مقاله فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی :

تعداد صفحات:۳۳

چکیده:

جامعه پذیری روندی است که فرد را برای زندگی گروهی آماده می کند و نقش اساسی در شکل گیری رفتار فر د دارد . جامعه پذیری فر ایندمستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن ب ا نظام از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف حقوق و نقش های خویش حضوصا وظایف سیاسی در جامعه پی می برد .در این فرآیند ارز ش ها، ایستا رها، نهادها، اعتقادات و آداب ورسوم از جمله از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و یا نیز صورت تعدیل هایی نیز صورت پذیرد. عوامل و کارگزاران جامعه پذیری را می توان حدود عامل دانست و در یک تقسیم بندی به طور کلی می توان آنها رابه عوامل اولیه و ثانویه تقسیم کرد: عوامل و کارگزاران اولیه: نهاد خانواده گروه همسالان (همسن) عوامل و کارگزاران ثانویه: مدرسه و نهادها آموزشی وسایل ارتباط جمعی و.. در این مقاله عامل مدرسه و نهادهای آموزشی که مه م ترین عامل ثانویه در جامعه پذیری دانش آموزان است ، کند و کاو ش ده است و با روش تحقیق کتابخانه ای به تبیین مفاهیم نظری و از روش های پیمایش و طرح پرسشنامه و مصاحبه به بررسی فرآیند جامعه پذیری همچنین درک رابطه بین متغیرها مورد نظر با احتساب درجه =۱ د رصد اطمینان۹۹/۹۹۵ مورد مداقه قرار گرفته است. در این مقاله طی جمع بندی مقایس ه های بیان شده که کتب درسی بیشترین نقش را در لزوم پرداختن به مشارکت و در واقع جامعه پذیری را به دانش آموزان در استان لرستان داشته وسپس به ترتیب عوامل دیگر یعنی امور تربیتی، انجمن اسلامی، مدیران و دبیران بر این مهم اثر گذار هستند. فرایند کامل جامعه پذیری دان ش آموزان به دست معلم علوم اجتماعی، یکی از عوامل م ؤثر در توسعه اجتماعی جامعه محسوب م ی شود. در این فرایند، جامعه پذیری، فراگردی است از کنش متقابل اجتماعی که فراگیران از طریق آن، شیوه زندگی جامعه اش را ملکه ذهن خود می سازد و شخصیتی کسب م ی کند . دانش آموزان از طریق جامعه پذیری یاد م ی گیرند که با اعضای دیگر جامع ه شان همکاری و ضمن پیروی از هنجارهای اجتماعی، نقش ه هایشان را بر حسب قواعد جامعه ایفا کنند . عوامل م ؤثر در جامعه پذیری دانش آموزان، خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی، گرو ه های هم سال و رسا نه های همگانی است که امروزه با توجه به صنعتی شدن جوامع، خانواده به عنوان اصلی ترین عامل جامعه پذیریکارکردهای خود ر از دست داده و به جای آن نقش اصلی به مدرسه واگذار شده است.مدرسه یک م ؤسسه اجتماعی است که دانش آموزان خود را از پیوندهای عاطفی برقرار شده در حین جامعه پذیری اولیه در خانواده جدا می کنند ، در مدرسه دانش آموزان صلاحیت ر سمی و توانایی فنی کسب می کنند . علاوه بر این، نوعی احساس مسئولیت برای ایفای نق ش ها برای انگیزه کسب می کنند که آنها را قادر می سازد تا توقعات دیگران را در مورد ایفای نقش برآورده نمایند .در روند جامعه پذیری دانش آموزان، معلم علوم اجتماعی همواره اصلی ترین نقش را ایفا می کند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.