پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی دارای ۹۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

فصل اول

مقدمه و معرفی

۱ـ۱ مقدمه

۲ـ۱ بیان مسأله

۳ـ۱ ضرورت و اهمیت تحقیق

۴ـ۱ اهداف تحقیق

۵ـ۱ پیش‌فرضهای آزمون

۶ـ۱ فرضیه‌های تحقیق

۷ـ۱ محدودیت‌های تحقیق

۸ـ۱ متغیرهای تحقیق

۹ـ۱ تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات;

فصل دوم

ادبیات و پیشنه تحقیق

۱ـ۲ مقدمه

۲ـ۲ انعطاف‌پذیری

۳ـ۲ انواع انعطاف‌پذیری

۴ـ۲ عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری

۵ـ۲ فواید برنامه تمرینی کششی

۶ـ۲ کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب;

۷ـ۲ رخدادهای هنگام کشش عضلانی

۸ـ۲ چه موقع کشش را انجام دهیم؟

۹ـ۲ مبانی نروفیزیولوژیک کشش;

۱ـ۹ـ۲ دوکهای عضلانی

۲ـ۹ـ۲ اندام وتری گلژی

۳ـ۹ـ۲ بازتاب کششی

۴ـ۹ـ۲ مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس)

۵-۹-۲بازداری دوسویه

۱۰-۲- انواع تکنیکهای کششی

۱-۱۰-۲-کشش بالستیک(پویا)

۲-۱۰-۲-شش ایستا

۳-۱۰-۲- کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF)

۱۱-۲- کشش به روش SRHR

۱۳-۲-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۱-۳ جامعه آماری

۲-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری

۳-۳ ابزار اندازه‌گیری

۳-۴ طرح تحقیق

۳-۵ مراحل اجرای تحقیق

۴ـ شیوه اجرای یک نوبت(ست) از برنامه تمرین

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

توصیف آماری داده‌ها

جدول (۱-۴) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳

نمودار (۱-۴). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳

جدول (۲-۴) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳

نمودار (۲-۴) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳

جدول (۳-۴). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳

نمودار (۳-۴). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳

جدول (۴-۴). شاخصهای آماری دامنه کشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی ۱ 

آزمون فرضیه‌های تحقیق

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

یافته‌های تحقیق

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهاد برخاسته از تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

۱-  کلخوران، ج. (۱۳۷۳) مقایسه دو روش کششی ایستا و انقباض استراحت در عضلات همسترینگ ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران

۲-  قاسمی، س.ع. (۱۳۸۰) بررسی تمرینات کششی ایستا وPNF بر دامنه حرکتی مفصل زانو در ورزشکاران آمپوته از ناحیه زیر زانو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

۳-  رضا قلی زاده، م. (۱۳۸۰) ،‌مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF (شیوه C-R) روی دامنه کششی و قدرت عضله همسترینگ مردان غیرورزشکار ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه شهید بهشتی

۴-  صداقتی، س. (۱۳۷۶)، مقایسه اثر دو روش تمرینات کششی استاتیک و تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر دامنه حرکتی و قدرتهای استاتیک و دینامیک مفصل ران دانش‌آموزان پسر ۱۴ ساله منطقه ۷ تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

۵-  درز ابی، ت. (۱۳۷۶) ،‌بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای ۱۵ ، ۳۰ و ۶۰ ثانیه کششی ایستای عضلات همسترینگ بر روی افزایش دامنه حرکتی زائد، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه تهران

۶-  عتی زاده حصار،‌ن. (۱۳۸۱)، بررسی ماندگاری انعطاف پذیری عضلات پشت رانی اندام غالب و غیرغالب بعد از یک دوره تمرین کششی (متوالی – متناوب) ، پژوهش درعلوم ورزشی؛ شماره ۳، ص ۸۱-۶۵

۷-  راغی، ز. (۱۳۸۱)، تأثیر دو شیوه کششی ایستا و PNF ب میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش‌آموزان دختر،‌پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

۸-  فهیمی، ف. (۱۳۷۹)، بررسی و مقایسه تأثیر زمانهای ۵،۱۰ و ۱۵ ثانیه کششی PNF به روش نگهداشتن – استراحت بر توسعه دامنه حرکتی مفصل ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران،‌پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

۹-    علیجانی، ع. (۱۳۸۱)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تریت بدنی وعلوم ورزشی، علم و ورزش

۱۰- ذوالاکتاف ،‌و. اکابری، ش. (۱۳۸۳)، فیزیولوژی انسانی، ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی . علم و ورزش

۱۱-عسگری، خانقاه، م. (۱۳۷۹)،‌کشش و  انعطاف پذیری ،‌نشریه طب ورزشی ، ش ۱۹

۱۲-ویلمور،‌جک اچ. کاستیل، دیوید ال. (۱۳۸۴)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا،‌حمید رجبی،‌حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، مبتکران

۱۳- گائینی، ع. رجبی، ح. (۱۳۸۲). آمادگی جسمانی، سمت

۱۴- دلاور ع. (۱۳۷۴). روش تحقیق در علوم رفتاری . رشد

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

۱-    Sullican Mk, Dejulia jj, worrell TW. 1992. Effect of peivic position and stretching method on hamstring muscle flexibity . Med sci sports exerc; 24:1383-

۲-    Schmitt GD, pelham TW, Holt LE. 1999. A comparison of selected during proptive neuromuscular facilitation stretching.clin kinesiol; 53:16-

۳-    Nelson KC, cornelius WL. (1991). The relationship between isometric contraction duration and improvement in shoulder joint range of motion . j sports Med phys Fithess; 31:385-

۴-    Spernoga after a one-time, modified hold-relax stretching protocol 5 Athl train 36:44-

۵-    Etnyer BR, lee Ej (1987) comments on proprioceptive neuromuscalar facilitation techniques; Res Q; 58:184-

۶-    Cornelius WL, Rauschubler MR. (1987). The relationship between isometric ontraction durations and improument in acuta hip joint Hexibility’s Appl sport sci Res’ ۱:۳۹-۴۱

۷-    Blahnik j. (2004). Full-body Flexibility for optimal mobility and streng the human kintics

۸-    Bonnar BP, Deivert RG, Gould TE. (2004) . The relationship between isometric contraction durations during hold-relax stretching and improvement of hamstring flexibility.j sports Med phys fitness; 44:258-

۹-    Kisner C, colby LA. (1996) . Therapeutic exercise foundations and techniques. 3rt ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis company

۱۰-   Hardy L. (1985) . improving active range of hip flexion.Res Quart exer sport; 56(2): 111-

۱۱-  Holt LE, Travis TM, okita T.(1970) comparative study of three stretching techniques . preceptual and motor skills: 31:611-

۱۲- Girouard ck, Hurley BF. (1995). Does strehgth training inhabit gains in range of motion from flexibility training in older adults Med sci sports exerc; 27(10): 1444-

۱۳-  Burke DG, Holtt LE, Rasmussen R, MackinnontNC, vossen JF, pelhamt TN. (2001). Effects of Hot or cold water immersion and Modified proprioceptive Neuromuscu lar facilitation Flexibility exercise on hamstring length . j Athl train ; 36:16-

۱۴-   Bandy WD, Irion JM, Briggler M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys ther’ ۷۷: ۱۰۹۰-۶

۱۵-    Schuback B, Hooper j,salisbury L. (2004). A comparioson of a self-stretch incorporating proprioceptive neuromuscular facilitation components and a therapist-appleid PNF technique on hamstring flexibility.j phisiotherapy; 90-151-

۱۶-   Zakas A,vergou A, Grammaticopoulou MG, zakas N, sentelidis T, vamvakoudis s (2003). The effect of sretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. J sports Med phys fitness; 43:145-

۱۷- Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. (2001) . Acute change in hamstring flexibiliry: PNF versus static in senior orthlets. Phy ther sport; 2:186-

۱۸-     Rowlands AV, Marginson VF, Lee J. (2003). Choonic Flexibility Gains: effect stretching techniques , Res Qua exe sport; 74:47-

۱۹-    Feland JB, Marin HN (2004). Effect of submaximal contraction intensity in contract-relax propioceptive neuromuscular facilifation strectching. Br j sprots Med; 38: e

۲۰-   Ostering LR, Robertson RN, Troxel RK, Hansen P. (1990) . Differential responses to proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretch techniques . Med sci sports exerc; 22:106-

۲۱-   Tanigawa MC, (1972) comparison of the hold-relax procedure and passive mobilization on increaing muscle length. Phys Ther; 52: 725-

۲۲-     Marek SM, cramer JT, Fincher Al, Massey LL, Dangelmaier SM, Purkayastha S, Fitz KA, culbertson JY, (2005). Acute effects of static power output. J Athl train; 40:94-

۲۳-      Burke DG, culligan cj, Holt LE. (2000) . The theoretical basia of propioceptive neuromuscular facilifation . j strength cond Res; 14: 496-

۲۴-   Carmine C. (2002) , PNF stretching. Am filness; 20:37-

۲۵-   HartingDE, Henderson JM. (1999), increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in Militay Basic trainees , Am j sports Med; 27: 173-

۲۶-   Felard JB, Myrer JW, schulthies SS, Fellingham GW, Measom GW. (2001), the effect of duration of stretching of the hamstring muscle Group for increasing range of motion in people aged 65 years or older, phys Ther; 81:1100-

۲۷-    MayersonNH, Milano RA. (1984), Goniometric measurement reliability in physical medicine . Arch phys Med Rehabil; 65:92-

۲۸-        Mirek E, chwala w, longawa k, Rudzinska M, adamkiewicz P, Szezudlik  A. (2003), proprioceptive neuromuscular  facilitation method of therapeutic rehabilitation in the treatment of patients with parkinson disease neurol neurochir pol; 37(5): 89-

۲۹-     Cornelius WL, jensen RL, odell ME. (1995) effects of PNF stretching phases on acute arterial blood pressure . can j Appl physiol; 20:222-

۳۰-   Kofotolis N, vrobas Is, vamvvakoudis E, papanikolaou A, Mandroukas K. (2005) proprioceptive neuromuscular facilitation training indueed alterations in muscle fiber type and cross sectional area. Br j sports Med’ ۳۹: ell

۳۱-  Witrroaw E, Mahieu N, Danneels L, Mc Nair p.(2004). Strerching and inhury  prevention: An obscure relationship . sports Med ; 34: 443-

۳۲-   Alter Mj. (1998). Sport strerch . human kinetics: 4-

۳۳-   Taylor DC, Dalton jD, seaber Av, Garrett WE. (1990) viscoelastic properties of muscle tendon units: the biomechanical effects of strerching . Am j sports Med; 18: 300-

۳۴-   Safran MR, Seaber Av, Garrettjr WE. (1989). Warm up and muscular inhury prevention: an update. Sports Med ; 8:239-

۳۵-  Hawkins D, Bey M (1997) Muscle and tendon force-length properties and their interactions in vivco . j Biomech; 30:63-

۳۶-   Kubo K, kanehisa H, kawakani Y, et al. (1993). Influence of static stretching on viscoelastic properties of human terdon structures in vivo . j Appl physiol; 90:511-

۳۷-  Behm DG, ButtonDC, But jc. (2001). Factors affecting force loss with prolonged stretching can j Appl physiol; 26: 261-

۳۸-   Cramer jT, Housh Tj, johnson Go, Miller JM, coburn jw, Beck TW. (2004) Acute effects of static stretching on peak torque in woman.j strength cond Res’ ۱۸: ۲۳۶-۴۱

۳۹-   Cramer jT, Housh Tj, weir jp, johnson Go, Cobum jw, Beck TW- (in press). The acute effects of static stretching on peak torque, mean power output, elect romyography, and mechanomyography. Eur j Appl physiol

۴۰-    Fawles JR, sale DG, Mac Dougall, JD (2000) Reduced strength after passive stretch of the human plantaflexors. J Apll physiol; 89: 1179-

۴۱-  Nelson AG, Guillory IK, cornwell A, kokkonen j. (2001). Inhibition of maximal voluntary isokinetic torque production following stretching is vilocity-specific j strength cond res; 15:241-

۴۲-     Powers SK, Howley ET. (2001), exercise physiology: theory and application to fitness and performance; Art peroformance; Art ed. McGraw –Hill Higher education

۴۳-   MC Atee RE. (1993), Facilitated stretching made easy cham paign: human kinetics

۴۴-     Shrier I, Gossal k. (2000), Myths and Truths of strarching Individualized recommendation for healthy muscle. Phys sportsmed; 28(8)

۴۵-     FunkDC, swank Am, Mikla BM, et al. (2003), impact of prior exercise on hamstring flexibility: a comparison of proprioceptive neuromuscular facihitation and static stretching . j. strength con Res; 17:489-

۴۶-   Prentice WE. (1983), A comparison of static stretching and PNF stretching for improving hip joint flexibility j A thl train; 18:56-

۴۷-    Hardy L, jones D. (1986), Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res Q exerc sports’ ۵۷(۲):۱۵۰-۳

۴۸-    Cornelius wl, Hinson MM, (1980), The relationship between isometric contraction of hip extensors and subsequent flexibility in males . j sports Med phys fitness’ ۲۰:۷۵-۸۰

۴۹-   Wallin D, Ekblom B, Grahn R et al. (1985). Improvement of muscle flexibility accomparion between two techniques . Am j sports Med; 13:263-

۵۰-     Norris CM. (1994) Flexibility: principlies and pracice. London: A and C Black ltd

۵۱-    Medeoros JM, smidt GL, Burmeister LF et al. (1977), the influence of isomeric exercise and passive stretch on hip joint motion . phys Ther; 57: 518-

۵۲-  Ferber R, ostering LR, GravelleDC. (2002), effect of PNF stretch techniques on knee flexor muslce EMG activity in older adults. J Eloctromyo kinsiol; 12(5) : 391-

۵۳-  Burke DG, Gulligan Cj, HoH LE. (2000), The teoretical basis of propioceptive neuromuscular facilitation. J strength con Res…’ ۱۴:۴۹۶-۵۰۰

۱ـ۲ مقدمه

در این فصل به زیربنای نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق اشاره می‌شود. لذا ضمن ارائه مطالب در دو مبحث کلی انعطاف‌پذیری و تمرینات کششی به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با این موضوعات پرداخته خواهد شد

۲ـ۲ انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری به عنوان توانایی حرکت دادن یک مفصل در دامنه حرکتی طبیعی بدون فشار زائد بر واحد عضلانی ـ تاندونی (Zakas, etal 2003)، توانایی یک عضله برای طویل شدن (william, etal 1997)، توانایی حرکت دادن یک یا چند مفصل به آرامی در سرتاسر دامنه حرکت آن (غنی‌زاده حصار ۸۱) و دامنه حرکتی ممکن پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل (گائینی ۸۲) تعریف شده است

همچنین آندرسون و بورک، انعطاف‌پذیری را به عنوان دامنه حرکتی در یک مفصل یا یک گروه از مفاصل که توسط عضلات، تاندونها و لیگامنت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تعریف کرده‌اند (راغی ۸۱)

۳ـ۲ انواع انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری به شکلهای مختلف تقسیم‌بندی شده است، برخی از این تقسیم‌بندیها به شرح زیر است: فاکس و ماتیوس انعطاف‌پذیری را به دو دسته ایستا[۱] و پویا[۲] تقسیم‌بندی نموده‌اند

ـ انعطاف‌پذیری ایستا: حدود تغییرات حرکت در حول مفصل به عنوان انعطاف‌پذیری ایستا تعریف شده است. این نوع انعطاف‌پذیری را می‌توان به صورت دقیق توسط وسیله‌ای به نام انعطاف‌سنج (فلکسومتر)[۳] اندازه گرفت

ـ انعطاف‌پذیری پویا: این نوع انعطاف‌پذیری به عنوان مقابله یا مقاومت مفصل در برابر حرکت تعریف شده است. به بیان دیگر، این نوع انعطاف‌پذیری فقط مربوط به تغییر حرکت مفصل نبوده، بلکه با نیروهایی که در برابر هر نوع تغییر حرکت مقاومت می‌کنند، سروکار دارد. از آنجائیکه اندازه‌گیری این نوع انعطاف‌پذیری مشکل به نظر می‌رسد در تربیت بدنی و ورزش کمتر مورد توجه قرار گرفته است (فاکس و ماتیوس)

همچنین براساس تقسیم بندی کورز (kurz)، انعطاف‌پذیری به سه دسته نیز ممکن است تقسیم شود. (راغی ۸۱)

ـ انعطاف‌پذیری پویا[۴]: توانایی انجام حرکات پویای عضلانی برای حرکت دادن مفاصل در گل دامنه حرکتی آنها

ـ انعطاف‌پذیری ایستا و فعال[۵]: توانایی حفظ یک وضعیت کشش با استفاده از تنش در عضلات موافق و همکار در حین کشیدگی عضلات مخالف می‌باشد. برای مثال، بالا آوردن پا و حفظ آن در بالا بدون حمایت خارجی

ـ انعطاف‌پذیری ایستا و غیرفعال[۶]: توانایی حفظ وضعیت کشش با استفاده از وزن بدن، حمایت اندامهای دیگر و یا هر وسیله‌ای مثل صندلی

در یک تقسیم‌بندی دیگر توسط آلتر، انعطاف‌پذیری به ۴ طبقه اصلی تقسیم گردیده (Alter, 1998)

ـ انعطاف‌پذیری ایستا: به دامنه حرکتی در یک مفصل اطلاق می‌شود، بدون توجه به سرعت در طول کشش بنابراین انعطاف‌پذیری ایستا، نتیجه کشش ایستاست

ـ انعطاف‌پذیری پویا (بالستیک): معمولاً به حرکات سریع رفت و برگشتی، پرشی، ضربه‌ای و ریتمیک اطلاق می‌گردد. در کشش پویا برای افزایش دامنه حرکتی با اعمال نیرو، از گشتاور[۷] بدن یا عضو در حال تکان استفاده می‌شود در نتیجه، احتمال آسیب نیز بیشتر است

ـ انعطاف‌پذیری دینامیک[۸] یا عملی[۹]: قابلیت به کار بردن دامنه حرکتی مفصل در اجرای یک فعالیت بدنی است. چه با سرعت طبیعی و چه با سرعت زیاد. انعطاف‌پذیری عملی با موفقیتهای ورزشی بالاترین ارتباط و همبستگی را دارد

ـ انعطاف‌پذیری فعال: به دامنه حرکتی اطلاق می‌شود که بدون کمک، با استفاده از نیروی عضلانی خود فرد بصورت ارادی صورت می‌پذیرد. مثال این نوع انعطاف‌پذیری بلند کردن آهسته پا و نگهداشتن آن در زاویه ْ۹۰ می‌باشد

۴ـ۲ عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری

عوامل چندی ممکن است در دامنه حرکتی یک مفصل نقش داشته باشند که عبارتند از (گائینی ۸۲)

۱ـ ساختار استخوانی ممکن است نقطه نهایی حرکت مفصل را محدود کند. در مفصل آرنجی که دچار شکستگی شده ممکن است در فضای مفصل کلسیم زیادی جمع شود که باعث می‌شود مفصل توانایی باز شدن کامل خود را از دست بدهد

۲ـ چربی نیز ممکن است توانایی حرکت یک مفصل را در طول دامنه کامل حرکتی‌اش محدود سازد. فردی که چربی زیادی در ناحیه شکم دارد، احتمالاً زمانی که می‌خواهد به جلو خم شود تا انگشتان پای خود را لمس کند، با محدودیت زیادی مواجه می‌شود. چربی همچنین ممکن است. به صورت یک مانع بین دو بازوی اهرمی عمل کند و در زمان عمل، حرکت آن را محدود سازد

۳ـ پوست نیز ممکن است عامل محدود کننده حرکت باشد، برای مثال، فردی که برخی از انواع آسیب‌ها یا جراحی‌های پوستی برای ترمیم بریدگیها یا پارگیها بویژه بر روی یک مفصل داشته است، در آن ناحیه بافتهای اضافی ناشی از اثر زخم خواهد داشت که این بافتها امکان حرکت مفصل را محدود می‌کند

۴ـ عضلات و تاندونهای آنها و نیز غلافهای فاسیای پیرامون آنها نیز اغلب عامل محدود کننده‌ای در دامنه حرکت هستند. به هنگام اجرای حرکات کششی، که با هدف بهبود انعطاف‌پذیری یک مفصل ویژه انجام می‌شود، شما در واقع می‌کوشید تا ویژگیهای فوق‌العاده الاستیک یک عضله را تقویت کنید. بیشتر اوقات این امکان وجود دارد که براثر انجام این حرکات، کشسانی یا طولانی که یک عضله معین می‌تواند کشیده شود، افزایش یابد

۵ـ بافت پیوندی احاطه کننده مفاصل مثل لیگامنتهای موجود در کپسول مفصل ممکن است فرد را در مقابل کششهای عضلانی مقاوم‌سازند. لیگامنتها و کپسولهای مفصل هرچند تا حدودی کشسانی دارند، ولی اگر مفصلی برای یک دوره زمانی بی‌حرکت شود، این ساختارها مقداری از خاصیت کشسانی خود را از دست داده و عملاً کوتاه می‌شوند

برخی از پژوهشگران سهم نسبی بافتهای نرم را که باعث مقاومت در برابر حرکت مفصل می‌شوند به شرح زیر اعلام کرده‌اند؛

الف) کپسول مفصلی: ۴۷ درصد    ب) عضله و فاسیای آن: ۴۱ درصد

ج) تاندونها و لیگامنتها: ۱۰ درصد    د) پوست: ۲ درصد (گائینی ۸۲)

بجز موارد ذکر شده، سن، جنس و میزان فعالیت عوامل دیگری هستند که بر انعطاف‌پذیری مؤثرند. جدول (۱-۲) این عوامل را تعریف می‌کند

جدول ۱ـ۱ سایر عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری (گائینی ۸۲)

سن

تقریباً در نیمی از مردم، انعطاف‌پذیری پس از پشت سرگذاشتن سالهای آغازین کودکی و تا ۱۰ تا ۱۲ سالگی بتدریج کاهش می‌یابد. پس از آن و تا سنین دانشگاهی انعطاف‌پذیری پیوسته گسترش می‌یابد. پس از تقریباً ۲۰ سالگی، انعطاف‌پذیری بتدریج و متناسب با افزایش سن، کاهش می‌یابد

جنس

به طور کلی، چنین به نظر می‌رسد که زنان انعطاف‌پذیرتر از مردان هستند، شاید به این دلیل که گرایش بیشتری به انجام حرکات موزون و ژیمناستیک دارند و همانطور که می‌دانیم انعطاف‌پذیری برای اجرای این حرکات ضروری است

فعالیت

آن دسته از افرادی که به لحاظ جسمانی فعال هستند و در سرتاسر زندگی خود نیز فعال باقی می‌مانند، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به افراد کم‌تحرک و بی‌تحرک دارند

۵ـ۲ فواید برنامه تمرینی کششی

طرفداران تمرینات کششی مقالات و کتابهای متعددی را در مورد اثرات مثبت برنامه‌های کششی، منتشر کرده‌اند. این مؤلفین احساس می‌کنند که برنامه‌های کششی در ابعاد مختلفی مزیت دارند. در طب ورزشی، کشش برای پیشگیری از آسیب (مارک ۲۰۰۵، فلاند ۲۰۰۱، ویتور ۲۰۰۴، بندی ۱۹۹۷، کریکو ۲۰۰۲، دارن ۲۰۰۱، اسکات ۲۰۰۱) و بهبود اجرا (فلاند ۲۰۰۱، ویتورو ۲۰۰۴، شریر ۲۰۰۰، فنلاند ۲۰۰۲، بورک ۲۰۰۱) توصیه شده است

همچنین، برنامه‌های کششی در توانبخشی برای بازیافتن دامنه حرکتی و پیشرفت کلی عملکرد استفاده می‌شود. (فنلاند ۲۰۰۱، ویتورو ۲۰۰۴، بندی ۱۹۹۷، سیندی ۱۹۹۵، میشائیل ۱۹۹۲، اسکات ۲۰۰۱)

دوریس[۱۰]، کشش را به صورت شیوه‌ای برای کاهش کوفتگی پس از فعالیت[۱۱] توصیه کرده است (crieco 2002). کشش حتی بعنوان روشی برای ارتقاء سلامتی عمومی[۱۲] مدر نظر می‌باشد (Feland 2001، Dean 1990، cindy 1995) و معمولاً برای گرم کردن و آماده‌سازی استفاده می‌شود (witurouw 2004, LouinR 1990). اگر کششی به درستی انجام شود، فواید بیش از افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری خواهد داشت، آلتر به این فواید به شرح زیر اشاره کرده است (عسگیری خانقاه ۸۰)

ـ افزایش آمادگی جسمانی

ـ افزایش توان فراگیری و انجام حرکات مهارتی

ـ افزایش آسودگی چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ جسمانی

ـ کاهش خطر ایجاد آسیب مفصلی، عضلانی و تاندونی

ـ کاسته شدن از شدت درد عضلانی

ـ کاهش تنش عضلانی

ـ کاهش دردهای دوران قاعدگی در زنان

۶ـ۲ کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.