مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران دارای ۱۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فصل اول : کلیات تحقیق      ۱
مقدمه      ۲
بیان مسئله      ۴
اهمیت موضوع تحقیق       ۶
اهداف تحقیق      ۸
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع      ۹
فرضیه های تحقیق      ۱۰
قلمرو تحقیق      ۱۱
جامعه آماری      ۱۱
روش تحقیق      ۱۲
روش جمع آوری اطلاعات       ۱۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ۱۳
ساختار کلی تحقیق      ۱۳
تعریف واژه ها      ۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق      ۱۷
بخش اول : روشهای تامین مالی      ۱۹
تاریخچه      ۲۰
شیوه های تامین مالی      ۲۲
روشهای متداول برای تامین مالی      ۲۵
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت      ۲۶
وامهای بلند مدت      ۲۹
ویژگیهای وامهای بلند مدت      ۲۹
مزایای وامهای بلند مدت      ۲۹
معایب وامهای بلند مدت      ۳۰
سهام ممتاز      ۳۰
ویژگی های سهام ممتاز      ۳۱
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی      ۳۲
مزایای انتشار سهام ممتاز      ۳۳
معایب انتشار سهام ممتاز      ۳۴
سهام عادی      ۳۵
ویژگیهای سهام عادی      ۳۵
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی      ۳۸
مزایای انتشار سهام عادی      ۳۸
معایب انتشار سهام عادی      ۳۹
اختیار خرید سهام      ۴۰
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی      ۴۱
مزایای اختیار خرید سهام      ۴۲
معایب اختیار خرید سهام      ۴۳
سهام عادی      ۴۳
ویژگیهای عمومی سهام عادی      ۴۴
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها      ۴۵
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها      ۴۶
سودهای توزیع نشده شرکت      ۴۶
سود انباشته      ۵۰
مزایای استفاده از سود انباشته      ۵۱
معایب استفاده از سود انباشته      ۵۲
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها      ۵۳
سود سهمی      ۵۴
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵      ۵۹
بازده سهام      ۶۰
بخش دوم : هزینه های تامین مالی      ۶۲
هزینه سرمایه      ۶۳
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه      ۶۹
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری      ۷۰
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری      ۷۰
معایب استفاده ارزش بازار      ۷۲
نظریه های ساختار سرمایه      ۷۳
مفروضات CAPM     ۷۵
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت      ۸۱
موسسات درحال رشد      ۸۱
موسسات در حال افول      ۸۱
موسسات در حال بلوغ      ۸۱
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )      ۸۲
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود      ۸۳
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها      ۸۶
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها      ۸۷
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها      ۸۸
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها     ۸۹
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها     ۸۹
اهرام مالی      ۹۲
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت      ۹۳
اصول اساسی حاکم بر تحقیق      ۹۳
اثر سیاست تقسیم سود      ۹۴
سودآوری و ارزش شرکت      ۹۵
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری      ۹۶
بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)      ۹۸
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران      ۹۹
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران      ۱۰۴
فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق       ۱۰۵
مقدمه      ۱۰۶
فرضیه های تحقیق      ۱۰۷
جامعه آماری      ۱۰۹
نمونه آماری      ۱۰۹
قلمرو تحقیق      ۱۱۸
روش جمع آوری اطلاعات      ۱۱۸
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق      ۱۱۹
ضریب همبستگی پیرسون      ۱۱۹
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع   استاتیک     ۱۲۳
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر)      ۱۲۷
آزمون K-S      ۱۲۹
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق     ۱۳۰
مقدمه      ۱۳۱
آزمون فرضیه ها      ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات      ۱۴۱
مقدمه      ۱۴۲
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق      ۱۴۲
نتیجه گیری کلی      ۱۴۴
پیشنهادت تحقیق      ۱۴۶
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق      ۱۴۶
پیشنهادات آتی      ۱۴۶
محدودیتهای تحقیق      ۱۴۷
منابع و مآخذ      ۱۴۸

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 ۱-آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ، سمت ،

۲-آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، جعفری ، سعید ، آمار و احتمالات ، انتشارات سنجش ،

۳- ابراهیمی ، ایرج ، صالحی صدقیانی ، جمشید ، آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲) ، تهران ، نشر هستان ،

۴- اهدایی ، بهمن ، آمار تجربی عمومی ،‌تهران

۵- بیرگام ، پوجین ، وستون ، فرد ، ترجمه : عبدی تبریزی ، حسین ، مشیرزاده مویدی ، پرویز ، مدیریت مالی،تهران، انتشارات آگاه ، ۱۳۸۴

۶- پارسائیان، علی ، جهانخانی ، علی ، فرهنگ اصلاحات مالی ، تهران ،‌موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، خرداد ۱۳۷۵

۷- پارساییان ، علی ، جهانخانی،‌علی ،‌ مدیریت مالی ، جلد ۲ ، ‌تهران ،

۸- پاشا شریفی ، حسن ، نجفی زند ، جعفر ، روشهای آماری در علوم رفتاری انتشارات سخن ،

۹- جان جی ، همپتون ، مدیریت مالی، ترجمه و تألیف حمید رضا وکیلی فر، مسعود وکیلی فر ، تهران ، انتشارات ثمره ،

۱۰- خلیلی شورینی ، سیاوش ، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، انتشارات یادواره کتاب ، ۱۳۸۳

۱۱- دلاور ، علی، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ،

۱۲- راد ، محسن ، آمار و احتمالات ، نشر پرداز گران ،

۱۳- رهنمای رود پشتی ، فریدون و فرزین اکرم ، کلیات مدیریت مالی ،‌تهران ،‌انتشارات جنگل ،

۱۴- رحیمیان ، نظام الدین ، تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحد های اقتصادی ، حسابدار ۱۴۶ ، ۱۳۸۰ ، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

۱۵- شباهنگ ، رضا ،  مدیریت مالی ،‌جلد اول ، تهران ،‌ انتشارات سازمان حسابرسی

۱۶- مصطفوی مقدم ، علیرضا،  مدیریت مالی، تهران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی

۱۷- مجتهدزاده، ویدا، « تجدید ساختار مالی » ، حسابدار ، شماره

۱۸-  Alanc.shapiro ، استراتژی تامین مالی  بلند مدت شرکت ها ، مترجم علی جهانخانی ، تحقیقات مالی شماره ۲ ، بها ر۱۳۷۳،انتشارات دانشگاه تهران

۱۹- قالیباف اصل ،‌حسن ، مدیریت مالی ،‌ تهران ،‌انتشارات پوران پژوهش ،

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 ۱- Anderson, Goeden; “An Empirical Note on the In de pendence of the chanology and Financial stry cture”: Canadian Journal of Economic vol 23,Aug

۲- Franco chehab adham, “ Essays on the deverminates of capital structure(Debt, Financing)”, the sis of Ph. d, university of neworleans,

۳- I.M, Pandy; “ Elements of financial Management “, New Delhi, vikes Pub, House, 1993 pp.993-

۴- Modigliani, Franco and metron Miller; “The cost of capital, covporation finance and Theory of Investment”  The American Review, yune

۵- Margaret M.Fogarty, “ Corporate capital and equity market development in latin American” the sis of Ph. D, gearge town university,

۶- Nahid Mazhar, “ Factors related to corporate capital structure”, the sis DBA, united states international

۷- Roger, clark and others; “ strategic Financial Management” , Tokyo, 1990, pp. 157-

۸- Remmers, L. and oters; “Industry and size Debt Ratio Determinants manu Facturing Internationality”, Financial Management, Vol 3 , Spring

۹- Scot & David F.And Jhen D. Martin; “ Evidence on the Important of financial stracture” , Financial Management, Vol 4,

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند

مقدمه

 گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد

تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای  شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند

 عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند

تاریخچه

 از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمین ساختار  سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال ۱۹۵۲ می باشد. بعد ازآن درسال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظری تازه ای که در زمین ساختار سرمایه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ).   به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای  ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند ۱۹۵۹،فردو وستون (۱۹۶۳ )، داوسون، برور و جاکوب (۱۹۶۵)، هیمس و اسپر نگل (۱۹۶۹)،آر،سی،مرتون (۱۹۷۷)و جک بیکر (۱۹۷۸)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM  بحث و اظهار نظر نمودند

مودیلیانی ومیلر (۱۹۵۸)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (۱۹۶۳) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند

 درسال ۱۹۷۶ اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (۱۹۷۵) نمون بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود

 وارنر (۱۹۷۷) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم  (۱۹۸۴) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری  را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی ۸۰ شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (۱۹۹۰) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند

از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه  مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (۱۹۶۲)چارلزهالی (۱۹۶۶)، نویس باکستر (۱۹۶۷)، بن هایم (۱۹۶۸) ، رابرت هامدا (۱۹۶۹)،بی کااستون (۱۹۷۲) ، فرد آردیتی (۱۹۷۸)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (۱۹۸۲) ، جان فینرتی (۱۹۸۶)وداگلاس وآدام گار (۱۹۸۸)

 شیوه های تامین مالی :

 تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور در صحنه رشد شرکت ، نقش بسیار مهمی ایفا می کند . توانائی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( داخلی و خارجی ) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آیند

 مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تامین مالی را مشخص و آثاری که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند تعیین نمایند . مقصود ما از کاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجرای برنامه هایی است که بتوان بدان وسیله ثروت سهامداران را به حداکثر رسانید

آنچه مساله را مشکل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است که مدیریت شرکت می تواند از آنها استفاده کند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالی مشخصی وجود ندارد که بتوان با اجرای آن ، ارزش شرکت را به بالاترین حد رسانید.) جهان خانی ،‌ ۱۳۷۳ ,‌ص ۲۶)

روشهای متداول برای تأمین مالی

شرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است ( جان جی ,‌ ۱۳۷۴ ,‌ص ۱۰۰)

۱ منابع داخلی

اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت

۲ وام ( استقراض )

اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS  تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت

۳ انتشار سهام ممتاز

اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات ۲۸ درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از ۳۹/۱  درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت ۳۹/۱ دلار درآمد کسب کند ، معادل ۳۹% = ۲۸% × ۳۹/

مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند

۴ انتشار سهام عادی

این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت

استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمین‌مالی خارج‌ازواحد انتفاعی و عملیات‌آن قرار دارند،در حالتی‌که سود انباشته یک منبع‌داخلی‌تأمین‌مالی است

تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.