پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
14 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار دارای ۱۶۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست عناوین
فصـل ۱    9
چرا نیاز به الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار می باشد    9
۱-۱مقدمه    10
۱-۲ کیفیت    11
۱-۳ هزینه    12
۱-۴ زمان    12
۱-۵ تست    13
۱-۶تست و مدلهای توسعه    13
۱-۷ استخراج نیازمندیها    14
۱-۸ چگونگی ارائه رویکردی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار    15
فصل ۲    17
مفاهیم اساسی تست و تولید نرم افزار    17
۱-۲ کیفیت نرم افزار    18
نیازمندی ها    21
طراحی    21
پیاده سازی    21
تست    22
توزیع و استقرار    22
آموزش و پشتیبانی    22
تضمین کیفیت نرم افزار    23
۲-۲ ISTQB    23
۲-۳ متریک های نرم افزاری    28
اهداف مربوط به آگاهی    29
اهداف مربوط به تغییر    29
اهداف معیار‌ها    30
۲-۴ تست نرم افزار    31
۲-۵ چرا تست نرم افزار مهم می باشد؟    32
امروزه نرم افزار همه جا حضور دارد    32
کم کردن ضریب شکست در توسعه سیستم های نرم افزاری    32
تضمن کیفیت سیستم (بر اساس استاندارد ها و نیاز مشتری)    32
تعیین سطح کیفیت سیستم    33
بالا بردن سرعت توسعه سیستم    34
۲-۶ فرآیند توسعه نرم افزار    34
۲-۷ اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری    35
۲-۸ ERP    36
ماژولهای متعارف    38
ساخت وتولید    38
مدیریت زنجیره‌ای ملزومات    38
مالی    38
پروژه    38
منابع انسانی    38
فصل ۳    39
۳-۱ مقدمه    40
۳-۲ مدل آبشاری    41
فازها    43
فاز (A) امکان سنجی سیستم    43
اعتبار سنجی    44
فاز (B) استخراج نیازمندی های سیستم    44
اعتبارسنجی    44
فاز (C) طراحی محصول    44
تایید    45
فاز (D) طراحی جزئیات    45
تایید    45
فاز (E) نوشتن کد وپیاده سازی    45
تست اجزا    45
فاز (F) یکپارچه سازی    45
تائید محصول    45
فاز (G) اجرایی کردن    45
سیستم تست    46
فاز (H) عملیاتی و نگهداری    46
اعتبار سنجی مجدد    46
مدل آبشاری برای توسعه سیستم ERP    46
در فاز A :    46
در فاز B:    47
در فاز C :    47
در فاز D :    48
در فاز E :    48
در فاز F:    48
در فاز G:    48
در فاز H:    48
جمع بندی:    49
مدل آبشاری برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری    49
در فاز A :    49
در فاز B:    50
در فاز C :    50
در فاز D :    50
در فاز E :    50
در فاز F:    50
در فاز G:    51
در فاز H:    51
مدل آبشاری برای تولید نرم افزار کاربردی    51
در فاز A :    51
در فاز B:    52
در فاز C :    52
در فاز D :    52
در فاز E :    52
در فاز F:    52
در فاز G:    52
در فاز H:    52
جمع بندی:    53
متریکها    53
فاز (A) نیازمندی مشتری (امکان سنجی سیستم)    57
فاز (B) استخراج نیازمندی های سیستم    58
فاز (C) طراحی محصول    59
فاز (D) طراحی سطح پایین (طراحی جزئیات)    59
فاز (E) پیاده سازی قسمت ها    59
فاز (F) برنامه نویسی    59
فاز (E’) تست قسمت ها    59
فاز (D’) تستسطحپایین    60
فاز (C’) تست سطح بالا    60
فاز (B’) تست سطح بالا    60
فاز (A’) تست سطح بالا    60
فلش های b و c و d و e    60
مدل V برای توسعه سیستم ERP    61
مدل V برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری    61
مدل V برای تولید نرم افزار کاربردی    61
متریکها    62
۳-۴ مدل W    62
فازها و جدول متریک ها برای هر فاز    66
مدل W برای توسعه سیستم ERP    67
مدل Wبرای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری    67
مدل W برای تولید نرم افزار کاربردی    68
متریکها    68
مزایا :    68
معایب:    68
۳-۵ مدل پروانه    68
فازها:    72
مدل پروانه ای برای توسعه سیستم ERP    72
مدل پروانه ای برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری    72
مدل پروانه ای برای تولید نرم افزار کاربردی    73
متریکها    73
مزایا :    73
فصل ۴    74
پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار    74
۴-۱ مقدمه    75
۴-۲ موازی کاری    75
۴-۳ تحویل نمونه به مشتری    76
۴-۴ مدل پیشنهادی    77
۴-۵ پارامترهای i و j و n    80
۴-۶ مدیریت انجام توسعه سیستم به صورت موازی    81
۴-۷ مدیریت انجام تست ها به صورت موازی    81
۴-۸ مدیریت انجام فعالیتها به صورت موازی    81
۴-۹ سطح بندی    82
فصل ۵    83
بررسی الگویی پیشنهادی    83
۵-۱ مقدمه    84
۵-۲ سناریو توسعه سیستم ERP به وسیله مدل پیشنهادی    84
مشکل انجام فعالیت های موازی    85
۵-۳ سناریو توسعه وب سایت یک شرکت تجاری به وسیله مدل پیشنهادی    88
مشکل انجام فعالیت های موازی    89
مشکل تولید نمونه    91
۵-۴ سناریو توسعه برنامه کاربدی سناریو به وسیله مدل پیشنهادی    94
مشکل تولید نمونه    94
۵-۵ متریکها    97
نتیجه گیری و پیشنهادات    98
پیشنهادات    100
مراجع    101
لغت نامه    102
پیوست ۱    105
پیوست ۲    115
پیوست ۳    125
پیوست ۴    135
پیوست ۵    145

فهرست شکل ها 
شکل(۱) مثلث تولید     11
شکل(۲) بالا به بعضی از مشکلاتی که بالا گفتیم اشاره طنز آمیزی دارد.    15
شکل(۳) ساختار آموزشی ISTQB    24
شکل(۴) کشورهای عضو ISTQB و چگونگی ارتباط آنها با سازمان و موارد درسی    25
شکل (۵) مقایسه ساختار آموزشیISTQBو ISEB    26
شکل(۶) فرآیند تست نرم افزار ISTQB    27
شکل(۷)فرآیند ISTQB در کنار فرآیند IEEE     28
شکل (۸) اهداف معیارها    30
شکل (۹) اهمیت کیفیت    33
شکل (۱۰) مدل آبشاری    42
شکل (۱۱) مدل V    54
شکل (۱۲) مدل V  و  تست    56
شکل(۱۳) فازها و جدول متریک ها برای هر فاز    57
شکل (۱۴) مدل W    63
شکل (۱۵) نسخه ای دیگر از مدل W     64
شکل (۱۶) مدل W و تست    65
شکل (۱۷) زمان بندی مدل W    66
شکل (۱۸) مدل پروانه ای    69
شکل (۱۹) بالهای مدل پروانه ای    70
شکل (۲۰) مدل پروانه ای و تست    71
شکل (۲۱) مجموعه ای از مجموعه ها    77
شکل(۲۲) مدل پیشنهادی    79
شکل(۲۳) ارتباط i , j, n    در مدل پیشنهادی    80
شکل(۲۴) سطح ها در مدل پیشنهادی    82
شکل(۲۵) ERP    85
شکل(۲۵) ساختار ERP پیش فرض    86
شکل(۲۶) بررسی زمانی مدل پیشنهادی    87
شکل(۲۷) ساختار وب سایت پیش فرض    89
شکل(۲۸) بررسی زمانی مدل پیشنهادی برای وب سایت    90
شکل(۲۹) بررسی پارامترهای مدل پیشنهادی برای وب سایت    92
شکل(۳۰) بررسی ارتباطات مدل پیشنهادی برای وب سایت    93
شکل(۳۱) بررسی پارامترهای مدل پیشنهادی برای برنامه کاربردی    95
شکل(۳۲) بررسی ارتباطات مدل پیشنهادی برای برنامه کاربردی    96


فصـل ۱
چرا نیاز به الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار می باشد

۱-۱مقدمه
در صنعت نرم افزار پروژه های زیادی با شکست روبرو شده اند و یا زیان ده بوده اند. مهندس ها این صنعت همیشه به دنبال راه حل هایی برای کاهش این شکستها و رسیدن به بهره وری بیشتر بوده و هستند. به دلیل اینکه نرم افزار کالایی خاص ، بسیار متنوع و در کاربرد های مختلف است و هر روزه به دامنه این تنوع اضافه می شود. با توجه به حساسیت تولید نرم افزار باید فرآیندی مشخص و قابل تکرار برای تولید نرم افزار در یک مجموعه داشت که بتوان با آن تعداد مشخصی نیروی انسانی را در پروژه های گوناگون مدیریت کرد و بهترین بازدهی حاصل شود. البته باز هم باید توجه داشت که پروژه باید با کمترین ریسک ممکن شروع و به پایان برسد. مشکلات بسیاری ممکن است برای توسعه سیستم های نرم افزار به وجود آید که از جمله آن موارد زیر می باشد:
۱-    عدم درک مناسب از نیاز مشتری
۲-    طولانی شدن مدت پروژه و از دست رفتن بازار آن محصول
۳-    رقابت شدید بر سر بعضی از محصولات مانند سیستم های جامع اطلاعاتی
۴-    انتظارات بی جای مشتریان
۵-    پیچیدگی نرم افزار در طی فرآیند تولید
۶-    عدم تهیه مستندات مشخص
۷-    وابستگی به برنامه نویسان
۸-    انجام ندادن تست های مناسب
۹-    ناتوانی در تخمین زدن زمان کل پروژه
۱۰-     عدم امکان سنجی مناسب برای پروژه ها
حال برای رفع این موارد مهندس ها نرم افزار باید تعادلی بین سه فاکتور هزینه، زمان و کیفیت برقرار نمایند تا به بهترین نتیجه ممکن برسد .
شکل(۱) مثلث تولید
این سه عامل کاملا به هم وابسته می باشند هر چه زمان بیشتری صرف شود هزینه بیشتری صرف می شود و هر چه کیفیت بالاتری مد نظر باشد دو عامل زمان و هزینه افزایش میابد. پس باید به تعادلی مشخص رسید تا با کمترین هزینه به کیفیت مورد نظر در زمان مورد نظر رسید.[۴]

مراجع
[۱] GUO LiBing , et Al , “The ApplicAtion And ReseArch of SpAceflight TrAcking And
Controlling SoftWAreTesting Process NeW MoDel “ , ICENT, 2010.
[۲] Dorothy GrAhAm et Al, “ FOUNDATIONS OF SOFTWARE TESTING “,ISTQB
CERTIFICATION, 2010.
[۳] SigriD Eldh. “ON TEST DESIGN” MälArdAlen UniVersITy Press dissertations, 2011.
 [4]دکتر ناصر مدیری و سعید لالویی باغستانی، شرحی بر انجمن بین المللی تست نرم افزار(ISTQB) و بررسی و مقایسه دو انجمن وابسته به آن.
[۵] GrAhAm, D.R., Herzlich, P.,AnD Morelli, C., “CAST Report – Computer-AiDeD SoftWAre Testing.” CAmBriDge MArket Intelligence, LimITeD, LonDon, House, PArkgAte RoAD, LonDon, UK, 1995
[۶] مدیری، ناصر،کشاورز، فاطمه، مفاهیم پیشرفته در مهندسی نرم افزار، تهران،گنج نفیس،۱۳۸۹
[۷] مدیری، ناصر، دوامی، فاطمه،علی محمد ملایری، عصمت،متریک های نرم افزاری،تهران، گنج نفیس،۱۳۸۹
[۸] M. J. OrDonez, H. M. HADDAD, “The StAte of Metrics in SoftWAre InDustry”, Fifth InternAtionAl Conference on InformAtion Technology, 2008
[۹] R. GunnAlAn, M.SheresheVsky, HAny H. AmmAr, “PseuDo DynAmic Metrics”, 2005
[۱۰] PAul GooDmAn, “SOFTEARE METRICS: Best PrActices for Successful IT MAnAgement”, 2004
[۱۱] Paul Goodman, “SOFTEARE METRICS: Best Practices for Successful It Management”, 2004
[۱۲] Christof Ebert, Reiner Dumke, “Software Measurement, Establish, Extract, Evaluate, Execute”
[۱۳] N. Fenton, S. Pfleeger, Software Metrics: A Rigorous & Practical Approach, 2nd ed., PWS Publishing Company, 1997
[۱۴] Barry w.Boehm, TRW Defense System Group,”A Spiral Model of Software Development and Enhancement”, IEEE  May1988
لغت نامه
فارسی    لاتین
ازمون پذیرش    AcceptAnce test
معیار ها    benchmArks
کد    code
تعهد    commITment
عملیات مفهوم    concept operAtion
هزینه انباشته    cumulAtiVe cost
تایید اعتبار و تایید طراحی    design VAlidAtion And VerificAtion
طراحی جزئیات    detAiled design
طراحی جزئیات    detAiled design
تعیین اهداف، جایگزین ها، محدودیت    determine objectiVes , AlternAtiVes,constrAints
توسعه، بررسی محصول سطح بعدی    deVelop, Verify next-leVel product
برنامه ریزی توسعه    deVelopment plAn
ارزیابی جایگزین، شناسایی، حل و فصل خطرات    eVAluAte AlternAtiVe , identify , resolVe risks
اجرای کردن    implementAtion
اجرای    implementAtion
یکپارچه سازی    integrAtion
یکپارچه سازی و تست    integrAtion And test
یکپارچه سازی و برنامه ریزی آزمون    integrAtion And test plAn
طرح چرخه زندگی    life-cycle plAn
نمونه ها    models
نمونه های عملیاتی    operAtionAl prototype
تقسیم    pArtITion
برنامه ریزی مراحل بعدی    plAn next phAses
پیشرفت مرحله به مرحله    progress through steps
نمونه اولیه    prototype
اعتبارسنجی مجدد    re VAlidAtion
الزامات برنامه ریزی    requirements plAn
تایید اعتبار نیازمندیها    requirements VAlidAtion
بررسی    reVieW
تجزیه و تحلیل ریسک    risk AnAlysis
شبیه سازی ها    simulAtions
طرح ها و نیازمندی نرم افزار    SoftWAre plAns And requirement
طراحی محصول نرم افزاری    softWAre product design
نیازهای نرم افزار    softWAre requirements
امکان سنجی سیستم    system feAsibilITy 
واحد آزمون    unIT test
آزمون واحد     unIT test
اعتبار سنجی    VAlidAtion
تایید    VerificAtion

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.