مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان دارای ۱۸۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

چکیده                                                 ۱
فصل اول
۱-۱    مقدمه                                             ۲
۱-۲    مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                     ۲
۱-۳    بیان مسأله                                         ۴
۱-۴    مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها                                         ۶
۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)                                 ۷
۱-۴-۲ برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)                                 ۷
۱-۴-۳ برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)                             ۷
۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )                             ۸
۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)                             ۹
۱-۵ : اهمیت موضوع                                         ۱۰
۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع                                     ۱۲
۱-۷ : تعاریف عملیاتی                                         ۱۳
۱-۷-۱ : روستا                                             ۱۳
۱-۷-۲ : مهاجرت                                         ۱۳
۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی                                     ۱۴
۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی                                     ۱۴
۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا                                 ۱۴
۱-۸ : محدوده تحقیق                                         ۱۴
۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج                                 ۱۴
۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج                                     ۱۴
۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                             ۱۵
۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج                                     ۱۶
۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                             ۱۸
۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                         ۱۸
۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد                                     ۱۹
۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا                                     ۲۰
۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                 ۲۰
۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                         ۲۰
۱-۹ : محدودیت های تحقیق                                     ۲۱
فصل دوم
۲-۱ : مقدمه                                             ۲۲
۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                             ۲۲
۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی                                         ۲۲
۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی                                     ۲۲
۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                         ۲۳
۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی                                     ۲۳
۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                            ۲۳
۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی                                     ۲۳
۲-۵-۲ : علل اجتماعی                                         ۲۴
۲-۵-۳ : علل طبیعی                                         ۲۴
۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                             ۲۴
۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                             ۲۵
۲-۶-۱ : اقتصادی                                         ۲۵
۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی                                     ۲۵
۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی                                 ۲۵
۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر                                 ۲۶
۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا                                 ۲۶
۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا                                 ۲۶
۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                             ۲۷
۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                 ۲۸
۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .                     ۳۰
۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                         ۳۰
۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                         ۳۱
۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                         ۳۲
۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی                                  ۳۲
۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی                             ۳۲
۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی                                 ۳۳
۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                     ۳۳
۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                             ۳۵
۲-۱۲-۱ : بعد اول                                         ۳۵
۲-۱۲-۲ : بعد دوم                                         ۳۶
۲-۱۳: سؤالات تحقیق                                        ۳۷
۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق                                     ۳۸
۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب و دفع                             ۳۸
۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه                                 ۴۰
۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه                                     ۴۱
۲-۱۴-۴ : نظریه درآمد انتظاری                                     ۴۲
۲-۱۵ : مطالعات پیشین                                         ۴۴
۲-۱۵-۱ :  سابقه تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)        ۴۴
۲-۱۵-۲ : سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                 ۴۶
۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت .                                     ۴۶
فصل سوم
۳-۱ : مقدمه                                             ۴۸
۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                             ۴۸
۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات                                     ۴۸
۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری                                 ۴۹
۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات                                 ۴۹
۳-۵-۱ : روش پیمایشی                                         ۴۹
۳-۵-۲ : سند پژوهی                                        ۴۹
۳-۶ : جامعه آماری و جمعیت نمونه                                 ۴۹
۳-۷ : تحلیل داده ها                                         ۵۰
۳-۷-۱ : جدول                                             ۵۰
۳-۷-۲ : نمودار                                             ۵۱
۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .                                     ۵۱
فصل چهارم
۴-۱ : مقدمه                                             ۵۲
۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها                                     ۵۲
۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                             ۵۲
۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                 ۸۸
۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 ۱۰۹
۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                         ۱۳۶
فصل پنجم
۵-۱ : نتیجه گیری                                         ۱۴۲
۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                             ۱۴۲
۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                             ۱۴۲
۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                 ۱۴۳
۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                     ۱۴۳
۵-۲ : پیشنهادات                                         ۱۴۳
۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                     ۱۴۳
۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت                         ۱۴۴
۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                         ۱۴۴
۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                 ۱۴۵
پیوستها                                              ۱۴۶
فهرست منابع                                            ۱۶۸

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

۱-   اشتهارد در یک نگاه ، مرکزخدمات جهاد کشاورزی بخش اشتهارد ،

۲- اطلاعات جمعیتی ابادی های شهرستان کرج ، فرمانداری شهرستان کرج ، ۱۳۸۱

۳- ارشاد ، فرهنگ (مترجم ) ، ۱۹۸۷ اوبرای . ا . ای ، مهاجرت ، شهرنشینی و توسعه ، انتشارات مؤسسه کار و تأ مین اجتماعی چاپ اول

۴-  ایراوانی، محمد جواد، ۱۳۷۶ ،تحلیل وتبیین نهاد گرایی در فعالیت های جهاد سازندگی ، تهران ، وزارت جهاد سازندگی

۵-  اعتماد ، گیتی، ۱۳۶۳ ، مهاجرت در ایران در دهه های اخیر شهرنشینی در ایران ، تهران ، انتشارات آگاه

۶-  ازکیا مصطفی ( مترجم ) ۱۹۷۷ ، توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا (حمایت از اقشار آسیب پذیر ) ، انتشارات دانشگاه تهران

۷-  باری یر ،جولیان ، ۱۳۶۳ ، تهران ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابداری

۸-   تقوی ، نعمت ا; ، ۱۳۷۱ مهاجرت های روستا – شهری ، تبریز ، انتشارات ستوده ، چاپ اول

۹-  جوان ، جعفر ، ۱۳۸۰ ، جغرافیای جمعیت ایران ، مشهد ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول

۱۰- حق جو ، ناصر الدین ، غلامرضا احمدی ۱۳۷۸ ، بررسی علل مهاجرت روستائیان منطقه دودانگه و چهار دانگه به شهرستان ساری ، سازمان جهاد سازندگی استان مازندران ، گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

۱۱- حمصی ، آیت الهی ، سید علیرضا محمد ، ۱۳۵۷ ، گزارش بررسی علل و عواقب مهاجرت روستائیان به شهرها در شهرستان شیراز دانشگاه شیراز ، مرکز جمعیت شناسی

۱۲- رکن الدین افتخاری ، علیرضا، ۱۳۷۰ ، مجله رشد جغرافیا

۱۳- زنده دل ، حسن ، ۱۳۶۰ ، منذلوژی در تحقیقات مهاجرت ، سازمان برنامه و بودجه ، معاونت برنامه ریزی و ارزش یابی

۱۴- سالنامه آماری استان تهران ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، نشریه شماره.  ۱۶/

۱۵- سیمای بخش کشاورزی شهرستان کرج جهاد کشاورزی شهرستان کرج ، طرح وبرنامه ، ۱۳۸۴

۱۶- شادی طلب ، ژاله ، ۱۳۶۶ ، مروری‌بر مهاجرت از روستا به شهر ،دفتر جمعیت و نیروی انسانی برنامه و بودجه

۱۷- شفیق مسعود ، علی یرقار (۱۳۷۸) ، سمینار توسعه زیر ساخت های روستایی ایران

۱۸- شیرازی ، اصغر، ۱۳۷۵ ، سیاست توسعه اسلامی ، مسأله کشاورزی در ایران ، تهران ، وزارت جهاد سازندگی ، مرکزتحقیقات و بررسی مسایل روستایی

۱۹- شناسنامه روستاهای شهرستان کرج ، فرمانداری شهرستان کرج ، معاونت امور فنی و عمرانی ، ۱۳۸۵

۲۰- طاهری ، تقی ، ۱۳۶۲ ، مهاجرت یک مسأله است گزارش اجتماعی وزارت برنامه ریزی و بودجه ، مدیریت کشاورزی

۲۱- طبیبیان ، محمد، ۱۳۸۲ ، اقتصاد کلان ، تهران ،انتشارات بازتاب

۲۲-  عبدالحمید خان ، ۱۳۴۵ ، صد سال عمران روستایی ، تهران انتشارات امیر کبیر

۲۳- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، سال ۱۲ ، شماره ۴ ، زمستان ۷۶ ، شماره پیاپی

۲۴-  فیروزنیا ، قدیر ، رکن الدین افتخاری ، ۱۳۸۲ ، جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه برخی ازصاحبنظران ، تهران ، مؤسسه توسعه روستایی

۲۵- فرجادی ، غلامعلی (مترجم) ۱۹۴۲ ، مایکل تودارو ،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،انتشارات بازتاب ، چاپ دوم

۲۶- فرید ،ناصر(مترجم ) ، ۱۳۶۸ ، هیران دی یاس ، بی .دبلیو – ای – ویکرامه نایاک ، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی ، ناشر وزارت جهاد سازندگی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

۲۷- کمیته فنی دفتر جهاد سازندگی ،اصول و ضوابط س، اهداف و سیاست ها و اولویت های صنایع روستایی شهرستان نیشابور،  سال

۲۸- گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی ، شماره ۱، سال

۲۹- گزارش بررسی مهاجرت داخلی در ایران ،سازمان برنامه ریزی و بودجه ، معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و انسانی، مرداد

۳۰- لهسایی‌زاده ، عبدالعلی ،۱۳۶۸ ، نظریات مهاجرت ، انتشارات نوید شیراز ، چاپ اول

۳۱- لهسایی زاده ، عبدالعلی ( مترجم ) ، ۱۳۶۷ ، برنامه ریزی مهاجرت های داخلی انتشارات نوید شیراز

۳۲- مجله علوم اجتماعی ، بخش ویژه توسعه روستایی ، سال هشتم ، شماره سوم ،

۳۳- مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش اشتهارد ، گزارش وضعیت آب وکشاورزی بخش اشتهارد ،

۳۴- مرکزخدمات جهاد کشاورزی بخش اشتهارد ،گزارش « دام و دامداران اشتهاردی » ۱۳۸۰

۳۵- مرکز امار ایران ، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ ، سازمان برنامه و بودجه سال

۳۶- مرکز امار ایران ،سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ ،سازمان برنامه و بودجه ، سال

۳۷- میردامادی ، سید مهدی، ۱۳۸۴ ، جزوه منتشر نشده تعاونی ها و کارکرد آنها ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی – واحدعلوم و تحقیقات

۳۸- محمدی کرکانکی ، قربانعلی ، ۱۳۷۶ ، مهاجرت مهمترین مشکل استان تهران ، مجله برنامه و بودجه ،شماره ۱۲ ، سال

۳۹- مرتضوی تبریزی ، مسعود ۱۳۸۳، مهاجرت روستائیان به شهرها و تأثیرات اقتصادی ، سیاسی آن در دوران پهلوی دوم ،انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی : چاپ اول

۴۰- موسوی ، سید محمد ، محمد رضا فروهش و ; ، ۱۳۸۳ ، بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستایی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی

۴۱- مهدوی، مسعود ، جغرافیای جمعیت روستایی ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور

۴۲- مهاجرت های استانی (۷۵-۱۳۶۵) مرکزآمار ایران

۴۳- نظری به وضع مهاجرت در ایران ، مدیریت امارهای اجتماعی و نفوس ، نشریه داخلی شماره ۳۸ ،

۴۴- نتایج تفصیلی سرشماری آمار و نفوس مسکن عمومی ابان ماه ۱۳۷۵ ، مرکز آمار ایران

۴۵- وزارت جهاد سازندگی ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی،

۴۶- وزارت جهاد سازندگی ، معاونت عمران روستایی ،دفتر طرح و برنامه

۴۷- هفده تن ، سید حسن ( مترجم) ، ۱۳۸۳۶ ، فیلب مارتین ، مهاجرت نیروی کار ،ناشر مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، چاپ اول

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی بر روند مهاجرت روستائیان

۱-     A.Benachenhou , Planification et development en Algerie ,1979  

۲-     Dejong ,G.F. and R.W .Gordner (eds) ,1981 , migration Decision making: multidisciplinary approaches to micro level studies in developed and developing countries new york : pergamon press

۳-     Findley , s.1978 Rural Development programs : Planned Versus Actual migration out comes , in Demko and Fuchs (eds) , population Redistribution Policies in development Planning , newyourk : U.N.  Publication Division

۴-     Griffin ,j . 1980 , landless concentration and rural poverty , newyork : Homes and meiser

۵-     Han sen , R.J and R.G.F Spitze , An economic Analysis of off – farm income in the improvement of iuions farm family in come . , AERR.NO 139 . department of Agricultural Economiecs university of iuions , urbana – champaign,

۶-     Rao . bs . ardpurushotham . p . ard Ray . SB(1989) . manpower development For rural industries s. acasestudy India Karnataka

۷-     Stark , O . , 1991 , the migration Labour, cumbridge , mass . : Harvard university pres UNFDDA, (2003) . stute of world population 2003 , warking 1 bilion count , investing adoles cents health  and rights , united nation Population found

۸-     Sumner , daniel . A. , the off farm labor supply of farmers , American Journal of agricultural economics , vol . 64 NO35,

۹-     Upton , martin and Richard part time farming in Cyprus. , Agricultural administration ,vol . II ,

۱۰- Vang . M (1994) Reraping peasant caltare and community . rural in dustrilizion in a chinese village .pp. 157-

چکیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسه روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود

با محاسبه خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند

۱-۱مقدمه:

در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم

در قسمت بعدی سهم  برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم کم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال ۱۳۵۷ نشان دهیم

اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم

تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذکری است که در این فصل گرد آمده است

 ۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن:

روستا نخستین سکونت گاه بشری وبستر فعالیت های کشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساکنان روستاها بدلیل امکانات و زمینه های مناسب اشتغالی که در شهرها وجود داشت به سمت شهرها کشیده شدند

مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریکای لاتین با نرخ بی سابقه ای جریان دارد و دلیل عمده آن رکود اقتصادی در مناطق روستایی بوده است

اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم با انجام فعالیتهایی که در محیط های روستایی صورت گرفته تغییراتی نیز در این محیط ها ایجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط های روستایی مشاهده می شود تجربه اصلاحات ارضی هند نشان داد که فرد روستایی از این اصلاحات  سودی نبرده ولی تجربه کشور کره جنوبی موضوع دیگری را نشان میدهد. لذا این تغیرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.برای بیان بهتر این موضوع به مثال دیگری اشاره می کنیم در کشوری ممکن است احداث راهها وبهبود شبکه سراسری باعث گردد روستائیان به راحتی به محل کار خود رفت و آمد کنندوسکونتگاه خود را تغییر ندهند ولی در کشور دیگر ممکن است باعث کاهش هزینه مهاجرت گردد وروستائیان تشویق به مهاجرت شوند

عمران روستاها شامل فعالیت هایی از قبیل امور زیربنایی ،خدماتی،فرهنگی و; بوده وبعنوان جزئی از راهبرد توسعه روستایی قابل بررسی است.هدف بنیادین برنامه های توسعه روستایی همبسته بازسازی سبک زندگی روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات زیربنایی اجتماعی و فیزیکی در مناطق روستایی است.علت مهاجرت کسانی که به شهر مهاجرت می کنند نه تنها شغل بلکه دسترسی به آموزش درمان ومسکن با کیفیت تر نیز هست لذا بهبود بخشیدن به شرایط زندگی که هدف توسعه روستایی همبسته است،باید تاثیر مهمی در جریان های مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده ای اعتقاد دارند که مهاجرت رشد اقتصادی را تحریک وتقویت می کند که تفکر آنهارا در مدل زیر نشان میدهیم

-۱ مقدمه:

در این فصل به الگوی مهاجرت عوامل موثر د رمهاجرت شامل عوامل اقتصادی اجتماعی –طبیعی وعامل زیرساخت ها وخدمات پرداخته ایم

موضوع دیگری که در این فصل مورد توجه قرا رگرفته انواع مهاجرت از بعد مکانی بوده است در ادامه به تشکیل جهاد سازندگی وعملکردش در خصوص راه وبرق رسانی وزیرساخت ها اشاره شده است

در ادامه به تاریخچه وروند مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران اشاره شده است در ادامه به مبانی نظری تحقیق پرداخته ایم ونظریه های که با موضوع تحقیق همخوانی داشت را بطور مختصر توضیح داده ایم ودر خاتمه مطالعات پیشین را در هر یک از زمینه های اشتغال غیرکشاورزی وصنایع روستایی-فعالیت های عمرانی وزمین وارتباط آنها را با مهاجرت به اختصار بیان نموده ایم

 ۲-۲ الگوی مهاجرت روستایی در ایران    rural migration pattern

 ۱-۲-۲مهاجرت دائمی

به آن دسته ازمهاجرت روستایی اطلاق می گردد که روستائیان به دلایلی روستاها را ترک کرده و برای همیشه با خانواده خود در شهرها وحواشی آن ساکن می گردند ودر امارگیری رسمی نیز جزء شهروندان همان شهر سرشماری می گردند در این حالت ترک روستا با ترک دائمی فعالیت کشاورزی همراه است

 ۲-۲-۲ مهاجرت فصلی

در کنار مهاجرت دائمی می توان به مهاجرت فصلی یا موقتی اشاره کرد که بر حسب شرایط جغرافیایی محل بویژه تغییرات آب وهوا تعطیل شدن فعالیت های کشاورزی معمولا در فصول پاییز و زمستان روستائیان به نقاط شهری سرازیر شده و پس از کسب مقداری درامد مجددا با شروع فصل گرما وشروع فعالیت های کشاورزی به روستای خود مراجعه می نمایند. در بسیاری موارد به محض پیدا کردن شغل مناسب و سود بیشتر این دسته از مهاجرین روستایی نیز برای همیشه در شهرها مستقر خواهند شد. تا زمانی که مهاجرین فصلی به مهاجران دائمی تبدیل نشوند جابجایی موقتی آنها منافع زیادی برای شهر وروستا خواهد داشت زیرا با فراهم شدن نیروی انسانی مورد نیاز شهرها فعالیت در روستاها نیز ادامه می یابد

  ۲-۳مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی وخارجی:

مهاجرت از لحاظ مرزهای سیاسی ممکن است داخلی یا خارجی باشد مهاجرت داخلی در درون مرزهای سیاسی کشور صورت می گیرد که خود به مهاجرت های درون استانی و برون استانی «منطقه ای» وانواع جزئی تر تفکیک می گردد وموضوع بحث در این تحقیق مهاجرت داخلی می باشد چرا که روستائیان کمتر به مهاجرت برون مرزی می پردازند

 ۲-۴ انگیزه مهاجرت داخلی:

علل وانگیزه مهاجرت از روستاها به شهرها تقریبا در اغلب کشورهای در حال توسعه پدیده ای عمومی است اما بعضی از عوامل دارای اهمیت اساسی است

بدون شک در ایران انگیزه مهاجرت از روستا به شهر بخصوص در مناطق مختلف استان های متفاوت است ونیاز به بررسی از طریق پرسش نامه ومشاهده ومصاحبه جداگانه در هر استان دارد چنین اطلاعاتی برای تشخیص اهمیت عوامل وعلل در مهاجرت کمک خواهد کرد تا تنظیم واجرای برنامه های عمرانی استان ها ضمن جلوگیری مهاجرت از روستا به شهر در همان استان و ازیک استان به استان دیگر دارای توفیق بیشتر باشد

 ۲-۵ برخی از علل مهاجرت روستا به شهر:

۲-۵-۱ عوامل اقتصادی:

الف:افزایش وفشار قیمت در روستا وکمبود زمین زراعی وتوزیع نابرابر زمین

ب:فقدان کار یا کار مناسب در روستا ،بخصوص برای تحصیل کرده ها

ج:اثرات سوء وعوامل طبیعی مثل خشکسالی وسیل وآفات و.. در تولید محصول

د:کمبود درآمد جهت زندگی وسایر عوامل دیگر(گزارش بررسی مهاجرت داخلی در ایران ،۱۳۶۱)

۲-۵-۲ علل اجتماعی (ازدواج –درگیری های محلی)

یکی دیگر از عوامل وعلل اساسی مهاجرت روستائیان به شهر عوامل اجتماعی می باشد این عوامل نقش اساسی در مهاجرت روستائیان ایفا می کند

تحمل ناپذیر بودن نظام سنتی اجتماعی روستا بویژه برای جوانان یکی از علل اجتماعی است که موجب مهاجرت جوانان به مراکز شهری می گردد(همان منبع)

وجود پاره ای از ارزش ها وعادات و رسوم اجتماعی که در روستاها مورد احترام وبا ارزش می باشند ولی در شهرها فاقد آن ارزش اجتماعی وپایگاه اجتماعی هستند

 ۲-۵-۳ علل طبیعی:

یکی از عوامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهر عوامل طبیعی می باشد که در میان عوامل اساسی وموثر مهاجرت روستائیان نقش عمده ای ایفا می کند بعلت کوهستانی بودن بیشتر اراضی کشور ووجود روستاها در مناطق کوهستانی ودره ای ونیز فراهم بودن آب وخاک مناسب برای کشاورزان وادامه حیات روستاها در مناطق کوهستانی ونیمه کوهستانی عوامل طبیعی مانند وقوع حوادث غیرمنتظره طبیعی مثل سیل زلزله-خشکسالی و;موجب کمتر شدن جمعیت وکم کم خالی شدن روستاها ومهاجرت اهالی به شهرها می گردد وقوع سیل وخشکسالی موجب گسسته شدن حلقه های وابستگی روستائیان به روستاها واراضی کشاورزی می گردد

این حوادث موجب می شوند که اندک اندک دست مایه وسرمایه کشاورزان از بین رفته وبنیه اقتصادی روستائیان متزلزل شده وجهت ادامه حیات دست به مهاجرت بزنند(بررسی علل مهاجرت روستائیان منطقه دودانگه به شهرستان ساری،۱۳۷۸)

 ۲-۵-۴ خدمات عمرانی وزیرساخت ها:

ارائه خدمات مفید و مولد به مناطق روستایی علاوه بر اینکه کارایی نیروی انسانی را افزایش می دهد زمینه گسترده ای برای ایجاد فرصت های شغلی فراهم کرده می تواند جایگاه اقتصاد روستایی را در اقتصاد کلان جامعه قوت بیشتری بخشد و از این رو خدمات روستایی برق رسانی،آب رسانی، راه ،جاده،مسکن وعمران روستایی مطرح می شود با ایجاد این خدمات در  روستاهای کشور طبعاً انجام این خدمات در برخی روستاها موجب مهاجرت -روستائیان به شهرها واندک مهاجرت نیز به مراکز دهستان ها شده است و در بعضی موارد نیز به تخلیه روستا و بلااستفاده ماندن این خدمات وهدر رفتن سرمایه ملی شده است.  (بررسی عوامل موثر برمهاجرت روستایی،۱۳۸۳)

 ۲-۶در مقابل آنچه که بعنوان علل مهاجرت ذکر شده باید آنچه را که باعث استقرار بخشی از روستائیان در روستا می شود را نیز ذکر کرد

 ۲-۶-۱ اقتصادی:

پایین بودن هزینه های زندگی در روستا

خوراک ارزان وتازه در روستا

مسکن ارزان

 ۲-۶-۲ اجتماعی وروانی:

لذت در کار کشاورزی ودامداری

زندگی آرام در روستا

وابستگی خانوادگی در روستا

فرهنگ سنتی خانوادگی در روستا

 ۲-۷ انواع مهاجرت از بعد مکانی:

۱-روستا به شهر          ۲-روستا به روستا                  ۳-شهر به روستا

۴-مهاجرت شهر به شهر ۵-متولد خارج کشور به شهر  ۶-مهاجرت خارج از کشور به روستا که ازموارد شش گانه فوق به توضیح سه مورد اول می پردازیم

 ۲-۷-۱ مهاجرت از روستا به شهر:

این نوع مهاجرت بیشتر جنبه اقتصادی داشته بطوری که بیشترین مهاجرین این گروه را اکثراً جوانان تشکیل می دهند که جویای کارند یا خانواده های مرفه روستایی هستندکه برای اسکان دائم به شهر مهاجرت می کنند.این مهاجرت اصولا جنبه اقتصادی دارد

در این نوع مهاجرت بیشتر نیروی فعال و نیروی جوان روستا به شهر ها سرازیر می شوند ودر نتیجه گروه فعال روستا برای کشاورزی کاهش یافته و درنتیجه سطح زیر کشت وخلاصه اینکه میزان تولید کاهش می یابد

 ۲-۷-۲ مهاجرت از روستا به روستا:

این نوع مهاجرت معمولا در نقاطی به چشم می خورد که روستاهای توانمند جمعیت اضافی آبادی های اطراف را جذب می کنند یعنی بیشتر در روستاهایی اتفاق می افتد که به سبب برخورداری از آب وخاک مناسب ونزدیکی به مراکز شهری ونیز داشتن راه ارتباطی مناسب جمعیت فعال روستاهای اطراف را به خود جلب می نمایند این قبیل مهاجرت ها در فواصل طولانی نیز انجام میشود

این نوع مهاجرت بیشتر بصورت مهاجرت بعد از ازدواج زنان ودختران نیز صورت می گیرد

 ۲-۷-۳ مهاجرت از شهر به روستا

 گروهی از مهاجران روستایی معمولا در سنین بالا به دلایلی نظیر از کارافتادگی وبازنشستگی برای گذران بقیه عمر به زادگاهشان باز می گردند

این نوع مهاجرت شامل مهاجرت ماموریتی کارگزاران دولت به روستاها نیز می شود وبرگشت بازنشستگان دولتی وبخش خصوصی وانتقال واعزام کارمندان دولت در امر خدمات مانند آموزش وپرورش ،پست و.. وانتقال برخی کارمندان به مناطق محروم در زمره این مهاجرت قرار می گیرد

 ۲-۸ جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.