مقاله سد ارواک


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله سد ارواک دارای ۱۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سد ارواک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سد ارواک

چکیده

فصل اول : کلیات

مقدمه

اهداف و اهمیت موضوع

مختصات جغرافیایی ساختگاه سد

مشخصات فنی سد

راههای دسترسی به سد

بررسی آب و هوای منطقه و محل پروژه

مطالعات و بررسی های قبلی

روش مطالعه

۱-۸-۱- مطالعات زمین شناسی

۱-۸-۲- مطالعات لیتپولوژیکی

۱-۸-۳- مطالعات زمین شناسی ساختمانی

۸۱-۴- مطالعات ژئوتکنیکی

۱-۸-۵- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

فصل دوم : بررسی روشهای تحقیق و لزووم اجرای طرح

۲-۱- مقدمه

۲-۲- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن

۲-۳- سدهای خاکی

۲-۴- انواع سدهای خاکی

۲-۵- پی سنگ کربناتی

۲-۵-۱ سنگ آهک;

۲-۵-۲ – بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک;

۲-۵-۳- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی

۲-۵-۴ – بررسی انحلال پذیری سنگ آهک;

۲-۷-۵- نمونه های اجرایی کارستها در ایران

۲-۶- روش تحقیق

۲-۶-۱- زمین شناسی

۲-۶-۲- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر

۲-۶-۳- طبقه بندی مهندسی توده سنگ;

۲-۶-۳-۱- طبقه بندی RMR و Q

۲-۶-۳-۲- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی (GST)

۲-۶-۴- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی

۲-۶-۵- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی

فصل سوم : زمین شناسی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- زمین شناسی عمومی منطقه

۳-۲-۱- ژئومورفولوژی

۳-۲-۲- سنگ چینه شناسی

۳-۲-۲-۱- ژوراسیک;

۳-۲-۲-۱-۱- سازند کشف رود

۳-۲-۲-۱-۲- سازند چمن بید

۳-۲-۲-۱-۳- سازند مزدوران

۳-۲-۲-۲- کر تاسه

۳-۲-۲-۲-۱- سازند شوریجه

۳-۲-۲-۲-۲- سازند تیرگان

۳-۲-۲-۲-۳- سازند سرچشمه

۳-۲-۲-۲-۴- سازند سنگانه

۳-۲-۲-۲-۵- سازند آیتامیر

۳-۲-۲-۲-۶- سازند آبدراز

۳-۲-۲-۲-۷ آب تلخ

۳-۲-۲-۲-۸- سازند نیزار

۳-۲-۲-۲-۹- سازند کلات

۳-۲-۲-۲-۱۰- سازند نفته

۳-۲-۳- پالئوژن

۳-۲-۳-۱- سازند لیق

۳-۲-۳-۲- سازند چهل کمان

۳-۲-۳-۳- سازند خانگیران

۳-۲-۳-۴- نئوژن

۳-۲-۴- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )

۳-۲-۵- زمین ساخت منطقه ای

۳-۳- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد

۳-۳-۱- ژئومورفولوی محل سد

۳-۳-۲- زمین ساخت محل سد

۳-۳-۳- ناپیوستگی های تکیه گاه سد

۳-۳-۳-۱- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها

۳-۴- هیدروژئولوژی ساختگاه سد

۳-۴-۱- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی

۳-۴-۲- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد

فصل چهارم – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد

۴-۱- مقدمه

۴-۲- بررسی ویژگی های خاکها

۴-۳- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد

۴-۴- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی

۴-۴-۱- آزمایش نفوذپذیری لوفران

۴-۴-۲- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمینی ( GWL )

۴-۴-۲-۱- آزمایش با بارخیزان ( Rising Head )

۴-۴-۲-۲- آزمایش با بار ثابت ( Constant Head )

۴-۴-۲-۳- آزمایش با بارافتان (Falling Head )

۴-۴-۳- محاسبه ضریب نفوذ پذیری

۴-۴-۳-۱- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بارخیزان

۴-۴-۳-۲- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت

۴-۴-۳-۳- محاسبه ضریب نفوذپذیری آزمایش با بارافتان

۴-۴-۴- نفوذپذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد

۴-۵- بررسی نفوذپذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد

۴-۶- بررسی پارمترهای مقاومتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد

۴-۶-۱- ( آزمون نفوذ استاندارد SPT )

۴-۶-۲- آزمون نفوذ مخروطی ( cpt )

۴-۶-۳- رابطه بین ;;;;;

فصل پنجم : بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ;

۵-۱- مقدمه

۵-۲- آزمایشات بر جای مکانیک سنگ;

۵-۳- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD

۵-۴- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ

۵-۴-۱- مسیرهای هیدرولیکی سنگ

۵-۴-۲- آزمایش فشار آب (wpT)

۵-۴-۳- آزمایش لوژان

۵-۱-۳-۱- روشهای مختلف تعیین عدد لوژن

۵-۴-۳-۲- حساسیت آزمایش لوژن

۵-۴-۵ نفوذپذیری توده سنگی ساختگاه سد

تکیه گاه راست

تکیه گاه چپ

بستر رودخانه :‌

فصل ششم :‌ بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- بررسی های آزمایشگاهی

۶-۲-۱- ویژگی های فیزیکی

۶-۲-۱-۱- تخلخل

۶-۲-۱-۲- میزان جذب آب

۶-۲-۱-۳- وزن واحد حجم سنگها

۶-۲-۲- ویژگی های مکانیکی

۶-۲-۲-۱- مقاومت فشاری تک محوری

۶-۲-۲-۲- زاویه اصطکاک داخلی

۶-۲-۲-۳- مقاومت چسبندگی

۶-۳- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر

۶-۴- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارداک;

۶-۴-۱- انواع مختلف طبقه بندی

۶-۴-۱-۱- طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR)

۶-۴-۱-۲- طبقه بندی Q

۶-۴-۱-۳- طبقه بندی GSI

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۱-۱- نتیجه گیری

فهرست منابع:‌

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سد ارواک

۱-    اجل لوئیان . ر ، محمدی . د ، ۱۳۸۰ ، معیارهای تجربی گسیختگی در سنگ ، انتشارات دانشجو همدان ، ۲۰۵ صفحه

۲-    اجل لوئیان . ر ، ۱۳۸۲ ، رده بندی توده سنگ ، روش کاربردی در مهندسی عمران ، ۱۸۲ صفحه

۳-    افشار حرب . ع ، ۱۳۷۳ ، زمین شناسی کپه داغ ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور ، شماره ۱۱ ، ۲۷۵ صفحه

۴-    اصانلو . م ، ۱۳۷۵ ، روشهای حفاری ، مرکز نشر صدا تهران ، ۴۶۹ صفحه

۵-    توکلی . ب ، ۱۳۷۶ ، مبانی زمین شناسی مهندسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، ۲۴۰ صفحه

۶-    درویش زاده . ع ، زمین شناسی ایران ، ۱۳۸۰ ، انتشارات امیر کبیر تهران ، ۹۰۱ صفحه

۷-    رحیمی . ح ، ۱۳۸۲ ، سدهای خاکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۶۷۱ صفحه

۸-    سدهای ایران ، ۱۳۷۲ ، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

۹-    شرکت مهندسین مشاور آب پوی ، ۱۳۷۳ ، گزارش مرحله شناخت سد ارداک

۱۰-طاحونی . ش ، ۱۳۸۱ ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مکانیک خاک ، انتشارات پارس آئین تهران ، ۸۳۱ صفحه

۱۱-طاحونی . ش ، ۱۳۸۲ ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مهندسی پی ) ، انتشارات پارس آئین تهران ، ۹۹۲ صفحه

۱۲-طاهری ، د ، ۱۳۷۹ ، بررسی اثر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی تزریق پذیری و طراحی پرده آب در سد کارون ۳ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ترتبیت مدرس

۱۳-علیزاده ، ۱ ، ۱۳۶۷ ، اصول هیدرولوژی کاربردی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، ۵۱۹ صفحه

۱۴-فاروق حسینی . م ، ۱۳۷۹ ، درآمدی بر مکانیک سنگ ، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تهران ، ۲۹۶ صفحه

۱۵-فیهمی فر . سروش . ح ، هجیری آذر . م ، ۱۳۸۳ ، طبقه بندی پیشنهادی سنگها براساس شاخص رطوبت ، و زمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ، صفحه ۵۲۳-

۱۶-فهیمی فر . ا ، سروش . ح ، ۱۳۸۰ ، آزمایشات مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها ، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۱۷-وفائیان . م ، ۱۳۷۶ ، خواص مهندسی سنگها ، تئوریها و کاربردهای ارجایی ، ۴۲۰ صفحه

۱۸-هوک . ا ، ۱۳۸۱ ، مهندسی سنگ کاربردی ، ترجمه عبدالرضا طاهریان ، انتشارات دهخدا تهران ، ۵۱۲ صفحه

-۱- مقدمه

نیاز به آب بشر از دیرباز برآن داشته است تا از روشهای گوناگونی نیاز خود را برآورده سازد یکی از این راهها سد می باشد . اکثر فعالیتهای سد سازی در گذشته بر پایه تجربه و بدون استفاده از علوم وابسته صورت می گرفته است . از اوایل قرن بیستم پیشرفت قابل توجهی در این امر صورت گرفت و نیاز بشر باعث شد تا با این سازه بطور علمی و کلاسیک برخورد شود تاریخچه اجرای سدها و کارهای وابسته نشانگر آن بوده است که هیچ سازه ای در برابر تخریب و استهلاک یا ویرانی ، کاملاً به دور از خطر نیست . رفتار معدودی از مصالح طبیعی واقعاً همگن می باشد . پیش بینی تغییر در حالات زمین شناسی یا صالح می بایست برآگاهی کامل از سیستم های کاملاً پیچیده زمین شناسی ، که بخشی از شرایط ناحیه ای – منطقه ای می باشد ، استوار باشد ، در نتیجه علوم کاربردی زمین شناسی از پیش به مثابه بخشی از سرمایه گذاری های انتخاب محل سد و طراحی سدهای بزرگ پذیرفته شود

۲-۲- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن

سدها سازه هایی هستند که برای محصور نمودن آب استفاده می شوند که از این آب محصور شده برای مقاصد مختلفی چون آب شرب شهری ، جهت کشاورزی ، تولید نیروی برق ، مقابله با سیلابها و . . . استفاده می شود . در بین سدها سدهای چند منظوره نیز وجود دارند که چندین نیاز را برآورده می کنند

مهمترین عوامل در انتخاب نوع سد ، شکل و زمین شناسی دره محل احداث می باشد در دست رسی بودن مصالح نیز یکی از عوامل موثر در انتخاب نوع سد می باشد . سدهای خاکی برای آنکه دامنه ای پایدار داشته باشند محتاج قاعده ای گسترده و عریض اند ، در نتیجه این سدها در مقایسه با سدهای بستی دارای ارتفاع مشابه ، تنش های کمتری را بر زمین وارد می کنند . مصالح سازنده خاکی[۱]  حالتی شکل پذیر دارند و می توانند تغییر شکل های ناشی از نشست پی را به مراتب بهتر از سدهای بستنی[۲]  که حالت صلب و یکپارچه دارند . تحمل کنند از این رو برای مناطقی که سنگ پی مقاوم در نزدیکی سطح زمین قرار ندارد ، سد خاکی ترجیح داده می شود ( معماریان ۱۳۷۷ )

۲-۳- سدهای خاکی

سد خاکی یکی از قدیمی ترین تأسیسات ساختمانی است که انسان بدلیل نیازهای اولیه اش در زمینه عملیات کشاورزی و تأمین آب شروب مبادرت به ایجاد آن کرده است

بطور کلی ، می توان گفت ، سد خاکی ، ساختمان یا تأسیساتی است که بر روی رودخانه یا مسیل و با استفاده سدهای خاکی بدون ملات به منظور ذخیره و بالا آوردن سطح آب در پشت آن ساخته می شود . بدنه اصلی سدهای خاکی معمولاً از مصالح بدون ملات نظیر لاشه سنگ ، قلوه سنگ ، شن ، ماسه ، لای و رس بطور مخلوط یا مجزا و به صورت همگن یا منطقه بندی شده ساخته می شود . بنابراین مشخصه کلی این سدها یکپارچه نبودن بدنه اصلی سد است . ( رحیمی ، ۱۳۸۲ )

۲-۴- انواع سدهای خاکی

سدهای خاکی بر حسب کمیت و کیفیت مصالح بکار برده شده و نیز متناسب با روش ساخت ممکن است به دو صورت طبقه بندی شوند ( رحیمی ، ۱۳۸۲ )

الف – طبقه بندی بر حسب نوع مصالح

۱- سدهای خاکی همگن             (Homogneous Earth Dams)

۲- سدهای خاکی غیرهمگن با هسته قائم یا شیبدار (Zoned Earth Dams)

۳- سدهای سنگریز باغشای نفوذپذیر یا سدهای خاکی غشایی

(Rockfill Dams With Impervions Membrane)

ب ) طبقه بندی بر حسب روش اجراء

۱- روش ساخت به کمک آب

۲- روش ساخت به کمک ماشین آلات تراکم

۳- روش ساخت به کمک انفجار

۲-۵- پی سنگ کربناتی

۲-۵-۱ سنگ آهک

سنگهای کربناته به سنگهایی رسوبی اطلاق می شود که بیش از ۵۰ درصد آن کانیهای کربناتی باشد و ممکن است به ۹۰ درصد نیز برسد . بیشتر کانیهای تشکیل دهنده سنگ کربناته شامل کلیست و دولومیت می باشد . واژه سنگ آهک بطور کلی به سنگی اطلاق می شود که در آن بخش کربناته عمدتاً کلیت باشد

مارن نیز به سنگی گفته می شود که ۳۵ تا ۶۵ درصد آن را کانیهای کربناته تشکیل دهند و دارای کانیهای رسی نیز باشند و از نظر مقاومت سست تر از سنگ آهک می باشد             (Pettijohn,1975)

۲-۵-۲ – بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک

در تقسیم بندی مهندسی سنگهای آهکی موارد مهم شامل مقاومت ، اندازه دانه ، تخلخل و دانسیته می باشد که در جدول (۲-۱ ) نشان داده شده است . (Fookes &Higginbottom,1975) ) . برخی از خصوصیات ژئو مکانیکی سنگ های (Bell , آهکی که در انگلستان توسط ( Bell ,1981)بدست آمده اند در جدول (۲-۲ ) ارائه شده است

همانگونه که در این جدول دیده می شود چگالی این سنگها با افزایش سن آنها افزایش می یابد و به همین ترتیب از مقدار تخلخل آنها کاسته می شود . سن سنگ بر مقاومت و نحوه و نحوه تغییر شکل سنگهای کربناته تأثیر می گذارد

و نیز هر چه سنگ آهک قدیمی تر باشد . مدول یانگ آن افزایش می یابد . (Fookes & Hawkins,1988) میزان تراوایی سنگ آهک نیز با افزایش سن ، کاهش می یابد (Bell,2000) لاله های ضخیم افقی سنگ آهک که نسبتاً فاقد حفره های انحلالی باشند ، پی های بسیار مناسبی برای ایجاد سد بوده و قابلیت بارگذاری بالایی را دارند . در مقابل سنگهای آهکی با لایه های نازک ، بسیار چین خورده یا سنگ آهک واجد حفره های انحلالی ، پی های نامناسبی می باشند . امکان لغزش و سرخوردن در لایه های نازک و توالی های چین خورده سنگ آهک انتظار می رود . بطور مشابه اگر لایه های آهک بوسیله لایه های از رس یا شیل جدا شده باشند ، مخصوصاً وقتیکه مایل ( شیبدار ) هستند بصورت یک سطح لغزش رفتار کرده و موجب حرکت و گسیختگی سنگ کردند (Bell,2000)

۲-۵-۳- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی

تخلخل ۵۳% تا ۴/۱۳ درصد

نفوذپذیری

۱-    در آزمایشگاه  تا  سانتی متر بر ثانیه

۲-    در صحرا  تا  سانتی متر بر ثانیه

شاخص بار نقطه ای ۲۵% تا ۸ مگا پاسکال (Goodman,1,8,)

زوایه اصطکاک داخلی ۳۵ تا ۴۵ درجه

سختی نسبی  

مدول یانگ

نسبت پواسون  ۲۲/۰ – ۱۹/

مقاومت فشاری تک محوری

مقاومت برشی تک محوری   (Rzhevsky & Novik,1,71)

فشاری باربری خالص

۱-    برای آهکهای سخت

۲-    آهکهای لایه ای در حالت سالم

۳-    آهک های سست                  (Peck.etal,1974)

۲-۵-۴ – بررسی انحلال پذیری سنگ آهک

آب باران دارای خاصیت اسیدی کمی می باشد که این خاصیت با حل شدن مواد درون زمین و سطح قابل افزایش می باشد . هر چه آب سردتر باشد درجه خورندگی آن بیشتر می شود و هر چه میزان بی کربنات در آب کمتر باشد ، سرعت حل شدن کربنات جدید بیشتر می شود . آبهای شیرین می توانند تا ppm 400 کربنات کلسیم را در خود حل نمایند . در اثر انحلال آب در محل درزه ها ، با گذشت زمان در محل این در زه ها حفره های انحلالی تشکیل می شود . قابلیت انحلال در دراز مدت معنا دارد ، زیرا فرآیند انحلال در سنگ آهک بسیار آهسته صورت می گیرد و به همین دلیل انحلالهایی که در عهد حاضر صورت می گیرد باعث خرابی نمی شوند و آنچه که مسئله دار است تأثیر انحلالهای گذشته و قدیمی می باشد . پدیده حفره دار شدن سنگهای آهکی را کارستی شدن گویند . کارستی شدن[۳] سنگهای آهکی می تواند بصورت سطحی و ناشی از عملکرد باران و آبهای جاری و عمقی در نتیجه فرایند زیرزمینی صورت می گیرد . بزرگ تر شدن منافذ اولین تأثیر فرسایش است که در نتیجه این امر جریان آب افزایش یافته و بدین ترتیب حل شدگی بیشتری در سنگ صورت می گیرد

حفرات کارستی مشکلات متعددی را در زمان احداث و بهره برداری سدها ایجاد می کنند که از میان آنها می توان قابلیت باربری نامناسب و آبگذاری را نام برد . بنابراین در زمان مکان یابی و شناسایی ساختگاه سد ، در سنگهای آهکی با بررسیهای دقیق باید امکان وجود حفرات کارستی را مشخص نمود . چون در برخی نقاط حفرات کارستی چنان شرایط نامطلوبی را بوجود می آورند که به هیچ وجه نمی توان سازه را در آن احداث نمود

۲-۷-۵- نمونه های اجرایی کارستها در ایران

۱- وجود حفره کارستی در سنگهای آهکی تکیه گاه راست سد کاره مشهد که با ۲۰۰۰ متر مکعب بتن مسدود گردیده است

۲- سد اکباتان همدان که پی سد تناوبی از مارن و سنگ آهک بوده است بخش کارستی برداشته شدهو ۲۵۰۰۰ متر مکعب بتن جایگزین شده است

۳- سد درودزن در شیراز که سنگ آهک درزه دار و حفره دار تکیه گاه سمت چپ به علت حفرات نشتی آب داشته است

۴- در سد کارون ۱ وجود تناوبی از سنگ آهک آسماری ، شیل و مارن در دیواره های جانبی ( بویژه تکیه گاه راست ) باعث شده قبل از احداث سد ، غملیات ویژه ای برای بهسازی صورت گیرد

۵- سد کریت در ۶۰ کیلومتری طبس بر روی آهک های تریاس میانی و مارن واقع گردیده که تنها در یک مقطع ۵ متری در عملیات تزریق یک حفره کارستی باعث تزریق ۳۰ تن سیمان شده است

۶- نمونه های دیگر وجود کارست در سد کالجیک در ترکیه ، سد جیحیان در کشور چین می باشند

-۶- روش تحقیق

در این تحقیق به خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد ارواک پرداخته شده است و با توجه به آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی به طبقه بندی خصوصیات حاصل شده از نتایج آزمایشها می پردازیم و در نهایت با جمع بندی و دید کلی نتایج مختلف به بررسی نتایج حاصله جهت کیفیت ساختگاه سد پرداخته شده است

۲-۶-۱- زمین شناسی

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.