مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

مقدمه
ماهیت اقتصادسیاسی
اقتصادسیاسی رسانه ها
چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها
پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی
مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)
خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی
خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
ریموند ویلیامز
نیکلاس گارنهام
ادوارد هرمان و نائوم چامسکی
سیس . جی . هاملینک
یحیی کمالی پور
حمید مولانا
فرد فیجس
آرماند ما تلار
جیمز دی هالوران
مجید تهرانیان
جمع بندی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

۱- اینگلیس ، فرد ، ۱۳۷۷ «نظریه رسانه ها » ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران
۲- شکر خواه ، یونس ، ۱۳۷۱ ،«دگرگونی جهانی و دیدگاه‌های شیلر»، به نقل از ، رسانه ، ش ۱۱ ، پاییز ۱۷ ، صص ۸۱-
۳- شیلر هربرت ، آی ، ۱۳۷۵ ،و اطلاعات و اقتصاد بحران ، ترجمه یونس شکر خواه ، تهران ، کانون ترجمه و نشر آفتاب
۴- کمالی پور ، یحیی ، ۱۳۷۳ ، «عملکرد رسانه ها در آمریکا »، خلاصه درس های ارائه شده ، تنظیم مهدخت بروجرد ی علوی ، رسانه ، ۷۳، صص۳۱-
۵- گرین فیلیپ ، ۱۳۶۹ ،«نقد کتاب رضایت تولید ، اقتصاد سیاسی رسانه های گروهی » ، رسانه ، ش، ۴، زمستان ۱۳۶۹ ،‌صص ۲۰-
۶- گیلپین ،‌رابرت ، ۱۳۷۸ «ماهیت اقتصادی سیاسی » ، ترجمه دکتر محمود تقوی ، اطلاعات اقتصادی – سیاسی ، ش ۱۴۴-۱۴۳ ،‌ صص۲۰۶ –
۷- ماتلار ، آرماند ،‌ ۱۳۷۵ ، «مقررات زدایی در رسانه ها»، ترجمه علی کسمایی ، رسانه ،‌سال هفتم ، ش ۴ ، زمستان ۷۵ ، صص ۱۵-
۸- معتمد نژاد ، دکتر کاظم ، ۱۳۷۵ ، « نظریه های سلطه ارتباطی جهانی » رسانه ، سال هفتم ، ش ۲ ، صص ۹-
۹- معتمد نژاد، کاظم ، ۱۳۷۷ ، مقدمه کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری امریکا » نوشته هربرت شیلر ، ترجمه احمد میر عابدینی ، تهران ، انتشارات سروش
۱۰- مک جسلی ، دبلیو ، ۱۳۶۹ ، «فیلتر های خبری»، مصاحبه با ادوارد هرمان ،‌ترجمه سندسی ،‌ رسانه ، ش ۴ ، زمستان ۶۹ ، صص ۱۴-
۱۱- هالوران ، جیمز دی ، ۱۳۷۵ ، « نوآوری های ارتباطی و پرسش های انتقادی » ، ترجمه نورایی بید خت ، رسانه ،‌زمستان ۷۵ ، صص ۳۱-
۱۲- هاملینک سیس ، جی ، ۱۳۷۲ ، «آیا پس از انقلاب اطلاعات زندگی و جود خواهد داشت؟ » ، ترجمه شاهرخ بهار ، رسانه ، بهار ۱۳۷۲ ، صص ۱۲ –
۱۳- هرمان ، ادوارد ،‌۱۳۷۱ ، «اقتصاد سیاسی رسانه های گروهی » ، ترجمه مجتبی صفوی ، رسانه ، ش ۱۱ ، پاییز ۷۱ ، صص ۲۶ –

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن ۱۸ – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن ۱۹ ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند

۱-    دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری

۲-    رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی

۳-    اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی

 (چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد

اقتصادسیاسی رسانه ها

        بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،کتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یک کشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است که رسانه های جهانی دریک نظام گسترده جهانی جمع می آیند

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.