بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان دارای ۶۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
سوالهای تحقیق
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
انگیزش
تظاهرات انگیزش
هیجان
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ
ابزار و بازشناسی هیجانها
ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری
بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار
پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته
بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند
رابطه بین هیجان و انگیزش
دیدگاهها و نظریه های هیجان
۱-نظریه جیمز لانگه
۲- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت
۳- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها
۴- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین
۵- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین
۶- دیدگاه ونیر
۷- فرضیه پسخورانه صورتی
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی
۸- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز
۹- دیدگاه دوسیستمی
ویژگیهای افراد هیجان خواه
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی
ترجیحات شغل و نگرشها
تفاوتهای فیزیولوژیکی
رشد نقشهای جنسیتی
الگویابی جنسیتی
رشد الگویابی جنسیتی
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی
الگویابی جنسیتی از کجا شروع می‎شود؟
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری
فصل چهارم
محاسبات آماری و نتایج
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن)

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان

۱- اتکینسون، ریتال وریچارد. س، اتکینسون و ارنست هیگارد: زمینه روان شناسی، جلد اول، چاپ دوازدهم، ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران (۱۳۷۷) انتشارات رشد، تهران
۲- پاشا شریفی، حسن و جعفر نجفی زند (۳۱۷۶) روش های آماری در علوم رفتاری، انتشارات سخن، تهران
۳- دلاور، علی (۱۳۷۷)، روش تحقیق در روان شناسی، علوم تربیتی چاپ چهارم، نشر ویرایش، تهران
۴- شوارتز، سیدنی الن، همکاران، نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۷۷) تهران، نشرهما
۵- کارسون، نایل آر، مبانی روان شناسی فیزیولوژیک، ترجمع مهرداد پژمان (۱۳۷۴) انتشارات غزل اصفهانی
۶- مارشال ریو، جان انگیزش و هیجان، ترجمه یحی سیدمحمدی (۱۳۷۶) نشر ویرایش تهران
۷- ماس، پاول هنری و همکاران، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسائی، چاپ یازدهم (۱۳۷۶) نشرمرکز، تهران

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ایی چند مرحله ای می‎باشد برای سنجش میزان هیجان خواهی از آزمون هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردیده است و روش آمار آزمون T می‎باشد. نتیجه پژوهش نشان داد که بین میزان هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود ندارد

مقدمه

چه چیز افراد را برمی انگیزد که زندگی خود را برای نجات فردی به خطر اندازند، یا برای دستیابی به هدفی خاص ساعتهای طولانی کار کنند؟ چرا مردم چنین رفتار می کنند؟ چرا یک دانشمند ساعتهای طولانی وقت خود را در آزمایشگاه صرف می‎کند و فعالیتهای دیگر و لذات را به دست فراموشی می سپارد؟ چرا یک ورزشکار ماهها تمرینات دردناک را در راه آمادگی برای مسابقات المپیک تحمل می‎کند؟ چرا یکی تمام تلاش خود را صرف مال اندوزی می‎کند و دیگری آنرا صرف کار کردن با مردم بی بضاعت در ناحیه ای دور افتاده و رشدنایافته ؟ مسلما نیازهای زیستی را نمی توان مسئول تنوع و پیچیدگی رفتار آدمی شمرد

اصطلاح انگیزش همان طور که از معنای رایج آن نیز برمی آید، به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. انگیزش، بدین معنا، تمام روان شناسی را در بر می‎گیرد. اما روان شناسان، مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشند و به آن جهت می‎دهند

بسیاری از رفتارهای اولیه نوزاد را نیازهای زیستی او تعیین می کند، کودک وقتی گریه می‎کند که گرسنه است یا سردش است یا دردی دارد. اما پا به پای رشد کودک انگیزه های جدیدی سربرمی آورند که از راه کنش متقابل به افراد دیگر آموخته می‎شوند. ما آنها را انگیزه های روانی خواهیم خواند تا از انگیزه هایی که بر نیازهای زیستی استوارند، متمایز شوند. احساس امنیت، پذیرفته شدن و تایید شدن از سوی اطرافیان، احساسهای ارزشمنهدی و کفایت، و طلب تجارت جدید، همگی انگیزه های روانی مهمی هستند اگر چه شیوه ارضای آنها نزد افراد و فرهنگهای متفاوت فرق می‎کند. اما هیجانها، هیجانها پدیده هایی چند وجهی اند. هیچانها تا اندازه ای حالتهای عاطفی ذهنی هستند. هیجانها باعث می‎شوند تا به شیوه خاصی احساس کنیم مثلا، خشمگین یا شادمان شویم. هیجانها پاسخهای زیستی نیز هستند، واکنشهای فیزیولوژیکی که بدن را برای عمل سازگاری آ‎ماده می سازند. بدن ما هنگام هیجان زدگی طوری فعال می‎شود که با حالت بی هیجانی فرق دارد، افزایش ضربان قلب، عضلات تنیده و تنفس سریع را تجربه می کنیم

ولی در اینجا این سوال می‎آید که هیجانات در خدمت چه هدفی یا اهدافی هستند و چه فایده ای دارند؟ پژوهش فیزیولوژیکی درباره هیجان پیشنهاد می‎کند که الگوهای متفاوت فعالیت فیزیولوژیکی هیجانات متفاوت هستند. هر چند که پژوهش دیگری معتقد است بیشتر فعالیت فیزیولوژیکی از نظر روان شناختی معنادار نبوده و آنچه مهم است شدت انگیختگی احساس شده است و نه ویژگیهای مجزای کیفی آن مثل افزایش و کاهش ضربان قلب

بیان مسئله

حال آنچه که هویت ما را می سازد چیست؟ و در جواب می‎توان گفت تا حدودی شامل آگاهی ما از طبقه بندی های اجتماعی است که فرهنگی مقرر کرده و نیز پذیرفتن این طبقه بندیهاست و تا حدودی نیز شامل خصوصیات فردی ای است که ما مستقلا آنرا می گیریم. یکی از طبقه بندی های اجتماعی عمده در هر جامعه ای جنسیت است

غالبا اولین سوالی که در مورد یک بچه می پرسند این است که پسر است یا دختر؟ در فرهنگ ما و سایر فرهنگها مجموعه ای از علایق، خصوصیات شخصیتی و رفتارها زنانه یا مردانه تلقی می‎شود. ما از همان آغاز کودکی این معیار فرهنگی را می آموزیم  و کسب می کنیم

یکی از علل تفاوتهای فردی در پذیرش رفتار و علایق ویژه یک جنسی احتمالا این است که اهمیت مفاهیمی جنسیتی برای بعضی از کودکان بیش از کودکان دیگر است. براساس این فرضیه هر چند که همه اعضاء یک جامعه از انتظاراتی که از مردان و زنان می  رود. کاملا آگاهند برای بعضی از مردم مساله جنسیت مقوله به خصوص پراهمیتی است. بعضی، بسیاری از امور را براساس الگویابی جنسیتی تعبیر می کنند، سایرین در مورد مردم و موقعیتها بر اساس سایرمقوله ها قضاوت می کنند و به مساله جنسیت توجه نسبتا کمی دارند. مینا را در نظر بگیرید که به پارکی می‎رود که عده ای در آنجا سرگرم بازی والیبال هستند. او می‎خواهد تصمیم بگیرد که آیا با آنها بازی کند یا نه. اگر طرحواره های جنسیتی از نظر او اهمیت داشته باشد با خودش فکر خواهد کرد که آیا این بازی زنانه است یا مردانه. احتمالا نگاه می‎کند ببیند سایر دخترها هم بازی می کنند یا نه. و آیا مریم که طرحواره های جنسیتها برایش چندان اهمیت ندارد با خودش فکر می‎کند که آیا قبلا که این بازی را کرده لذت برده یا نه او تصمیمش را در مورد بازی کردن براساس معیارهای غیراز جنسیت قرار می دهد. چه چیزی در مریم وجود دارد که در تصمیم گیری متفاوت از مینا عمل می‎کند آیا این هیجان خواهی مریم نیست که باعث چنین تصمیمی می‎شود یا طرحواره ذهنی مریم متفاوت است و به جنسیت اهمیت نمی دهد

سوالهای تحقیق

۱-   هیجان  و هیجان خواهی چه مقدار باعث تغییر رفتار در فرد می شود؟

۲-   آیا بین هیجان خواهی و جنسیت رابطه وجود دارد؟

موضوع تحقیق

موضوع اصلی این تحقیق مقایسه بین هیجان خواهی در بین دانش آموزان دختر و پسرسال سوم مقطع متوسطه شهر تهران می‎باشد

فرضیه تحقیق

بین هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود دارد

اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق

آشنایی هر چه بیشتر با مفهوم هیجان خواهی همچنین از تعاریف گوناگون متوجه می شویم که انگیزش و هیجان را بطه تنگاتنگی با هم دارند. خشم غالبا محرک رفتار پرخاشگرانه است، هر چند چنین رفتاری می‎تواند در غیاب خشم نیز رخ کند. هیجانها نیز همانند انگیزه های فیزیولوژیکی یا روانی می‎تواند رفتار را فعال سازند و هدایت کنند. همچنین هیجانها ممکن است با  رفتار انگیزش یافته همراه باشند. میل جنسی فقط یک انگیزه قوی نیست بلکه منبع شدیدنیز هست

هیجانها می‎توانند در عین حال به صورت هدف در آیند، ما به این خاطر به برخی فعالیتها می پردازیم که می دانیم برای ما لذتبخش خواهند بود. و اکثر رفتارهای انگیخته با جلوه های عاطفی یا هیجانی همراهند، هر چند که ممکن است در لحظه معین ما چنان درگیر تلاش برای رسیدن به هدف باشیم که نتوانیم توجهی به احساسات خود داشته باشیم پس لازم است که هیجانهای خود را شناخته تا با آگاهی کامل نسبت به آنها حرکت کنیم. هدف اصلی این پژوهش این است که آیا جنسیت در میزان هیجان خواهی تاثیری دارد یا نه؟

تعریف اصطلاحات

۱-   تعریف نظری

۲-   عملیاتی

هیجان:[۱] حالتی در جاندار، خواه خفیف و خواه شدید، که در جریان تجاربی با مایه های عاطفی نمایان می‎شود (براهنی، ۱۳۷۵، ص ۵۵۱)

هیجان خواهی:[۲] نیاز به موقعیت ها و تجربه های متنوع، تازه و پیچیده (سیدمحمدی، ۱۳۷۷، ص۵۷۵)

تعریف عملیاتی هیجان خواهی:[۳] نمره ای که آزمودنی در مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن بدست می آورد


[۱] . emotion

[۲] . sensation seking

[۳] . marvin zuckerman

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.