بررسی انواع جوش و روش های جوشکاری


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
26 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی انواع جوش و روش های جوشکاری دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع جوش و روش های جوشکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی انواع جوش و روش های جوشکاری
مقدمه
تاریخچه هپکو
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی
جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ
جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ
سایر فرایند های جوشکاری
مقدمه
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی
جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ
جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ
سایر فرایند های جوشکاری
آزمونهای غیر مخرب
دستور کار تستهای غیر مخرب
آزمونهای مخرب

آزمونهای غیرمخرب
ضرورت بازرسی
مهندسان باتعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند . بیشتردانستنیهای ارزشمندازقبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید.امااینگونه آزمونهاماهیتی ویرانگردارند.وانگهی خواص ماده که به کمک آزمون استانداردویرانگرتعیین می شوند.لزوما"رهنمون روشنی بسوی مشخصه های کاربردی قطعه پیچیده ای که بخشی ازمجموعه مهندسی بزرگتری است ارائه نمیکند.
درماده یاقطعه درحین ساخت انواع نقصهابه اندازه های مختلف ممکن است بوجود آید وماهیت واندازه دقیق نقص برکارکردآنی آن قطعه تاثیرمیگذارد نقصهای دیگر مانندترکهای ناشی ازخستگی یاخوردگی درحین کارباماده نیزممکن است بوجود آیدبنابراین برای آشکارسازی نقصهادرمرحله ساخت وهمچنین برای آشکارسازی ومشاهده آهنگ رشد آنها درحین عمرکاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل  قابل اعتمادی دراختیارداشت.

معمولا"نخستین مرحله دربررسی هرقطعه بازرسی چشمی آن است. باچشم غیر مسلح تنها نقصهای بزرگ که باعث شکستگی پوسته شده اند آشکارمیشوند کارایی بازرسی چشمی را بااستفاده ازمیکروسکوپ میتوان افزایش داداصول محرزفیزیکی شماری ازسیستمهای بازرسی غیرچشمی ساخته شده است که بدون تغییریا تخریب قطعات ومجموعه های مورد آزمون دانسته های مربوط   به کیفیت ماده یا قطعه را بدست میدهند. اصول پایه وجنبه های اصلی سیستمهای عمده آزمون غیرمخرب  T N.D.   درجدو ل زیر آمده است.

چگونگی بازرسی
هنگام استفاده ازسیستمهای آزمون غیرمخرب باید دقت کافیبه عمل آوردوفرایند را بگونه ای کنترل کرد که نه تنها کیفیت بلکه کمیت دانستنیهای بدست آمده نیزدقیق و سودمند باشد. آزمون غیرمخرب نامناسب میتواند به خطاهای جدی دربررسی کیفی قطعه منجرشود.لازمست که خطرناکترین حالتهای ممکن را برای شکست قطعه پیش بینی کرد وازاین رهگذرقبلا"انواع وابعادجدی نقصهای بالقوه خطرناک را شناخت .
دروهله اول نخست مسئولیت امربه عهده طراح فراورده است و اوست که باید در ابتدامشخص کندچه نقصهایی غیرقابل پذیرش اند. ودرمورد روش مناسب بازرسی راهنمایی کند. استفاده از روشهای بازرسی همیشه برای تشخیص ناپیوستگیهای بسیار کوچک   لازم نیست.  مثلا" هر پوسته گرافیتی درچدن خاکستری نوعی ناپیوستگی است.
ناپیوستگی به همین اندازه به عنوان پوسته گرافیتی  نمونه وار ممکن است .  مثلا" دریک  قطعه آهنگری آلومینیمی اهمیت  فراوانی داشته باشد وبدین ترتیب ازروش آزمونی باحساسیت بالااستفاده خواهدشداماچنانچه ازروشی باهمین حساسیت برای قطعات ریختگی آهنی استفاده شودبیشترپوسته های گرافیت مشخص میشوندوخود عاملی برای پنهان ماندن ترکهای بزرگترناپذیرفته خواهدبود برای کاربردموفقیت آمیزآزمونهای غیرمخرب سیستم آزمون وهدفهای آن باهدف های بازرسی ونوع ترکهایی که  قراراست آشکارشوند باید تناسب داشته باشند فرد
مسئول بایدآموزش دیده ومجرب باشدوبراساس استانداردهای پذیرفته شده توانایی هرنوع تغییرناخواسته رادرهرقطعه ناجورداشته باشد. دست نیافتن به هریک ازاین شرایط زمینه پیدایش خطا درموقع آشکارسازی وتشخیص ترکها رابوجود میاورد.

اعتمادپذیری آشکارسازی نقص
درطراحی های متعارف ازتنش طراحی خاصی استفاده میشود که ازتقسیم مقدار  مشخصی  تنش تسلیم یا تنش تاب برضریب اطمینان مناسب بدست می آید واین (تاو) رابعنوان شاخصی برای ماده بکاررفته درساخت قطعه درنظرمی گیرند .
درهرحال مکانیک شکست درطراحی وجودترکهارادرقطعات پیش ازکاردهی  ودرخلال آن تایید میکندوسعی درتعیین کمی آثارچنین ترکهایی برکل قطعه دارد مکانیک شکست ظرفیت قطعات سازه ای رابرای مقاومت درنقطه شروع پیشرفت ناگهانی ترک بیان میکند قطعات رابوسیله ضریب شدت تنش بحرانی یا چقرمگی شکست وهمچنین بزرگترین ترکی که قطعه میتوانددرهرمقطع خاصی تحمل کند مشخص میکنند افزون برآن دراین ارزیابی کمی محیط کارقطعه رادرنظرمیگیرند اعتمادپذیری هرروش آزمون غیرمخرب معیاری برای کارایی آن روش درآشکار
سازی ترکهایی   با نوع شکل واندازه خاصی است پس ازانجام  بازرسی  درباره احتمال قطعی عدم نقص باشکل نوع واندازه درقطعه میتوان اظهارنظرکرد. هر چه این احتمال بیشترشوداعتبارروش بکاررفته بیشترخواهدشد .
نقش بازرسی غیرمخرب تضمین قابل قبول برای نبودن ترکهایی درحد شکست  براساس طراحی بارگذاری قطعات درحین کاراست تضمین قابل قبول برای نبودن ترکهای کوچکترازحد بحرانی نیزممکن است لازم باشد. درهرفرایندبازرسی تعدادقابل توجهی ازنشانه های نقص به ترکهای واقعی مربوط نمی شود بنابراین احتمال تشخیص قطعه بدون عیب عمده کاهش میابد.

برتریهای آزمون غیرمخرب
شناسایی نقصهایی که آشکارشدن آنها به شکست فاجعه بارقطعه منجرمیشودوازنظراقتصادی نیزپرهزینه وشامل خطرات جانی است ازبرتریهای روشن ومشخص کاربرد منطقی آزمون غیرمخرب است باوجوداین استفاده ازاین روشهای آزمون برتریهایی رابدنبال خواهد داشت .
اجرای هرنوع سیستم بازرسی هزینه ای رادربردارداماغالبا"استفاده موثرازروشهای بازرسی مناسب سبب صرفه جویی مالی قابل توجهی خواهدشدنه تنهانوع بازرسی بلکه مراحلی که طی آن بازرسی انجام میشوداهمیت دارند. کاربردروش آزمون غیرمخرب برای بازرسی قطعات ریختگی وآهنگری کوچک پس ازاتمام کلیه عملیات ماشینکاری نوعی اسراف خواهد بود دراینحالت بهتراست قطعات راپیش ازشروع ماشینکاری پرهزینه بررسی کنند وآنهایی راکه ترکهای غیرقابل قبول دارند رد کنند. باید تاکید شود که تمام ترکهای آشکارشده دراین مرحله سبب ردقطعه نخواهد شد برخی ازناهمواریهای سطحی درحدی هستندکه درمرحله ماشینکاری ازبین میروند .
درحالیکه بازرسی کنترل کیفیت دقیق میتواند سبب صرفه جویی مالی شود وازشکست فاجعه بارقطعه درحین کارجلوگیری کند لیکن تحمل سیستمهای بازرسی متعدد ویاخیلی حساس ممکن است ازنظراقتصادی وزمانی نوعی اسراف بشمارآید بازرسی بیش ازحد ممکن است به افزایش کارکرد فراورده ویااعتبارآن منجرنشود .

بازرسی باموادنفوذکننده
روش بازرسی با مواد نفوذ کننده برای آشکارسازی نقصهایی که سبب شکستن سطح کارشده اند بکارمیرود اساس این روش مبتنی برجذب مویینه مایع به درون نقص است وبدین ترتیب پس از ظهور تمام شکستگیهای سطحی با چشم دیده میشود.
برای دیدن بهترنقص مایع نفوذکننده رایا بوسیله رنگ روشن ودیرپایی رنگ می کنند ویا آن رابه ماده فلوئورسانس آغشته می سازند درحالت نخست معمولا"رنگ بکاررفته قرمزاستودرحالت دوم برای دیدن نقص قطعه رازیرنورفرابنفش قرارمیدهند.
امروزه بازرسی باموادنفوذ کننده رنگی روش صنعتی مهمی است وبرای تعیین نقصهایی مانند ترک وجدالایگی ورویهم افتادگی ومنطقه های تخلخل سطحی دربسیاریقطعات بکارمیرود این روش تقریبا"برای همه قطعات قابل استفاده است اعم ازاینکه قطعه بزرگ یاکوچک باشد شکل ساده یا پیچیده ای داشته باشد این روش برای بازرسی فراورده های ریختگی وکارشده فلزات آهنی یاغیرآهنی وهمچنین سرامیکها  شیشه آلات وقطعات پلیمری بکارمیرود.

  اصول بازرسی باموادنفوذکننده         
روش بازرسی با مواد نفوذ کننده پنج مرحله اساسی دارد که عبارتند از:
۱-    آماده سازی سطح
۲-    کاربرد مواد نفوذ کننده
۳-    زدودن مواد اضافی
۴-    ظهور
۵-    مشاهده وبازرسی
مشخصه های ماده نفوذ کننده   
 مایع نفوذ کننده باید مشخصه هایی برای موثرواقع شدن سیستم بازرسی داشته باشد مشخصه های مختلف مورد نظر درزیربیان شده اند وفرمول ماده نفوذ کننده شامل ترکیب متوازنی ازبسیاری پارامترهاست

۱-    نفوذ
۲-    قوام
۳-    شارندگی
۴-    انحلال پذیری
۵-    پایداری
۶-    شستشوپذیری
۷-    مشخصه های حالت خشک
۸-    دیدپذیری

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.