بررسی کانسارهای بوکسیت دار و چگونگی سیلیس زدایی آنها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی کانسارهای بوکسیت دار و چگونگی سیلیس زدایی آنها دارای ۱۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کانسارهای بوکسیت دار و چگونگی سیلیس زدایی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 
فهرست مطالب

 فصل اول

    کلیات۱

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

    2-1- مقدمه ۴
    2-2- قوانین و برنامه های دولتی ۸
    2-3- تولیدات ۹
        2-3-1- بوکسیت ۹
        2-3-2- آلومینا ۹
    2-4- مصرف ۱۰
        2-4-1- بوکسیت ۱۰
        2-4-2- آلومینا ۱۲
    2-5- قیمت ۱۳
    2-6- تجارت ۱۵
    2-7- باز بینی جهانی ۱۸
        2-7-1- ترکیب صنایع ۲۰
        2-7-2- استرالیا ۲۰
        2-7-3- برزیل ۲۲
        2-7-4- آلمان ۲۳
        2-7-5- هند ۲۳
        2-7-6- ایران ۲۴
        2-7-7-ایرلند ۲۴
        2-7-8- جامائیکا ۲۵
        2-7-9- روسیه ۲۶
        2-7-10- سوریه ۲۸
        2-7-11- جزایر بریتانیا ۲۹
        2-7-12- ویتنام ۲۹
    2-8- چشم انداز ۳۰

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

    3-1- مقدمه ۳۱
    3-2- آزمایشگاهی ۳۳
        3-2-1- مواد ۳۳
        3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون ۳۴
    3-3- نتایج حاصله ۳۶
۳-۳-۱- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی ۳۶
        3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ۳۹
        3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت ۴۰
        3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ۴۱

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

    4-1- مقدمه ۴۴
    4-2- پردازش تجربیات کسب شده ۴۸
    4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۱

فصل پنجم

    نتیجه گیری ۵۷

منابع و مأخذ ۵۹
منابع اینترنتی ۶۹

 

چکیده :
سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60= Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از ۰.۰۱۰ میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .
رفـتار مکانیکی – شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت – آهـک می باشد که می تواند به بـیش از ۹ درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از ۹۰ درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت ۳۰ درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی – شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

 

 

منابع و مأخذ

– Alcan Inc.,2002,Alcan agreement on consultation process at its Burntisland facility ensures closure on November 30 , 2002 : Montreal , Quebec , Canada,Alcan Inc.press release , November 18,1 p .
– Alcoa Inc.,2002a,Alcoa,BHP Billiton sign letter of intent to explore further opportunities in Suriname: Pittsburgh , PA , Alcoa Inc.press release,October 17,1 p.
– Alcoa Inc.,2002b,Alcoa World Alumina and Chemicals and the Government of Jamaica to invest $115 million to expand Jamalco alumina re . nery Operations : Clarendon , Jamaica ,Alcoa Inc .press release ,April 27,1 p.
– Aluminum . Ch .in Mineral Commodity Summaries,annual.
– Aluminum . Mineral Industry Surveys , monthly .
– Aluminum and bauxite . Ch . in United States Mineral
Resources , Professional Paper 820 , 1973 .

– Aluminum . Ch .in Mineral Facts and Problems,U.S.Bureau
of Mines Bulletin 675 , 1985 .
– Alumina Plants Worldwide , U.S. Bureau of Mines , 1993 .
– American Metal Market,2002,Alcoa,AlintaGas in power accord for W .Australia alumina re . neries : American Metal Market,v.110,no.75-4 , July 5,p.6.
– Bauxite and alumina.Ch.in Mineral Commodity Summaries
annual .
– Bauxite Mines World wide , U.S. Bureau of Mines , 1994 .
CRU . Alumina Monitor ( monthly ) .
– Bittencourt , L.R.M .,Lin , C.L ., Miller , J.D ., 1990.Flotation recovery of high-purity gibbsite concentrates from a Brazilian bauxite In : Advanced Materials –  Application of Mineral and Metallurgical Processing Principles . Society of Mining Engineers of AIME,pp.77 –85.
– Baksa , G ., Vallo,F ., Sitkei , F ., Zoldi , J.,Solymar,K.,1986. Complex causticisation:an e.ective means for the reduction of NaOH losses in an alumina plant . Light Met . TMS ,
Warrendale , 75 –80 .
– Cao , X ., Hu ,Y ., Jiang ,Y.,Li,H.,2001.Flotation mechanism of aluminum – silicate minerals with N – dodecyl – 1 , 3
diaminopropane . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 693 –696 (in Chinese) .
– Cooper , Mike , 2002 , SUAL aims to begin Komi project in 2004 : Metal Bulletin , no.8731 ,December 9 , p.4 .
– CRU Alumina Monitor,2002a,Capacity expansions / production : CRU Alumina Monitor , February , p.7 .
– CRU Alumina Monitor , 2002b , Company news : CRU Alumina Monitor , April , p.7 .
– Defense Logistics Agency ,2002,FY 2003 Annual Materials Plan (AMP) revision announced : Fort Belvoir , VA ,Defense Logistics Agency news release , December 23 , 2 p .
– Defense Logistics Agency , 2003 , Inventory of stockpile material R-1:
– Defense Logistics Agency,January 7 , 2 p .

– Feng , Q ., Zhan , G ., Lu , Y ., 1998 .The 90 ’s research and outlook bauxite on impurity removing by mineral processing . Light Metal (4) , 9 –13 (in Chinese) .
– Grubbs , D.K ., 1987 . Reduction of .xed soda losses in the Bayer process by low temperature processing of high silica bauxites . Light Met . TMS , Warrendale , 19 –25 .
– Hall , A.K.,Harrow .eld,J.M.,Hart,R.J.,McCormick,P.G.,1996.
Mechanochemical reaction of DDT with calcium oxide . Envir . Sci . Tech . 30 (12) , 3401 – 3407 .
– Hu , Y.,Liu,X.,Qiu,G.,Huang,S.,2000.Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic -bauxite(I) – Crystal structure and . Floatability . Mining and Metallurgical Engineering 20 (2) , 11 –14 (in Chinese) .
– Hu ,Y.,Jiang,H.,Qiu,G.,2001. Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic-bauxite.Chinese Journal of Nonferrous Metals11(1),125–130     (in Chinese) .
– Industrial Minerals , 2002a,Alcan to exit European alumina chemicals : Industrial Minerals , no.414 , March , p.8 – 9 .
Industrial Minerals , 2002b ,Ashapura gets abrasive bauxite with Bombay Minerals:Industrial Minerals , no.413 , February , p.14 .
– Industrial Minerals,2002c,Prices:Industrial Minerals , no.423 , December , p.70 .
– Industrial Minerals , 2002d , RHI subsidiaries . le Chapter 11 : Industrial Minerals , no.414 , March , p.74 .
– Interfax Mining &Metals Report,2002a,Russian companies to merge aluminum assets:Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 49 , December 5 , p.4 – 5 .
– Interfax Mining &Metals Report , 2002b , SUAL opens rail track to Sredne – Timan bauxite mine : Interfax Mining & Metals Report , v.11 , issue September 27 , p.15 – 16 .
– Interfax Mining &Metals Report , 2002c , S . Ural bauxite mines to stop in Dec 2002: Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 3 , January11 – 17 , p.13 .
– Jiang , H .,Hu,Y.,Qin,W.,Wang,Y.,Wang,D.,2001.Mechanism of . Flotation for diaspore and aluminum – silicate minerals with alkyl – amine collectors.Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) 688 – 692 (in Chinese) .
– Juhasz , A.Z ., Opoczky , L ., 1990.Mechanical Activation of Minerals by Grinding . Ellis Horwood , Chichester , UK .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2002,Kaiser Aluminum board approves capital investment project at Jamaican alumina re . nery : Houston , TX .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp . press release  , September 4 , 1 p .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2003,Form 10 – K 2002 : Securities and Exchange Commission , 107 p .
– Li , H.,Hu,Y.,Jiang,Y.,Wang,D.,2001.Interaction mechanism
between modi.ed starches and aluminum-silicate minerals . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 697 – 701    (in Chinese) .
– Liang,A.,Li,T.,1982.Discussion on reasonable technology . owsheet of bauxite processing . Light Metal (11) , 1 –6      (in Chinese) .
– Lu , Y ., Zhang ,G.,Feng,Q.,Ou,L.,2002.A novel collector RL for . Flotation of bauxite [ J ] . Journal of Central South University of Technology 9 (1) , 21 – 24 (English edition) .
– Luo , Z ., Hu , Y ., Wang , Y ., Qiu , G ., 2001 .Mechanism of
Dispersion and aggregation in reverse.Flotation for bauxite . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 680 – 683  (in Chinese) .
– McCormick , P.G ., 1995.Application o mechanical alloying to chemical re . ning . Mater . Trans . JIM 36 , 161 – 169 .
– Metal Bulletin , 2002 , Glencore powers up at Aughinish : Metal Bulletin , no.8690 , July 11,p.12 .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.