مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال

چکیده :

مقدمه :

اهداف پژوهش;

فرضیه ها :

روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری و حجم نمونه :

ابزار تحقیق:

روش تجزیه و تحلیل آماری;

یافته های اصلی تحقیق:

بحث و نتیجه گیری :

منابع فارسی :

منابع انگلیسی :

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال

-آهولا ، اسو، هتفیلد ، براد . (۱۹۸۶)‌. روانشناسی  ورزش با رویکرد روانی اجتماعی. ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو .(۱۳۷۲) ، تهران : انتشارات سازمان تربیت بدنی

– اتکینسون ، ریتا.ل، واتکینسون ،‌ریچارد . س ، و هیلگارد ، ‌ارنست . ر . (۱۹۸۰) . زمینه روانشناسی . ترجمه گروه مترجمان به ویراستاری محمدنقی براهنی . (۱۳۷۰) ، تهران : انتشارات رشد

-احمدی ،عبدالحمید. (۱۳۸۰) .بررسی جنبه های فرهنگی و اجتماعی مسابقات فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌. شماره ۱۱۳

-افروز ، غلامعلی . (۱۳۸۰). بررسی علل ریشه های روانشناختی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی(ISPA)‌. شماره ۱۱۳

–     افشنگ . (۱۳۸۰)  . ریشه های اجتماعی خشونت های بعد از فوتبال. تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت جهاد دانشگاهی (ISPA)‌. شماره ۱۱۳

–     ارونسون ،‌الیوت . (۱۹۷۵) . روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکر کن . (۱۳۷۰)
‌تهران : انتشارات رشد

–     باوند ، هرمیداس . (۱۳۸۰). عکس العمل جوانان پس از مسابقات فوتبال. تهران : مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره ۱۱۳

–         بشیریه ،حسین .(۱۳۸۰) . بررسی علل و ریشه های سیاسی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال

 تهران :‌مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره ۱۱۳

-پیران ، پرویز . (۱۳۸۰) . جنبشهای اجتماعی شهری ، بررسی جامعه شناختی تجمعهای پس از فوتبال .تهران : ماهنامه سیاسی ،‌اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آفتاب . شماره ۹

-جعفری مقدم ،‌سعید . (۱۳۸۱) . ورزش رسانه ای .تهران : فصلنامه فرهنگ و ورزش، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌شماره ۳۰

-دانینگ ،‌اریک . (۲۰۰۱) . ریشه های اجتماعی اوباشیگری در فوتبال. ترجمه مسعود حق بین .(۱۳۸۱) ، تهران : دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی

-رحیمی ، قاسم . (۱۳۸۰) . بررسی موثر در مدیریت استادیومهای کشور. پایان نامه تربیت بدنی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

-صباغ پور . (۱۳۸۰) . شکل گیری رفتار های سیاسی پس از برگزاری مسابقات فوتبال. تهران :مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره ۱۱۳

-صدیق سروستانی ، رحمت الله.(۱۳۸۰).جامعه شناسی ورزش و آسیب شناسی اجتماعی. تهران :‌کیهان ورزشی ،‌شماره ۲۳۹۵

-عشایری ، حسن . (۱۳۸۰). بررسی آسیب شناختی و روانشناختی تجمعات مردمی بعد از مسابقه فوتبال. تهران : مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ،‌معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی (ISPA)‌ . شماره ۱۱۳

-کارلسون  ، نیل آر.(۱۹۹۹) .  مبانی روانشناسی فیزیولوژیک .ترجمه مهردادپژمان. (۱۳۸۰)

 تهران : انتشارات غزل

-کریمی ، یوسف .(۱۳۸۰) . روانشناسی اجتماعی. تهران : نشر ارسباران

-ماری برد،آن.(۱۳۷۰). روانشناسی ورفتار ورزشی. ترجمه حسن مرتضوی. تهران:انتشارات سازمان تربیت بدنی

-محسنی تبریزی ، علیرضا .(۱۳۸۰) . حد شادی تا کجاست. تهران: کیهان ورزشی ، شماره ۲۳۹۵

-ملک پور ، اسدالله . (۱۳۷۹) . بررسی عوامل موثر در نارضایتی تماشاچیان فوتبال شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

-ویلیامز، جان ، ودانینگ ، اریک ، ومورفی ، پاتریک.(۲۰۰۰).کندوکاوی در پدیده اوباشیگری درفوتبال .ترجمه حسن افشار. (۱۳۷۹) ، تهران: نشر مرکز

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان اصفهان بعد از تماشای مسابقات فوتبال بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر سال ۸۲-۸۱ بود

بدین منظور ۱۸۰ نفر از تماشاگران و غیر تماشاگران را در سه گروه مساوی که هر یک از اعضاء شانس مساوی داشتند انتخاب گردید. ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم فولاد مبارکه سپاهان و ۶۰ نفر از میان طرفداران تیم ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و ۶۰ نفر از میان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان که به تماشای فوتبال نپرداخته بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدندو پرسشنامه های دموگرافیک (جمعیت شناختی)،  پرخاشگری آیزنک ومقیاس ۴۰ سوالی هیجان خواهی زاکرمن (فرم پنجم) در مورد آنها اجرا گردید . ضریب پایایی پرسشنامه پرخاشگری آیزنک و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن از روش دو نیمه کردن به ترتیب ۷۸/۰ و ۷۹/۰ محاسبه گردید .در رابطه با فرضیه های تحقیق نتایج تحلیل تمایزات و آزمون Tبین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر نشان داد که تفاوت معنا داری بین میزان پرخاشگری  دو گروه وجود دارد  و همچنین نتایج نشان داد که تفاوت  بین میزان هیجان خواهی دو گروه وجود دارد ولی معنی دار نیست . همینطور تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بین سه گروه طرفداران تیم بازنده و طرفداران تیم برنده و غیر تماشاگران نشان داد اختلاف بین میانگین نمرات ، پرخاشگری در سطح ۰۱/۰ معنادار بود و با اطمینان ۹۹ درصد میزان پرخاشگری در گروه بازنده بیشتر از گروه برنده و غیر تماشاگر بوده است ( ۰۳۹/۵ = F) و اختلاف بین میانگین نمرات هیجان خواهی در سطح ۰۵/۰ معنا دار بود و با اطمینان ۹۵ درصد هیجان خواهی در گروه برنده بیشتر از گروه بازنده و غیر تماشاگر بوده است  (‌۲۸۹/۳= F).

مقدمه

هیجانها در فعالیت انسانی بویژه ورزش نقش اساسی دارند و به زندگی کمال می بخشد اگر بیش از حد در یک فرد جمع شود باعث بروز رفتارهای غیر منطقی خواهد شد .هیجان خواهی[۱] تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی است چنانچه بعضیها خطر می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند (اتکینسون[۲] و همکاران(۱۹۸۰)، ترجمه براهنی ، ۱۳۷۰)

 درتعریف پرخاشگری نظریات متفاوتی مطرح شده است .کریمی رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یادیگری باشدا پرخاشگری[۳]معرفی می نماید و یک رفتار آسیب زا را در صورتی پرخاشگری می داند که از روی قصد وعمد  به منظور صدمه زدن به دیگری یا خود انجام گرفته باشد (کریمی  ۱۳۸۰) . وکارشناسان به انواع متفاوتی از پرخاشگری معتقدندکه بارون [۴] از پرخاشگری خصمانه[۵] و پرخاشگری وسیله ای[۶] سخن به میان آورده است . پرخاشگری خصمانه زمانی است که قصد اصلی رفتار، صدمه زدن به بازیکن دیگر است . این نوع پرخاشگری با خشم همراه است و اساسا شخص می خواهد دیگری را در رنج ببیند ولی  پرخاشگری وسیله ای  ممکن است رفتار به طور روشن موجب صدمه شود ، اما قصد شخص  دستیابی به هدف متفاوت مثل بدست آوردن امتیاز است (بارون ،۱۹۹۲)

 پرخاشگری در مردان وزنان وفرهنگها متفاوت است، تحقیقات نشان داده است که پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند واین تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریبا در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود بطور کلی پسرها بیشتر از دخترها پرخاشگری بدنی  و لفظی از خود نشان میدهند  و پرخاشگری بخشی از قالب رفتاری مردانه آنهاست

 همچنین رفتار پرخاشگرانه با ترشحات داخلی بدن و وضعیت اقتصادی درارتباط است چنانچه آرچر[۷] در یک مطالعه ای رابطه مثبتی بین سطح تستوسترون مردان و سطح پرخاشگری آنان مشاهده کرده است و این حالت درمردان دارای اوضاع اقتصادی –اجتماعی پایین بیشتر مشهود بوده است ودیده شده است که  سطح بالای  تستو سترون[۸] ، پرخاشگری را بین زنان افزایش می دهد ( به نقل از کارلسون[۹]۱۹۹۹ ، ترجمه پژوهان، ۱۳۷۰)

روانشناسان ورزش تئوریهای غریزه[۱۰] ، تئوری یادگیری اجتماعی[۱۱] و فرضیه پرخاشگری ناکامی[۱۲] F.A.H  را در تبیین رفتار پرخاشگری مهم تلقی کرده اند .  چنانچه فروید[۱۳] و لورنز[۱۴] ۱۹۶۶ معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است ،یعنی به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود تا اینکه انسان نیاز به تخلیه پیدا می کند . آنها معتقد به ذاتی بودن پرخاشگری هستند

بندورا[۱۵] (‌۱۹۷۳) از پیروان مکتب یادگیری  معتقد است  پرخاشگری  همانند دیگر رفتارهای اجتماعی به وسیله تقلید وتقویت آموخته می شود در حالیکه دالارد[۱۶] و همکارانش ( ۱۹۳۹) ناکامی را علت پرخاشگری میدانند. انها بر این باورند که اگر چه ما دارای یک سائق پرخاشگرانه فطری هستیم، اما رفتار پرخاشگرانه  بوسیله ناکامی از قوه به فعل تبدیل می شود، یعنی وقتی که ناکام شدیم با رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان می دهیم چنانچه تحقیقات  بکر[۱۷] و همکارانش موئید همین موضوع است انها دریافتند زمانی که یک تیم در حال شکست خوردن است احتمال پاسخ پرخاشگرانه به موقعیت ناکامی افزایش می یابد همچنین  برکویتز[۱۸] نسخه سفسطه گرایانه  فرضیه پرخاشگری ناکامی را ارائه داد وی فرض کرد که ناکامی منجر به خشم می شود وخشم مستقیماً منجر به پرخاشگری حال  اگر ناکامی غیر قابل انتظار و غیر منصفانه تلقی شود، خشم بیشتری را برمی انگیزاند و  خشم ممکن است منجر به پرخاشگری شود زیرا ما نمی توانیم فرایندهای  ذهنی بالاتری (تفکر ) را به کار گیریم پس اگر خشم به اندازه کافی شدید یا اگر به دلایلی قادر به تفکر منطقی در آن لحظه نباشیم ممکن است پاسخ پرخاشگرانه را به همراه

داشته باشد (بکر،۱۹۹۰؛وبرکوتیز،۱۹۹۳) . ایندد و راسل[۱۹]  پرخاشگری را آزار همراه با نفرت به صورت فیزیکی کلامی یا رفتار فردی علیه فرد دیگر می‌دانند (ایندد وراسل،۱۹۷۹) . تات کو[۲۰]‌بیشتر، رقابتهای قهرمانی به جنگ تبدیل شده است (تاتکو،۱۹۸۶) . مشروبخواری ازیک سو و خشونت بازی فوتبال ازسوی دیگر بدون تاثیر در پرخاشگری تماشاگران نیست اما نباید این عوامل را برجسته و تعیین کننده دانست ( ویلیا مز[۲۱] و همکاران ، ۲۰۰۰ ، ترجمه افشار ، ۱۳۷۹)

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.