بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
15 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن دارای ۵۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن

فصل اول

مهندسی نرم افزار و روشهای آن

۱-۱ مهندسی نرم افزارچیست ؟

۲-۱ ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته

۳-۱ شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا

۴-۱ معرفی Unified Modeling Language

۵-۱ تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process

فصل دوم

مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process

۱-۲ RUP چیست ؟

۲-۲ اصول ضروری RationalUnified Process

۳-۲ RUP وچرخه تکرار

۴-۲ فازها، اهداف ونکات اصلی

– فازشروع ( Inception )

– فازشناخت ( Elaboration )

– فازساخت (Constructin)

– فازانتقال ( Transition )

۵-۲ نکات اصلی

– چهارعنصراصلی مدل سازی

۶-۲ نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری

– نقش ها(Roles )

– فعالیت ها(Activites)

– محصولات (Artifacts )

– جریان های کاری (Workflows )

۷-۲ عناصردیگرموجود در RUP

۸-۲ ساختارایستای RUP

۹-۲ اصول RUP (جریان کاری )

۱۰-۲ تعریف کلی RUP

۱۱-۲ چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد

۱۲-۲ مواردضروری دریک پروژه RUP

۱-۱۲-۲ توسعه دید ونگرش

۲-۱۲-۲ مدیریت برای اهداف

۳-۱۲-۲ شناسایی وامکان سنجی ریسک ها

۴-۱۲-۲ عوامل مورد پیگیری

۵-۱۲-۲ امتحان کردن حالت تجاری

۶-۱۲-۲ طراحی معماری قطعات سیستم

۷-۱۲-۲ مراحل ساخت وآزمایش محصول

۸-۱۲-۲ تصحیح وبازبینی نتیجه ها

۹-۱۲-۲ مدیریت وکنترل تغییرات

۱۰-۱۲-۲ مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر

۱۳-۲ چرخه اصلی  Rational Unified Process

۱-۱۳-۲ تصورغلط

۲-۱۳-۲ نکته مهم

۳-۱۳-۲ جریان های کاری غیرثابت

فصل سوم

فازهای RUP

۱-۳ مقدمه

۲-۳ فاز  Inception

۱-۲-۳ فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception

۲-۲-۳ حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخ? حیات  Inception

۳-۲-۳- ارزیابی معیارها وضوابط

۴-۲-۳ خروجی های الزامی فاز  Inception

۵-۲-۳ طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )

۶-۲-۳ خروجی های اختیاری فاز  Inception

۳-۳ فاز  Elaboration

۱-۳-۳ فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration

۲-۳-۳ ساختارچرخه حیات فاز Elaboration

۳-۳-۳ ارزیابی معیارها

۴-۳-۳ محصولات وخروجی های الزامی این فاز

۵-۳-۳ خروجی های اختیاری این فاز

۴-۳ فازساخت   Construction

۱-۴-۳ ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin

۲-۴-۳ فعالیت های ضروری درفاز Constructin

۳-۴-۳ نکات مهم درفاز Constructin

۴-۴-۳ معیارارزیابی

۵-۴-۳ خروجی های الزامی فاز Constructin

۶-۴-۳ خروجی های اختیاری فاز Constructin

۵-۳ فاز انتقال Transition

۱-۵-۳ فعالیت های ضروری فاز Transition

۲-۵-۳  ارزیابی معیارها

۳-۵-۳  خروجی های فاز Transition

منابع و مأخذ

 

 

چکیده
با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب  و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود. 
فصل اول
مهندسی نرم افزار وروش های آن
۱-۱ مهندسی نرم افزار چیست ؟
مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .
درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .
مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .
۲-۱ ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته
در رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در حالت کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر شکسته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل خرد شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل  به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود.
مشکل اساسی در این رهیافت این است که اگر مسائل پیچیده باشد، سیستم در نگهداری اطلاعات با مشکل مواجه می شود. اگر در این سیستم ها نیاز باشد که تغییری صورت گیرد، این تغییر در مکان های زیادی باید اعمال گردد. در این صورت مشکلات تقریباً بزرگی به وجود می آید.
مهندسی نرم افزار ساخت یافته نیز بر اصول ذکر شده فوق مبتنی است. از جمله متدلوژی های مهندسی نرم افزار می توان به دو روش
( (structured Systems Analysis & Design Method  SSADM روش تحلیل و طراحی سیستم های ساخت یافته و (Jackson System Development)    JSD توسعه سیستم جکسون، اشاره نمود.
۳-۱ شی ء گرایی و مهندسی نرم افزار شیء گرا 
از دید شیء گرایی داده ها و توابع به هم  مرتبط  هستند  و  در  یک  ماژول  قرار  می گیرند. در واقع هریک از این ماژول ها که مجموعه داده ها و توابع هستند که شیء نامیده می شوند. اشیاء در دنیای واقعی نیز می توانند به وسیله دو چیز مشخص گردند (مشخصه و رفتار).
اصول بنیادی که در شیء گرایی با آن مواجه هستیم، اشیاء، کلاس ها و وراثت می باشند. ایده شیء گرایی نیز به دنیای مهندسی نرم افزار راه یافته است و بر این اساس روش های مختلف مهندسی نرم افزار به وجود آمده است. که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
–  (object Modeling Technique) OMT
– (Real – time Object – Oriented Modeling ) ROOM
-Object – Oriented  Software Engineering ) OOSE)
-(Unified Modeling Language) UML

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن

]۱[     Rational Unified Process          مریم خامسی، حامدشایان،سمیه سرخانلی
[۲] www.naghoospress.ir

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.