بررسی ساختمان های باقاب خمشی فولادی و محاسبه فاصله مورد نیاز به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ساختمان های باقاب خمشی فولادی و محاسبه فاصله مورد نیاز به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله دارای ۱۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ساختمان های باقاب خمشی فولادی و محاسبه فاصله مورد نیاز به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی ساختمان های باقاب خمشی فولادی و محاسبه فاصله مورد نیاز به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

فصل ۱ معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

۱-۱      مقدمه

۱-۲    نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل۲ مروری بر تحقیقات انجام شده

        2-1 سوابق تحقیق

             2-1-1 Anagnostopouls

               2-1-2 Westermo

             2-1-3  Anagnostopouls

                     2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه¬ای

                     2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

                     2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

                     2-1-3-4 خلاصه نتایج

              2-2-4 Maision,kasai,Jeng

              2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin

               2 -1-6 Lin و Weng

              2-1-7 Biego Lopez Garcia

                     2-1-7-1 مدل خطی

                     2-1-7-2 مدل غیر خطی

               2-1-8 فرزانه حامدی

              2-1-9 حسن شفائی

              2-1-10 نوید سیاه پلو

         2-2 روشهای آیین نامه ای

            2-2-1 آیین نامه IBC

              2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰)

 

فصل ۳ معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

        3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

          3-2 تعریف متغیر پیشای X

           3-3 تابع چگالی احتمال

          3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

              3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

              3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

          3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک

              3-5-1 فرایند مانا

              3-5-2 فرایند ارگادیک

          3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

          3-7 تابع خود همبستگی

          3-8 چگالی طیفی

          3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

          3-10  انتقال ارتعاشات راندم

                3-10-1 میانگین پاسخ

                3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

           ¬¬¬¬¬     3-10-3 تابع چگالی طیفی

                    3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

           3-11 روشDavenport

 

فصل ۴ مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

            4-1 مقدمه

         4-2 روش¬های مدل¬سازی رفتار غیرخطی

          4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

         4-4 مشخصات مدل¬های مورد بررسی

             4-4-1 طراحی مدل¬ها

             4-4-2 مدل تحلیلی

             4-4-3 مشخصات مصالح

             4-4-4 مدل¬سازی تیر ها و ستون¬ها

             4-4-5 بارگذاری

         4-5 روش آنالیز

               4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

               4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت¬ها

               4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت¬ها

              4-5-1-3  استهلاک رایلی

                4-5-1-4 روش نیوتن¬ _ رافسون

               4-5-1-5 همگرایی

               4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

          4-6 محاسبه درز انقطاع

          4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

          4-8 تاثیر میرایی

           4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

          4-10 تاثیر جرم سازه¬ها

فصل ۵ روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

         5-1 مقدمه

            5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

              5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

                       5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

                       5-2-1-2- بارگذاری طیفی

                       5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

                       5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

               5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی

                      5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

                       5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ( )

                       5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

                       5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

               5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

               5-2-4  محاسبه ضریب

          5-3  محاسبه درز انقطاع

          5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل۶  مقایسه روش¬های آیین نامه ای

        6-1 مقدمه

         6-2 آیین نامه (IBC 2006)

         6-3 استاندارد ۲۸۰۰ ایران

         6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل۷ نتیجه گیری و پیشنهادات

         7-1 جمع بندی و نتایج

          7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

          7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل¬سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

فهرست جداول¬ها

 

جدول (۲-۱) زلزله های مورد استفاده در آنالیز اناگنوستوپولس

جدول (۴-۱) مشخصات شتابنگاشتهای نزدیک به گسل مورد استفاده و ضرایب مورد استفاده

جدول (۴-۲) درز انقطاع بین دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه های متفاوت تحت زلزله های انتخابی

جدول (۴-۳) درز انقطاع بین سازه ها با جرمهای متفاوت

جدول (۵-۱) ضریب R  و Cd برای سیستمهای مختلف سازه ای

جدول (۵-۲) تغییر مکان بام سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی

جدول (۵-۳) محاسبه پارامتر های لرزه ای مدلهای سازه ای

جدول (۵-۴) محاسبه جابجایی خمیری مدلهای سازه ای

جدول (۵-۵) محاسبه ضریب α

جدول (۵-۶) محاسبه ضریب β

فهرست اشکال

 

شکل (۲-۱) مدل ایده آل¬سازی شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس

شکل (۲-۲) مدل تحلیلی وسترمو

شکل (۲-۳) مدل آناکئوستوپولس

شکل (۲-۴) مدل تحلیلی MDOF-جنق هاسینق لین

شکل (۲-۵) نتایج حاصل از تحلیل مدل خطی برای دو نوع تحریک زلزله

شکل (۲-۶) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزله R1=2.5 R2=

شکل (۲-۷) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزلهR1=R2=

شکل (۲-۸) مدل تحلیلی فرزانه حامدی، ساختمانهای یک درجه آزاد مجاور هم

شکل (۲-۹) درز انقطاع بین ساختمان¬ها مطابق آیین نامه IBC

شکل (۲-۱۰) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه

شکل (۲-۱۱) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد

شکل (۳-۱) نمونه مجموعای از فرایند های پیشا

شکل (۳-۲) تابع چگالی احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معیار

۲

شکل (۳-۳) تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولی

شکل (۳-۴) نمایش همبستگی دو فرایند X و Y در زمان و نمونه برداریهای مختلف

شکل (۳-۵) نحوه محاسبه تابع خود همبستگی فرایندهای پیشا مانا

شکل (۳-۶) نمایش مساحت زیر منحنی چگالی طیفی با میانگین مربعات X(t)

شکل (۳-۷) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند باریک

شکل (۳-۸) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند پهن

شکل (۴-۱) مدلهای طراحی شده برای بررسی درز انقطاع

شکل (۴-۲) منحنی تنش کرنش در برنامه opensees الف) برای مصالح غیر خطی (Steel01) ب) برای مصالح خطی

شکل (۴-۳) شتاب نگاشتهای مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی

شکل (۴-۴) مقیاس کردن طیف میانگین طیفهای پاسخ در آنالیز دینامیکی غیر خطی دو بعدی مطابق با روش NEHRP

شکل (۴-۵) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده)

شکل (۴-۶) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس شده با دوره تناوب اصلی)

شکل (۴-۷) استهلاک رایلی

شکل (۴-۸) روش نیوتن_ رافسون

شکل (۴-۹) روش نموی نیوتن_ رافسون

 

 

شکل (۴-۱۱) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شکل (۴-۲۱) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شکل (۴-۱۳) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شکل (۴-۱۴) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شکل (۴-۱۵) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شکل (۴-۱۶) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی متحرک

شکل (۴-۱۷) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۱۸) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۱۹) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۲۰) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۲۱) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۲۲) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شکل (۴-۲۳) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۴) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۵) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۶) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۷) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۸) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۲۹) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۳۰) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۳۱) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۳۲) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شکل (۴-۳۳) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۴) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۵) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۶) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۷) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۸) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A بیست طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شکل (۴-۳۹) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۰) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۱) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۲) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۳) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۴) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۵) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۶) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۴-۴۷) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شکل (۵-۱) رابطه جابجایی خمیری و ضریب رفتار

شکل (۵-۲) طیف بازتاب طرح بر اساس استاندارد  ایران۲۸۰۰ برای خاک نوع III و منطقه ای با خط لرزه خیزی زیاد

شکل (۵-۲) حالات مختلف آنالیز غیر خطی استاتیکی

شکل (۵-۳) توزیع بار جانبی در آنالیز استاتیکی غیر خطیدر حالت کنترل بار)

شکل (۵-۴) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دو طبقه

شکل (۵-۵) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهار طبقه

شکل (۵-۶) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شش طبقه

شکل (۵-۷) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هشت طبقه

شکل (۵-۸) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل ده طبقه

شکل (۵-۹) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل دوازده طبقه

شکل (۵-۱۰) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل چهارده طبقه

شکل (۵-۱۱) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل شانزده طبقه

شکل (۵-۱۲) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل هجده طبقه

شکل (۵-۱۳) نمودار منحنی ظرفیت برای مدل بیست طبقه

شکل (۵-۱۴) مدل رفتار غیر خطی سازه برای محاسبه شکل پذیری

شکل (۶-۱) درز انقطاع محاسباتی به روش آیین نامه IBC

شکل (۶-۲) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه

شکل (۶-۳) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه

شکل (۶-۴) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۵) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۶) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۷) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۸) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۹) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۱۰) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

شکل (۶-۱۱) مقایسه نتایج آیین نامه ای قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف

 

۱- مقدمه
در هنگام زلزله در اثر حرکات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیکی قرار می‌گیرند و به ارتعاش در می‌آیند. در ساخت سازهای شهری به مواردی برخورد می‌کنیم که ساختمانهای مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله کم از یکدیگر قرار دارند. این سازه‌ها بدلیل اختلاف خواص دینامیکی در یک جهت معین دارای زمان تناوبهای مساوی نمی‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واکنشهای آنها نسبت به شتاب زمین خواهد شد و در نتیجه با توجه به تعییر مکانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهی به هم نزدیک و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه کافی بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممکن است با یکدیگر برخورد کرده و ضربه‌ای به همدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمانهای مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد این فاصله را درز انقطاع گویند.
در بسیاری از زلزله‌های مهم گذشته در اکثر کلان شهرهای موجود در سراسر دنیا، بحث خرابی ناشی از نیروهای تنه‌ای مشاهده شده است. بحث نیروی تنه‌ای (Pounding) یکی از رایجترین و مرسوم ترین پدیده‌های است که در خلال زلزله‌های مهیب قابل رویت است. نیروی تنه‌ای می‌تواند باعث ایجاد خسارتهای سازه‌ای و معماری در ساختمان شده و بعضاً باعث ریزش کلی ساختمان می‌گردد.
در خلال زلزله ۱۹۸۵ مکزیکوسیتی حدود ۱۵% از ۳۳۰ ساختمان تحت اثر نیروی برخورد (تنه‌ای) تخریب شدند. همچنین در خلال زلزله ۱۹۸۹ لوماپریوتا، تا حدود ۲۰۰ مورد شکل گیری نیروی تنه‌ای مشاهده گردید. در این میان حدود ۷۹ درصد از ساختمانها دچار تخریب معماری شدند ] [.
در طی زلزله ۱۹۶۴ آلاسکا  برج هتل آنچوراگ وستوارد  دراثر برخورد با قسمتی از یک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخریب شد. همچنین، خرابی های ناشی از نیروی تنه ای  در زلزله های  1967 ونزوئلا  و ۱۹۷۱سانفرناندو  نیز مشاهده گردید] [.

از طرف دیگر برخورد بین عرشه ها وپایه های کناری پلها در طی زلزله ۱۹۷۱ سانفرناندو مشاهده شد. در سال ۱۹۹۵در اثر زلزله هایاکو کن نانبو  در ژاپن حرکت طولی المانهای پل   هان شین  تا ۳/۰متر نیز رسید. و از این زلزله به بعد تحقیقات اساسی بر روی نیروی تنه‌ای شکل گرفت] [.

از مهم¬ترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم به منظور جلوگیری از برخورد دو ساختمان، اشاره کرد. این روش از ساده ترین و در عین حال مفیدترین روشهای مرسومی است که امروزه در حیطه آیین نامه های مختلف از طریق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. به منظور تخمین این فاصله جداساز روش¬های مختلفی همچون روش تفاضل طیفی، روش ضرایب لاگرانژ و روش ارتعاشات پیشا وجود دارد. محققین مختلف با استفاده از یکی از روش¬های ذکر شده و با فرض رفتار خطی برای دو ساختمان مجاور هم به تخمین این فاصله پرداخته اند. در این مقاله سعی شده است که درز انقطاع بین دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضاء دو سازه مجاور هم، محاسبه گردد. روش مورد استفاده در این مقاله روش ارتعاشات پیشا بوده و تاثیر عواملی چون میرایی، دوره تناوب و جرم سازه ها بر درز انقطاع بررسی شده و نتایج حاصل از تحلیل با ضوابط آیین نامه ای استاندارد ۲۸۰۰ ایران و IBC2006 مقایسه شده است.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی ساختمان های باقاب خمشی فولادی و محاسبه فاصله مورد نیاز به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
۱- Anagnostopulos, S. A. (1988). "Pounding of buildings in series during earthquakes." Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 16, PP. 443-456.

۲- Pantelides, C. P. and X. Ma (1997). "Linear and nonlinear pounding of structural systems." Computers and structures., VOL. 66, PP. 79-92.

۳- Westermo, B. D. (1989).  "The dynamics of interstructural connection to prevent pounding." Earthquake engineering and structural Dynamics., VOL. 18, PP 687-699.

۴- Anagnostopulos S. A.,Spiliopoulos K. V. (1991). "An investigation of earth quake induced pounding between adjacent building." Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 8, PP. 289-302.

۵- Jeng, V. Kasai, K. and Maison, B. F. (1991). "A spectral different method to estimate building separations to avoid pounding." Earthquake Spectra., Vol. 8, pp. 201-223.

۶- Lin, G. H. (1997). "Separation distance to avoid seismic pounding of adjacent building ." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 26, pp. 395-403.

۷- Lin, J. H. Weng, C. C. (2001). "Probability analysis of seismic pounding of adjacent building." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 30, PP. 1539-1557.

۸- Garcia, D. L. (2005). "Critical building separation distance in reducing pounding risk under earthquake excitation." Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, pp. 393-396.

۹- حامدی، فرزانه (۱۳۷۴). "محاسبه درز انقطاع برای ممانعت از برخورد دو ساختمان به هنگام زلزله"، دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.

۱۰- شفائی، حسن (۱۳۸۵)،" فاصله مورد نیاز ساختمانها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس.

۱۱- سیاه پلو، نوید (۱۳۸۷) "بررسی تاثیر رفتار برشی پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار بروش ارتعاشات پیشا" ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس.

۱۲- International Building Code ; IBC 2006

۱۳-آیین¬نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد۲۸۰۰ ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۴

۱۴- D. E. Newland  "An introductions to spectral analysis" (1985) second edition

۱۵- Davenport, A.G. (1964). "Note on the distribuation of the largest value of a random function with application to gust loding." Porce. Inst. Civ. Eng., Vol. 28, PP. 187-196.

۱۶- کلاف ری دبلیو.(۱۳۷۷). دینامیک سازه ها. ترجمه محمد مهدی سعادت پور، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .

۱۷- تهرانی زاده، محسن ، صافی ، محمد. (۱۳۸۵). ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله. ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک).

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.