به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys دارای ۲۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys

 چکیده

۱- مقدمه

۲- انواع سازه‌های ساحلی

     2-1- تنوع سازه‌‌های ساحلی

     2-2- سازه‌های ساحلی

     2-3- اهداف کلی در حفاظت از سواحل

     2-3-1- دیوارهای ساحلی

     2-3-2- دیوار‌ه‌ها

     2-3-3- پوششهای ساحلی

     2-3-4- تپه‌های ماسه‌ای

     2-3-5- آب‌شکنها

     2-3-6- دایکها

۳- مکانیک حرکت موج و تئوری امواج

     3-1- مقدمه

     3-2- تعاریف

   3-3- طبقه‌بندی امواج آب

   3-3-1- طبقه‌بندی براساس دوره تناوب

   3-3-2- طبقه‌بندی فیزیکی

   3-3-3- طبقه بندی ریاضی

   3-3-4- طبقه‌بندی براساس ارتفاع موج

   3-4- تئوریهای موج

   3-4-1- معادلات اساسی حرکت موج

   3-4-2- تئوری موج دامنه کوتاه

   3-4-3- امواج استوکس

   3-4-4- امواج کنویدال

   3-4-5- نظریه موج تنها

   3-5- محدودیتهای کاربرد نظریه‌های امواج

   3-6- نتیجه‌گیری

۴- دایکهای ساحلی

  4-1- مقدمه‌ای بر استفاده از دایکهای ساحلی

  4-2- کلیات

  4-2-1- تعاریف

  4-2-2-هدف از بکار بردن دایکهای ساحلی

  4-2-3- انواع دایکهای ساحلی

۴-۲-۳-۱- دایکهای تیپ یک

۴-۲-۳-۲- دایکهای تیپ دو

۴-۲-۳-۳- دایکهای تیپ سه

۴-۲-۴- مناطق و محدوده‌های بارگذاری

۴-۲-۵- نیروهای وارده بر دایکهای ساحلی

۴-۲-۶- نقاط و عوامل شکست دایکهای ساحلی

۴-۲-۶-۱- روگذری آب یا سرریز شدن آب از روی تاج

۴-۲-۶-۲- فرسایش درشیب بیرونی

۴-۲-۶-۳- گوه لغزش در شیب درونی

۴-۲-۶-۴- کمبود پایداری در خاکریز

۴-۲-۶-۵- روگذری

۴-۲-۶-۶- پایپینگ

۴-۲-۶-۷- اثرات برخورد مواد خارجی بر دایک

۴-۲-۶-۸- اثرات نیروی یخ بر دایک

۴-۲-۶-۹- روانگرایی

۴-۲-۷- آنالیز دایک

۴-۲-۷-۱- انتهای ساخت

۴-۲-۷-۲- فروافتادن ناگهانی آب

۴-۲-۷-۳- تراوش پایدار

۴-۲-۷-۴- زلزله

۴-۲-۸- حداقل فاکتورهای اطمینان

۴-۳- طراحی اولیه دایکهای ساحلی

۴-۳-۱- پارامترهای حاکم در طراحی

۴-۳-۱-۱- پارامترهای محیطی مربوط به موج

۴-۳-۱-۲- پارامترهای سازه‌ای

۴-۳-۱-۳- پارامترهای هیدرولیکی

۴-۳-۲- روابط پایداری

۴-۳-۲-۱- هادسن

۴-۳-۲-۲- روش فن در میر

۴-۳-۲-۳- اثرات شکل آرمور و دانه‌بندی

۴-۳-۲-۴- لایه‌های آرمور متشکل از قطعات بتنی

۴-۳-۳- خزش موج

۴-۳-۳-۱- کلیاتی مربوط به خزش

۴-۳-۳-۲- روابط متداول برای محاسبه خزش نسبی موج

۴-۳-۳-۳- شیب متوسط

۴-۳-۳-۴- تاثیر آبهای کم‌عمق در خزش موج

۴-۳-۳-۵- اثر زاویه حمله موج

۴-۳-۳-۶- اثر برم

   4-3-3-6-1- اثر عرض برم (rB)

   4-3-3-6-2- اثر عمق برم (rdh)

   4-3-3-7- اثر زبری المانها

   4-3-4- پایین روی موج

   4-3-5- دبی سرریزی موج

   4-3-6- عبور موج

   4-3-6-1- استفاده از

   4-3-6-2- روش تفکیک Rc و Hs از یکدیگر

   4-3-7- انعکاس موج

   4-3-8- محاسبه ضخامت لایه آرمور اولیه

   4-3-9- لایه آرمور ثانویه

   4-3-10- لایه فیلتر

   4-3-11- سکوی پنجه

   4-3-12- هسته

   4-3-13- محاسبه عرض تاج

۵- آنالیز‌های انجام شده توسط Plaxis

   5-1- معرفی برنامه Plaxis

   5-2- آنالیز حساسیت در تعیین تاثیر مش‌بندی

   5-3- روند انجام آنالیز

    5-4- آنالیز انتهای ساخت

    5-5- مرحله نشت پایدار

    5-6- مرحله فروافتادگی ناگهانی

    5-7- آنالیز شبه استاتیکی

    5-8- آنالیز مربوط به مسلح کردن دایک

    5-9- آنالیزهای مربوط به نشت آب

۶- آنالیز دایک توسط ansys

   6-1- یادآوری خروجی Plaxis

   6-2- هدف از انجام آنالیزتوسط ansys

   6-3- معرفی مدل

  6-3-1- مدلسازی

  6-3-2- مش‌بندی

  6-3-3- بارگذاری

  6-3-4- انجام آنالیز

  6-4- اهمیت ماکرو در پروژه مذکور

  6-5- بررسی خروجی‌های برنامه

  6-5-1- تفسیر نتایج نوع اول

 6-5-1-1- Sx

 6-5-1-2- Sy

۶-۵-۱-۳- Von mises

۶-۵-۲- تفسیر نتایج نوع دوم

۶-۶- نتیجه

۷- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

فهرست شکل‌ها

۳-۱-     شکل: موج گرانشی سطحی به همراه مشخصات آن

۳-۲-     شکل: جبهه و راست گوشه موج

۳-۳-     شکل: حرکت مداری ذرات زیرموج

۳-۴-     شکل: نیم‌رخهای امواج مختلف

۳-۵-     شکل: طبقه‌بندی امواج دریا براساس پریود موج

۳-۶-     شکل: موج نوسانی

۳-۷-     شکل: تفاوت بین موج نوسانی و انتقالی

۳-۸-     شکل: تعریف پارامترهای مورد استفاده در معادله اساسی حرکت موج

۳-۹-     شکل: مقایسه بین پروفیل موج خطی و استوکس مرتبه دوم

۳-۱۰-    شکل: نیم‌رخهای سطحی موج نویدال

۳-۱۱-    شکل: نیم‌رخهای سطحی موج نویدال

۳-۱۲-    شکل: رابطهبین

۳-۱۳-    شکل رابطه بین  و پارامتر

۳-۱۴-    شکل: رابطه بین و پارامتر  وبین ارتفاع بدون بعد تاج

۳-۱۵-    شکل: رابطه بین

۳-۱۶-    شکل: رابطه بین

۳-۱۷-    شکل: نیم‌رخ‌ موج تنها

۳-۱۸-    شکل: مقادیر M , N برحسب تابعی از

۳-۱۹-    شکل: نواحی اعتبار نظریه‌های مختلف موج Lemehavte

۳-۲۰-    شکل: نظریه تحلیلی Dean

۳-۲۱-    شکل: محدوده کاربرد امواج استوکس با مرتبه معین

۳-۲۲-    شکل: محدوده کاربرد امواج نویدال

۴-۱-      شکل: محدوده‌‌های بارگذاری بر روی دایک ساحلی

۴-۲-      شکل: صفحه شکست بدون وجود برم

۴-۳-      شکل: صفحه شکست با وجود برم

۴-۴-      شکل: ضریب نفوذپذیری P

۴-۵-     شکل: مقایسه فرمول هادسن و فن در میر برای هسته نفوذپذیر بعد از برخورد ۱۰۰۰ موج

۴-۶-      شکل: مقایسه فرمول هادسن و فن در میر برای هسته نفوذناپذیر بعد از برخورد ۵۰۰۰ موج

۴-۷-      شکل: ارتفاع موج در مقابل پارامتر شکست با تاثیر سطح آسیب

۴-۸-      شکل: ارتفاع موج در مقابل پارامتر شکست با تاثیر نفوذ‌پذیری

۴-۹-      شکل: ارتفاع موج در مقابل آسیب

۴-۱۰-    شکل: اجزای یک دایک ساحلی

۴-۱۱-    شکل: عوامل موثر در ارتفاع دایک

۴-۱۲-    شکل: تغییرات خزش نسبی با

۴-۱۳-    شکل: خزش موج به روی شیب صاف و مستقیم در آبهای عمیق

۴-۱۴-    شکل: خزش موج به روی شیب صاف و مستقیم درآبهای کم‌عمق و خیلی کم‌عمق

۴-۱۵-    شکل: مقادیر خزش موج به همراه فاکتورهای تاثیر

۴-۱۶-    شکل: تعیین مولفه شیب برای سطح مقطع شامل شیبهای متفاوت

۴-۱۷-    شکل: اثر آبهای کم‌عمق بر طیف موج

۴-۱۸-    شکل: وابستگی   و   برای شیبهای متفاوت

۴-۱۹-    شکل: تعریف زاویه حمله موج

۴-۲۰-    شکل: اثر   با اندازه‌گیری نقاط برای خزش در امواج با تابش کوتاه

۴-۲۱-    شکل: دیاگرام عرض و عمق برم

۴-۲۲-    شکل: تعیین تغییرات در شیب برم

۴-۲۳-    شکل:   در مقابل

۴-۲۴-    شکل: اثر زبری المانهای مختلف

۴-۲۵-    شکل: خزش بر روی شیب آرمور سنگی با زیر لایه نفوذناپذیر

۴-۲۶-    شکل: ارتفاع آزاد تاج در روگذری موج

۴-۲۷-    شکل: مقادیر روگذری مجاز ارائه شده توسط Owen

۴-۲۸-    شکل: مقادیر روگذری مجاز ارائه شده توسط Franco

۴-۲۹-    شکل: تصویری از روگذری موج

۴-۳۰-    شکل: تصویری از روگذری موج

۴-۳۱-    شکل: خطرات روگذری

۴-۳۲-    شکل: خطرات روگذری

۵-۱-      شکل: مقطع مدل شده از دایک در Plaxis

۵-۲-      شکل: تاثیر مش‌بندی بر روی تغییر مکان

۵-۳-      شکل: تاثیر مش‌بندی بر روی ضریب اطمینان

۵-۴-      شکل: نمونه‌ای از مش‌بندی انجام شده بر دایک

۵-۵-      شکل: مقاطع مورد بررسی در آنالیز

۵-۶-      شکل: تغییرات تغییر مکان با شیب در مرحله انتهای ساخت

۵-۷-      شکل: محاسبه ضریب اطمینان در انتهای ساخت برای شیبهای مختلف

۵-۸-     شکل: نتایج ضرایب اطمینان در انتهای ساخت

۵-۹-     شکل: تغییرات تغییر مکان در مرحله نشت پایدار

۵-۱۰-   شکل: تغییرات ضریب اطمینان در مرحله نشت پایدار برای شیبهای مختلف

۵-۱۱-   شکل: مقایسه ضرایب اطمینان در حالت نشت پایدار

۵-۱۲-   شکل: عملکرد توام فیلتر در ژئوسنتتیک در مقابل با فروافتادگی ناگهانی آب

۵-۱۳-   شکل: مقایسه حداکثر تغییر مکان در مرحله فروافتادگی ناگهانی

۵-۱۴-   شکل: مقایسه ضرایب اطمینان در مرحله فروافتادگی ناگهانی

۵-۱۵-    شکل: حالت بیشینه اثر تخریبی زلزله بر دایک ساحلی

۵-۱۶-    شکل: بیشینه تغییر مکان در مرحله زلزله با شتاب افقی در جهت ساحل

۵-۱۷-    شکل: مقایسه ضرایب اطمینان در مرحله زلزله با شتاب افقی در جهت ساحل

۵-۱۸-    شکل: تغییر مکان در مرحله زلزله با شتاب افقی در جهت سمت دریا

۵-۱۹-    شکل: مقایسه ضرایب اطمینان در مرحله زلزله با شتاب افقی در جهت دریا

۵-۲۰-    شکل: حساسیت مدول مختلف برای مسلح سازها

۵-۲۱-    شکل: تاثیر مدول مختلف برای ضرایب اطمینان

۵-۲۲-    شکل: تاثیر فاصله مسلح‌سازها بر ضریب اطمینان در بدنه خاکریز

۵-۲۳-    شکل: گراف مقایسه‌ای تاثیر فاصله مسلح‌سازها در ضریب اطمینان

۵-۲۴-    شکل: تاثیر طول مسلح‌سازها بر روی ضریب اطمینان

۵-۲۵-    شکل: منحنی دبی نشت در حالت وجود پرده آب‌بند بدون پتوی رسی

۵-۲۶-   شکل: منحنی دبی نشت در حالت پتوی آب‌بند افقی با طول‌های مختلف و بدون پرده آب‌بند

۵-۲۷-    شکل: منحنی نشت در حالت وجود پتوی آب‌بند و پرده آب‌بند عمودی

۶-۱-      شکل: نحوه تعریف المان وگره

۶-۲-      شکل: المان موردنظر در مرکز Core

۶-۳-      شکل: المان موردنظر در چپ Core

۶-۴-      شکل: المان مورد نظر در راست Core

۶-۵-    شکل: Contour در step شماره ۴ برای شیب

۶-۶-    شکل: Contour در step شماره ۷ برای شیب

۶-۷-    شکل:  Contour در step شماره ۴ برای شیب

۶-۸-    شکل: Contour  تنش vonmises برای شیب

۶-۹-    شکل: تغییرات Sx در بازه زمان در مرکز هسته

۶-۱۰-  شکل: تغییرات Sx در بازه زمان در قسمت چپ هسته

۶-۱۱ – شکل: تغییرات Sx در بازه زمان در قسمت راست هسته

فهرست جداول

۳-۱-    جدول: مشخصات تئوری موج airy

۳-۲-    جدول: نتایج موج استوکس مرتبه دوم

۴-۱-    جدول: فاکتورهای اطمینان

۴-۲-    جدول: مقدار ضریب KD برای تعیین وزن آرمور

۴-۳-    جدول: ضرایب تجدیدنظر برای شکل‌های آرمور

۴-۴-    جدول: مقادیر   و nV ارائه شده در SPM

۵-۱-    جدول: نتایج تاثیر مش‌بندی

۵-۲-    جدول: مقایسه تغییر مکان‌ها در انواع آنالیزها و شیب‌ها

۵-۳-    جدول: مقایسه تغییرات مکان بین حالت زلزله و انتهای ساخت

۵-۴-    جدول: مقایسه تغییر مکان در حالت زلزله و انتهای ساخت

۵-۵-    جدول: مقایسه تاثیر زلزله در شیب‌های مختلف بر ضریب اطمینان

۶-۱-    جدول: مشخصات مکانیکی مدل

۶-۲-    جدول: مقادیر max تنش در شیب‌های مختلف

۶-۳-    جدول: تغییرات مقادیر تنش‌های کششی و فشاری در تغییر شیب

۶-۴-    جدول: مقادیر max تنش در شیب‌های مختلف

۶-۵-    جدول: تغییرات مقادیر تنش‌های کششی و فشاری در تغییر شیب

۶-۶-    جدول: مقادیر max و min تنش vonmises در شیب‌های مختلف

 

چکیده

روند رو به گسترش جمعیت در دنیا و لزوم استفاده بهیـنه از اراضی ساحلی در سالـهای اخیر موجب گردیده است که تحقـیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجـرای دایـکهای ساحلی و احیای اراضی ساحلی انجام گردد.
مدلـهای مختلف کامپیوتری جهـت طراحی سازه ای دایـکها توسعه یافته است. در دهه اخیر کشور هلند به عنوان یکی از پیشگامان اجرای دایکهای ساحلی اقدام به توسـعه دو
مدل پیشرفته plaxis وDiana نموده است.

در این تحقیق ضـرورت تاثیر تغیرات شیب وجه رو به ساحل در میزان متغیرهایی چون تغییرمکان وضریب اطمینان تحت شرایط مختلفی همچون End of construction
Steady seepage, , Rapid draw down Earthquake, باعث استفاده از Plaxis به عـنوان یک نرم افزار المان محدود گردید.

 همچنین اثر متقابل تغـییرات شیب رو به دریا با Stress در مواجه با نیروی موج که یک نیروی دینامیکی و اتـفاقی است , استفـاده از نرم افزار Ansys را به عنوان یکی از قابـلترین نرم افـزارهای تحلیلی مبتنی بر المان محدود قوت بخشید. در نهایت شـیب بهینه با در نظر گرفتن شـرایط فوق استخراج گردید. 
مراقبت از جان و مال انسانها در قسمتهای ساحلی، بخصوص در مناطقی که شیب ساحل نسبت به بستر دریا کم می‌باشد متخصصین را بر آن داشت تا برای حفاظت از انسانها و هرآنچه به آنها وابسته است از انواع متفاوتی از سازه‌های حفاظتی استفاده کنند.
با توجه به تنوع و تعدد سازه‌های مذکور، استفاده از هر کدام منوط به شرایط خاص مربوط به خود می‌باشد. از آنجا که بحث اصلی در ارتباط با دایکهای حفاظتی است مطالب مربوط به آن در قالب ۶ فصل بجز این فصل و همچنین ۵ ضمیمه تنظیم گردیده است بطوری که فصل اول (فصل حاضر)، اختصاص به نحوه و روند انجام پروژه دارد.
فصل دوم، در ارتباط با سازه‌های ساحلی و نکات مهم مطرح در طراحی هر یک از آنها می‌باشد.
به علت اهمیت بسیار بالای موج در طراحی کلیه سازه‌های دریایی به عنوان یک نیروی مهم، در فصل سوم بحث مفصلی پیرامون مکانیک حرکت موج مطرح می‌گردد.
در فصل چهارم روابط طراحی و هر آنچه که به طراحی و آنالیز دایک مربوط می‌گردد، ارائه می‌شود و در نهایت در دو فصل پنجم و ششم آنالیز یک دایک و بررسی متغیرهای مختلف با تغییر پارامتر شیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
بررسی متغیرهایی مانند نشت، اثر پرده آب‌بند، تاثیر پتوی رسی، دخالت مسلح‌سازها و همچنین آنالیزهایی چون آنالیز انتهای ساخت، آنالیز نشت پایدار و در نهایت آنالیز زلزله بصورت شبه استاتیکی، مواردی است که در قالب فصل پنجم با نرم‌افزار plaxis مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هنگامی که بحث معطوف به بررسی تنش‌ها در پیکره دایک می‌گردد و همچنین زمانی که مدلسازی دقیق یک موج به شکل یک نیروی دینامیکی وابسته به زمان به قصد تحلیل دایک، به عنوان هدف اصلی مطرح می‌شود نرم‌افزار ansys به عنوان گزینه‌ اول انتخاب می‌گردد. آنالیزهای انجام شده توسط ansys در مبحث ششم ارائه می‌‌شود. در آخر نتایج و پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع مطرح شده بیان می‌گردد.
قابل ذکر است که برای تفهیم هرچه بیشتر این موضوع، ضمایمی تنظیم شده است که مطالعه آنها، تصویری روشن‌تر از آنچه در محتوای این پروژه وجود دارد، نشان می‌دهد.
در ضمیمه یک به عملیات مدلسازی موج در ژاپن به قصد بررسی تاثیرات تسونامی بر دایک و محاسبه فشارهای ایجاد شده بر آن، اختصاص دارد.
ضمیمه دوم به رابطه گودا جهت محاسبه فشار موج در نواحی عمیق و کم‌عمق مربوط می‌گردد.
در ضمیمه سوم برنامه‌ مکملی تحت ویژوال بیسیک جهت استخراج خروجی‌های مهم مربوط به مکانیک موج ارائه می‌گردد و در نهایت در ضمایم چهارم و پنجم خروجی‌های برنامه‌های Plaxis و ansys در قالب فصولی جدا مطرح می‌شود.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys
]۱[. مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، "بهینه‌سازی دایکهای حفاظتی در سدهای جزر و مدی، مطالعه موردی دلتای رودخانه هندیجان"، گزارش اولیه طرح، کد          83005-000-04- 040000-2003
]۲[. عاشقی، رضا، ۱۳۸۳، "بهینه‌سازی دایکهای جزر و مدی جهت بازیافت اراضی ساحلی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمیلی، شهریور.
]۳[. سمیعی، انوشیروان، ع. پاکنژاد، ۱۳۷۹، "کاربرد پوشش‌های آسفالتی در حفاظت از سواحل و بنادر (مطالعه موردی حفاظت سواحل دریاچه‌ هامون)"، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی.
]۴[. عباسی، علی اکبر (ع) آزرمسا، ۱۳۷۷" بررسی اصول طراحی آب‌شکنها، جهت حفاظت از سواحل و معرفی نمونه‌هایی از کاربرد آنها در ایران"، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی.
]۵[. دقیق، یونس، ۱۳۸۳، "آنالیز دایکهای ساحلی و کنترل تراوش با استفاده از مدل MSEEP"، فصلنامه علمی ترویجی آبخیز، شماره ۱، مرداد.
]۶[. شرکت مهندسی ایران بنا آریان، ۱۳۸۲، "گزارش تحقیقی کاربرد ژئوسنتیک در مهندسی عمران"، شرکت مهندسی ایران بنا آریا.
]۷[، سازمان نقشه‌برداری کشور،"جداول پیش بینی جزر و مدی بنادر جزایر کشور، خلیج‌فارس و دریای عمان"، مدیریت آبنگاری و نقشه‌برداری مناطق ساحلی، ۱۳۸۱.
]۸[. مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، "بررسی و امکان سنجی اصلاح اراضی دلتایی با توجه به منابع آب و خاک"، گزارش اولیه طرح، کد ۲۱-۰۵۰۰۶۳۵۰۰۰-۸۲
[۹]. Franco, L., de Gerloni , M. & van der Meer, J.W.(1994), “Wave overtopping on vertical and composite breakwaters” , Proc 24th Int. Conf. Coastal Eng., Kobe, ASCE.
[۱۰]. Fukuda N., Uno T. & Irie (1974) “Field observations of wave overtopping of wave Civil Engineers, Tokyo.
[۱۱]. Goda Y. (1971) “Expected rate of irregular wave overtopping of seawalls” Coastal engineering in Japan, Vol 14, pp 45-51, JSCE, Tokyo.
[۱۲]. Goda, Y, Kishira, Y, & Kamiyama,Y.(1975) ‘Laboratory investigation on the overtopping rates of seawalls by irregular waves’. Ports and Harbour Research Insitute, Vol 14, No.4,pp 3-44, PHRI, Yolosuka.
[۱۳]. Gouldby B.P., Sayers P.B. & Johnson D (1999) “Real-time hazard forecasting: implementation and two years operation at Samphire Hoe, Dover” MAFF Conf. on River and Coastal Engineers, Keele.
[۱۴]. Hedges, T.S. & Reis, M.T. (1998), “Random wave overtopping of simple sea walls: a new regression model” , Proc. Instn. Civil Engrs. Water, Maritime & Energy, Volume 130, March 1998, Thomas Telford, London.
[۱۵]. Herebert D.M. (1996) “Overtopping of Seawalls: a Comparison between Prototype and Physical Model Data” Report TR 22, HR Wallingford.
[۱۶]. Kimura K, Fujiike T, Kamikubo K.A be R & Ishimoto K (2000) “Damage to vehicles on a coastal highway by wave action” Proc. Conf. Coastal Structures ’99, Santander, June 1999, publn. A.A.Balkema, Rotterdam.
[۱۷]. Meer, J.W.van der, Tonjes P.& de Waal J.P (1998)” A code for dike height design and examination” Proc. ICE Conf. Coastlines, Structures & Breakwaters, T.Telford , London.
[۱۸] Owen, M.W. (1980), “Design of seawalls allowing for overtopping”, Report EX 924, Hydraulics Research, Wallingford.
[۱۹]. Owen, M.W.(1982), “Overtopping of Sea Defences”, Proc. Intl. Conf. On Hydraulic Modelling of Civil Eng. Structures, Coventry , pp 469-480, BHRA, Bedford.
[۲۰]. Pearson, J., Bruce, T.& Allsop, N.W.H.(2001), “Prediction of wave overtopping at steep seawalls – variabilities and uncertainties”, Proc “Waves ‘01”, San Francisco (ASCE).
[۲۱]. Pearson, J., Bruce, T. & Allsop, N.W.H. (2002), “Violent wave overtopping- measurements at large and small scale”, Proc. 28th Int. Conf Coastal Eng. (ASCE) Cardiff.
 [22]. Pullen T.A. Allsop, N.W.H.Bruce, T.& Geeraerts, J.(2003) “Violent wave overtopping: CLASH Field Measurements at Samphire Hoe” Proc. Coastal Structures 2003, ASCE.
[۲۳]. Richardson, S.Pullen, T.& Clarke, S. (2002) “Jet Velocities of Overtopping Waves On Sloping Structures: Measurements and Computation” Paper 347 at ICCE 2002 Cardiff, July 2002, publn ASCE, New York.
[۲۴]. Rouck de J., Allsop N.W.H.. Franco L.& van der Meer J.W.(2002) “Wave Overtopping at coastal structures: development of a database towards up-graded prediction methods” Proc 28th Int. Conf. Coastal Engineering (ASCE), Cardiff, pp 2140, 2152.
[۲۵]. Waal, J.P.de Tonjes, P.& van der Meer. J.W.(1996), “Overtopping of sea defences” Proc 25th Int. Conf. Coastal Eng. (ASCE), pp 2216-2229, Orlando , publn ASCE, New York.
 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.