مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی دارای ۱۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی

چکیده

فصل اول : مقدمه

مقدمه

فص دوم : بررسی منابع

سوخت و ساز انرژی در طیور

شیوه های مختلف سنجش انرژی

انرژی خام

 انرژی قابل سوخت و ساز

انرژی خالص

انرژی مؤثر

توازن انرژی

اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی

پیش بینی میزان مصرف انرژی

منابع انرژی

کربوهیدرات ها

الف) مونوساکاریدها

ب) نشاسته

پ) الیگوساکاریدها

ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها

ث) اهمیت ATP

چربی

پروتئین ها و اسیدهای آمینه

مقدار انرژی اجزای جیره

میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری

ویژگی های کمبود انرژی

ویژگی های فزونی انرژی

احتیاجات انرژی

مقادیر ساخته شدن پروتئین

مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین

پروتئین جیره : اسیدهای آمین مصنوعی

تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه

کیفیت پروتئین

اسیدهای آمینه لاشه

برآورد احتیاجات اسید آمینه

تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره

فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک  در پرندگان گوشتی

پروتئین های گیاهی

الف) کنجال سویا

ب) کنجال کانولا

ج) کنجال گلوتن ذرت

د) کنجال پنبه دانه

هـ) کنجال آفتابگردان

ز) دان کتان

پروتئین های حیوانی

الف) پودر گوشت

ب) پودرهای ماهی

ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM)

د) پودر پر

دی پپتید های سمّی

گیزروزین

تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک

انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها

در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود

کراتین فسفات از ذخایر اصلی انرژی در عضله است

نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی

تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات

تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل

تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه

فصل سوم : مواد و روشها

محل و زمان اجرای آزمایش

آماده سازی سالن پرورش

تهیه و توزیع جوجه ها به واحدهای آزمایشی

شرایط سالن پرورش جوجه ها

نور

دما

تهویه

رطوبت

دانخوری و آبخوری

واکسیناسیون

جیره های مورد استفاده در آزمایش

روش انجام آزمایش

طرح آزمایش

صفات مورد مطالعه

خوراک مصرفی

افزایش وزن روزانه

ضریب تبدیل غذایی

تفکیک لاشه

طرح آزمایشی و مدل آماری

فصل چهارم : نتایج وبحث

افزایش وزن

مصرف خوراک

ضریب تبدیل غذایی

بازده ی لاشه

نسبت دستگاه گوارش به وزن بدن

نسبت سنگدان به وزن بدن

نسبت کبد به وزن بدن

نسبت چربی لاشه به وزن بدن

نسبت گوشت ران به وزن زنده

نسبت گوشت سینه به وزن بدن

ضریب تبدیل انرژی برای ۱ کیلوگرم وزن بدن

بررسی اقتصادی طرح

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی

اسکات و همکاران ،۱۳۸۴تغذیه مرغ. ترجمه جواد پور رضا. چاپ چهارم. انتشارات ارکان
گلیان،ا.و،م،.سالار معینی . ۱۳۷۴ تغذیه طیور . انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر

Aviagen.2007.;Ross Broiler Manangement Manual ,Aviagen Ltd., Newbridge ,Scotland
Austic, R.E., 1978. Nutritional interactions of amino acids. Feedstuffs 50.29. p 24-
Belmar,R.,Nava-Montero,R.,Sandoval-Castro,C.,and McNab,J.M. 1999. Jack bean .Canavalia ensiformis L. in poultry diets: antinutritional factors and detoxification studies-A review.World’s Poultry Seience Journal. 55:37-
Bennett, C.D.,S. Leeson and H.S.Bayley, 1990. Heat production of skip-a-day and daily fed broiler breeder pullets. Can. J.Anim. Sci. 70:667-
Bilgili, S. F, E. T. Moran and N. Acar, 1992. Strain-cross response of heavy male broilers to dietary lysine in the finisher period. Poultry Sci. 71:850-
Boorman and B. M.Freeman, Editors. Edinburgh
Boorman, K.N. and G.M. Ellis, 1996. Maximum nutritional response to poor quality protein and amino acid utilization. Br. Poultry Sci. 37:145-
Boorman , K.N., 1979. In: Food Intake Regulation in Poultry, pp: 87-126. K. N
Brake, J., D. Balnave and J.J. Dibner, 1998. Optimum dietary arginine: lysine ration for broiler chickens is altered during heat stress in association with changes in intestinal uptake and dietary sodium chloride. Br. Poultry Sci. 39:639-
Burke, W. and  L.S.Jensen, 1994. Energy restriction of breeder hens affects performance. Arbor Acres Review 37 )1(
Buttery, P.J. and K.N. Boorman, 1976. The energetic efficiency of amino acid metabolism. In Protein Metabolism and Nutrition. Ed. Cole et al. Publ. Butterworths. UK
Buttery, P.J.,K.N. Boorman and E. Barratt, 1973. Proceedings of the Nutrition Society. UK, Vol. 32, p80A
Byerly. T.C., 1941. Feed and other costs of producing market egg. Technical Bulletin A-l. Mayland Agric. Exp. Stn. College Park MD. Choct. M., 1999. Soluble non-starch polysaccharides affect net utilization of energy by chickens. Recent Advances in Animal Nutrition. Univ. Armidale. NSW. P31-
Calderon. V.M. and L.S. Jensen, 1990. The requirement for sulfur amino acids by laying hens influenced by protein concentration. Poultry Sci. 69:934-
Calvert, C.C. and R.E. Austic, 1981. Lysine-chloride interactions in the growing chick. Poultry Sci. 60:1468-
Carpenter, K.J., 1960. The estimation of the available lysine in animal protein foods. Biochem. J. 77:604-
Chwalibog, A., 1985. Studies on energy metabolism in laying. Report#578. National Inst. An. Sci. Copenhagen. Denmark
Combs, G. F., 1960. A method for calculating the methionine requirement of the laying hen. Feedstuffs. May 7. P
Dale, N.and A. Villacres, 1986. Nutrition influences in broilers. World Poultry Misset. April. Pp
Dale, N. and M. Araba, 1987. Protein solubility as an indicator of over-processing of soybean meal. Poultry Sci. 66. Suppl. 10-
Diaz,G.J.,and Sugahara,M. 1995.Individual and combined effects of  aflatoxin and gizzerrosine in broiler ckickens. British Poultry Science. 36:729-
D’Mello, J. P. F. and D. Lewis, 1970. Amino acid interaction in chick nutrition. Br. Poultry Sci. 11:367-
Duke, G.E., 1994. Anatomy and physiology of the digestive system in the fowl, In: Proceedings 21stAnnual Carolina Poultry Nutrition Conference,December 7- 8th,Charlotte, NC, pp: 46-
Duke, G.E., W.D. Kuhlman and M.R. Fedde, 1977.Evidence for mechanoreceptors in the muscularstomach of the chicken. Poult. Sci., 56: 297-
Edwards, H. M., S. R. Fernandez and D. H. Baker, 1999. Maintenance lysine requirement and efficiency of usine lysine for accretion of whole body lysine and protein young chicks. Poultry Sci. 78:1407-
Elsasser, T.H., K.C. Klasing, N. Filipov and F.Thompson, 2000. The metabolic consequences ofstress: Targets for stress and priorities for nutrientuse. In: The Biology of Animal Stress, ed. G.P,.Mobergand, J.A. Mench., pp 77-110. New York: CABInternational Press
Emmans, G.C.,1994. Effective energy: A concept of energy utilization applied across species. Br. J. Nutr. 71:801-
Emmans, G.C.,1974. The effect of temperature on the performance of layinghens, In:Energy Reqirements of Poultry. P 79-90.Br.Poult. Sci.Ltd
Emmert, J.L. and D.H. Baker, 1997. Use of the ideal protein concept for precision formulation of amino acid levels in broiler diets. J. Appl. Poultry Res. 6:462-
Forbes, J.M. (1995) .Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals, 1st ed. CABInternational, Wallingford
Gentile, M.J., 1985. Sensory involvement in the control of food intake in poultry. Proc. Nutr. Soc., 44: 313-
Geraert, P.A., S. Guillaumin, A.Bordas and P.Merat, 1991. Evidence of genetic control of diet induced thermogensis in poultry. Proc European Energy Symposium. P 380-
Gleaves, E.W., 1989. Application of feed intakeprinciples to poultry care and management. Poult.Sci., 68: 958-
Green, S. and T. Kiener, 1989. Digestibilities of nitrogen and amino acids in soybean. Sunflower meal and rapeseed meals measured with pigs and poultry. Animal prod. 48:157-
Guillaume, J, and J.D. Summers, 1970. Maintenance energy requirement of the rooster and influence of plane of nutrition on metablizable energy. Can. J. Anim. Sci. 50:363-
Han, Y. and D.H. Baker, 1994. Lysine requirement of male and female broiler chicks during the period three to six weeks post hatching. Poultry Sci. 73:1739-
Harms, R.H. and G.B. Russell, 1994. A comparison of the bioavailability of DL-methionine and MHA for the commercial laying hen. J. Appl. Poult. Res. 3:1-
Hathcock, J.N. and J.I. Rader, 1994. Food Additives ,contaminants, and natural toxins. In: Modern Nutrition in Health and Disease. M.E.  Shils , J.A.Olson and M. Shike, Eds. 8th Edition, 2: 1593-
Hess, E.H., 1956. Psycholgical Reports, 2: 477-
Hiramoto, K., T. Muramatsu and J. Okumura, 1989. Protein systhesis in several tissues of laying hens. Jpn. Poultry Sci. 26:340-
Hodgkiss, J.P., 1981. Slow synaptic potentials in AHtypemyenteric plexus neurons. Pfugers Arch., 391:331-
Hruby, M., M.L. Hamre and C.N. Coon, 1995. Predicting amino acid requirements for broilers at 21.1°C. J.Appl. Poultry Res. 4:395-
Hurwitz, S., D. Sklan and I. Bartov, 1978. New formal approaches to determination of energy and amino acid requirements of chicks. Poultry Sci. 57:197-
Hughes, B.O., 1971. Allelomimetic feeding in thedomestic fowl. Br. Poult. Sci., 12: 359-
Hurwitz, S., M. Weiselberg, U. Eisner, I. Bartov, G.Riesenfeld, M. Sharvit, A. Niv and S. Bornstein,1980. The energy requirements and performance ofgrowing chickens and turkeys as affected byenvironmental temperature. Poult. Sci., 59: 2290-
Iji, P.A. and D.R. Tivey, 1998. Natural and synthetic olgosacchardes in broiler chicken diets. Wld. Poultry Sci. J. 54:129-
Johnson, R.J., 1992. Principles, problems and application of amino acid digestibility in poultry. World Poultry Sci. J. 48:232-
Kang, C.W., M. L. Sunde and R. W. Swick, 1985. Growth and protein turnover in the skeletal muscle of broiler chicks. Poultry Sci. 64:370-
Kare, M.R. and O. Maller, 1967. Taste and food intake indomesticated and jungle fowl. J. Nutr., 92: 191-
Kidd, M. T., B. J. Kerr, K. M. Halpin, G. W. McWard and C. L. Quarles. 1998. Lysine levels in starter and grower-finisher diets sffect broiler performance and carcass traits. J. Appl. Poultry Res. 7:351-
Kielanowski, J., 1965. In: Proc. 3rd Symposium on Energy Metabolism of Farm Animals. P. 13-20 Academic Press
Kirchgesner , M.,E.M. Maurus-Kukral and F.X.Rott, 1991. Energy utilization of brioilers between1500 and 3000g live weight. Proc. European symposium p. 5-
Klasing, K.C., D.E. Laurin, R.K. Peng and D.M. Fry, 1987. Saito, I., 1966. Bulletin of the Faculty of Agriculture,Immunologically mediated growth depression inchicks: influence of feed intake, corticosterone andinterleukin-1. J. Nutr., 117: 1629-
Koelkebeck, K. W., D. H. Baker and Y. Han, 1991. Effect of excess lysine, methionine, threonine or tryptophan on production performance of laying hens. Poultry Sci. 70:1651-
Lane, R.J. and T.L. Cross 1985. Spreadsheet applications for animal nutrition and feeding. Reston Publ., Reston, Virginia
Leeson, S. and J.D. Summers, 1997. Commercial poultry nutrition. 2nd Ed. Publ. Univ. Books, Guelph, Ontario
Leeson, S., G. Diaz and J.D. Summers 1995. Poultry Metabolic Disorders and Mycotoxins. Publ. University. Guelph, Ontario, Canada
LEMME , A .,J . RINGEL , A . STERK, J . F. YOUNG. )2007(Supplemental guanidine acetic acid afefects energy metabolism of broiler , European Symposium on Poultry Nutrition ,339-
LEMME , A ., J . RINGEL , H.S . ROSTANGO , M . S . REDSHAW ).2007(Supplemental guanidine acetic acid improred feed conversion , weight gain , and breast meat yield in male and female broilers, European Symposium on Poultry Nutrition ,335-
Leske. K.L. and C.N Coon, 1999. Nutrient content and protein and energy digestibilities of ethanol extracted low a-galactoside soybean meal as compared to intact soybean meal. Poultry Sci. 78:1177-
Lesson. S., L. Caston and J.D. Summers, 1996 Broiler response to energy or protein dilution in the finisher diet. Poultry Sci. 75:522-
Leveille, G. and H. Fisher, 1958. Hhe amino acid requirements for maintenance in the adult rooster. J. Nutr. 66:441-
Liener, I.E. 1994. Implications of antinutritional components in soybean  foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 34:31-
List, G.R., Spencer, G.F., and Hunt, W.H. 1979. Toxic weed seed contaminants in soybean processing. Journal of the American Oil Chemist’s Society. 56:706-
Li, Y., T. Ho and S. Yamamota, 1991. Diurnal variation in heat production related to some physical activities in laying hens. Br. Poultry Sci. 32:821-
Lopez, G. and S. Leeson, 1995. Response of broilers to low-protein diets. Poultry Sci. 74:685-
Mack, S., D. Bercovici, G. DeGroote, B. Leclercq, M. Lippens, M. Pack, J. B. Schutte and S. Canwenberghe.1999 Ideal amino acid profile and dietary lysine specification for broiler chickens of 20-40 d. Br. Poultry Sci. 40:257-

موری وهمکاران  ،۱۳۸۲ بیوشیمی هارپر مصور .ترجمه بهرام رسولیان و همکاران. ویرایش بیست و ششم.نشر طبیب

MacLeod, M.G., 1990. Energy and nitrogen intake, expenditure and retention at 20° in growing fowl given diets with a wide range of energy and protein contents. Br. J. Nutr. 64: 625-

Marks, H.L. and G.M. Pesti, 1984. The role of protein anddiet form in water consumption and abdominaldeposition in broilers. Poult. Sci., 63: 1617-

Marks, H.L., 1987. Water and feed intake, feed efficiency,and abdominal fat levels of dwarf and normalchickens selected under different water:feed ratioenvironments Poult. Sci., 66: 1895-

Marsden, A. and T.R. Morris, 1987. Quantitative review of the effects environmental temperature on food intake, egg output and energy balance in laying pullets. Br. Poultry Sci. 28:693-

Masumura, T ., Sugahara, M., Noguchi, T., Mori, K., and Naito, H. 1985.The effect of gizzerosine, a recently discovered compound in overheated fish meal, on the gastric secretion of the ckicken. Poultry  Science. 64:356-

Daniel, G. R., 1986. Feeding systems found to improve breeder performance. Feedstuffs. 58(49)

Meltzer, A., G. Good wan and J. Fistool, 1982. Thermo neutral zone and resting metabolic rate of growing WL chickens. Br. Poultry Sci. 23:383-

Mitch 11, H. H., 1964. Comparative Nutrition of Man and Domestic Animals. Academic Press. NY. NY

Morris, T. R., R. M. Gous and C. Fisher, 1999. An analysis of the hypothesis that amino acid requirement for chicks should be stated as a proportion of dietary protein. Wld. Poultry Sci. J. 55:7-

Muramatsu, T., H. Ohshima, M. Goto, S. Mori and J. Okumura, 1991. Growth prediction of young chicks. Do equal deficiencies of different essential amino acids produce equal growth responses Br. Poultry Sci. 32:139-

National Academy of Sciences 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th Rev. Ed. NAS. Washington, D.C

National Research Council (NRC), 1994. Nutrient Requirements of Poultry . 9th Rev. Ed. NAS-NRC. Washington D.C

Nieto, R., R. M. Palmer, I. Fernandez, I. Perez and C. Prieto, 1994. Effect of protein quality, feed restriction and short term fasting on protein synthesis and turnover in tissues of the growing chicken. Br. J, Nutr. 72:499-

Novus 1994. Raw Material Compendium. 2nd Edition. Publ. Novus Int., Brussels

Pesti, G.M and B.R. Mitter 1993. Animal feed Formulation. Publ. Van Nostraud Reinhold, N.Y

Parsons, C. M, L. M. Potter and R. D. Brown, 1983. Effect of dietary carbohydrate and of intestinal micro flora on excretion of endogenous carbohydrate and of intestinal micro flora on excretion of endogenous amino acids by Poultry. Poultry Sci. 62:483-

Parsons, G.M., R.H. Zimmerman, K.W. Koelkebeck and Y.Zhang, 1994. Effect of abrupt dietary energy changes on daily caloric intake and performance of yong laying hens. J. Appl. Poultry Res. 3:133-

Payne, C.G., 1967. In: Environmental Control of Poultry Production. pp 40-54. Ed. T.C. Carter. Publ. Longmans. London

Pesti, G.M., J.H. Dorfman, and M.J. Gonzalez-A., 1992. Model for Predicting egg output and metabolizable energy intake of laying pullets. Br. Poultry Sci. 33:543-

Pirgozlieve, V. and S.P. Rose, 1999 Net energy systems for poultry: A quantitative review. Wld. Poult. Sci. J. 55:23-

RINGEL , J .,A . LEMME, A . KNOX , J . MCNAB , and M . S . REDSHAW ).2007(Effects of graded Levels of Creatin and guanidine acetic acid in Vegetable _ based diets on  performance and biochemical parameters in muscle tissue , European Symposium on Poultry Nutrition ,388-

Rose, S. P. and M. S. Uddin, 1997. Effect of temperature on the response of broiler chickens to dietary lysine balance. Br. Poultry Sci. 3(S)S36-

Rostagno, H. S., J. M. R. Pupa and M. Pack, 1995. Diet formulation for broilers based on total versus digestible amino acids. J. Appl. Poultry Res. 4:293-

Saito, I., 1966. Bulletin of the Faculty of Agriculture,Miyazahi University, 13: 95-

SCHEK , A ., )2000( Kreatin-Supplemente fur jedermann ,Leistungssport ,58-
Shahidi, F., 1997. Beneficial health effects anddrawbacks of antinutrients and phytochemicals infoods: An Overview. In: Antinutrients andPhytochemicals in Foods. ACS Symposium Series662. American Chemical Society, Washington, DC.,pp: 1-

Shurlock, T.G.H. and J.M. Forbes, 1981. Br. Poult. Sci.,22: 333-346.Tobin, G. and K.N. Boorman, 1979. Carotid or jugularamino acid infusion and food intake in the cockerel.Br. J. Nutr., 41: 157-

Sibbald, I.R. 1987. Examination of bioavailable amino acids in feedstuffs for poultry and pigs: a review emphasis on balance experiments. Can. J. Anim. Sci. 67:221-

Sibbald, I.R. 1983. The TME system of feed evaluation. Agriculture Canada 1983-20E. Animal Research Center, Ottawa, Canada

Smits, C.H.M. and G. Annison, 1996. Non-starch polysaccharides in broiler nutrition to wards a physiologically zalid approach their determinations. Wld. Poultry Sci. J. 52:203-

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی

سوخت و ساز انرژی در طیور

انرژی مورد نیاز طیور برای رشد بافت های بدن ، تولید تخم مرغ ، انجام فعالیت های فیزیکی حیاتی و حفظ دمای طبیعی بدن از کربوهیدرات ها ، چربی ها و پروتئین های موجود در جیره به دست می آید. انرژی مصرف شده توسط طیور به سه شیوه مورد استفاده قرار می گیرد : تأمین انرژی فعالیت های حیوان ، تبدیل به حرارت و یا ذخیره در بافت های بدن. وقتی میزان انرژی جیر طیور ، بیش از حد مورد نیاز برای سوخت و ساز و رشد طبیعی حیوان باشد ، این انرژی اضافی معمولاً به صورت چربی در بدن ذخیره می شود. این انرژی اضافی را نمی توان به آسانی از بدن حیوان دفع کرد ، وقتی تغذی طیور به صورت مطلوب و بهینه است که جیره حاوی مواد مغذی لازم برای رشد ، تولید تخم مرغ یا گوشت متناسب با انرژی موجود در جیره باشد

کلیبر هم انرژی را سوخت زندگی توصیف کرده است . بخش عمد هم مواد خوراکی مصرف شده توسط حیوانات ، برای تأمین انرژی جهت واکنش های آنابولیک و کاتابولیک به کار می رود . در کوتاه مدت ، اتساع دستگاه گوارش بر میزان مصرف غذا مؤثر است ، در حالی که در درازمدت (روزهای متمادی) مقدار گلوکز خون ، عامل تعیین کنند میزان مصرف غذاست . در واقع ، هیپوتالاموس تحت تأثیر هر دو سطح کم یا زیاد گلوکز قرار می گیرد که این عامل در تنظیم میزان مصرف غذا دخالت دارد . در مدت زمان های طولانی (هفته های متمادی) هم میزان بافت چربی[۱] مهم بوده ، مقدار برخی اسیدهای آمینه خاص در خون نیز بر میزان مصرف خوراک تأثیرگذار است . طیور به طور کلی ، توانایی قابل ملاحظه ای در کنترل میزان مصرف انرژی خود دارند که این امر هنگام تغذی آنها با جیره هایی با سطوح مختلف انرژی بوضوح مشاهده می شود . این مکانیسم مهم ، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات هنگام جیره نویسی است(۱)

علی رغم اینکه در انسان و برخی پستانداران دیگر ، مز غذا تأثیر زیادی در مقدار مصرف دارد ، لیکن این طعم و مزه مواد غذایی نقش نسبتاً ناچیزی در مصرف خوراک طیور برعهده دارد(۳۵) . سطح انرژی جیره عامل بسیار مهمی در تعیین میزان مصرف خوراک طیور است . وقتی حیواناتی نظیر جوجه های در حال رشد یا مرغ های تخم گذار جیره ای دریافت می کنند که از لحاظ هم مواد مغذی متعادل است ، این حیوانات به اندازه ای غذا می خورند که هر روز مقدار ثابت و معینی انرژی دریافت کنند . مقدار مطلق غذای مصرفی بستگی به نیاز حیوان به انرژی دارد که بر حسب اندازه ، فعالیت ، دمای محیط و در حال رشد یا تولید بودن حیوان متغیر است . بنابراین ، شناخت احتیاجات انرژی طیور در طی هر مرحله از رشد و نمو آنها و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به مقدار انرژی قابل دسترس مواد خوراکی جیره ها امری مهم و ضروری است. با در اختیار داشتن این اطلاعات ، تخمین میزان مصرف غذای هر گله در یک محیط خاص امکان پذیر می شود و بر این اساس می توان مقدار پروتئین ، اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را نیز به دقت تعیین کرد تا رشد و عملکرد روزان متعادلی در گله به دست آید . تولیدکنندگان صنعت طیور اغلب فکر می کنند که انرژی از مواد خوراکی و بویژه منابع پُر انرژی نظیر ذرت ، گندم ، دانه های سورگوم و روغن و چربی های گیاهی و حیوانی به دست می آید ، اما باید به خاطر داشت که هم اجزای آلی یک جیره تأمین کننده انرژی اند و اجزای پُر پروتئین جیره نظیر کنجال سویا هم می توانند بخش های مهمی از کل انرژی مورد نیاز حیوان را تأمین کنند

متخصصان تغذیه از نشاسته ، قند ، چربی و پروتئین های قابل هضم در مواد خوراکی برای تأمین انرژی مورد نیاز حیوانات استفاده می کنند . این افراد از چگونگی فرآوری اجزای خوراکی ، نحو حفظ توازن مواد مغذی در جیره و چگونگی افزودن مکمل هایی چون آنتی اکسیدانت ها یا آنزیم ها برای افزایش انرژی قابل دسترس طیور مطلع اند . این امر در جیره های حاوی مقادیر وافری که از هم مواد مغذی مورد نیاز از اهمیت خاصی برخوردار است . علت این امر آن است که کارآیی قابلیت استفاد مواد خوراکی به میزان انرژی قابل دسترس جیره بستگی دارد

انرژی در کربوهیدرات ، چربی و پروتئین های اجزای خوراکی ذخیره می شود . منشأ اولی این انرژی ، نور خورشید است و سپس در نتیج فتوسنتز در منابع گیاهی ذخیره می شود . هم مواد حاوی کربن و هیدروژن با اکسیده شدن به دی اکسید کربن و آب ، انرژی پتانسیلی در اختیار حیوانات قرار می دهند . وقتی غذا در حضور اکسیژن به طور کامل در بمب کالری متر می سوزد ، مقدار حرارت تولید شده را می توان محاسبه کرد و انرژی خام غذا را نشان داد . درصدی از انرژی خام مواد غذایی که می تواند جذب بدن حیوان شده ، و برای فرآیندهای متابولیکی بدن به کار رود ، به توانایی حیوان در هضم مواد خوراکی بستگی دارد . فرآیند هضم ، بیانگر مراحل متعدد فیزیکی و شیمیایی در دستگاه گوارش  و تجزی ترکیبات شیمیایی پیچید موجود در مواد خوراکی به مولکولهای کوچکتر قابل جذب و استفاد توسط حیوان می باشد . این انرژی جذب شده به انرژی قابل هضم[۲] موسوم است . مقداری از انرژی از طریق ادرار به شکل ضایعات ازتی و سایر ترکیبات اکسید نشده به وسیل بدن حیوان هم تلف می شود . وقتی انرژی قابل هضم برای این اُفت انرژی هم تصحیح شود ، انرژی باقی مانده به انرژی قابل سوخت و ساز[۳] غذا یا مواد خوراکی موسوم خواهد شد . در طی سوخت و ساز مواد مغذی نیز ، مقداری انرژی افت می کند (اتلاف حرارت) . انرژی باقی ماند مواد غذایی که قابل دسترس حیوان جهت نگهداری و تولید است به انرژی خالص[۴] موسوم است

شیوه های مختلف سنجش انرژی

انرژی خام

همان طوری که پیش از این توضیح داده شد ، انرژی خام به وسیل بمب کالری متر تعیین می شود که تنها شیو ساد سنجش آزمایشگاهی مقدار انرژی مواد خوراکی است . در مطالعات تغذیه ای ، انرژی خام اهمیت زیادی ندارد و بیشتر به عنوان نقط آغازینی برای استفاده از سایر سیستم های ارزیابی انرژی در طیور به کار می رود(۴۳) . تعیین انرژی خام یک ماد خوراکی کاری عبث و بیهوده است . در بهترین شرایط ، انرژی خام توازن اجزای آلی و غیرآلی جیره را نشان می دهد . بقی سیستم های ارزیابی انرژی در طیور ، مستلزم استفاده از حیوانات زنده و به کارگیری شیوه های مختلف و کلاسیک سنجش های زیستی است . استفاده از پرندگان زنده در چنین سنجش های طولانی ای (۴ ـ ۳ روزه) ، به مفهوم هزین زیاد و امکانات گسترده ای است که باید در این رابطه صرف شود

انرژی قابل سوخت و ساز

جدا کردن مدفوع و ادرار طیور بدون عمل جراحی و خارج ساختن میزنای[۵] پرندگان مشکل است . به نظر می رسد با توجه به اینکه با جمع آوری توأم ادرار و مدفوع (به عنوان مواد دفعی[۶]) می توان مستقیماً انرژی قابل سوخت و ساز را محاسبه کرد ، نیازی به جراحی و جداسازی ادرار و مدفوع پرندگان نباشد . انرژی قابل سوخت و ساز به عنوان برآوردی استاندارد از قابلیت دسترسی انرژی در طیور و اغلب حیوانات مزرعه پذیرفته شده است . در سنجش انرژی قابل سوخت و ساز  ، هم انرژی مواد دفعی پرندگان منشأ خوراکی ندارند . در واقع ، حتی در پرندگانی که هیچ نوع غذایی به آنها داده نشود نیز مقداری مواد دفعی وجود دارد که می تواند شامل انرژی اندوژنوس ادرار ، سلول های مرد روده ، هورمون ها و آنزیم ها باشد . در صورتی که این اُفت انرژی حاصل از مواد غیرخوراکی هم برآورد شود و از مقدار AME کم گردد ، انرژی قابل سوخت و ساز واقعی به دست می آید . رابط بین AME و TME پیش از این به وسیل گوئیلائوم و سامرس (۱۹۷۰) توضیح داده شده بود . TME تحت تأثیر میزان مصرف غذا قرار نمی گیرد ، در حالی که AME وقتی میزان مصرف غذا خیلی کم باشد ، به طور ناگهانی اُفت می کند . وقتی مقدار مصرف غذا کم باشد (تقریباً در حد ۵۰% نگهداری حیوان) ، فرض می شود اُفت انرژی اندوژنوس ادرار و مدفوع ، بخش عمده ای از انرژی مواد دفعی را تشکیل دهد . در هنگام تغذیه حیوان در حد نگهداری و بالاتر (پنجاه گرم در روز برای خروس های بالغ[۷]) ، میزان تصحیح بسیار کم و در حدود ۵ ـ۲ درصد است(۵۳)

در اغلب موارد ، تصحیح هم برآوردهای انرژی قابل سوخت و ساز برای توازن ازت ضروری است . هنگام سنجش زیستی انرژی مواد خوراکی ، این امکان وجود ندارد که هم حیوانات به یک اندازه رشد کنند یا مثلاً به میزان مشابه تخم مرغ تولید نمایند ، به همین دلیل است که در سنجش های زیستی از خروس های بالغ استفاده می شود که رشد چندانی نمی کنند و به این ترتیب پنین واریانس هایی کاهش می یابد . اما حتی با تغذیه پرندگان بالغ در حد نگهداری ، باز هم در توازن ازت (پروتئین و اسید آمینه) حیوانات اختلافاتی وجود دارد ، به عنوان مثال در صورتی که از دو پرنده در سنجش های زیستی استفاده می شود که یکی ۵ گرم و دیگری ۱۰ گرم ازت در طی دور آزمایش ذخیره کنند ، این اختلافات بر AME و  TMEتأثیرگذار است . سرانجام هم این پروتئین ذخیره شده به عنوان بخشی از چرخ طبیعی پروتئین بدن کاتابولیز می شود ، و ازت (انرژی) باقی مانده دفع می شود . البته بعید است که چنین چرخه ای در یک دور سنجشی زیستی کوتاه مدت (۴ـ۳ روزه) به طور کامل طی شود . در مثال فوق ، پرنده ای که ده گرم ازت را حفظ می کند، ME بیشتری دارد . علت این امر آن است که انرژی ادراری این پرنده کمتر است . از نظر ریاضی می توان برای هر پرنده مقدار یکسانی ازت باقی مانده در بدن در نظر گرفت ، به گونه ای که میزان ابقای انرژی استاندارد شود . معمولاً با تصحیح مقدار حاصل ، میزان ابقای ازت به صفر می رسد . مقدار تصحیح شده را انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده براساس نیتروژن (AMEn یا TMEn) گویند . تصحیح متداول معادل ۲۲/۸ کیلو کالری انرژی خام به ازای هر گرم ازت باقی مانده یا دفع شده است که در واقع مقدار انرژی اسید اوریک می باشد . با فرض اینکه پرندگان در سنجش های زیستی ازت را باقی نگه می دارند ، این مقدار تصحیح شده باید به انرژی مواد دفعی اضافه شود که در نتیجه AMEn کمتر از AME خواهد بود . اما در صورتی که حیوانات در طول دور سنجش زیستی دارای توازن منفی ازت باشند ، در این صورت عامل تصحیح از انرژی مواد دفعی کم می شود که در این حالت مقدار AMEn بزرگتر از AME خواهد بود . همین توضیحات در مورد TME هم به کار می رود(۱۰۲) . انرژی خالص

انرژی قابل سوخت و ساز برآورد مناسبی از انرژی خام قابل دسترس برای تولید است ، اما این انرژی در مورد رشد ، تولید تخم مرغ و نظایر آن از کارایی ۱۰۰% برخوردار نیست . در طی این فرآیندهای متابولیکی ، حدود ۱۵% انرژی به صورت حرارت تلف می شود که معمولاً از آن به اتلاف حرارتی یاد می شود . مواد مغذی مختلف که برای تغذی طیور مورد استفاده قرار می گیرند ، از کارایی های متفاوتی برخوردارند ، لذا انرژی خالص هم به مرحل رشد ، تولید یا نمو حیوان بستگی دارد . برآورد NE کاری بسیار مشکل است ، زیرا تعیین مقدار عامل تصحیح یعنی اتلاف حرارتی بسیار سخت است. می توان میزان حرارت ایجاد شده را براساس برآوردهای نسبت یا کسر تنفسی[۸] به دست آورد که خود برآوردی از نسبت CO۲ دفع شده به مقدار اکسیژن مصرف شده است . نسبت تنفسی معمولاً بین ۰/۱- ۰/۷ می باشد . وقتی چربی ها اکسید می شوند . نسبت تنفسی ۰/۷و زمانی که کربوهیدرات ها در بدن اکسیده می گردند ، این نسبت معادل ۰/۱ می باشد . از آنجایی که هیچ ماد مغذی مستقل از سایر مواد مغذی کاتابولیز نمی شود ، بنابراین نسبت تنفسی بین این دو مقدار قرار دارد . گاهی اوقات نسبت تنفسی خارج از این حدود برآورد می شود که در این صورت ، مقادیر بالاتر از این حد ، ناشی از سنتز چربی از کربوهیدرات و مقادیر پایین تر از این حد هم به خاطر سنتز کربوهیدرات از چربی و نیز کاتابولیسم پروتئین هاست .

توازن انرژی

با افزایش انرژی ، میزان ابقای نسبی انرژی در بدن ـ عموماً به صورت چربی و پروتئین ـ نیز افزایش می یابد . وقتی میزان دریافت انرژی قابل سوخت و ساز (ME) به انداز Z باشد ، مقدار ابقای انرژی صفر است که این نقطه همان حد احتیاجات نگهداری طیور به انرژی است . وقتی MEI بزرگتر از Z باشد ، پرنده تا حداکثر میزان ذخیر چربی در بدن تقریباً به صورت خطی این انرژی را ابقا خواهد نمود

قابلیت استفاده و توازن انرژی قابل سوخت و ساز مصرف شده تا حدودی تحت تأثیر سطح انرژی جیره قرار می گیرد. در این زمینه ، می توان به جوجه های گوشتی اشاره کرد که میزان دریافت انرژی آنها هنگام تغذیه با جیره های پُر انرژی افزایش می یابد . در صورتی که سطح پروتئین یا اسید آمینه در چنین شرایطی ثابت بماند ، در این صورت انرژی اضافی به صورت چربی ذخیره می شود ، همچنین جیره های پُر انرژی با افزودن چربی بیشتر به جیره با سهولت بیشتری فرموله  می شوند . اتلاف حرارتی نیز با افزایش سطح انرژی جیره به نسبه کاهش می یابد

هزین انرژی برای ذخیر پروتئین در مقایسه با هزین آن برای ذخیره به صورت چربی بسیار بالاست. در این رابطه ، ترکیب لاش پرندگان در حال رشد ، تأثیر بسزایی بر کارایی قابلیت استفاده از انرژی دارد . هم انرژی و هم پروتئین به مقادیر مشابهی انرژی خالص برای ذخیره در بدن پرندگان نیاز دارند . اما در مورد چربی ها ، بخش عمد این انرژی با توجه به مقدار زیاد انرژی حاصل از چربی ها تأمین می شود . این در حالی است که هر گرم پروتئین معادل ۵/۵ کیلو کالری انرژی خام تولید می کند که تنها معادل ۴۸% از مقدار ۵/۱۱ کیلو کالری انرژی مورد نیاز برای ذخیر یک گرم پروتئین در بدن پرندگان است . اما چربی ها دارای ۱/۹ کیلو کالری انرژی به ازای هر گرم اند که این انرژی ۸۲ % هزین انرژی ۲/۱۱ کیلو کالری مورد نیاز برای ذخیر یک گرم چربی در بدن پرنده را تأمین می کند . بنابراین کارایی ذخیر پروتئین (kp) و چربی (kt) به ترتیب در حدود ۴۸ و ۸۲ درصد است

توازن انرژی در در مرغ های تخم گذار تا حدودی شبیه جوجه های گوشتی است که البته باید انداز متابولیکی بدن و میزان تولید تخم مرغ را نیز در نظر گرفت . شواهدی وجود دارد که بر مبنای آن میزان نیاز به انرژی در مرغ های تخم گذار ، رابطه ای خطی با وزن بدن در محدود ۲/۱ ـ ۵/۲ کیلوگرم دارد

علت این امر آن است که با افزایش انداز تخم مرغ ، میزان انرژی موجود در آنها نیز افزایش می یابد . به طور کلی ، تخم مرغ های کوچک ، متوسط ، بزرگ و فوق العاده بزرگ به ترتیب حاوی حدود ۰/۱، ۳/۱، ۶/۱ و ۸/۱ کیلوکالری انرژی خام در هر گرم هستند . به نظر نمی رسد تولید تخم مرغ فرآیندی نیازمند انرژی باشد . در واقع ، شواهدی مبنی بر نیاز به انرژی جهت سنتز تخم مرغ همانند آنچه در مورد ذخیر چربی یا پروتئین در بدن طیور وجود دارد مشاهده نمی شود . در واقع ، وقتی تخم مرغ از بدن پرندگان دفع می شود یا حتی پیش از آن و زمانی که در داخل پوسته قرار می گیرد ، می توان اذعان داشت که احتیاجات نگهداری پرنده به خاطر کاهش شصت گرم از تود بدن به همان میزان کاهش می یابد

هنگام تعیین کمّی توازن انرژی در مرغ های تخم گذار ، گاهی اوقات تا ۳۰% پراکندگی در مصرف خوراک وجود دارد که نمی تواند براساس وزن بدن ، رشد یا میزان تولید تخم مرغ برآورد شود . این تفاوت معادل ۱۰ـ۱۲ گرم خوراک در روز است که اغلب به عنوان مصرف خوراک باقی مانده از آن یاد  می شود . این مصرفِ خوراک باقی مانده یا غیرقابل محاسبه ، ناشی از اتلاف جیره ، تفاوت در توانایی سوخت و ساز انرژی یا ترکیب متفاوت بدن طیور نیست . منطقی ترین توجیه این اختلاف به فعالیت های مربوط به سوخت و ساز پایه بر می گردد . گریرت و همکاران (۱۹۹۹) با بررسی ویژگی های جوجه خروس های بالغی که با توجه به وزن بدن انتخاب شده بودند ، نشان دادند که میزان مصرف غذا در این خروس ها بسیار متفاوت است

میزان نیاز به انرژی نگهداری هنگامی که مصرف غذای باقی ماند پرندگان زیاد است ، به طور معنی داری افزایش می یابد که حدود نیمی از این افزایش می تواند برای سوخت و ساز پایه هنگام گرسنگی کامل برآورد شود. در طیور فعالیت حیوان ، ۱۳% حرارت تولید شده هنگام گرسنگی کامل یا ۴ـ۵ درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد . پرندگان فعالیت زیادی می کنند که به منظور تأمین انرژی مورد نیاز جهت همین فعالیت ها ، باید روزانه ۱۰ـ۱۲ گرم خوراک مصرف کنند

اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی

اکثر پارامترهای محیطی ، بر سوخت و ساز انرژی در پرندگان تأثیرگذار است و از آنجایی که پرندگان حیواناتی خونگرمند ، حرارت بیشترین تأثیر قابل پیش بینی را در این زمینه دارد . اکثر حیوانات در محدود خاصی از دمای محیطی ، آسایش دارند که به این محدوده ، منطق حرارتی خنثی[۱] گویند . حیوانات در این محدود حرارتی ، کمترین مصرف انرژی به صورت سوخت و ساز پایه را دارند . در طیور ، این منطق آسایش بر حسب سن حیوان تغییر می کند که علت آن نیز کاهش سطح برن پرندگان به ازای واحد تود بدن می باشد . همچنین علت دیگر این امر ، وجود پوشش پرهاست که همانند عایق در پرندگان عمل می کند . این پوشش ، در ۴ـ۳ هفت اول زندگی تکمیل می گردد . منطق آسایش طیور در حد فاصل حرارت بحرانی بالا(UCT) و حرارت بحرانی پایین (LCT)

توازن انرژی و عملکرد پرندگان در منطق آسایش حرارتی ، در هم سنین در حد متعادل و بهینه خواهد بود ، اما در دماهای بالاتر یا پایین تر ، احتیاجات نگهداری حیوان افزایش می یابد که ناشی از نیاز حیوان به سرد و گرم کردن بدن خود است . وقتی دما حدفاصل UCT و LCT باشد ، تولید تخم مرغ حداکثر بوده ، و در خارج از این محدوده نیز به خاطر کاهش انرژی بدن طیور ، میزان تولید اُفت می کند. در دماهای بسیار کم یا زیاد هم انرژی کافی برای رشد وجود نداشته ، و پرندگان کاهش وزن می یابند تا انرژی مورد نیاز آنها تا حدودی تأمین گردد

یکی از چالش های اصلی در تغذی کاربردی طیور ، اطمینان از مصرف کافی انرژی در حرارت های بالاست . در حرارت های بالا برخلاف تصور عموم ، تولید تخم مرغ به خاطر کمبود انرژی است که کاهش می یابد . این امر نشان  می دهد مرغ های تخم گذار در دماهای بالاتر ، انرژی بیشتری مصرف می کنند تا به افزایش AMEn جیره پاسخ دهند

به طور کلی ، مرغ های تخم گذار ، میزان مصرف انرژی خود را در محدود حرارتی ۱۰-۳۰ درج سانتی گراد تا حد kcalAMEn/°C 5/3 تنظیم می کنند . این امر ، بیانگر بیش از ۱% تغییر در میزان مصرف غذا به ازای هر درجه سانتی گراد تغییر دمای محیط است . بعد از اولین دور کرچی[۲] ، پاسخ رشد پرندگان در حال رشد در برابر تغییرات دمای محیط تا حدودی قابل مقایسه با تغییرات روی داده در مرغ های تخم گذار می باشد . طول مدت نوردهی و نیز شدت نور هم با تأثیر روی فعالیت حیوان بر متابولیسم انرژی آنها مؤثر است

برنامه های نوردهی متناوب و نظایر آن که در آن دوره های تاریکی نیز بین فاز روشنایی اعمال می شود ، با کاهش فعالیت طیور ، منجر به کاهش انرژی نگهداری مورد نیاز حیوانات می شود . استفاده از برنام شانزده دور ۱۵دقیقه نوردهی و ۴۵ دقیقه تاریکی ، در مقایسه با برنام شانزده ساعت نوردهی مداوم ، میزان انرژی نگهداری مورد نیاز مرغ های تخم گذار را حدود ۱۰% کاهش می دهد . کاهش شدت نور نیز می تواند اثرات مشابهی بر فعالیت مرغ های تخم گذار داشته باشد و همانند طول دور نوردهی ، شدت آن هم بر چرخ تخم گذاری تأثیر گذار است

استفاده از برنام نوردهی متناوب در جوجه های گوشتی ، نظیر یک ساعت نوردهی ـ سه ساعت تاریکی که شش بار در شبانه روز تکرار می شود ، منجر به افزایش کارایی تغذیه می گردد

این افزایش کارایی تغذیه ، ناشی از کاهش فعالیت حیوان هنگام تاریکی است. در جوجه خروس ها و پولت های مادری که در معرض محدودیت تعذیه ای قرار می گیرند ، هنگام تغذیه نقاط اوج تولید حرارت ایجاد می شود . این وضعیت را می توان بسهولت هنگام حذف یک روز از برنام تغذیه روزان پرندگان مشاهده کرد. اوج تولید حرارت در پرندگانی که به طور روزانه تغذیه می شوند ، زمانی است که خوراک در اختیار آنها قرار داده می شود . با حذف یک روز از برنام تغذی روزانه ، میزان تولید حرارت در روز بعد ، هنگام قرار دادن خوراک در اختیار طیور ، افزایش زیادی می یابد . لذا توجه به این نکته حایز اهمیت است که زمان این تنش های گرمایی منطبق با حداکثر دمای روزانه محیط نشود

پیش بینی میزان مصرف انرژی

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.