پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش دارای ۹۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

بخش اول: مقدمه
مقدمه
۱-۱- اوپیوییدها
۱-۱-۱- تاریخچه
۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک
۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد
۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف
۱-۱-۵- مصارف بالینی اوپیوییدها
۱-۲- متابولیسم
۱-۲-۱- تاریخچه
۱-۲-۲- کلیات متابولیسم
۱-۲-۳- مکان های متابولیسم داروها
۱-۲-۴- عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی
۱-۲-۵- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم
۱-۲-۶- کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم
۱-۳- جداسازی سلولهای کبد
۱-۴- روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش
۱-۵- کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPLC
۱-۵-۱- تاریخچه
۱-۵-۲- اساس کروماتوگرافی
۱-۵-۳- فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع
۱-۵-۴- کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
۱-۵-۵- اساس دستگاه HPLC
۱-۶- نوسکاپین

۱-۶-۱- برخی اثرات نوسکاپین

۱-۶-۲- فارماکوکینتیک نوسکاپین
۱-۶-۳- مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین
بخش دوم: روشها و مواد
۲-۱- اهداف مطالعه
۲-۲- دستگاه ها و وسایل
۲-۳- مواد
۲-۴- تهیه بافرهای پرفیوژن
۲-۴-۱- محلول Stock بافر هنکس با غلظت ۱۰ برابر
۲-۴-۲- محلول Stock بافر کربس- هنزلیت با غلظت ۲ برابر
۲-۴-۳- بافر هنکس یک
۲-۴-۴- بافر هنکس دو
۲-۴-۵- بافر کربس آلبومین
۲-۴-۶- بافر کربس- هپس
۲-۵- تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت ۶خانه
۲-۶- محیط کشت
۲-۶-۱- مراحل تهیه محیط کشت: (۱:۱) DMEM, F
۲-۷- سرم جنین گاو (FBS)
۲-۸- کیت استریل پرفیوژن
۲-۹- تهیه هپاتوسیت های تازه
۲-۹-۱- نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش
۲-۹-۲- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش
۲-۹-۳- تهیه نمونه برای انجام آنالیز
۲-۱۰- روش سنتز مکونین (۶ و ۷- دی متوکسی فتالید)
۲-۱۱- دلایل انتخاب HPLC
۲-۱۱-۱- مشخصات دستگاه HPLC

۲-۱۱-۲- انواع روش های HPLC آزمایش شده
۲-۱۱-۳- روش تهیه بافر ۱۰X استات با ۴ pH=
۲-۱۱-۴- روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm 25 با ۵/۴ pH=
۲-۱۲- استخراج متابولیت از ادرار انسان
بخش سوم: نتایج
۳-۱- جداسازی سلولهای کبد
۳-۲- سنتز مکونین
۳-۳- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)
بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- جداسازی سلول های کبد موش
۴-۲- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)
۴-۳- متابولیسم نوسکاپین
۴-۴- متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان
خلاصه انگلیسی
منابع
اختصارات

References

۱.Katzung, B.G. Basic and Clinical Pharmacology. (2004) 9th edition P: 51-64, 512-

۲.Dewick, P.M., Medical Natural Products A Biosynthetic Approach. (2003) 2nd edition P: 329-
۳.Evans, W.C. Trease and Evans, Pharmacognosy. (2002) 15th edition P: 357-

۴.Cone, E.J.; Gorodetzky, C.W.; Shu Yuan Yeh; Darwin, W.D. and Buchwald, W.F. Determination and measurement of opium alkaloids and metabolites in urine of opium eaters by methane chemical ionization mass fragmentography. J. of chromatography. (1982) 230: 57-

۵.متابولیسم داروها و مواد شیمیایی (بیوشیمی ترکیبات خارجی)؛ تألیف پارک د.و.، ترجمه آیینه چی ی. و محمودیان م.؛ ۱۳۶۰؛ ص ۸-۱۱

۶Hasler, J.A. Pharmacogenetics of cytochromes P450. Mol Aspects Med. (1999) 20(1-2): 12-24, 25-

۷.Hasler, J.A.; Estabrook, R.; Murray, M.; Pikuleva, I.; Waterman, M.; Capdevila, J.; Holla, V.; Helvig, C.; Falck, J. R.; Farrell, G.; Kaminsky, L.S.; Spivack, S.D.; Boitier, E. and Beaune, P. Human cytochromes P450. Mol Aspects Med. (1999) 20: 1-
۸.Gondfriand, T.; Miller, R. and Wibo, M. Calcium antagonism and calcium entry blockade. Pharmacol. Rev. (1989) 38: 321-

۹.Smith, D.A.; Abel, S.M.; Hyland, R. and Jones, B.C. Human cytochrome P450, electivity and measurement in vivo. Xenobiotica. (1998) 28(12): 1095-

۱۰.مطالعه فارماکوکینتیک مبودیپین و دیبودیپین، دو مسدد جدید کانال کلسیم، در حیوانات آزمایشگاهی؛ بهلولی ش. پایان نامه شماره ۱۲ گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۸۳-۱۳۸۲؛ ص ۲۷

۱۱Moldeus, P.; Hogberg, J. and Orrenius, S. Isolation and use of Liver cells. Methods Enzymol. (1978) 52: 60-

۱۲. Howard, R.B.; Christensen, A.K.; Gibbs, F.A. and Pesch, L.A
J. Cell Biol. (1967)
۱۳. Berry, M.N. and Friend, D.S. J.Cell Biol. (1969)

۱۴.Wagle, S.R. and Ingebretsen, W.R., Jr, this series
۱۵. Seglen, P.O. Exp. Cell Res. (1973)

۱۶.Ian Freshney, R. Culture of Animal Cells A Manual of Basic Technique. (2000) 4th edition P: 96-98, 357-

۱۷.روشهای بنیادی کشت یاخته های جانوری؛ خوانساری ن. و شمشیری م.؛ ۱۳۷۴؛ص ۱-۳۰

۱۸Haikala, V. New sensitive method to determine noscapine in serum by reversed-phase liquid chromatography
J. of Chromatography. (1985) 337: 429-
۱۹. Jensen, K.M. Determination of noscapine in serum by high-performance liquid chromatography. J. of chromatography (1983) 274: 381-

۲۰.کروماتوگرافی و طیف سنجی؛ شفیعی ع.؛ ۱۳۷۳؛ ص ۱-۷۹

۲۱Hamilton, R.J. and Sewell, P.A. Introduction to High Performance Liquid Chromatography. (1981) 2nd edition P: 1-13, 60-
۲۲.Ravindranath, B. Principles and Parctice of Chromatography. (1989) P: 23-53, 321-

۲۳.Schwedt, G. Essential Guide to Analytical Chemistry. (1998) P: 142-
۲۴.Willette, R.E. Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. (1998) 10th edition P: 687-

۲۵. Karlsson, M.O.; Dahlstrom, B.; Echernas, S.-A.; Johansson, M. and Tufvesson, A. Pharmacokinetics of oral noscapine
Eur. J. Clin. Pharmacol. (1990) 39: 275-
۲۶. Dahlstrom, B.; Mellstrand, T.; Lofdahl, C.-G. and Johansson, M. Pharmakokinetic properties of noscapine. Eur. J. clin. Pharmacol. (1982) 22: 535-

۲۷. Tsunoda, N. and Yoshimura, H. Metabolic fate of noscapine. II. Isolation and identification of novel metabolites produced by C-C bond cleavage. Xenobiotica (1979) 9(3): 181-
۲۸. Mitchell, I.D.; Carlton, J.B.; Chan, M.Y.; Robinson, A. and underland, J. Noscapine-induced polyploidy in vitro. Mutagenesis. (1991) 6(6): 479-

۲۹. Kamikawa, Y. and Shimo, Y. Inhibitory effects of non-narcotic antitussive drugs on cholinergically and non-cholinergically mediated neurogenic contractions of guinea-pig isolated bronchial muscle. J. Pharm. Pharmacol. (1991) 43(4): 242-
۳۰. Mahmoudian, M. and Mojaverian, N. Effect of noscapine the antitussive opioid alkaloid on bradykinin-induced smooth muscle contraction in the isolated ileum of the guinea-pig

۳۱. Francel, P.C. Bradykinin and neuronal injury. J. Neurotrauma. (1992) 9 suppl. 1: 527-54. Review
۳۲. Ebrahimi S.A.; Zareie, M.R.; Rostami, P. and Mahmoudian M. Interaction of noscapine with the bradykinin mediation of the cough response. Acta Physiol. Hung. (2003) 90(2): 147-

۳۳. Zhou, J.; Gupta, K.; Aggawal, S.; Aneja, R.; Chandra, R.; Panda, D and Joshi, H.C. Brominated derivatives of noscapine are potent microtubule-interfering agents that perturb mitosis and inhibit cell proliferation. Mol. Pharmacol. (2003) 63(4): 799-
۳۴. Zhou, J.; Gupta, K.; Yao, J.; Ye, K.; Panda, D.; Ginnakakaou, P. and Joshi, H.C. Paclitaxel-resistant human ovarian cancer cells undergo C-Jun NH2-terminal kinase-mediated apoptosis in response to noscapine. J. Biol. Chem (2002) 277(42): 39777-

۳۵. Joshi, H.C. and Zhou, J. Noscapine and analogoues as potential chemotherapeutic agents. Drug New Perspect. (2000) 13(9): 543-
۳۶. Ke, Y.; Ye, K.; Grossnikaus, H.E.; Archer D.R.; Joshi, H.C. and Kapp, J.A. Noscapine inhibits tumor growth with little toxicity to normal tissues or inhibition of immune responses. Cancer-Immunol-Immunother. (2000) 49(4-5): 217-

۳۷. Tsunoda, N. and Yoshimura, H. Metabolic fate of noscapine. III. Further studies on identification and determination of the metabolites. Xenbiotica (1981) 11(1): 23-
۳۸. Tsai, C.; Perng, R.; Chang, K.; Venzo, D. and Gazdar, A. Evaluation of the relative cytoxic effects of anticancer agents in serum-Supplemented Versus Serum-free media using a tetrazolium colorimetric assay. Jpn. J. Cancer (1996) 87: 91-

۳۹. Ian freshney, R. Culture of Animal Cells A Manual of Basic Technique (1992) 2nd edition P: 15-
۴۰. Chollet, D.F.; Ruols, C. and Arnera, V. Determination of noscapine in human plasma using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography. J. of chromatography B (1997) 701: 81-

۴۱. Lee, D.U. (-)- -Narcotine: A facile synthesis and degradation with ethyl chloroformate. Bull. Korean Chem. (2002) 23(11): 1548-
۴۲.Yin, C.; Tang, C. and Wu, X. HPLC determination of aminophylline, methoxy phenamine hydrochloride, noscapine and chlorphenamine maleate in compound dosage forms with an aqueous-organic mobile phase. J. of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003) 33: 39-

۴۳. Musshoff, F.; Trafkowski, J. and Madea, B. Validated assay for the determination of markers of illicit heroin in urine samples for the control of patients in a heroin prescription program. J. of chromatography B (2004) 811: 47-
۴۴. Johansson, M.; Tufvesson, A.; Forsmo-Bruce, H.; Jacobsso, S. and Westerlund, D. Determination of noscapine and its metabolites in plasma by coupled-column liquid chromatography. J. of chromatography (1988) 459: 301-

۴۵. Kikura-Hanajir, R.; Kaniwa, N.; Ishibashi, M.; Makino, Y. and Kojima, S. Liquid chromatographic-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric analysis of opiates and metabolites in rat urine ofter inhalation of opium. J. of chromatography B (2003) 789: 139-

چکیده پایان نامه

اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از
این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت رسیدن به دیگر اطلاعات  با ارزش در مورد داروها است. متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان، خرگوش و موش صحرایی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعات نوسکاپین از دو مسیر o- دمتیلاسیون و شکسته شدن پیوند C۱-۹ متابولیزه می شود و مکونین به عنوان محصول عمده متابولیسم آن شناخته شده است. در این تحقیق متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده کبدی، مورد بررسی قرار گرفت این روش از چند جنبه دارای اهمیت است: این روش حد واسط مناسبی بین روشهای قبلی مانند آنزیم های حل شده، فراکسیون ارگان جدا شده و مطالعه مستقیم روی حیوان کامل است. این سلولها خصوصیات لازم بافت دست نخورده مانند نفوذپذیری غشا را دارا هستند از این رو در بسیاری از مطالعات بیوشیمیایی به کار می روند

در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %۱/۰ و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند

مقدمه

متابولیسم یکی از مراحل مهم فارکوکینتیک داروها است. مطالعه در مورد متابولیسم داروها برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد سمیت داروها و مکانیسم اثر آنها مفید است. روش های مختلفی برای بررسی متابولیسم وجود دارند که عبارتند از: خوراندن ترکیبات به حیوانات در حالت عادی یا با کانول در راههای صفراوی و مطالعه و جستجوی متابولیت های دارو در مایعات بیولوژیک مانند خون، ادرار، و ; ، مطالعات آنزیمی بر روی برشهای بافتی، هموژنه ها و اجزای سلولی. مطالعه روی حیوان دارای مشکلاتی است بنابراین در این مطالعه از سوسپانسیون سلولهای جدا شده کبدی استفاده شده است. این روش علاوه بر بررسی متابولیسم در سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز پروتئین، لیپید، اسیدهای چرب و اوره، انتقالات غشاء و ; نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد

۱-۱- اوپیوییدها

۱-۱-۱- تاریخچه

کلمه اوپیویید برای همه مشتقات طبیعی و نیمه صناعی آلکالوییدی تریاک، داروهای مشابه صناعی و شبه اوپیوییدی که فعالیت آنها با آنتاگونیست اوپیوییدی، نالوکسان مهار می شود و همچنین چندین پپتید درون زاد که با چندین زیر گونه از گیرنده های اوپیویید تعامل می کنند، استفاده می شود

این مواد سالهاست به عنوان ضددرد، نشاط آور و ضد اسهال کاربرد دارند. اوپیوییدها از تریاک استخراج می شوند. تریاک ترشحات خشک شده کپسول نارس گیاه خشخاش با نام علمی Papaver somniferum است و آلکالوییدهای زیادی دارد که مسئول اثرات فارماکولوژیک آن هستند. مورفین یکی از آنها است. شواهدی در دست است که از حدود ۶۰۰۰ سال قبل در مصر باستان، یونان و روم قدیم از گیاه خشخاش استفاده شده است. این گیاه دارای دو محصول اصلی است، دانه های خشخاش که بدون مورفین و دارای روغن قابل مصرف اندو دیگری تریاک که دارای شهرت خطرناک و رعب آور است. دانه های خشخاش بعد از رسیدن دارای هیچ ماده خطرناکی نیستند و قابل خوردن یا مصارف دیگر هستند (۱و۲)

در سال ۱۸۰۳ داروشناس آلمانی سرتورنور (Serturner) با جدا ساختن یک ماده قلیایی فعال خالص از تریاک، فارماکولوژی مدرن این داروها را پایه گذاری نمود. در تاریخ داروسازی، این اولین باری بود که از یک ماده طبیعی مشتقی با قدرت اثر استاندارد جدا می شد. سرتورنور با الهام از نام الهه رویاهای یونانی Morpheus نام مورفین را به این ترکیب جدید داد. استخراج صنعتی مورفین برای اولین بار در سال ۱۹۲۸ با دستگاههایی که توسط فردی به نام جانوس کابای Janos kabay تکامل یافته بود، عمل شد (۲و۳)

۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک

بیش از ۴۰ آلکالویید مختلف از تریاک و عصاره آن به دست آمده است. بعضی از این آلکالوییدها ترکیبات تغییر یافته آلکالوییدهای اصلی که به طور طبیعی در گیاه موجودند، می باشد. آلکالوییدهای اصلی تریاک دو دسته اند

الف) فنانترن ها: مورفین (%۲۱-%۴)، کدئین (%۵/۲-%۸/۰)، تبائین (%۲-%۵/۰)

ب) بنزیل ایزوکینولین ها: نوسکاپین (%۸-%۴)، پاپاورین (%۵/۲-%۵/۰)، نارسئین (%۲-%۱/۰) (شکل ۱-۱)

تریاک همچنین محتوی ۳ تا ۵ درصد اسیدمکونیک است که به حال آزاد یا ترکیب با مورفین، کدئین یا سایر آلکالوییدها دیده می شود. اسیدمکونیک به صورت منشور کریستالیزه شده در آب و الکل محلول است و با کلرور فریک تولید رنگ قرمز می کند. این رنگ در اثر افزودن اسید کلریدریک تغییر نمی کند. از آنجا که اسیدمکونیک فقط در تریاک وجود دارد، می توان از این آزمایش جهت تجسس تریاک استفاده نمود (۲)

۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد

آلکالوییدهای اوپیوییدی (مانند مورفین)، بی دردی را از طریق تأثیر بر مناطقی از مغز که دارای پپتیدهایی با ویژگی های فارماکولوژیک شبه اوپیویید هستند، تولید می کنند

عبارتی که در حال حاضر برای این مواد درون زاد به کار می رود پپتیدهای اوپیویید درون زاد (Endogenous Opioids) است. سه خانواده از پپتیدهای شبه تریاک درون زاد عبارتند از: آندروفین ها، داینورفین ها، انکفالین ها. آلکالوییدهای اوپیوییدی از طریق تأثیر بر گیرنده های این پپتیدهای درون زاد اثرات خود را اعمال می کنند

جدول ۱-۱- گیرنده های اوپیوییدی (۱)

زیر گونه گیرنده

اعمال

میل ترکیبی پپتیدهای اوپیویید درون زاد

مو

بی حسی فوق نخاعی، آرامبخشی، مهار تنفس، کند شدن عبور GI، تغییر آزادسازی هورمون و ناقل عصبی

دانیورفین ها<انکفالین ها<آندروفین ها

دلتا

بی حسی نخاعی و فوق نخاعی، تغییر آزادسازی هورمون و ناقل عصبی

آندروفین و داینورفین ها<<انکفالین ها

کاپا

بی حسی فوق نخاعی و نخاعی، آثار سایکوتومیمتیک، کند شدن عبور GI

آندروفین و انکفالین ها<< داینورفین ها

 

۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف

۱)  بی دردی: اوپیوییدها قوی ترین داروهای موجود برای تسکین درد هستند
آلگونیست های قوی (یعنی آنهایی که بالاترین میزان تأثیر ضد دردی را دارند) عبارتند از مورفین، متادون، مپردین و فنتانیل. کدئین، هیدروکدون و اکسی کدون آگونیست های ضعیف تا متوسط هستند. پروپوکسی فن یک داروی آگونیست بسیار ضعیف است

۲)  آرام بخشی و سرخوشی: این اثرات مرکزی ممکن است در دوزهای پایین که برای حداکثر بی دردی لازمند، رخ دهند. بعضی از بیماران دچار خماری (dysphoria)
می شوند. در دوزهای بالاتر، این داروها ممکن است سبب تیرگی شعور شده و اثرات تخدیری (narcosis) داشته باشند

۳)  تضعیف تنفسی: اعمال اوپیوییدها در مدولا سبب مهار مرکز تنفسی می شود که با کاهش پاسخ دهی به تغییرات دی اکسیدکربن همراه است. افزایش PCO۲ ممکن است سبب اتساع عروق مغزی، افزایش جریان خون مغز و افزایش فشار داخل جمجمه شود

۴)  اعمال ضدسرفه ای: سرکوب رفلکس سرفه با مکانیسم های ناشناخته، اساس استفاده بالینی اوپیوییدها به عنوان ضدسرفه است

۵)  تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ بر اثر فعال شدن مرکز شیمیایی استفراغ (CTZ) ایجاد می شود و با حرکت افزایش می یابد

۶)  اثرات معده ای روده ای: این داروها از طریق کاهش پریستالتیزم روده ای موجب یبوست می شوند که به خاطر تأثیر روی گیرنده های اوپیویید در سیستم عصبی روده است. این عمل قوی اساس استفاده از این داروها به عنوان عوامل ضد اسهال است

۷)  عضلات صاف: اوپیوییدها موجب انقباض عضله صاف مجاری صفراوی می شوند (که می تواند تولید کولیک صفراوی کند)، تونوس اسفنگستر میزراه و مثانه را افزایش دهند، و کاهش در تونوس رحم ایجاد می کنند که ممکن است سبب طولانی شدن زایمان شود

۸)  تنگی مردمک (میوزیس): انقباض مردمک اثر مشخصه همه اوپیوییدهاست به جز مپریدین که تأثیر مهار کننده موسکارینی دارد

۱-۱-۵- مصارف بالینی اوپیوییدها

۱)  بی دردی: این داروها برای درمان درد نسبتا” متوسط تا شدید به کار می روند. در شرایط حاد، آگونیست های قوی معمولا” به صورت تزریقی تجویز می شوند. بی دردی طولانی مدت که عوارض جانبی آن قدری کمتر است، می تواند با تزریق اپی دورال بعضی از داروهای آگونیستی قوی (مثل مورفین) حاصل شود. فنتانیل از راه پوستی برای تأثیر ضددرد استفاده شده است. برای درد با شدت متوسط و در شرایط مزمن آگونیست های متوسط از راه خوراکی تجویز می شوند

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.