مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS

اهمیت موضوع

مقدمه

مدیریت تلفیقی آفات IPM

تاریخچه مختصری از IPM

توسعه مدیریت تلفیقی مشارکتی آفات

برنامه های IPM باید قادر به نشان دادن مسائل زیر باشند

توسعه روستائی فقر زدائی توانمندی کشاورزان

توانمند سازی زنان کشاورز

حفظ محیط زیست و تنوع زیستی

بهداشت حرفه ای و عمومی

مدارس مزرعه ای کشاورزان Farmer Field Schools

تاریخچه مختصری در موردی FFS

روش ترویجی مدرسه مزرعه ای کشاورزان

دلایلی برای توجه به رهیافتهای مدرسه در مزرعه

مشارکت گرایی در ترویج

تعامل در فرایندهای تولدی و سازگاری دانش و فناوری

مراحل تاسیس و هیافت FFS

پیش نیازهای راه اندازی و هیافت FFS

توسعه دانش اکوسیستم زراعی

توسعه ظرفیتها برای انجام کارهای گروهی

انگیزش و تثبیت علایق

تسهیل گری

تامین مالی

استمرار اقدامات جمعی کشاورزان

حمایت محلی و سازمانی

ویژگیهای رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان

تمام یادگیری های اولیه در مزرعه کشاورزان صورت می گیرد

کارکنان ترویج نقش تسهیلگری دارند نه اموزشگری

برنامه اموزشی تلفیقی و یکپارچه است

اموزشها تابع چرخه فصلی محصولات زراعی می باشد

نشستهای گروهی بصورت کاملا منظم می باشد

پویایی گروه – تشکیل تیم

اهداف رهیافت مشارکتی FFS

نقاط قوت رهیافت FFS

نقاط ضعف رهیافت FFS

تحقیقات انجام شده بر روی FFS در سایر کشورهای جهان

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS

اکسین . ج . اچ . ۱۳۷۰ . رهنمودی بر رهیافتهای بدیل ترویج کشاورزی. ( ۱ شهبازی ، مترجم ) . تهران : انتشارات سازمان ترویج کشاورزی
بازرگان ، ع و فتح آبادی ، ج و عین اللهی ، ب . ۱۳۷۹ . رویکردی مناسب برای ارزیابی درونی برای ارتقا مستمر کیفیت گروههای اموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی مجله روانشناسی و علوم تربیتی جلد ۲۶۰ . شماره ۲ . ص ۲۰۱-۱۹۳
بست ، ج . ۱۳۷۴ . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری  ترجمه حسن پاشا شریفی ، نرگس طالقانی . چاپ ششم ، تهران : انتشارات رشد
بی نام ۱۳۸۱ . رویکرد مشارکت در مدیریت تلفیقی تولید محصولات کشاورزی : شیوه برنامه ریزی ، اجرا و توسعه IPM مشارکتی ، تهران : معاونت ترویج و مشارکت مدرم ی. ۴۱ ص
بی نام ۱۳۷۳ . اولین همایش علمی مدیریت مشارکتی تولید و حفاظت از محصول با تکیه بر شیوه مدرسه در مزرعه تهران : معاونت ترویج و نظام بهره برداری ، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی ترویج . ۸ ص
حیدری ، ح ۱۳۸۳ اولین همایش علمی مدیریت مشارکتی تولید و حفاظت از محصول با تکیه بر شیوه مدرسه در مزرعه . سخنرانی مازندران ، ساری
خوی نژاد ، غ ۱۳۸۰ . روشهای پژوهش در علوم تربیتی . تهران : انتشارات سمت
زمانی بور ، ۱۳۷۳ . ترویج کشاورزی در فرایند توسعه . بیرجند ، ایران : انتشارات مجتمع اموزش عالی بیرجند
سرمد ، ز . بازرگان ، ع . حجاتریان ف ا . ۱۳۷۸ . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران : انتشارات اگاه
صدیقی ، ح . درویشی نیا ، ا . ۱۳۸۱ . بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران . مجله علوم کشاورزی ایران . جلد ۳۲ . شماره ۲ . ص ۳۲۳-۳۱۳
کرمی ، ع و فنایی ، ۱۳۷۳ . بررسی نظریه پردازیها در ترویج کشاورزی . انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی ، وزارت جهاد کشاورزی ، جلد اول ، ۲۹۲ص
مظاهری طلب ، ح . ۱۳۷۸ . عوامل ایجاد کننده مقاومت در گیاهان نسبت به افات . ویژه نامه کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی . زیتون . شماره ۸ . ص ۲۰-
هاراهاپ ، ا . ۱۳۷۸ . اندونزی و نهاده های شیمیایی . ترجمه : معرفی ، پ . ویژه نامه کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی . زیتون ، شماره ۸ ، ص ۱۵-۱۱
هومن ، ح . ۱۳۷۶ . شناخت روش علمی در علوم رفتاری . تهران : نشر پارسا

 اهمیت موضوع

با گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد ، البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای جهان سوم محسوب می شود

در این رهیافت مسائل و مشکلات کشاورزی در موسسات ، مراکز ، ایستگاهها و ازمایشگاهها بررسی شده و نتایج و راه حلها به مروجین و کارشناسان ترویج منتقل شده و به وسیله انها در بین روستائیان و کشاورزان ترویج می گردد ، در رهیافت متعارف چنین تصور می شود که کشاورزان نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند و لازم است بخش ترویج از طریق نمایشهای نتیجه ای و طریقه ای ، روزهای مزرعه رسانه های انبوهی و غیره در کشاورزان ایجاد اگاهی نموده و انها را به استفاده از فن اوری های موجود ترغیب نماید . فن اوری های جدید اغلب به وسیله افراد حرفه ای و اموزش دیده در سطوح عالی و در محیط های کنترل شده و سر بسته ای مانند ازمایشگاهها کارگاههای اموزشی یا ایستگاههای تحقیقاتی و گلخانه ای ازمایش و تولید شده و سپس به کارکنان میدانی ترویج انتقال می یابد تا ان را در بین کشاورزان نشر دهند و بدین ترتیب عاملان ترویج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان یک سویه فن اوری ها فرض کرده و نقش خود را در برگشت مشکلات کشاورزان به محققان مورد غفلت قرار می دهند ( Swanson, 1997 ; Sadighi and Mohammadzadeh , 2002 )

در واقع در ترویج متعارف به برقراری یک نظام ارتباطی عمودی با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته می شود و اگاهی از بازخورد و نظرات روستاییان و نیز جوابگویی به نظرات و نیازهای انان چندان امکانپذیر نیست و بدین ترتیب این رهیافت نتوانسته انچنان که شایسته است پاسخگوی کشاورزان و نیازهای فن اوری تولید کنندگان کشاورزی در مناطق و موقعیتهای مختلف باشد و در این الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و .. به فراموشی سپرده نشده است Pretty and Roling

در پاسخ به این نارساییها زا دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بسیار کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکار گرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزیابی مشارکتی روستایی PRA نظام پژوهش و ترویج مزراعه ای FSRE توسعه مشارکتی فن اوری PTD مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه FFS در رهیافتهای مشارکتی کشاورزان از طریق مشاهدات دانش و توانایی های گروهی و با روش اکتشافی بحث های گروهی تجزیه و مشاهده به یادگیری و ابداع فن اوری های نوین می پردازند وجه مشترک رهیافتهای مشارکتی در این است که فن اوری جدید با مشارکت و تعامل سه گروه کشاورزان تیم چند تخصصی مروجان کارشناسان موضوعی و محققان در دیسیپلین های مختلف و سایر ذینفعان از جمله سازمانهای دولتی و غیر دولتی تولید می شود . این امر موجب پذیرش وسیع تر فن اوری ها و افزایش توانایی های کشاورزان جهت ازمای شو حل مسائل در مزارعه خودشان می شود . از خصوصیات دیگر این رهیافت این است که موجب می شو جهت گیری های تحقیقاتی در ارتباط با نیازها و مسائل و مشکلات مهم کشاورزان بوده و تجربیات انها در زمینه دانش بومی مورد بهره برداری محققان قرار گیرد . که اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای جامعه روستایی واهد داشت کرمی و فنایی ، ۱۳۷۳

مقدمه

امروزه تمامی بخشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه در معرض تغییر قرار دارند و کشاورزی ساختهای پیرامونی ان نیز از این قاعده مستثنی نیستند . قطعا تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فنی بر موقعیت ترویج کشاورزی تاثیر گذار بوده و انرا مجبور به تغییر می کند در همین زمینه انقلاب عظیمی چه در حجم اطلاعات و دانش تولیدی و فنون کاربردی و چه در مکانیزمهای ارتباطی توزیع کننده اطلاعات در سطح جهان در حال ظهور است . اطلاعات و دانش فنی در سازوکارهای تولید و بازاریابی بخش کشاورزی به عنوان یک فاکتور مهم همپای زمین نیروی کار و سرمایه عمل نموده و ترویج کشاورزی تامین و یا تسهیل گری دسترسی به این فاکتورهای مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته قطعا می تواند بر ساخت و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد FAO ,

با وجود گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . دراین الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و ; به فراموشی سپرده شده است Pretty and Roling ,

در پاسخ به این نارساییها از دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بیشتر کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکارگرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزیابی مشارکتی روستایی PRA نظام پژوهش و ترویج مزرعه ای FSRE توسعه مشارکتی فن اوری PTI مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه FFS

رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان farmer field schools Approach نیز از جمله رهیافتهای مشارکتی است که در ان تکنیک های مشارکتی اموزشی برای رسیدن به اهداف یادگیری استفاده می شود . دراین رهیافت اهداف یادگیری تنها شامل فعالیتهای زراعی نمی شود بلکه شامل حیطه قدرت بخشی و تعاملی افراد هم می شود . در این روش مشارکت کنندگان هدف اموزش نبوده بلکه انها قادرند از تجارب همدیگر در موضوعات اموزشی استفاده نمایند و بعلاوه مشارکت کنندگان در کنترل تصمیم سازی سهیم اند Asiabaka , no datc

مدیریت تلفیقی آفات IPM [1]

در سال ۱۹۶۸ سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد FAO تعریفی بدین مضمون برای IPM ارائه کرده است . شیوه ای در مدیریت آفات که طی ان محیط زیست و جمعیت فعال افات خاص را مد نظر قرار داده و از تمام فنون و الگوهای مناسب به عنوان یک روش امکان پذیر و سازگار استفاده می نماید . نتیجتا جمعیت آفات را کنترل و در زیر آستانه زیان اقتصادی نگه می دارد

 تاریخچه مختصری از IPM

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.