مقاله اکو (ECO) و تحولات آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اکو (ECO) و تحولات آن دارای ۱۳۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اکو (ECO) و تحولات آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اکو (ECO) و تحولات آن

پیشگفتار
بخش اول – کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
مبحث اول- نظریه همگرایی
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش
۱-عامل جغرافیایی
۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی
۳-مقتضیات نظام بین المللی
۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه
۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک
مبحث سوم- تاریخچه
فصل دوم- اهداف و اولویتها
مبحث اول- اهداف سازمان اکو
مبحث دوم- اولویتهای همکاری
فصل سوم- تشکیلات
مبحث اول- ارکان
الف- شورای وزیران
ب- شورای قائم مقامان
ج- شورای برنامه ریزی
د- کمیته های فنی
ه- دبیرخانه
وظایف دبیرکل
و- سازمانهای تخصصی
مبحث دوم- بودجه
فصل چهارم- اعضاء
مبحث اول- نحوه عضوگیری
عضویت در سازمان
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو
الف- ایران
ب- پاکستان
ج- افغانستان
د- قزاقستان
ه- ترکمنستان
و- ترکیه
ز- آذربایجان
ح- قرقیزستان
ط- ازبکستان
ی- تاجیکستان
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو
بخش دوم- تحولات اکو
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید
الف- مختصری از تاریخچه RCD
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی
ج- تحولات آر سی دی RCD
کنفرانس ازمیر
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید
الف- پروژه ها
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن
۱- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)
۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
۳- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل
۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی
۱- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن
۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی
۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)
۲-۲- اتحادیه اروپا
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر
مبحث اول- دلایل رویکرد
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر
الف- فاز اول پروژه DCCU
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی
الف- مفهوم مشروعیت
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل
۱- هدف
۲- کشورهای عضو
۳- چهارچوب داخلی سازمان
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا
الف- تشکیلات
ب- اعضا
ج- مقایسه فرهنگی
د- شخصیت حقوقی
هـ – مصونیت ها و مزایا
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو
الف- مخالفان
ب- موافقان
۱- عدم اقبال آر سی دی
۲- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی
۳- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو
۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر
مبحث دوم- موانع گسترش اکو
الف- موانع خارجی
۱- مواضع روسیه در قبال اکو
۲- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو
ب- موانع داخلی
۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی
۲- کمبود قدرت
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اکو (ECO) و تحولات آن

–        نظریه همگرایی در حقوق بین الملل،

–        نظریه های متعارض در روابط بین الملل جیمز دوثرتی، رابرت فالتزاگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی

–        اکو  یک دیدگاه منطقه ای ، کامبیز شیخ حسینی دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه

–    بولتن شماره ۴۶ دفتر امور اکو، آخرین وضعیت روابط اکو با سازمانهای بین المللی منطقه ای و تخصصی ، بهمن

–        سازمان همکاری منطقه ای ( اکو ) ۱۳۷۷ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

–        اکو و همگرائی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر الهه کولائی ،

–        سازمانهای پولی و مالی بین المللی،  دکتر اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ چهارم

–        گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو ، وزارت خارجه ۱۳۸۲-

–        کتاب سبز اکو دفتر امور وزارت خارجه،

–   نمایی از توانائیهای انسانی و منابع اقتصادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ،۱۳۷۲ سازمان همکاری منطقه ای اکو

–        اکو، ابزار موثر همکاری منطقه ای ، وزارت امور خارجه ، بولتن خبری

–         بولتن ماهانه اداره امور اکو، وزارت خارجه ، شماره ۸-۶ بهار

–        سایت ww.Eco, secretariat.com

–        بولتن اکو، وزارت خارجه شماره۱۹، آبان ماه

–        بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۹۱-۲۵/۸/

–        بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره ۲۴۸ آبان

–        سازمان کنفرانس اسلامی تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،

–        وزارت خارجه بولتن اکو، شماره ۱۴، خرداد

–   آشنایی با بانک توسعه اسلامی ، معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصاد و دارائی تهران بانک صادرات ایران،

–        روزنامه اطلاعات مورخ ۱۸/۲/

–        روزنامه همشهری مورخ ۲۸/۷/

–        بولتن اکو وزارت خارجه اسفند ۷۲ شماره

–        پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر و … دکتر سید حسین اسعدی انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

–        اعتیاد و شخصیت، ژان پروژه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ترجمه توفان محمد کانی

–   عملکرد سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای ( اکو) نسبت به موضوع مواد مخدر نشریه همراه ، شهریور ۸۲ محمد نریمانی

–        اکو یک دیدگاه منطقه ای بولتن وزارت خارجه

–        پیامدهای پولشوئی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی ، پولشوئی  احد باقرزاده

–        جزوه درسی حقوق بین الملل معاهدات دکتر هدایت الله فلسفی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

–        حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی انتشارات گنج دانش

–   جزوه درسی سازمانهای منطقه ای ترجمه و تلخیص دکتر منصور وفائی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

–        خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روسیه، روند بازگشت به قلمرو سابق ۱۱/۸/

–        روزنامه ایران، مورخ ۴/۲۱/

–   تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران، دکتر سید حسن عنایت، مجله حقوقی دفاتر خدمات حقوقی بین المللی شماره هفتم ، ۱۳۶۵، صفحه

–        حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران، جعفر بوشهری، ۱۳۶۱، انتشارات دانشگاه تهران

–        به سوی یک اکوی گسترده تر، کرامت پورسلطان، جامعه سالم، شماره ۱۱، فروردین

منابع انگلیسی و پایان نامه

– John Drew Doing busines in The European Community, London,

– Regional Trade blocks Trade Creating or diverting Financial & development March

– Financial Times all Trading to gerher No. 51 , 1993 , John murray

بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرائی جواد حیدری پایان نامه درجه کارشناسی ، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

اقدامات اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر . صباح محتشمی زاده پایان نامه کارشناسی ارشد ۸۳-

بررسی ابعاد حقوقی اکو و تحولات آن، محمد رضا ندیری، پایان نامه کارشناسی ارشد ۸۳-

پیش گفتار

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[۱] ، آمیتا اتزیونی[۲] ، کارل دویچ[۳] ، یوهان کالتونگ[۴] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[۵] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[۶] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[۷] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[۸]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت

۱)    عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی[۹]

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید


[۱]  Ernest Hass

[۲]  Amita Etzioni

[۳]  Karel w. Devtsch

[۴]  Johan Galtung

[۵]  نظریه همگرایی در روابط بین الملل- علی اصغر کاظمی- صفحه ۳۷

[۶] همان منبع، صفحه ۳۸

[۷] نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جیمز دوثرتی، رابرت فالتزگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، صفحه ۶۷۰

[۸] بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرایی جواد حیدری، پایان نامه درجه کارشناسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، صفحه ۱۸

[۹] اکو یک دیدگاه منطقه ای، کامبیز شیخ حسینی، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.