،ردیف دانه در بلال،قطر چوب بلال،وزن چوب بلال بقیه صفات در تاریخ کاشت معنی دار شدند وعکس العمل مثبتی نسبت به کاشت اول فصل از خود نشان دادند. بجز صفات عملکرد،طول ساقه،ارتفاع بلال از زمین وشاخص برداشت بقیه صفات در تراکم معنی دار شدند وبه کاهش تراکم عکس العمل مثبتی نشان دادندودر اثرات متقابل آنها فقط صفات طول ساقه،پیرامون ساقه،سطح برگ در واحد سطح،خشک ساقه وبرگ وکاکل بقیه صفات معنی دار نشدند.همچنین برای بررسی روند نمو ذرت پارامترهای TDW, LAI, LAR, RGR, SLA, SLW, LWRوCGRمورد بررسی قرار گرفت که در مطالعهCGR مشخص شد که در تاریخ کاشت ۲۷فروردین بعد از رشد کند در اول فصل از ۱۶تیر تا ۲مرداد رشد سریع داردوپس از ان تا۳۰تیر نزول سریع وتا پایان فصل روند رشد نسبتاً آرامی دارد،که مناسب ترین تاریخ کاشت از نظر رشد ورهایی از گرمای زمان گرده افشانی می باشد ودر نهایت بیشترین عملکرد رابه خود اختصاص داد. در بررسی همبستگی صفات مورد آزمایش مشخص شد که خشک بلال،طول بلال،وزن ۱۰۰دانه،گرم دانه در بلال،عملکرد بیولوژیک وشاخص برداشت همبستگی مثبتی با عملکرد دانه داشتندودر بررسی اثرات متقابل تاریخ کاشت وتراکم مشخص شد که تاریخ کاشت ۲۷فروردین در تراکم ۱۰سانتیمتر روی خط کاشت(۱۳۳۰۰۰بوته در هکتار ) بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد.
واژه‌های کلیدی:
تاریخ کاشت، تراکم، عملکرد، ذرت دانه ای (S.C704).
 
Abstract
This research to evaluate the effect of planting date and density on physiological traits of corn (Var. S.C. 704) in Asgarabad Zone of Nahavand. A Split Plot model and three replications were used via a complete randomized block design (CRBD).   In the experiment, planting date was used as main factor at three base of April 27, May 13 and May 30 and Plant density as sub plot at four bases (Levels) (16cm      with in rows with 83000 plants per ha – 14cm within rows with 95000 plants per      ha -12cm within rows with 111000 plants per ha and 10 cm with 133000 plants       per ha) with 75 cm space between rows. Traits such as stem  Length , stem (stalk) diameter , single plant Leaf area , one meter  Leaf area , ear (corn) height from       soil surface , stem dry weight , Leaf dry weight , corn cob diameter , core cob weight , corn seeds/ row , seed on row , gr seed/corn , 100 seeds weight , seed yield , biological yield of single stem , biological yield on ha and harvest index (HI) was measured during to results of analysis of variance , planting date had significant effects on all of the measured traits except for corn height from soil surface , corn seeds/row , corn cob diameter and core cob weight. Plant density had significant effect of measured traits except yield, stem length, corn height from soil surface,    and harvest index. Also, traits such as LWR, SLW, SLA, RGR, LAR, LAI, TDW   and CGR .were measured for investigating of developmental Process. According to CGR date, April 27 had a fast growth rate from July 16 to August 2 and then declined rapidly followed by slow growth until end of season that was the best planting date regarding to growth rate and avoid of (evasion from) high temperature of pollination period. This planting had highest yield. Coalition of measured traits showed that   corn dry weight, corn length, 100 seeds weight, gr seed/corn, biological yield and harvest index had positive correlation with seed yield. Interaction of planting date of April 27 with density of 133000 Plants Per ha (10cm with rows) had the highest yield.
Key word:
Planting date, Density, yield, seed corn.

ذرت (zea mays L.)
۱-۱-منشاء و تاریخچه ذرت :
منشاء اولیه ذرت آمریکایی مرکزی است , ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در آمریکایی شمالی و مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است .پژوهش های باستان شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که ذرت حدوداً ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد درآنجا کشت گردیده است )نورمحمدی ۱۳۷۶).
پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ ذرت وارد اسپانیا گردید واز آنجا به ایتالیا، پرتغال وسایر کشورهای اروپایی گسترش یافت. پرتغالی ها در اوایل قرن شانزدهم میلادی ذرت را وارد اندونزی ، آفریقا، هندوستان و چین نمودند (نورمحمدی، ۱۳۷۶). اگرچه تاریخچه ورود ذرت به ایران هنوز مشخص نیست اما عده ای مبدا ورود ذرت به ایران را دوران ورود کشتیهای پرتغالی به بنادر جنوبی ایران می دانند. بنابراین باتوجه به شرایط مساعد آب وهوایی در ایران هنوز به مقدار زیادی امکان گسترش وتوسعه کشت وکار آن در ایران جهت تامیین نیاز داخلی کشور وجود دارد که باید به توسعه سطح زیر کشت وهمچنین بهبود تکنیک زراعت آن اقدام کرد (خدابنده ۱۳۷۴).

منابع و ماخذ:
۱.    اردشیر کهنسال۱۳۸۷،،برسی نقش سه الگوی کشت بر عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴،وب سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان فارس  
۲.    افشار هادی،اشرفی شهرام،حسن زاده مقدم هادی،کاربرد آبیاری قطره ای زیر سطحی وسطوح مختلف آبیاری در زراعت ذرت دانه ای رقم کرج ۷۰۰ در منطقه مشهد،سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار وتوسعه پایدار۲۸۳-۲۹۴(۱۳۸۵)
۳.    آقا علی خانی،م.۱۳۸۰.جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت تاج خروس وذرت دانه ای.رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس.
۴.    اکبری.غ.ع.۱۳۷۰.بررسی اثر تراکم بوته وآرایش کاشت بر رشد،عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای در اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان.
۵.    امام ی.۱۳۸۲.زراعت غلات.انتشارات دانشگاه شیراز،۱۷۳صفحه.
۶.    بذر افشان،فرود.ق.فتحی،ع.سیادت،خ.عالمی سعید وا.آینه بند،۱۳۸۱،اثر الگوی کاشت وتراکم بوته بر عملکرد،اجزای عملکرد وجذب نور در جامعه گیاهی ذرت شیرین.چکیده مقالات هشتمین کنگره عمومی زراعت واصلاح نباتات ایران.دانشکده علوم زراعت واصلاح نبلاتات ایران.دانشکده علوم کشاورزی،دانشگاه گیلان.۳-۵ شهریور۱۳۸۳.
۷.    پوریوسف.م.د.مظاهری .م.قنادها.و.ا.بانک ساز،۱۳۸۱،تاثیر الگوی کاشت وتراکم گیاهی روی روند رشد،شاخصهای فیزیولوژیکی وعملکرد علوفه ودانه دو رقم هیبرید ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،کرج،ص۴۸۷.
۸.    پوریوسف.م.د.مظاهری .م.قندهر.و.ا.بانک ساز،۱۳۸۱،تاثیر الگوی کاشت وتراکم گیاهی بر روی عملکرد واجزاءعملکرد دو رقم هیبرید ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.هفتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.کرج.ص۸۵.
۹.    تاج بخش م.و ع .ا .پور میرزا.۱۳۸۲.زراعت غلات.انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی،۳۱۵صفحه.
۱۰.    تدین،م،۱۳۷۷،برررسی اثر تراکم وتغییر ساختمان سایه انداز گیاهی بر عملکرد واجزا عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays) درمنطقه باجگاه.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت،دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز،ص۹۰.
۱۱.    جعفر نژاد،۱۳۷۳،بررسی اثر تراکم ونسبتهای مختلف کاشت بر عملکرد واجزاء عملکرد مخلوط ذرت دانه ای وسویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور،پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.ص۱۰۸.
۱۲.    چوکان رجب،۱۳۷۹،راهنمای شناسایی مسایل ومشکلات مزرعه ای زراعت ذرت ،مو سسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال بذر.
۱۳.    حسن زاده مقدم،ه،(۱۳۷۵).بررسی اثر سربرداری بوته ها برروی برخی خصوصیات رشدی،عملکرد و اجزاء عملکرد وامکان استفاده دو منظوره از ذرت دانه ای.پایان نامه کارشناسی ارشد،زراعت دانشگاه تهران.
۱۴.    خواجه پور،م.۱۳۶۶.کاربرد آمار درجه حرارت هوا در تصمصم گیریهای زراعی،انتشارات یکم.
۱۵.    خواجه پور،ناصر.۱۳۷۴:زراعت.مرکز نشر دانشگاهی تهران.
۱۶.    دانائی فر،ع،۱۳۷۷،بررسی تراکم وترکیبات کاشت بر عملکرد کمی وکیفیت علوفه در زراعت مخلوط سویا وذرت علوفه ای در شرایط آب وهوایی اهواز،پایان نامه کارشناسی ارشدزراعت،دانشگاه شهید چمران اهواز،ص۹۸.
۱۷.    درینی،ع و د.مظاهری،۱۳۸۱،بررسی اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد ذرت دانه ای(کشت بهاره)در منطقه جیرفت،هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،کرج.ص۱۳۹-۱۴۰.
۱۸.    دماوندی،ع.ولطیفی،ن.۱۳۷۸.برررسی اثرات فاصله ردیف های کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرددورقم ذرت دانه ای.مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی.۶: ۳۳-۲۵.
۱۹.    دهقان ،الف.۱۳۷۷،بررسی اثر تراکم بوته ونیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم۷۰۴SC،مقالات کلیدی پنجمین کنگره زراعت واصلاح نباتات(۳۸۰-۳۸۳).
۲۰.    رنجبر غلامحسن،تاثیر تنش خشکی وتنک کردن در مراحل مختلف رشد بر میزگیهای ظاهری فیزیولوزیکی،عملکرد واجزا عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز،دانشکده تحصیلات تکمیلی،۱۳۷۹
۲۱.    زاهدی،سید محمد علی وخ،رزمجو،۱۳۸۱،اثرات تراکم بوته بر کیفیت وعملکرد ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط آب وهوایی اصفهان،چکیده مقالات هشتمین کنگره  علوم زراعت واصلاح نباتات ایران،دانشکده علوم کشاورزی دانشاه گیلان.۳تا۵شهریور۱۳۸۳،ص۳۹۱.
۲۲.    زعفریان،ف،طهماسبی سروستانی،ز،وآقا علی خانی ،م،(۱۳۸۲)برسی روند انتقال مجدد ماده خشک ونیتروزن در ذرت تحت تاثیر تراکم بوته وتقسیط کود نیتروزنه (مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان)
۲۳.    زمانی،غلامرضا وعوض کوچکی،۱۳۷۳،اثر آرایش کاشت وتراکم کشت بر جذب تشعشع وعملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای،مجله علوم وصنایع کشاورزی.جلد۸،شماره۲،ص۱۷-۳۰.
۲۴.    زند.ب.۱۳۷۹.گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته روی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس ۶۴۷،مرکز تخقیقات کشاورزی ورامینفبخش تحقیقات زراعی-باغی.
۲۵.    زند،ا.،ح.رحیمیان مشهدی،ع.کوچکی،ج.خلقانی،س.ک.موسوی وک.رمضانی.۱۳۸۳.اکولوژی علفهای هرز(کاربرهای مدیریتی)(ترجمه).انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،۵۶۰صفحه.
۲۶.    سرمدنیا،غلامحسین وعوض کوچکی.۱۳۷۳:فیزیولوژی گیاهان زراعی(ترجمه) انتشارات دانشگاه مشهد.
۲۷.    سرمدنیا،غلامحسین وعوض کوچکی،۱۳۷۲،فیزیولوژی گیاهان زراعی،جهاد دانشگاهی مشهد.
۲۸.    سیادت س.ع .و ع .شایگان.۱۳۷۳.مقایسه عملکرد وبرخی صفات زراعی ارقام ذرت تابستانه در تاریخ کشت های مختلف در خوزستان.مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز،جلد ۱۷،صفحات ۷۵تا۹۱.
۲۹.    سیادت،ع،۱۳۷۰،تاثیر هیبرید وتراکم کاشت بر روی عملکرد دانه ذرت،گزارش نهایی طرح شماره ۱۴،دانشگاه شهید چمران اهواز.
۳۰.    سیادت،عطاءاله،۱۳۶۹،تاثیر هیبرید وتراکم روی عملکرد دانه ذرت ،مجتمع آموزشی وپژوهشی رامین اهواز.
۳۱.    سیادت،عطاالله وعبدالکریم شایان.۱۳۷۳:مقایسه عملکرد دانه وریختی صفات زراعی ارقام ذرت تابستانه در تاریخ کاشت های مختلف در خوزستان،مجله علمی کشاورزی،جلد هفدهم،صفحه ۷۵ تا ۹۱، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
۳۲.    سیده وند.محمد.ج.ولیزاده.م.قنادها و ا .بانک ساز،۱۳۷۸،بررسی تغییر الگوی کاشت وتراکم روی عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴،چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران.بابلسر دانشگاه مازندران.۳تا۶شهریور ۱۳۷۹.
۳۳.    شریف زاده.ف.۱۳۷۰.اثر تراکم بوته بر رشد،عملکرد واجزاءعملکرد هیبریدهای ذرت.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی اصفهان.
۳۴.    شعاع حسینی سید مسعود،برسی تنش خشکی بر عملکرد واجزای آن در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران،دانشکده کشاورزی۱۳۸۰
۳۵.    شکاری.ف ن .خدابنده – م.ر.قنادها – الف.بالکه ساز،۱۳۷۷،بررسی اثرات تراکم بر صفات مربوط به کمیت وکیفیت ذرت سیلوئی ۶۰۴KSدر تاریخهای کشت مختلف،مقالات کلیدی پنجمین کنگره زراعت واصلاح نباتات(۴۱۴-۴۱۷).
۳۶.    صابر علی،س.ف.۱۳۸۵.تاثیر تراکم والگوی کاشت ذرت برتداخل سلمه تره با ذرت.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت،پردیس کشاورزی ابوریحان،دانشگاه تهران.
۳۷.    صابری،علی رضا،د.مظاهری و ح.حیدری شریف اباد.۱۳۸۰،بررسی وتعیین مناسبترین آرایش کاشت وتراکم برای ذرت هیبرید تری دی کراس۶۴۷در منطقه ایرانشهر.چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایرانفدانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان،۳تا۵شهریور۱۳۸۳،ص۴۰۶.
۳۸.    صادق زاده حمایتی،ف.س.صادق زاده حمایتی،س.ع.سیادت.س.ا.هاشمی دزفولی و م .والی زاده.۱۳۸۰،مطالعه روند رشد دانه در سطوح مختلف تراکم بوته ونسبتهای متفاوت کشت مخلوط دو رقم ذرت دانه ای در منطقه دزفول.هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران.ص۱۹۶.
۳۹.    صادقی .ح.م.ج.بحرانی.۱۳۸۱،ارتباط شاخصهای فیزیولوژیک با عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) تحت تاثیر تراکم بوته ومقادیر کود نیتروژن.هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،کرج،ص۴۹۵.
۴۰.    صادقی.حسین ومحمد جعفر بحرانی،۱۳۷۸،تاثیر تراکم بوته ومقادیر نیتروژن بر عملکرد واجزاءذرت دانه ای.مجله علوم زراعی ایران،جلد۳،شماره۲.
۴۱.    صادقی.حسین ومحمد جعفر بحرانی،۱۳۸۰،تاثیر تراکم بوته ومقادیر کود نیتروژنو بر عملکرد واجزاءذرت دانه ای.مجله علوم زراعی ایران،جلد۳،شماره۲.
۴۲.    صادقی.حسین ومحمد جعفر بحرانی،۱۳۸۱،تاثیر تراکم بوته ومقادیر نیتروژن برویژگیهای مورفولوژیک ومیزان پروتئین دانه ذرت دانه ای.مجله علوم کشاورزی ایران،جلد۳،شماره۳.
۴۳.    صادقی ،ح . جعفری بحرانی ، م .۱۳۸۰ .تاثیر تراکم بوته ومقادیر کود نیتروزن بر شاخص های فیزیولوزیک ذرت دانه ای ،مجله علوم زراعی ایران .۳(۱):۱۳-۲۵
۴۴.    صلاحی مقدم،م.ورحیمیان مشهدی،ح.۱۳۷۳.بررسی امکان استفاده دو منظوره از ذرت جهت تولید دانه وعلوفه،(ارائه شده در سومین کنگره زراعت واصلاح نباتات).
۴۵.    طالبیان.م.۱۳۷۲.اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته بر رشد ونمو وعملکرد واجزای عملکرد سه هیبرید ذرت در اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه صنعتی اصفهان.
۴۶.    طهماسبی،ایرج و ش.یغموری،۱۳۸۲،تاثیر تراکم بوته وآرایش کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد هیبرید ذرت (KSC700,KSC704) در شهرستان سنندج.چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.۳تا۵شهریور۱۳۸۳،ص۴۱۳.
۴۷.    عزیزی ،خسرو.۱۳۷۲،بررسی تاثیر تراکم گیاهی بر عملکرد وخصوصیات رشد دو رقم ذرت.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس.
۴۸.    علی محمدی،ا وب.صالحی،۱۳۸۱،بررسی اثر توام فاصله ردیف وتراکم کاشت برروی رشد وعملکرد ذرت دانه ای(سینگل کراس۷۰۴)در شرایط اقلیمی آچاچی شهرستان میانه،هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران-کرج.ص۲۳۹.
۴۹.    علی اسکندری،تاثیر مصرف علف کش وروش  کاشت ذرت (zea mays L) بر عملکرد وبرخی شاخص های فیزیولوزیکی ذرت تحت تاثیر رقابت با علفهای هرز،پزوهش وسازندگی در زراعت وباغبانی شماره ۷۷(۱۳۸۶)
۵۰.    الف، رحیمیان مشهدی .ح،آقا علیخانی .ح،کریمی کلاله .م ،(۱۳۸۴)برسی تغیرات ماده خشک در طبقات کانوپی ذرت در شرایط رقابت با تاج خروس ،مجموعه مقالاتا اولین همایش علوم علفهای هرز ایران (۵-۶ بهمن ۱۳۸۴،تهران،مرکز تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی ،ص ۳۵۴-۳۵۹
۵۱.    فراوانی،مهدی و ن.خدابنده،۱۳۷۳فبررسی اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته در عملکرد واجزاءعملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه کرج،پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت،دانشکده دانشگاه تهران.
۵۲.    فرقانی،علی،ناصر خدابنده،۱۳۷۳،بررسی اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزاءعملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه کرج.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
۵۳.    قلاوند.امیر.۱۳۷۱.جزوه درسی اکولوژی گیاهان زراعی.انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران.
۵۴.    کافی،م.،ا.جعفر نژاد و م.جامی الاحمدی.۱۳۸۴.گندم:اکولوژی،فیزیولوژی وبرآورد عملکرد.(ترجمه).انتشارالت دانشگاه فردوسی مشهد،۴۷۸صفحه.
۵۵.    کافی قاسمعلی،اصفهانی مسعود،تاثیر سطوح کود نیتروزن بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای در متنطقه گیلان –علوم کشاورزی ومنابع طبیعی،آذر-دی۱۳۸۴ف۱۲(۵):۵۵-۶۲
۵۶.    کوچکی.ع-غ.ح.سرمدنیا- م.نصیری محلاتی،۱۳۷۲،رابطه آب وخاک در گیاهان زراعی(ترجمه).جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
۵۷.    کوچکی.عوض.۱۳۷۰،مبانی فیزیولوژیکی رشد ونمو گیاهان زراعی.انتشارات استان قدس رضوی.
۵۸.    کوچکی،عوض ومحمد بنایان اول.۱۳۷:فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۵۹.    کوچکی،ع،حسینی،م ونصیری محلاتی ، م .۱۳۷۶ رابطه آب وخاک در گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .۵۶۰ صفحه .(ترجمه)
۶۰.    مجید مجیدیان،اثر تنش خشکی ،کود شیمیایی نیتروزن وکود آلی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات زراعی ذرت ،دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران-۱۳۸۶
۶۱.    محمدی.ع.ر-د.مظاهری-ع.ر.طالعی-الف.هاشمی دزفولی.۱۳۷۷.بررسی اثر تراکم وفواصل خطوط کاشت بر خصوصیات مرفولوژیک وعملکرد ذرت۷۰۴SC.مقالات کلیدی پنجمین کنگره زراعت واصلاح نباتات(۴۳۶).
۶۲.    محمدی.م.۱۳۷۸.اثر فاصله ردیفهای کاشت ومیزان بذر بر عملکرد دانه جو در شرایط دیم.نشریه علمی –پژوهشی نهال وبذر.جلد ۱۵صص۱-۸.
۶۳.    محمدی،خ،آقا علیخانی،م ومدرس ثانوی ،غ(۱۳۸۵)اثر تراکم بوته وتاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی ودرصد قند ذرت شیرین ،کد۷۳۳ در مجله علوم کشاورزی ایران،دانشکده کشاورزی کرج
۶۴.    مختارپور،ح.۱۳۸۱:اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد بلال وبرخی خصوصیات زراعی ذرت شیرین .هفتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.
۶۵.    مختارپور،ر.ح.۱۳۷۶:بررسی شاخص های رشد وارتباط آن ها با عملکرد در ارقام هیبرید ذرت دانه ای تحت تراکم های مختلف کاشت وتاریخ های متفاوت کاشت.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.
۶۶.    مطیعی.ا.س.م.حیات رکنی.و س.غ.سیادت،۱۳۷۲،تاثیر تاریخ کاشت وتراکم ذرت ۷۰۴K.S.C.بر روی عملکرد دانه ذرت در منطقه خوزستان.مجله پژوهشی وسازندگیفش۱۸فصص۱۶-۲۰.
۶۷.    مظاهری،د.۱۳۷۷.زراعت مخلوط.چاپ دوم.انتشارات دانشگاه تهران.۲۶۲صفحه.
۶۸.    مظاهری،داریوش،۱۳۷۳،زراعت مخلوط.انتشارات دانشگاه تهران.
۶۹.    مقنی نصری.م.۱۳۸۱.تاثیر بوته وآرایش کاشت برروی عملکرد واجزاءعملکرد ذرت.سینگل کراس ۶۴۷در منطقه قزوین.هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتاتایران،صص۲۸۴-۲۸۵.
۷۰.    نجفی نژاد.حمید.م.ع.جواهری وارجمند.۱۳۸۲.بررسی تاثیر الگوی کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای عملکرد هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ذرت در منطقه ارزونید کرمان.چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران.دانشکده علوم کشاورزی.دانشگاه گیلان.۳تا۵شهریور۱۳۸۳،ص۴۵۶.
۷۱.    نصیری محلاتی ،م .ع . ر . کوچکی .، ب .رضوانی وع . ر . بهشتی .۱۳۸۱.اگرو اکولوزی .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .۴۶۰ صفحه .(ترجمه)
۷۲.    نورمحمدی.س.۱۳۸۱.بررسی تاثیر تاریخ کاشت وتراکم بوته در عملکرد دانه ذرت رقمK.S.C.30به عنوان کشت دوم در خرم آباد.هفتمین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران،کرج،ص۱۷.
۷۳.    نورمحمدی.ق-ع.سیادت،ع.کاشانی،۱۳۸۰.زراعت(جلداول)غلات.چاپ سوم،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۷۴.    نورمحمدی،قربان.،س.ع.سیادت.، و ع.کاشانی.۱۳۷۶.زراعت غلات.دانشگاه شهید چمران اهواز.۴۴۶صفحه.
۷۵.    نورمحمدی،قربان،عطاالله سیادت وعلی کاشانی.۱۳۷۳:زراعت ،جلد اول.انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
۷۶.    هادی زاده،م.ح.۱۳۷۵.دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت،دانشگاه فردوسی مشهد.
۷۷.    هاشمی دزفولی،ابوالحسن،عوض کوچکی و محمد بنایان اول.۱۳۷۴:افزایش عملکرد گیاهان زراعی.
۷۸.    هاشمی دزفولی،س.ا.،خ.عالمی سعید،ع.سیادت،م.کمیلی.۱۳۷۹:اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب وهوایی خوزستان. مجله علوم کشاورزی ایران.جلد ۳۲.شماره۴.
۷۹.    وزین،فرشید وع.رضایی.۱۳۷۴،اثر تراکم های مختلف کاشت بر مراحل نحوه عملکرد واجزاءعملکرد ذرت به عنوان کشت تاخیری در منطقه خوارسگان اصفهان.چکیده مقالات چهارمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴تا۷شهریور ۱۳۷۵.
۸۰.    یزدی صمدی.ب-ک.پوستئینی.۱۳۷۳.اصول تولید گیاهان زراعی.مرکز نشر دانشگاه تهران.
۸۱-Ajayi ,Ae.and olufayo, AA 2004, Evaluation of Two Tem perature stress indices to Estimate Grain sorghum Yield and Evapotrans piration, Agronomy Jurnel , vol 90, pp-1282-1287.                                         
۸۲-Antonio D.P.Mallarino, Jacob Prater, corn and soyabean Grain Yield, phosphorus Removal , and soil-test Responces To Long-Term Phosphorus  Fertilization strategles ,2007 /nte grated crop manage ment conference-lowe state university-241-254.                                                                                        
۸۳-Bazi,M.T.,Nemati,N.,Mokhtarpour,H.,andMosavat, S.A., aberi , A. and Sheikh,F .2007.The effect of tiller removal and plant density on yield and components of sweet corn .Pajouhesh and Sazandegi. 77:125-130.
۸۴-Bazi, M.T., Nemati,N.,Mokhtarpour,H.,and Mosavat, S.A. 2005. Effects of plant density and tiller removal on quality and quantity of forage sweet corn.Iran J.Agric .Sci.2:38-46.
۸۵-Below, F. E., and Gentry.L.E1992.Maize productivity as influenced by mixed nitrogen suppied before or after anthesis.Crop Sci.32:163-168.
۸۶-Benvenuti.A.and Belloni.p.1990.plant growth and dry watter yield in maize to cultivar and density Agricultural mediterania 120428-429.
۸۷-Berkowitz, A.R., 1987.Competition for resources in Weed-crop mixtures.Pages:214-221.
۸۸-By johan sawyer and Antonio Mallarino, Nutrient Removel when Harvesting corn stover , ICM>2007>IC-498(22).  
۸۹-BYJ.R. Heckman.J.T.Sims, D.B. Beeglc , F.J.coale , s.J.Herbert , and T.W.Bruulsema ,Phosphor &potassi- Um Removelin corn Better crops /vol85(2001.No.I).                 
۹۰-Coluill. W.L. 1962; Influence of rote and methid of planting on several components of irrigated corn yield.Agron.J 54; 247-300.
۹۱-Cox.W:Kalange.S:Cheney.D.R:Reid.W.S.Growth yield and quality of forage maiz under different nitrogen management practices, Agronomy Journal 1993-85(2)341-347.
۹۲-Di Marco.o.N&m.S.Aello &AChicatun.effect of Irrigation on corn plant dry matter yield,Morphological Components and Ruminal Degradability of Leaves and Stems, journal of animal and veterinary advances 6(1);8-11,2007.
۹۳-Saban Yilmas, Huseyin Gozubenli, Omer Konuskan and Ibrahim Atis, Genotype   and plant Density Effects on corn (Zea mays L.)Forage Yield, Asian journal of Sciences 6(3); 538-541, 2007.
۹۴-Taylor &Francis, corn –yield Estiation Through Assimilation of Remotely sensed Data Into The CSM-CERES-MAISE Model, volume 29.issuelo (May 2008) Page3011-3032.
۹۵-B.L .Allen, Dry land Corn seeding Rute and Row con Figuration Im pactson Biomass grain yield and water use2008, joint Annual Meeting 642-14                           
۹۶-Greg Sterwart, 2007, 25 years of Corn Yield Improvement, OMAFRA Corn Specialist.
۹۷-Taylor and Francis ltd.spatial pattern effection corn (zea mays) weeds competition the humid pampas of argentinia.inter national journal of pest management.volum number julay 2007 ,pp.195-206(12).
۹۸-Duncan. W.G., 1984.A the ory to explain the relation shipe between corn population and grain yield, Agron .J.24:1141-1145.
۹۹-Duncan.W.G.1958; The relationships betweet corn population and yield Agron.J.50.82-84.
۱۰۰-Duncan. W.G.1985. The relation ship between corn population and yield.Agron.J .50:82-84.
۱۰۱-E.Dogan ,Gury A.Clarc,Danny H.Rogers .Richard L.Vanderlip ,Various Irrigation Effect of corn Grain yield and CERES-maize simulation for south ceutral kansass, paper number032138,2003 ASAE Ann Meeting.@2003.                         
۱۰۲-OMAFRA stuff, 2002, other problem Affecting corn production Agronomy Quide>pub811: corn.                     
۱۰۳-Edmeades, G.O., and II.R.Laffite, 1993. Defoliation and plant density effects on maize selccted for reduced plant height.Agronomy Journal 85:850-857.
۱۰۴-Elvio  DI Paolo,Amrmando Mammarella, Mario D, Ercole, Yield,water use Efficiency,soil water Deplication of Relay Intercropping corn In Response To Tillage Techniques and Irrigation Regine, iworld congress on conservation Agriculture Madrid ,1-5 october ,2001.
۱۰۵-FAO. Food iutlook. Global Market Analysis., 2007.
Farnham, D.E.2001.Row spacing , plant density and hybrid effects on corn grain yield and moisture.Agron.J.93:1049-1053.
۱۰۶-Gain. G.L. 1992.Maize gives high yield when grown in winter in dian farming.11.19.210.
۱۰۷-Gardiol,J.M., Serio,L.A.and Della Maggiora,A.I.,2003. Modelling evapotranspiration of corn (Zea mayz)under different plant densities. Joournal of Hydology 271:188-196.
۱۰۸-Genter.C,F,& G.D.Jonse.1970.planting date and growing season effects and interaction on growth and yield of maize Agron.J.62:760-761.
۱۰۹-Gozebenli,H.,Kilinic,M.,sener,O.and Konuskan, O., 2004. Effects of single and twin row planting on yield and yield component in maize .Asian J.of plant Sci.3,203-206.
۱۱۰-Graybill, P.R.and N.M.Fisher.1984; The  physiology of tropical field crops.Jhon Wiley and sosns.
۱۱۱-Gulay Pamnk mengu and Mustafa ozgurel,An Evalnation of water-Yield Relation  Maize(zea mays L)in Turkey,Pakistan Journal of Biological sciences 11 (4):517-524,(2008).
۱۱۲-Joelauer, 2005, The Relation Ship Between corn Grain and Forag Yield: Anupdute,Wisconsin crop Manuger.
۱۱۳-Harper,F.,1983.Inter-specific competition.In:Principle of arable crop production.Granda Publishing.pp.198-229.
۱۱۴-Has,V.2002;Fresh market sweet corn production.Biotechnology si Biodiversite.NO.2002:213-218.
۱۱۵-Hasan,A.,A.,2000,Effect of plant population density on yield and yield components of eight Egyptian maiz hybrids,Bulletin of Faculty of Agricultuer Uni versity of Cario. 51:1,1-16.
۱۱۶-Hashemi-Dezfoli,A.,M.,S.,J.,Herbert,&D.,H.,Putnam.,2005, Yield response of corn to crowding stress,Agron.,J.97:839-846.
۱۱۷-Hashemi Dezfuli.,S.,Alemi,S.,and Syadat,K.2001.Effects of sowing date on yield potantiol of two sweet corn cultivar in Khozestan condition.Iran Agricultural J:32:681-689.
۱۱۸-Hashemi-Dezfoli,A.,and S.,J.Herbert,1992.Intensifying plant density respose of corn with artificial shade.Agronomy Journal 84:547-551.
۱۱۹-Hashemi-Dezfoli,A.,and S.,J.Herbert,1992.Intensifying plant density respose of corn with artificial shade.Agronomy Journal ,11:89-104.
۱۲۰-Heskelh J.Dand II.Worrington 1989; Corn growth response to temperature.rete and  duration and leaf emergence Agron.J.81.689-701.
۱۲۱-Hill,d .and Y.Guurun .1973. Relation between evapotranspiration rat and mize yield . Water  Resources Research 9(3):743-748.
۱۲۲-Howell ,T.A.,A.Yazer ,A.D.Schneider,D.A.Duser and K.S. copeland .1995.Yield and Water use efficency of corn in response to Lapa irrigation .Transaction of the ASAE 38(6):1737-1747.                                      
۱۲۳-Hunter , R.B.1980;Increased leaf area(source)and yield of maize in short-season area.Crop.sci.20.71-574.
۱۲۴-Ilhan Turgut , Ugur  Bilgili,Ahmet Dumun and Esvet   Acikgoz ,2005 ,Effect GreenMunuring onthe yield of sweet corn,agron sustain.dev.25 (2005)433-438.    
۱۲۵-keith Whigham, Relation ship Between  Corn and soybean  yield, ICM> 2002>IC-488(2)-February 18,2002.
۱۲۶-Inshin.N,A:Vishnyakova.E.N.productivity of maize depending of fertilizers rate,plant density and row spacing,Agrokimiya ,1991.NO .6.37-45.Exprimental Station.Sumy.Ukrain.
۱۲۷-Irmak ,s,Haman ,D.Z .,etal.2000 , Determination of crop Water stress Index For Irrigation Timing and Yield Estimation of corn , AgronomyJornal , vol .92 , pp .1221 – 1227.                                                             
۱۲۸-Joelaner , 2000, The relation ship Between corn  Grain and silage yield ,http://corn .Agronomy.wisc. Edu.
۱۲۹-Kogabe.J.O.S.,and Adediran .J.A.2003.Influnce of nitrogen, phosphorus and ppotassium applicatio9n on the yield of in the savanna zone of Nigeria.African J.Bio.2:345-349.
۱۳۰-Lindquist,J.L., Mortensen, D.A.and Johnson, B.E., 1998. Machanisisms of corn tolerance and velvetleaf suppressive ability. Agron. J. 90, 787-792.
۱۳۱-Lucas.E.O.1981.The growth of two maize varieties.In farmers plots located at two contiguous ecological zones in Nigeria.J. Agric.Sci., camb.97:125-134.
۱۳۲-M .S .Mkhabela ,and J .pali -shikhulu ,Response of Maize (zea mays L.) cultivars to Different Levels of Nitrogen Application in Swaziland, seventh  Eastem and southern Africa Regional Maize con Ferance, 11-15 February,2001.pp.377-381.  
۱۳۳-Machul.M, 1988.Response of Two maize hybrids grown for sillage and for graine to different plant densities.Pamiet ni: Pula.Wsk, NO. 185-191 Zakland Uprawy Railpastewych, IUNG, pulawy,Poland.
۱۳۴-Mokhtarpour,H., Mosavat, S.A., Bazi, M.T. and. Saberi, A.2007. Effect of sowing date and plant density on ear yield of sweet corn sc.403.Iran J.Crop Sci.8:183-200.
۱۳۵-Mokhtarpour, H., Mosavat, S. A., Bazi, M.T. and. Saberi, A. 2008.Effect of sowing date and plant density on ear yield of sweet corn in summer sowing.Electronic J.Crop Prod.1 :101-113.
۱۳۶-Niclson, R.L., 1999. Perspectives on narrow row spacing for corn  (Less than 30 inches).
۱۳۷-Njoka, E., M., M., M., Murayan, & M., Okomu., 2005, Plant density and thinning regime effect on maize (zea mays L.) grain and fodde yield, Experimental Agriculture., 44(12):1215-1219.
۱۳۸-Normohamadi, Gh., Syadat, S., and Kashani, A., 2001.Agronomy (Cereal).Ahvaz University.(1):425.
۱۳۹-Norwood, C.A.2001.Dryland corn in western Kansas:effects of hybrid maturity,planting deta and plant population.Agron.J.93:540-547.
۱۴۰-Oktem A., Oktem, A.E., and Coskun,Y.2004.Determination of sowing dates of sweet corn (zea mays L.saccharata sturt.) under sanliurfa conditions.Turk.J.Agric,Vol 28:83-91.
۱۴۱-Oktem, A.G.and A.Oktem.2005.Effect of nitrogen and intra row spaces on sweet corn Ear characteristics.Asian journal of plant sciences (4):361-364.
۱۴۲-P2awon, W., and Camberato, J.J. 1995.Altering source-sink relationship in prolific maize hybrids: consequences for nitrogen uptake and remobilization.Crop Seience.35:836-845.
۱۴۳-Parak, K.Y., Kang, Y., Park, U., and Moon, H.G. 1989.Effects of planting density and tiller removal on growth and yield of sweet corn hybrids .Korean Journal of Crop Science. 34(2):192-197.
۱۴۴-Pawon, W., and Camberato. J.J.1995.Altering source-sink relationship in prolific maize hybrids: consequences for nitrogen uptake and remobilization.Crop Sci.35:836-845.
۱۴۵-Peneleit, C.G., and Egli,D.B.1979.Kernel growth reat and duration in maize as affected by plant density and genotype.Crop Science 19:385-388.
۱۴۶-Peter, D.B.Pendleton, J.W.Hagemen,R.H.& Brown.C.M. 1971. Effect of night air temperature on grain yield of corn, wheat and soybean.Agron ,J.63:809-corn.
۱۴۷-Ponelet,C.G.,and D.B.Egli.1979.Kernel growth rate and duration in maize as effected by plant density and genotype crop sci.,19 :305-388.
۱۴۸-Prior,C.L.,and W.A.Russel.1973;Yield performance of nonprolific and maiz hybrids at six plant densities.Crop Sci.15:482.
۱۴۹-Rajcan, I.and Swanton, C.J.,2001.Understanding maize-weed comptiton: resourse competition,light quality and the whole plant.Field Crop Res.71,139-130.
۱۵۰-Rajcan, I.and Tollenaare.M.,1999a .Sourse:sink ratio and leaf senescence in maiz.I. Dry matter accumulation and partitioning during grain filing.Field Crops Res  .60:225-245.
۱۵۱-Rajcan, I.and Tollenaare.M.,1999b Sourse:sink ratio and leaf senescence in maiz.II Nitrogen metabolism during grain filing. Field Crops Res.60:225-245.
۱۵۲-Rana  Muhammad Iqbal and Hafiz Qutubiqbal chauhan, Relation ship Between Different Growth and Yield parameters in Maize under varying Levels of phosphorus,Journal of Biological sciences 3(10):921-925,2003.       
۱۵۳-Rangarajan,A.,B.Inngall,M.Orfanedes and D.Wolf.2002;In row spacing and cultvaraffects ear yield and quality of early-planted sweet corn-Hortechnology.12:410-415.              
۱۵۴-Reed.A.J.,G.W.Sigletary.J.R.Shussler.and D.R.williamson. 1988. Shading effect on dry matter and nitrogen partitioning.kernel number and yield of maiz crop sci.28:819-825.
۱۵۵-Robinson.D.L.,and L.S.murphy.1972.Influnce of nitrogen, phoshrous and plant population on yield and quality of forage corn.Agron .J.64:346-351.
۱۵۶-Roy.s.u., and E.O.Biswan.1982.Effects density and detopping following silking on cob growth,fodder and grain tield of maiz (zea mays L.). J. Agric.Sci.camb .119:297-301.
۱۵۷-S .o .Oikeh,V.o.chude,G.J.Kling  and W .J.Horet , Comparative  Productivity of Nitrogen-use Efficeut and nitrogen-in Efficieut Maize Cultivars and Traditignal Grain sorghum in the moist savanna of west Africa African journal of Agricultural Research Vol,2(3),PP.112-118, March2007.                                           
۱۵۸-Jolaur.2006,The Relation SH ,Pbtween corn GrainYield and Forage Yield:Effect of http://corn.agronomy.wist.edu.
۱۵۹-Sadeghi, H.,and Bahrani,M.J.2002.Effects of plant density and nitrogen rates on yield and yield components of corn (Zea mays L.)Iran J.Crop Sci.3:403-412.
۱۶۰- Sawada , O . ,I. ,  and   Fujita , K . 1995 .  Characteristics   of photosynthesis  and  tranlocation of BC  lablelled  photosynthate  in  husk leaves of sweet corn. Crop Science 35:480-485.
۱۶۱-Seet,Dospeyhe.B.A.1984.Field experimentation.Mir publisher Moscow ,352-pp.
۱۶۲-Sinoqut,H.and Caldwell,R,M.,1995.Estimation of light capture and partitioning intercropping systems.In H.Sinoquet and P.Cruz, eds. Ecophysiology of Tropical. intercropping. Paris:Institut National de la Recherche Agronomiqu (INRA).pp79-80.
۱۶۳-Specht,J.E.,Hume,D.J.and Kumudin.S.V.,1999.Soybean yield potential-A geetic and physiological perspective.Crop Sci.39:1560-1570.
۱۶۴-Stanly ,T.S.U.,2000.Potential of narrow row corn production in penselvania.Ca.J.Plant Sci.25:3125-331.
۱۶۵-Teasdale,J.R.,1998.Cover crops,smother plants,and weed management .Pages247-270in J.L.Hatfield,D.D.Buhler,and B. A.Stewart ,eds. Integrated  weed and Soil Management.Chelsea ,MI:Ann Arbor press.
۱۶۶-Tetio .Kago.F and F.P Gardner(1988).Response of maiz to plant population density I,Canopy development,light relationships and vegetative growth.Development.Agron .J.80:930-935.
۱۶۷-Tetio .Kago.F and F.P Gardner(1988b).Response of maiz to plant population density II.Reproductive development agronomy.80:935-940.   
۱۶۸-Tetio-Kalgo,F.,and Gardner,F.P.1988.Response of maize to plant population density.II.Reproductive development yield and adjustments. Agron J.80:935-940.
۱۶۹-Tollenaar ,M.1989.Genetic improvement in grain yield of commercial maize hybrids grown in Ontario from 1989 to 1988.Cropsci.291:1356-1377.
۱۷۰-Tollenaar,M.,Dibo.A.A.,Aguilera A.,Weise.S.F.,and Swanton .C.J., 1994a. Effect  of crop density on weed interference in maize. Agron. J.86:591-595.
۱۷۱-Tollenear,M,T.B.Dayman,and R.B.Hunter 1974;Effect of Temperature on rate of laef and plowing date in maze.crop Sci.363-366.   
۱۷۲-Torbert,H.A.,Potter.K.N.,and Morrison Jr.,J.E.2001.Tillage system,fertilizer nitrogen rate,and timing effect on corn yields in the Texas Blackland Prairie. Weed Sci.42:354-361.
۱۷۳-Turgut,I.2000.The effect of plant population and nitrogen doses on fresh ear yield and components of sweet corn (Zea mays saccharata sturt) grown under Bursa conditions .Turkish Journal of Agrculture and Forestry.2000.24:341-347.
۱۷۴-Van Acker,R.C.,Swanton.G.,and Weise.S.F.,1993.The critical period of weed control in soybeen and sunflower cropping system.Weed Sci.41 :107-113.
۱۷۵-Van Averbeke,W.and Marais.J.N.,1992.Maize response to plant population and soil water supply:I.Yield and total above-grond biomas .S.Afr.J.plant Soil.9:186-192.  
۱۷۶-Van Averbeke,W.and Marais.J.N.,1994.Maize response to plant population and soil water supply:II.Plant barrenness and harvest index. S.Afr.J.plant Soil.11:846-89.
۱۷۷-w.van Duk and G.Bronwer,Nitrogen Recovery and Dry Matter Production of silage Maize (zea Mays L) Us Affected  By  Sub  surfaceBand Application of Mineral Nitrogen Fertilizer,Netherlands Jaurnal of Agricultural science 46(1998)139-155.
۱۷۸-MTollenaar and T.w.Bruulsema,Efficiency of maize Dry Matter production During  Periods of complete Leaf Area Expansion ,Published in Agrony80:580-588(1988).
۱۷۹-W.G.Duncan ,Atheory To Explain The Relation Ship Between corn population and Grain Yield,crop sci 24:1141-1145(1984).  
۱۸۰-Waligora,H.1997. The in fluence of sowing terms on vegetation period and morphological characters of sweet corn.Prace. Zakresu.Nauk. Rolniczych.83:135-40.
۱۸۱-Westgate,M,E.,Forcella.Forcella.F.,Reicosky.D.C.,and Somsen.J .,1997.Rapid canopy closure for maiz production in the northern USA Corn BELT:radiation-use efficiency and grain yield.Field Crop Res .49:249-258.
۱۸۲-William ,P., (2005) ,sustainable Agriculture:An Introduction,A Publication of ATTRA ,the  national sustainable agriculture information s service ,1-800 -346-9140 ,Available at :www.attra.ncat.org.
۱۸۳-Williams,W.A.,Loomis.R. S.,and Rlepley.C.,1965.Vegitative growth of corn as affected by population density.I.productivity in relation to intercrption of solar radiation.Crop Sci.5:141-150.
۱۸۳-Williams. W. A. E. S. Lomis and.C.R.Lepley.1989.Vegetative growth of corn as affected by population density.Crop sci.5:211-215.
۱۸۴-Wilson.J.H.and J.C.S.Allison.1978b.Effect of plant population on ear differentiation and growth in maiz Ann.App.Biol.60:127-132.
۱۸۵-Zamanian,M.,and Najafi,A.2002.Assessment of row spacing and plant density effect on silage yield and morphological characters of corn (sc.704).Seed.Plant J.Agric Res. 23:200-214.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.