مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده دارای ۱۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

مقدمه

چکیده تحقیق

فصل اول

طرح تحقیق

شرح موضوع تحقیق

نقش خانواده در چگونگی حالات روانی و رفتاری در دوران بلوغ

اهمیت و ضرورت تحقیق

خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

رشد روانی در دوره نوجوانی

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی

چگونگی رفتار با نوجوانان و جوانان

اهداف طرح تحقیق

طرح سؤال پژوهشی

فرضیه های تحقیق

تعریف اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم

پیشینه تحقیق

ادبیات پژوهش;

تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی

فصل سوم

روش تحقیق

توصیف نوع و روش تحقیق

توصیف جامعه آماری

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم

جمع آوری یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم

اثبات فرضیه و خلاصه گزارش تحقیق

اثبات فرضیه ها

نتیجه گیری کلی

توصیف نوع روش تحقیق

پیشنهادات

ضمائم

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

استیوارت جونز، مگن مایلر زبلر، ترجمه: شاپوریان ، رضا، روان شناسی نوجوانی برای مربیان، انتشارات سپهر ۸ تهران
انتحی ، سیمین، بررسی سیستم حمایتی دولت از محرومان و مشاهدات کیفی درباره شرایط زندگی در شبانه روزیهای تحت پوشش سازمان بهزیستی ، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی
سرشکی، مرضیه، نگرش اجمالی به سازمان بهزیستی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۷۰-
سنجر، منصور، رفتار معلم و مشکلات روانی کودکان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان ۱۳۵۱
حیدری، اکرم (گیتی)، بلوغ و مشکلات روانی جوانان و نوجوانان، نشر سعید محبی، تابستان ۱۳۷۴
خدایاری فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، واحد انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، بهار ۱۳۷۱
گروس فرشی، میرتقی ، هدایت در دوره نوجوانی ، دانشگاه تبریز، مجله معلم ، اسفند ۷۱-۱۳۷۰
گیتو، ح – ترجمه : وهابزاده ، هایده، نوجوانان و خانواده (بررسی مشکلات روابط والدین با نوجوانان ) انتشارات معین، تهران ۱۳۷۰

مرتضوی، شهرناز، بررسی وضعیت روانی – رفتاری، فرزندان شبانه روزیهای سازمان بهزیستی استان، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۷۳

واتیزمن، الیس ، ترجمه: ع، نظیری، سیما، رشد اجتماعی برای جوانان و خانواده ها ، انتشارات اتحادیه انجمن های تحقیقات علمی


چکیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است

 فصل اول

 طرح تحقیق

شرح موضوع تحقیق

زمانی که دوران کودکی به پایان می رسد، در واقع دوران آرامش و دوره خفتگی غرایز به پایان خود نزدیک می شود و دو دوران پر فراز و نوجوانی مرحله گذر از این دوران، برای هر چه زودتر رسیدن به دنیای جذاب جوانی، از دوره های ظریف وحساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوران نوجوان که به تازگی از دنیای شیرین و شاد و پر از امنیت کودکی گذر کرده است، گام در دنیای پر نشیب و فرازی می گذرد که دیگر به اندازه عالم کودکی طلایی و رؤیایی نیست . واقعیتهای زندگی اندک اندک چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه می کند، این دنیای واقعی تر است و نوجوان به تدریج با تغییرات بیولوژیکی ، جسمانی که در وضع ظاهر وی پدید می آید، از نظر حالات روانی و تحرک نیز وارد مرحله دیگری از عمر یا بلوغ می شود

اگر نوجوان به طور طبیعی رشد خود را سپری کرده باشد، در دوره بلوغ رشد سریع جسمی و روانی او آغاز می شود. روشن است همان طور که سرعت رشد در همه دوره های زندگی انسان یکسان نیست، در این دوره نیز متفاوت است. در دوره بلوغ همزمان با دگرگونیهای جسمی حالات تشویش و نگرانی در نوجوانی نمایان می شود و گاهی در برخی از آنان تمام اندیشه و ذهن و پندارشان را به خود مشغول می دارد که با اندک توجهی این تغییرات برای هر ماد، پدر و مربی قابل فهم و درک خواهد بود. بنابراین جا دارد که به چگونگی این دگرگونیهای نوجوانان پی ببریم و ریشه های سازگاری و ناسازگاری وی را با خانواده، مدرسه و اجتماع بشناسیم تا بتوانیم در این دوران حساس زندگی، با آنان برخورد آگاهانه داشته باشیم. ژان ژاک روسو[۱] فیلسوف نامدار فرانسوی می گوید: بلوغ یک تولد دوباره است. در این دوره چون در نوجوان از لحاظ جسمی و عاطفی تغییرات بزرگ و زیادی پیدا می شود انتظار دارد که اطرافیان وی در تمام زمینه ها او را درک کنند و در هر مورد با او همدلی و همدردی نشان دهند. همچنین در این دوره نوجنان با دیدن پاره ای از دگرگونیها در خیوش که به نظرش نوعی برتری خوش آیند و دلپذیر می آید، میل دارد آنها را به رخ دیگران بکشد تا مورد ستایش قرار گیرد.[۲]

مجموعه این حالات و هجوم افکار و پندارهای قدرتمند گوناگون باعث سرگشتگی نوجوان می شود و در این جاست که می کوشد با تضادهای درونی خود که اینک او را آشفته و بیمناک کرده است دست و پنجه نرم کند تا از سرگشتگی و پریشانی که بدان گرفتار آمده است رهایی یابد. در همین بحرانهای  روانی است که هر یک از آنان به ترتیبی واکنشها و رفتارها و کردارهای خاصی از خود نشان می دهند که می توان گفت چگونگی تربیت سالهای نخستین نوجوان و آموخته ها و دیدگاه های فکری، اجتماعی، و مذهبی او را در تندی یا کندی و یا مثبت و منفی بودن حالاتش تأثیر زیادی دارد و حداقل در بازگردانیدن حالت تعادل و حس اعتماد به خود و ایجاد ابزار روحیه سازگاری نوجوان عامل بزرگی شناخته می شود. در این دوره باید با بحرانهای روانی و عاطفی نوجوانان در هر زمینه با آگاهی و شکیبایی برخورد شود و از هر نوع اقدام نسنجیده و رفتار تند با آنان جلوگیری به عمل آید و به ویژه از کوچک شمردن و جدی نگرفتن و ریشخند آنها خودداری شود. در غیر این صورت چه بسا آنان را به سرکشی و نافرمانی بیشتر و بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به اطرافیان واداشته ایم و یا اینکه آنان را بدون پشتیبان دلسوز و راهنمای آگاه در حساسترین دوره عمرشان با کوهی از مشکلات عاطفی گوناگون یکه و تنها رها کرده ایم. این دوره سرکشی و نافرمانی نوجانان، که در روان شناسی به آن حالت و مرحله از «شیر گرفتن روانی» می گویند، از اهمیت بسیار برخوردار و مرحله سرنوشت سازی است

ویژگیهای رشد جسمی و دگرگونیهای روانی در دوران بلوغ که با آشکار شدن رشد و شروع تغییرات جسمی در نوجوانان آغاز می شود، سبب آشفتگی ها و دلواپسی ها در آنان می شود . سن بلوغ جنسی دختران دو سال بیشتر از پسران است. در این دوره فعالیتهای غدد تعادل خود را از دست می دهند و استخوانها به آخرین بخش رشد خود نزدیک می شوند. قد بلند می شود و هم آهنگی لازم بین اندامها و عضلات نمایان می شود . قلب به اندازه کافی رشد می کند و به سبب اشتهای زیاد، میل به خورد و خوراک افزون می شود. به همین نوجوان به علت نیاز به کالری بیشتر باید هر روز به قدر کافی از مواد کلسیم دار و پروتئینی استفاده کند. دختران از لحاظ وزن و پسران از حیث قد رشد بیشتری می کند

اگر چه رشد وزن و قد درختان و پسران بستگی به چگونگی شرایط اقلیمی ، جغرافیایی کشور و محل تولد و نشو و نمای آنان دارد. همه این موارد نکاتی است که نوجوان را متوجه تغییرات ناگهانی در خودش می کند و باعث توجه بیشتر او به خویش می شود. این توجه به خود به هر حال تا مدت زمانی به درازا می کشد که این حالت را در روان شناسی نارسیسیسم یا خود شیفتگی می گویند. این مرحله به هر حال نباید بیشتر از مدت معمول طول بکشد تا که پسندیده و پذیرفتنی نیست و خود نوعی عدم تعادل روانی محسوب می شود

دختران نوجوان در این دوره بیشتر جلوی آینه قرار می گیرند و از وجود خویش احساس شادی و رضایت می کنند و بعضی از آنان نیز ترتیبی می دهند تا دیگران را متوجه دگرگونیهای خود کنند و به هر حال از نوعی خودنمایی و مورد ستایش قرار گرفتن ارضاء می شوند. این حالت خودشیفتگی در دختران مدت زمان بیشتری دیده می شود و تا پیوند زناشویی آنان به چشم می خورد. به همین جهت نوعروسان حتی اگر دیر هم ازدواج کرده باشند از شوهر خویش انتظار توجه و ستایش دارند و اگر این نیاز آنان برآورده نشود، چه بسا که موجب سستی رشته های پیوند خانوادگی شود و در پاره ای از موارد نیز گسیختگی زندگی مشترک را در بر خواهد داشت

پسران نوجوان این دوره را بیشتر در خارج از خانه به سر می برند و اکثر اوقات خود را در گوجه و برزن و خیابان با دوستان باب و ناباب می گذرانند و با آنان همگام و چه بسا همدل و همراز می شوند و گاه نیز از مدرسه و درس کناره می گیرند که این خود خطری است جدی تر و بزرگتر که در پیش پای آینده آنان دهان باز می کند. کمترین بی توجهی و سستی مادران و پدران و مربیان می تواند این عزیزان گرانقدر را که سرمایه های واقعی کشورند به گرداب و ژرفنای بدنامی و نیستی رهنمون شود. در این دوره افزون بر تأمین خوراک، پوشاک ، بهداشت و تفریحات سالم ، باید به رشد جسمی نوجوانان پرداخت. پیوسته به روان او که خود مسأله ظریف و باریکتری است دقت سرشاری معمول داشت و برخی از چشم داشتها و نقطه نظرهایش را که معمول و مقدور است برآورده کرد و در موارد غیر عملی و غیر اصولی هم با کمال بردباری و مهربانی با او گفت و شنود پرداخت تا با فهم و درک حال و هوایی نوجوان حساسی و جلب اعتماد هر چه بیشتر او مانع کشانیده شدن او به سوی هر سرابی و یا مکان ناپاکی شد.[۳]

نقش خانواده در چگونگی حالات روانی و رفتاری در دوران بلوغ

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.