مقاله بررسی نحوه بیمه باغات


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی نحوه بیمه باغات دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نحوه بیمه باغات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نحوه بیمه باغات

چکیده

مقدمه

پیشینه نگاشته ها

روش تحقیق

وضع تولید میوه در کشور

تعاریف وشرایط عمومی بیمه باغات

نحوه بیمه باغات

شرح مختصری از موارد فرم بیمه نامه باغات (فرم شماره ۱)

محاسبه درصد خسارت (افت کمی-افت کیفی)محصول باغ

موارد محاسبه درصدخسارت افت کمی

محاسبه درصد خسارت

محاسبه درصد نهایی خسارت محصول

غرامت قابل پرداخت

نتایج;

پیشنهادات

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نحوه بیمه باغات

۱-          ترکمانی، جواد. (۱۳۷۶). تاثیر بیمه به کارائی فنی و ریسک گریزی کشاورزان. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۲۹ شماره ۱، تهران

۲-          ترکمانی، جواد و محمد قربانی. (۱۳۷۸). عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرسان ساری. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۳۰ شماره ۲،‌تهران

۳-          جعفر زاده، علی. (۱۳۷۸). اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارتهای طبیعی. فصلنامه صنعت بیمه، سال چهاردهم، شماره ۵۵، تهران

۴-          دریجانی، علی و محمد قربانی.(۱۳۷۷). عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران. مجموعه مقالات دومین گردهمایی اقتصاد کشاورزی ایران، ۱۸ تا ۱۹ شهریور ماه ۱۳۷۷، تهران

۵-          قربانی، محمد.(۱۳۷۶). تاثیر بیمه بر بهره وری و تولید گندم استان مازندران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پنجم، شماره ۲۰

۶-          فیاض، علیرضا.(۱۳۷۶). نگاهی به تولید میوه و بررسی اقتصادی تولید کمپوت و میوه در ایران. مجله بانک کشاورزی، شماره ۶۳

۷-          کرباسی، علیرضا، بهناز قربانی و زهرا فرهمند.(۱۳۷۹). بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی. مجموع مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، ۲۲ بهمن و ۱۱ اسفند ۱۳۷۹، مشهد

۸-          کریمی، آیت.(۱۳۷۳). بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه. فصنامه صنعت بیمه، سال نهم، شماره ۳۶، تهران

۹-          نازی قلی.(۱۳۷۷). نگاهی به میوه ها و محصولات باغی. مجله باغدار، شماره ۲

۱۰-     نجفی، بهاالدین و محمود احمد پور برازجانی.(۱۳۸۰). ارزیابی عملکرد برنامه بیمه محصولات کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره۳۵

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی ۸۱-۸۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است

اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است

در سال زراعی ۸۱-۸۰، سطح زیر کشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین ۳ نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرند) بصورت کشت آبی، ۵۹۱۸ هکتار می باشد

سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، ۴۰۱ هکتار است. یعنی ۷۸/۶ درصد باغات بیمه شده اند. نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد می باشد. این عدم استقبال را می توان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت چند کشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت حصار یا حاشیه و یا پراکنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیتهای آن و … دانست

مقدمه

همواره فعالیتهای تولیدی کشاورزی، باریسک همراه بوده و می باشد. تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسک در این بخش، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. نوسانات قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناکارا، همچنین بروز خشکسالی ها، آفات ، بیماریها و شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوایی ،درآمد کشاورزان را به مخاطره می اندازد. به جهت تامین درآمد مطمئن، جهت کشاورزان و باغداران، راهکارهای متعددی در بخش کشاورزی توسط سیاستگذاران این بخش ارائه شده است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از چندین راه حصول اطمینان جهت تولید در بخش کشاورزی می باشد

امروزه بیمه در سراسر فعالیتهای تجاری و تولیدی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و اهمیت و نقش خود را نشان داده است. در بخش کشاورزی نیز به دلیل بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بیمه یکی از راهکارهای مهم محسوب می شود

 اهداف:

هدف کلی

-بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان

اهداف جزئی:

-بررسی ارتباط بین نوع بیمه محصولات با درصد استقبال کشاورزان به بیمه

–  بررسی نحوه محاسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهای مورد نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی

-بررسی نحوه دریافت غرامت توسط کشاورز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

 پیشینه نگاشته ها

ترکمانی ،جواد (۱۳۷۶)درمطالعه ای به بررسی تاثیر بیمه بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میانگین کارائی فنی درگروه بیمه شده، بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه بیمه نشده است که میانگین کارائی فنی این گروهها، به ترتیب ۰۸/۷۳و ۰۹/۶۵درصد برآورد گردیده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله دربهار ۷۵ جمع آوری شده است. برای تعیین شاخص های کارایی فنی وضرائب ارو-پرات بهره برداران بیمه شده وبیمه نشده از تابع “تولید مرزی تصادفی” و “معادل قطعی متحمل برابر” استفاده شده است

تخمین وتحلیل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد که هرچند مقدار آن درگروه بیمه شده درمقایسه با گروه دیگر کمتر است، ولیکن تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست. به نظر وی عدم آشنایی با مفهوم و اهداف بیمه، عدم سهولت دسترسی برای بیمه شدن، عدم اطمینان به دریافت سریع خسارت، تاخیر در بازرسی مزارع آسیب دیده، عدم دریافت غرامت مناسب ومشکلات اداری از عمده ترین نقائص بیمه کنونی در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است

قربانی،محمد (۱۳۷۶) به بررسی مطالعه ای باعنوان تاثیر بیمه بر بهره روی و تولید گندم استان مازندران پرداخته است. داده های مورد نیاز برای مطالعه از طریق مصاحبه وتکمیل پرسشنامه ۱۸۰ کشاورز گندم کار در ۲۷ روستای شهرستان ساری در سال ۱۳۷۴ جمع آوری شد، که از این تعداد ۱۷۹ پرسشنامه (۱۰۵ بیمه شده، ۷۴ بیمه نشده) مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفت. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده است

در این مطالعه از تحلیل تابع تولید گاریتمی- خطی (کاپ-داگلاس) استفاده شده و به منظور تفکیک تفاوت بهره وری کل، بین گروه بیمه شده وبیمه نشده به منابع تشکیل دهنده آن، مدل تجزیه بیزالیا مورد استفاده قرار گرفت

یافته های مطالعه نشان می دهد که بیمه گندم به عنوان نوعی تکنولوژی جدید، بر روی تولید اثر مثبت داشته، بطوری که باعث تغییر عرض از مبدا وشیب تابع تولید شده است. همچنین کل  اختلاف بهره وری در هکتار بین دو گروه ۷/۱۶ درصد برآورد شده که ۲/۱۶ درصد آن مربوط به تغییر تکنولوژی و ۵/۰ درصد آن مربوط به نهاده های تولید است

دریجانی وقربانی (۱۳۷۷) درمطالعه ای که با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم می باشد، با بهره گیری از مدل لاجیت بر روی ۱۷۹ گندم کار استان مازندران وبا استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای سال ۱۳۷۴ به بررسی آن پرداختند

نتایج این مطالعه حاکی از آنست که بیمه گندم به سمت واحدهای کوچکتر، گرایش داشته ومتغیرهای طرح محوری، نوع کشاورزی، سابقه خطر، اعتبارات ومالکیت زمین بر پذیرش بیمه تاثیر مثبت ومتغیر اندازه زمین تاثیر منفی دارد

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.