چیدمانی بهینه توربین های بادی در مزارع بادی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل پی دی اف
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 چیدمانی بهینه توربین های بادی در مزارع بادی دارای ۱۶۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف چیدمانی بهینه توربین های بادی در مزارع بادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده: ۱
مقدمه ۲
فصل اول:مقدمه ای بر نیروگاه بادی ۴
-۱-۱ باد چیست ۵
-۱-۲ تاریخچه انرژی باد ۵
-۱-۳ باد مخرب است یا مفید ۶
-۱-۴ مزایای و معایب انرژی بادی ۶
-۱-۵ توان بادی: ۸
-۱-۵-۱ توزیع سرعت باد ۹
-۱-۵-۲ ضریب ظرفیت ۱۱
-۱-۶ نحوه به وجود آمدن انرژی باد : ۱۱
-۱-۷ تولید برق از طریق انرژی باد با استفاده از توربین بادی : ۱۲
-۱-۷-۱ نیروگاه ساحلی ۱۲
-۱-۷-۲ نیروگاههای جدید بادی ۱۳
-۱-۷-۳ نیروگاه بادی در آسمان ۱۴
-۱-۸ محاسبه سرعت میانگین باد ۱۶
۱-۹ مسائل اقتصادی ماشینهای بادی ۱۷
-۱-۱۰ محدودیتهای ادواری و نفوذ ۱۹
-۱-۱۰-۱ پیشبینی پذیری ۱۹
-۱-۱۰-۲ جاگذاری توربین ۱۹
-۱-۱۱ بهرهبرداری از برق بادی ۲۵
-۱-۱۲ برق بادی در مقیاسهای کوچک ۲۶
-۱-۱۳ آثار زیست محیطی ۲۶
و آلودگی ۲۷ CO -1-13-1 انتشار ۲
-۱-۱۳-۲ تاثیرات بوم شناختی ۲۷
-۱-۱۳-۳ استفاده از زمین ۲۸
-۱-۱۴ آثار بر روی حیات وحش ۲۸
-۱-۱۴-۱ پرندگان ۲۹
-۱-۱۵ بزرگترین توربین بادی جهان ۳۰
-۱-۱۶ توربینهای بادی چگونه کار می کنند ؟ ۳۱
-۱-۱۷ تقسیم بندی توربین های بادی ۳۳
-۱-۱۸ قسمت های مختلف توربین بادی ۳۶
-۱-۱۸-۱ یک پره از یک توربین بادی ۳۷
-۱-۲۰ انواع توربین هادی بادی براساس محور چرخش پره ها: ۳۹
۱-۲۱ آمارهای کمی از کاربردهای توربین بادی : ۴۰
-۱-۲۲ استفاده از توربین بادی در کویرها : ۴۲
-۱-۲۳ تقسیم بندی توربین از نظر تولید توان ۴۳
-۱-۲۳-۱ توربینهای بادی کوچک ۴۳
-۱-۲۳-۲ توربینهای بادی متوسط ۴۳
-۱-۲۳-۳ توربینهای بادی بزرگ( مزارع بادی) ۴۴
-۱-۲۴ مراحل ساخت بزرگترین توربین بادی جهان در آلمان ۴۶
-۱-۲۵ هندسه نصب توربین های بادی ۴۷
فصل دوم: سایت یابی جهت احداث یک نیروگاه بادی ۴۸
-۲-۱ چگونگی پیدا کردن محل سایت احداث نیروگاه بادی ۵۱
-۲-۲ شرایط راه اندازی و تولید ۵۲
-۲-۳ سایت مناسب احداث نیروگاه بادی: ۵۳
-۲-۴ بررسی پتانسیل باد سیاهپوش در استان قزوین برای احداث نیروگاه
برق بادی
۵۶
-۲-۴-۱ مشخصات منطقه سیاهپوش و ایستگاه هواشناسی نصب شده ۵۸
-۲-۵ تئوری و روش محاسبه انرژی قابل حصول باد ۶۰
-۲-۶ نتایج آنالیز پتانسیل جریان باد و انرژی قابل حصول ۶۳
-۲-۷ نتیجه گیری از مباحث ذکر شده: ۶۵
فصل سوم:مدلسازی ، شبیه سازی و کنترل نیروگاه بادی ایزوله از شبکه ۶۶
-۳-۱ مقدمه: ۷۱
-۳-۲ مدلسازی توربین بادی: ۷۱
-۳-۲-۱ مدل توربین ایده آل ۷۳
-۳-۲-۲ توربین بادی محور افقی با جریان حلقوی ۷۷
-۳-۲-۳ مدل پره ها در توربین های چند پره ای: ۸۰
-۳-۲-۴ روابط کامل مدل توربین (با جریان های گردشی باد): ۸۱
-۳-۲-۵ اثر تعداد پره ها بر عملکرد بهینه توربین بادی: ۸۳
-۳-۳ شبیه سازی نیروگاه بادی ۸۷
فصل چهارم:بررسی و تحلیل فاصله بهینه بین توربینهای بادی در یک مجتمع بادی ۸۸
-۴-۱ مقدمه: ۸۹
-۴-۲ مدل بهینه سازی به روش خطی ۹۰
۹۳ : Wake -4-3 مدل
-۴-۴ مدل بهینه سازی به روش غیر خطی ۹۶
-۴-۵ روش بهینه سازی استقرار توربینهای بادی برای یک منطقه مشخص: ۹۷
-۴-۶ مزایای روش ارائه شده در مقایسه با روشهای دیگر ۹۸
-۴-۷ نتیجه گیری این فصل: ۱۰۱
فصل پنجم: بهینه سازی محل استقرار توربینهای بادی در یک مزرعه بادی به ۱۰۲
کمک الگوریتم ژنتیک
-۵-۱ مقدمه: ۱۰۳
۱۰۶ : Risoe -5-2 شرح مدل
-۵-۳ الگوریتم محاسبه مزرعه بادی: ۱۰۷
-۵-۴ مدل هزینه: ۱۰۸
۱۰۸ : (Objective function) -5-5 تابع هدف
-۵-۶ الگوریتمهای ژنتیک: ۱۰۹
-۵-۶-۱ عملگر انتخاب: ۱۱۱
-۵-۶-۲ عملگر پیوند: ۱۱۲
-۵-۶-۳ عملگر جهش: ۱۱۳
-۵-۷ مزرعه بادی بینالود (دیزباد): ۱۱۵
-۵-۸ بهینه سازی جهت مزرعه بادی بینالود: ۱۲۱
فصل ششم: چیدمانی بهینه توربینهای بادی در مزارع بادی ۱۲۲
-۶-۱ مقدمه: ۱۲۳
-۶-۲ سایت یابی برای احداث نیروگاه بادی: ۱۲۴
-۶-۳ چیدمانی توربین های باد در یک مزرعه بادی: ۱۲۵
-۶-۴ راندمان توربین بادی: ۱۲۸
-۶-۵ محاسبات نحوه چیدمانی توربینهای بادی: ۱۲۹
-۶-۶ مدار جریان دنباله ای در روش خطی: ۱۳۴
-۶-۷ نیروگاه بادی خراسان ۱۳۶
-۶-۷-۱ بازده مزرعه: ۱۳۶
-۶-۷-۲ انرژی خروجی سالیانه: ۱۳۶
-۶-۸ وضعیت نیروگاههای بادی در جهان: ۱۳۷
نتیجه گیری: ۱۵۱
منابع و مآخذ: ۱۵۴

چکیده:
در پروژه ای که پیش روی شماست تحت عنوان چیدمانی بهینه توربین هادی بادی در
مزارع بادی (نیروگاه بادی) می باشد در این پروژه سعی شده است که در طی ۶ فصل به
بررسی این مطلب پرداخته و با ارائه مدل های مختلف چیدمانی به مدل مطلوب و
چیدمانی بهینه توربین های در یک مزرعه بادی بررسیم. در ابتدا و در فصل اول شما را با
نیروگاه بادی و انواع مختلف توربین ها در این نیروگاه آشنا می نمائیم. در ادامه و در
فصل دوم ابتدا به بررسی این مطلب پرداخته که باید ابتدا برای تعیین فاصله بهینه بین
توربین ها باید به محل سایت یابی مناسبی برای نیروگاه بادی داشته باشیم و در ادامه
فصل دوم برای مثال به بررسی سایت یابی برای نیروگاه بادی سیاهپوش قزوین پرداخته
ایم در ادامه در فصل سوم با استفاده از نرم افزار مطلب به شبیه سازی و ایزوله شبکه
یک نیروگاه بادی پرداخته و در ادامه در فصل چهارم و پنجم و فصل ششم به ارائه مدل
مورد بررسی قرار می Wake های مختلف چیدمانی می پردازیم در فصل چهارم مدل
گیرد و در فصل پنجم این چیدمانی از طریق الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار و در
به بررسی سه مدل پرداخته و سپس به ارائه Risoe فصل ششم پس از بررسی مدل
چیدمانی بهینه توربینها از بین سه مدل، مدل چیدمانی بهینه را انتخاب می کنیم.

مقدمه
باد پدیده ای است که در اثر حرکات درونی زمین اتفاق می افتد یا زمانی که تابش
خورشید بطور نامساوی به سطوح ناهموار زمین می رسد که سبب تغییراتی در دما و
فشار می شود . نیروی شیب فشار باعث وزش باد بطور مستقیم از مرکز پرفشار به مرکز
کم فشار می شود . اما چرخش زمین باعث پیدایش نیروی دیگری به نام نیروی
کریولیس می شود .که بر مسیر جریان اثر می گذارد.
در اثر فعالیت نیروی فشار و نیروی کریولیس در کنار یکدیگر باد پدیدار می شود .
نیروی اصطکاک نیز بر سرعت و جهت باد اثر می گذارد . اتمسفر کره زمین به جهت
حرکت وضعی گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد که خود
باعث بوجود آمدن باد می شود.
جریانات اقیانوسی نیز بطور مشابه تا ۳۰ % عامل انتقال حرارت کلی در جهان می باشند.
انرژی باد نوع ویژه ای از انرژی خورشیدی محسوب می گردد و از انرژیهای تجدید پذیر
۲ درصد از انرژی خورشیدی که به زمین می رسد به باد تبدیل می شود . / است . و ۵
۱ از سطح زمین موجود است برای تولید برق به km حدود ۳۵ درصد انرژی باد در
مقدار زیاد که بتواند از شبک? سراسری برق را تغذیه کند نیاز به ایجاد مزرعه یا پارک
بادی است که از مجموعه ای از توربین های بادی تشکیل شده است . بدین طریق می
توان برق تولیدی را از نظر اقتصادی با نیروگاههای متداول قا بل رقابت و عملکرد نیروگاه
و هزین? نگهداری آن را به صرفه و بهینه نمود.
در یک مزرعه بادی تعداد توربینهای بادی متناسب با ظرفیت نیروگاه متغیر است . برق
تولیدی باید با کیفیت قابل قبول وارد شبکه شود و در دراز مدت بازده خوبی داشته باشد
از جمله مسائل دیگر فاصل? بهینه بین توربینهای نصب شده و نحوه آرایشآنها می باشد
تا از زمین و باد موجود در منطقه حداکثر استفاده شود. بیشتر منابع انرژی باد در
نواحلی ساحلی و کوهستانی واقع شده اند . که بجهت اصطکاک زیاد با سطح ناهموار
زمین قسمت بیشتری از قدرت آن کاهش یافته و بدین سبب است که سرعت وزش باد
در روی دریاها بیشتر از خشکی است و سواحل دریاها از مناطق باد خیز محسوب می
شوند.

 

منابع و مآخذ:
-۱ دکتر مجید جمیل”مقدمه ای بر نیروگاه های بادی”، ۱۳۸۳ ، ناشر :روابط عمومی
شرکت توانیر
-۲ دکتر علی کیایی فر” مطالعه انرژی بادر در دشت دیزباد خراسان”
-۳ وزارت نیرو مرکز مطالعات انرژی ” تخمین پتانسیل انر ژی باد در جمهوری اسلامی
ایران ” گزارش نهایی .
-۴ دکتر مجید جمیل”مقدمه ای بر نیروگاه های بادی”، ۱۳۸۳ ، ناشر :روابط عمومی
شرکت توانیر
-۵ دکتر علی کیایی فر” مطالعه انرژی بادر در دشت دیزباد خراسان”
-۶ وزارت نیرو مرکز مطالعات انرژی ” تخمین پتانسیل انر ژی باد در جمهوری اسلامی
ایران ” گزارش نهایی ، جلد اول
-۷ مهندس بیطرف، وزیر نیرو، دفتر روابط عمومی و بین الملل وزارت نیرو مرداد
۱۳۸۳
-۸ مهندس بیطرف، وزیر نیرو، همایش بین المللی انرژی های تجدیدپذیر خرداد
۱۸۳۸ بن آلمان.
-۹ گزارش سالانه مرکز توسعه انرژی های نو سازمان انرژی اتمی، مهر ۱۳۸۳
-۱۰ مسعود سرگزی کوشه، شبیه ساز نیروگاه بادی، تز کارشناسی ارشد، دانشگاه
تربیت مدرس، زمستان
۱۱- Garry L.Janson “wind energy systems, second eddtion.
۱۲- P.A. Smith and P.K. Stansby Impulsively started flow around
a circular cylinder by the vortex method.
۱۳- WWEA: wind world energy association.
۱۴- Erick Hau “wind turbines” 2000
۱۵- Garry L.Janson “wind energy systems, second eddtion.
۱۶- Wind Power Mounthly website
۱۷-www.civilica.com
۱۸-www.sid.ir
۱۹-www.tavanir.org.ir

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.